(EU) 2016/31Nařízení Rady (EU) 2016/31 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 10, 15.1.2016, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. ledna 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/31

ze dne 14. ledna 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.

(2)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1337 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP a do 14. ledna 2016 prodlužuje výjimka stanovená v čl. 20 odst. 14, pokud jde o jednání a operace ve vztahu k subjektům uvedeným na seznamu, jsou-li tato jednání a operace nutné k plnění závazků ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky íránské ropy či ropných produktů nebo výnosy z takových dodávek náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.

(3)

Dne 14. ledna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/36 (4), kterým dále prodloužila uvedenou výjimku do 28. ledna 2016.

(4)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(5)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 28a písm. b) nařízení (EU) č. 267/2012 se slova „do 14. ledna 2016“ nahrazují slovy „do 28. ledna 2016“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1337 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 68).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/36 ze dne 14. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU