(EU) 2016/1034Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034 ze dne 23. června 2016, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 175, 30.6.2016, s. 8-11 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. června 2016 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1034

ze dne 23. června 2016,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (4) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (5) (dále jen společně „nový právní rámec“) jsou důležité finanční legislativní akty přijaté v důsledku finanční krize a upravující trhy s cennými papíry, investiční zprostředkovatele a obchodní systémy. Tento nový právní rámec posiluje a nahrazuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (6).

(2)

Nový právní rámec upravuje požadavky platné pro investiční podniky, regulované trhy a poskytovatele služeb hlášení údajů a podniky ze třetích zemí poskytující investiční služby nebo činnosti v Unii. Harmonizuje režim limitů pozic pro komoditní deriváty s cílem zvýšit transparentnost, podpořit řádné stanovení cen a předcházet zneužívání trhu. Zavádí rovněž pravidla pro algoritmické obchodování s vysokou frekvencí a zlepšuje dohled nad finančními trhy harmonizací správních sankcí. Na základě již zavedených pravidel nový právní rámec rovněž posiluje ochranu investorů tím, že zavádí přísné požadavky na organizaci a řízení obchodní činnosti. Směrnici 2014/65/EU mají členské státy provést ve vnitrostátním právu do 3. července 2016.

(3)

Nový právní rámec vyžaduje, aby obchodní systémy a systematičtí internalizátoři poskytovali příslušným orgánům referenční údaje o finančních nástrojích, které jednotným způsobem popisují vlastnosti jednotlivých finančních nástrojů, na které se směrnice 2014/65/EU vztahuje. Tyto údaje se používají i pro jiné účely, například pro výpočet prahové hodnoty transparentnosti a likvidity, jakož i pro podávání zpráv o pozicích u komoditních derivátů.

(4)

Aby bylo možné tyto údaje sbírat účinným a harmonizovaným způsobem, vytváří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány pro tento sběr novou infrastrukturu, systém referenčních údajů o finančních nástrojích (dále jen „systém FIRDS“). Systém FIRDS bude pokrývat široké spektrum finančních nástrojů spadajících do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 600/2014 a vzájemně propojovat soubory údajů mezi orgánem ESMA, příslušnými vnitrostátními orgány a obchodními systémy v celé Unii. Naprostou většinu nových informačních systémů, na nichž bude systém FIRDS vybudován, bude třeba zcela nově vytvořit na základě nových parametrů.

(5)

Členské státy mají použít opatření, kterými se směrnice 2014/65/EU provádí ve vnitrostátním právu, ode dne 3. ledna 2017. Avšak vzhledem k rozsahu a složitosti údajů, které bude třeba sebrat a zpracovat, aby nový právní rámec mohl začít fungovat, zejména pokud jde o hlášení obchodů, výpočty pro účely transparentnosti a o podávání zpráv o pozicích u komoditních derivátů, nejsou zúčastněné strany, jako například obchodní platformy, ani orgán ESMA ani příslušné vnitrostátní orgány schopny do uvedeného data zajistit zavedení a zprovoznění nezbytných infrastruktur pro sběr údajů.

(6)

Neexistence nezbytných infrastruktur pro sběr údajů by měla důsledky pro celou oblast působnosti nového právního rámce. Bez těchto údajů by nebylo možné přesně vymezit finanční nástroje, které spadají do oblasti působnosti nového právního rámce. Mimoto by nebylo možné přizpůsobit pravidla předobchodní a poobchodní transparentnosti tak, aby bylo možné určit, které nástroje jsou likvidní a kdy by měly být uděleny výjimky nebo povolen odklad uveřejnění.

(7)

Pokud by chyběla nezbytná infrastruktura pro sběr údajů, nebyly by obchodní systémy a investiční podniky schopny podávat zprávy o provedených obchodech příslušným orgánům. Pokud by chyběla možnost podávání zpráv o pozicích u komoditních derivátů, bylo by u těchto komoditních derivátů obtížné prosazovat limity pozic. Bez možnosti podávání zpráv o pozicích by existovala pouze omezená možnost účinně odhalovat porušení limitů pozic. Na údajích závisí i mnoho požadavků týkajících se algoritmického obchodování.

(8)

Neexistence nezbytných infrastruktur pro sběr údajů by rovněž investičním podnikům ztížila uplatňování pravidel nejlepšího způsobu provedení. Obchodní systémy a systematičtí internalizátoři by nemohli uveřejňovat údaje o kvalitě provádění obchodů v těchto systémech. Investiční podniky by neměly k dispozici důležité údaje, které jim pomohou určit ten nejlepší způsob provádění pokynů zákazníků.

(9)

Aby byla zaručena právní jistota a předešlo se možnému narušení trhu, je nezbytné a odůvodněné přijmout naléhavá opatření s cílem odložit použitelnost nového právního rámce jako celku, včetně všech aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě.

(10)

Proces zavádění infrastruktury pro sběr údajů zahrnuje pět etap: obchodní požadavky, specifikace, vývoj, testování a zavedení. Orgán ESMA odhaduje, že tyto etapy budou dokončeny do ledna 2018 za předpokladu, že do června 2016 bude existovat právní jistota ohledně konečných požadavků příslušných regulačních technických norem.

(11)

Vzhledem k výjimečným okolnostem a s cílem umožnit orgánu ESMA, příslušným vnitrostátním orgánům a zúčastněným stranám dokončit operativní provádění je vhodné odložit datum, od kterého musí členské státy uplatňovat opatření provádějící směrnici 2014/65/EU ve vnitrostátním právu a k němuž nabude účinku zrušení směrnice 2004/39/ES, o dvanáct měsíců, to jest do 3. ledna 2018. Odpovídajícím způsobem by měly být odloženy i zprávy a přezkum. Je rovněž vhodné odložit datum, do kterého mají členské státy provést ve vnitrostátním právu směrnici 2014/65/EU, na 3. července 2017.

(12)

Výjimka stanovená v čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice 2014/65/EU by měla být rozšířena o nefinanční subjekty, které jsou členy nebo účastníky regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému nebo mají přímý elektronický přístup k obchodnímu systému při provádění obchodů v obchodním systému, jež jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním těchto nefinančních subjektů nebo jejich skupin.

(13)

Směrnice 2014/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 písm. d) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

jsou členy nebo účastníky regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému na jedné straně nebo mají přímý elektronický přístup k obchodnímu systému na straně druhé, s výjimkou nefinančních subjektů, které v obchodním systému provádějí obchody, jež jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním těchto nefinančních subjektů nebo jejich skupin,“.

2)

V čl. 25 odst. 4 písm. a) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jsou splněny požadavky a postup stanovený podle třetího a čtvrtého pododstavce, považuje se pro účely tohoto písmene trh třetí země za rovnocenný regulovanému trhu.

Na žádost příslušného orgánu členského státu přijme Komise přezkumným postupem uvedeným v čl. 89a odst. 2 rozhodnutí o rovnocennosti, v němž uvede, zda právní rámec a rámec dohledu třetí země zaručují, že regulovaný trh povolený v dané třetí zemi splňuje právně závazné požadavky, které jsou pro účely uplatnění tohoto písmene rovnocenné požadavkům vyplývajícím z nařízení (EU) č. 596/2014, z hlavy III této směrnice, z hlavy II nařízení (EU) č. 600/2014 a ze směrnice 2004/109/ES, a které podléhají účinnému dohledu a vymáhání v dané třetí zemi. Příslušný orgán uvede, proč se domnívá, že právní rámec a rámec dohledu dotčené třetí země se považují za rovnocenné, a poskytne za tímto účelem relevantní údaje.

Tento právní rámec a rámec dohledu třetí země mohou být považovány za rovnocenné, pokud splňují alespoň tyto podmínky:

i)

trhy podléhají povolení a průběžnému a účinnému dohledu a vymáhání,

ii)

trhy se vyznačují jasnými a průhlednými pravidly, pokud jde o přijímání cenných papírů k obchodování, takže tyto cenné papíry jsou obchodovatelné poctivě, řádně, efektivně a volně,

iii)

emitenti cenných papírů podléhají požadavkům na pravidelné a průběžné informace, což zajišťuje vysokou míru ochrany investorů, a

iv)

průhlednost a integrita trhu jsou zajištěny tím, že je zabráněno zneužívání trhu v podobě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.“

3)

V čl. 69 odst. 2 druhém pododstavci se datum „3. července 2016“ nahrazuje datem „3. července 2017“.

4)

V čl. 70 odst. 1 třetím pododstavci se datum „3. července 2016“ nahrazuje datem „3. července 2017“.

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 89a

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES (*). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (**).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(*)  Rozhodnutí Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45)."

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

6)

Článek 90 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se datum „3. března 2019“ nahrazuje datem „3. březnem 2020“;

b)

v odstavci 2 se datum „3. září 2018“ nahrazuje datem „3. září 2019“ a datum „3. září 2020“ nahrazuje datem „3. září 2021“;

c)

v odstavci 4 se datum „1. ledna 2018“ nahrazuje datem „1. ledna 2019“.

7)

V čl. 93 odst. 1 se datum „3. červencem 2016“ nahrazuje datem „3. červencem 2017“, datum „3. ledna 2017“ nahrazuje datem „3. ledna 2018“ a datum „3. září 2018“ nahrazuje datem „3. září 2019“.

8)

V článku 94 se datum „3. ledna 2017“ nahrazuje datem „3. ledna 2018“.

9)

V čl. 95 odst. 1 se datum „3. červencem 2020“ nahrazuje datem „3. ledna 2021“ a datum „3. ledna 2017“ nahrazuje datem „3. lednu 2018“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. června 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Stanovisko ze dne 29. dubna 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 26. května 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. června 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU