(EU) 2016/1028Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1028 ze dne 19. dubna 2016, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v určitých zařízeních (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 168, 25.6.2016, s. 13-14 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 19. dubna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 15. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1028

ze dne 19. dubna 2016,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v určitých zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Olovo se používá pro elektrické spoje u kryogenních čidel ve zdravotnických prostředcích a v monitorovacích a kontrolních přístrojích, aby se zabránilo vzniku silných intermetalických fází, whiskerů a cínového moru. Tato čidla se používají v některých aplikacích k měření velmi nízkých teplot v krátkých časových úsecích.

(3)

Bezolovnaté pájky nelze u kryogenních aplikací používat, protože jsou náchylné k cínovému moru, který vážně ovlivňuje spolehlivost zařízení. Bylo prokázáno, že v případě typicky provozovaných kryogenních čidel nejsou žádné alternativní technologie připojování (jiné než měkké pájení) zároveň spolehlivé a dostupné.

(4)

Olověné pájky na externích kontaktech teplotních čidel, která jsou pravidelně používána při teplotách nižších než – 150 °C, by tudíž měly být vyňaty z omezení, a to do 30. června 2021, stejně jako je tomu u výjimky v bodě 26 přílohy IV směrnice 2011/65/EU. Vzhledem k inovačním cyklům u zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů je nepravděpodobné, že by měla doba platnosti této výjimky negativní dopad na inovace.

(5)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se bod 26 nahrazuje tímto:

„26.

Olovo v následujících aplikacích, které se za normálních provozních a skladovacích podmínek trvale používají při teplotě nižší než – 20 °C:

a)

v pájkách na deskách tištěných spojů,

b)

v potahové vrstvě koncovek elektrických a elektronických součástí a potahů desek tištěných spojů,

c)

v pájkách ke spojování vodičů a kabelů,

d)

v pájkách ke spojování snímačů a čidel.

Olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v zařízeních určených k pravidelnému používání při teplotách nižších než – 150 °C.

Tyto výjimky platí do 30. června 2021.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU