(EU) 2016/1455Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1455 ze dne 15. dubna 2016 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko

Publikováno: Úř. věst. L 238, 6.9.2016, s. 5-6 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 15. dubna 2016 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2016 Nabývá účinnosti: 26. září 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/947 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1455

ze dne 15. dubna 2016

o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Bělorusko

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí rozhodnutí č. 466/2014/EU došlo v Bělorusku v hospodářské, sociální, environmentální a politické oblasti k určitému pokroku.

(2)

V lednu 2015 schválil Výbor stálých zástupců (Coreper) seznam 29 opatření k posílení politiky EU vůči Bělorusku, která spočívá v kritickém zapojení. Jedno z těchto opatření se týká přezkumu ze strany EU, pokud jde o její restriktivní přístup s ohledem na půjčky Evropské centrální banky (EIB) v Bělorusku.

(3)

Ve svých závěrech ze dne 1. října 2015 uvedl Politický a bezpečností výbor seznam dalších konkrétních opatření k prohloubení politiky EU vůči Bělorusku spočívající v kritickém zapojení, a zejména opatření k zmírnění omezení týkajících se finančních operací EIB v Bělorusku.

(4)

Ve svých závěrech o Bělorusku, které byly přijaty dne 15. února 2016, rozhodla Rada o urychlení provádění opatření určených k posílení spolupráce mezi EU a Běloruskem v řadě hospodářských oblastí a oblastí souvisejících s obchodem a pomocí, a to s cílem modernizovat Bělorusko a jeho ekonomiku a v zájmu běloruského obyvatelstva, mimo jiné s ohledem na přistoupení ke Světové obchodní organizaci a ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, zejména EIB a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) v souladu s jejich příslušnými pravomocemi. Rada rovněž Bělorusko vybídla k urychlení tolik potřebných hospodářských reforem.

(5)

Pro utváření budoucí politiky Unie vůči Bělorusku budou mít i nadále zásadní význam konkrétní kroky Běloruska, pokud jde o dodržování všeobecných základních svobod, zásad právního státu a lidských práv.

(6)

Vzhledem k politickému vývoji v Bělorusku by finanční podpora ze strany Unie a mezinárodního společenství, včetně zmírnění omezení týkajících se činnosti EIB v Bělorusku, mohla zemi pomoci při rozvoji soukromého sektoru, zdokonalení infrastruktury a podpoře růstu produktivity, a tudíž přispět k větší dynamice a vyššímu růstu běloruského hospodářství ve střednědobém horizontu. Finanční operace EIB, které prosazují uplatňování odpovídajících norem v oblasti životního prostředí, by mimoto měly podpořit ekologicky šetrný a udržitelný rozvoj Běloruska.

(7)

Komise spolu s Evropskou službou pro vnější činnost proto usuzuje, že celková hospodářská, sociální, environmentální a politická situace umožňuje zařadit Bělorusko do přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU, která obsahuje seznam zemí způsobilých pro financování ze strany EIB v rámci záruky Unie.

(8)

Rozhodnutí č. 466/2014/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V části B bodě 2 přílohy III rozhodnutí č. 466/2014/EU se slova „Východní Evropa: Moldavská republika, Ukrajina“ nahrazují slovy „Východní Evropa: Bělorusko, Moldavská republika, Ukrajina“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU