(SZBP) 2016/849Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP

Publikováno: Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79-124 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. května 2016 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. května 2016 Nabývá účinnosti: 29. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/849

ze dne 27. května 2016

o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. prosince 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/800/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (dále jen „KLDR“), kterým byly mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a 1874 (2009).

(2)

Dne 7. března 2013 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2094 (2013), v níž co nejdůrazněji odsoudila jadernou zkoušku, již KLDR provedla dne 12. února 2013 v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, které zjevně ignoruje.

(3)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/183/SZBP (2), kterým bylo nahrazeno rozhodnutí 2010/800/SZBP a kterým byly mimo jiné provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013).

(4)

Dne 2. března 2016 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2270 (2016), v níž vyjádřila své nejhlubší znepokojení nad jadernou zkouškou, již KLDR provedla dne 6. ledna 2016 v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, odsoudila vypuštění družice za použití technologie balistických raket, které KLDR uskutečnila dne 7. února 2016 a které je závažným porušením příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a konstatovala, že mezinárodní mír a bezpečnost v regionu i mimo něj jsou i nadále zjevně ohroženy.

(5)

Dne 31. března 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/476 (3), kterým bylo změněno rozhodnutí 2013/183/SZBP a provedena rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

(6)

Vzhledem ke krokům, které KLDR učinila začátkem tohoto roku a které jsou považovány za závažnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu i mimo něj, rozhodla Rada o uložení dalších omezujících opatření.

(7)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016), vyjadřující značné znepokojení nad skutečností, že z prodeje zbraní plynou KLDR příjmy, jež jsou přesměrovávány na úsilí v oblasti jaderných zbraní a balistických raket, stanoví, že omezení týkající se zbraní by se měla vztahovat na veškeré zbraně a související materiál, včetně ručních palných a lehkých zbraní a souvisejícího materiálu. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) dále rozšiřuje zákaz týkající se převodu a nákupu jakýchkoli věcí, které by mohly přispět k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo vývozu podporujícímu či posilujícímu operační schopnosti ozbrojených sil jiného členského státu OSN mimo území KLDR.

(8)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) upřesňuje, že zákaz získávat technickou pomoc v oblasti zbraní znamená i zákaz, aby členské státy OSN na svém území přijímaly školitele, poradce nebo jiné úředníky za účelem vojenského, polovojenského či policejního výcviku.

(9)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) potvrzuje, že zákaz převodu, získávání a poskytování technické pomoci v souvislosti s určitým zbožím se vztahuje rovněž na zásilky věcí z KLDR či do KLDR za účelem opravy, údržby, renovace, testování, reverzního inženýrství a uvádění na trh, bez ohledu na to, zda je předmětem převodu vlastnictví či ovládání, a zdůrazňuje, že opatření související se zákazem vydávání víz se mají vztahovat i na veškeré individuální cesty za tímto účelem.

(10)

Rada považuje za vhodné zakázat, aby byly do KLDR dodávány, prodávány nebo převáděny další věci, materiál a vybavení související se zbožím a technologiemi dvojího užití.

(11)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) rozšiřuje seznam osob a subjektů, na něž se vztahují opatření týkající se zmrazení majetku a zákazu vydávání víz, a stanoví, že zmrazení majetku se vztahuje na subjekty zřízené vládou KLDR či Korejskou stranou pracujících, jestliže daný členský stát OSN stanoví, že jsou spojeny s jaderným programem KLDR či s jejím programem balistických raket nebo s jinými činnostmi zakázanými příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

(12)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016), vyjadřující obavy, že KLDR zneužívá výsad a imunit přiznaných Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích, stanoví další opatření, jejichž cílem je zabránit diplomatům či představitelům vlády KLDR nebo osobám ze třetích zemí jednat jménem nebo na příkaz označených osob nebo subjektů nebo se podílet na zakázaných činnostech.

(13)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) dále upřesňuje rozsah povinnosti členských států OSN, jíž je zabránit specializovanému výcviku státních příslušníků KLDR v určitých citlivých oborech.

(14)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) rovněž rozšiřuje rozsah opatření, která se vztahují na odvětví dopravy a na finanční sektor.

(15)

V souvislosti s opatřeními týkajícími se finančního sektoru se Rada domnívá, že je vhodné zakázat převody finančních prostředků do KLDR a z KLDR, pokud nebudou předem výslovně povoleny, jakož i investice KLDR na územích podléhajících pravomoci členských států a investice státních příslušníků nebo subjektů členských států v KLDR.

(16)

Kromě opatření stanovených v příslušné rezoluci Rady bezpečnosti OSN by měly členské státy odmítnout udělit povolení k přistání na svém území, vzletu z něj či přeletu nad ním každému letadlu, které provozují dopravci z KLDR nebo které pochází z KLDR. Členské státy by rovněž měly zakázat vstup do svých přístavů každému plavidlu, které vlastní nebo provozuje KLDR nebo jehož posádka pochází z KLDR.

(17)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) zakazuje nákup určitých minerálů a vývoz leteckých pohonných hmot.

(18)

Rada se domnívá, že je třeba rozšířit zákaz týkající se vývozu luxusního zboží tak, aby se vztahoval i na dovoz tohoto zboží z KLDR.

(19)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) dále rozšiřuje zákaz poskytování finanční podpory obchodu s KLDR.

(20)

Rada dále považuje za vhodné rozšířit zákaz veřejné finanční podpory obchodu s KLDR, zejména s cílem předejít tomu, aby jakákoliv finanční podpora přispívala k jaderným činnostem souvisejícím se šířením nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní.

(21)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) připomíná, že Finanční akční výbor (FATF) vyzval země, aby uplatňovaly zesílenou hloubkovou kontrolu a účinná protiopatření na svou ochranu před nedovolenou finanční činností KLDR, a vyzývá členské státy OSN k uplatňování doporučení FATF č. 7, jeho vysvětlujících poznámek a souvisejících pokynů za účelem účinného provádění cílených finančních sankcí týkajících se šíření.

(22)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) rovněž zdůrazňuje, že záměrem opatření, která ukládá, nejsou nepříznivé humanitární důsledky pro civilní obyvatelstvo KLDR ani nepříznivý dopad na činnosti, jež nejsou zakázány příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, nebo na práci mezinárodních a nevládních organizací provádějících v KLDR činnosti v oblasti pomoci a podpory ve prospěch civilního obyvatelstva.

(23)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) vyjadřuje odhodlání zasazovat se o mírové, diplomatické a politické řešení situace a opět potvrzuje podporu šestistranným rozhovorům a vyzývá k jejich obnovení.

(24)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) potvrzuje, že kroky KLDR budou neustále vyhodnocovány a že Rada bezpečnosti OSN je připravena daná opatření zpřísnit, pozměnit, pozastavit či zrušit, bude-li to s ohledem na dodržování požadavků ze strany KLDR nutné, a je odhodlána přijmout další významná opatření v případě dalších jaderných zkoušek či vypuštění družic KLDR.

(25)

V únoru roku 2016 provedla Rada přezkum v souladu s čl. 22 odst. 2 rozhodnutí 2013/183/SZBP a čl. 6 odst. 2 a 2a nařízení (ES) č. 329/2007 (4) a potvrdila, že dané osoby a subjekty uvedené na seznamech v příloze II uvedeného rozhodnutí a v příloze V uvedeného nařízení by na těchto seznamech měly zůstat.

(26)

Toto rozhodnutí dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především pak právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Rozhodnutí by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(27)

Toto rozhodnutí rovněž plně respektuje závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti.

(28)

Z důvodu srozumitelnosti by rozhodnutí 2013/183/SZBP mělo být zrušeno a nahrazeno novým rozhodnutím.

(29)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

DOVOZNÍ A VÝVOZNÍ OMEZENÍ

Článek 1

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej, převod nebo vývoz následujících věcí a technologií, včetně programového vybavení, do KLDR státními příslušníky členských států anebo přes území nebo z území členských států, ať již z území těchto členských států pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech:

a)

zbraně a související materiál jakéhokoli druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenská vozidla a vybavení, polovojenské vybavení a náhradní díly pro výše uvedené věci, s výjimkou nebojových vozidel, která byla vyrobena s využitím materiálů poskytujících balistickou ochranu nebo těmito materiály vybavena a která jsou určena výlučně pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v KLDR;

b)

veškeré věci, materiály, vybavení, zboží a technologie určené Radou bezpečnosti nebo výborem zřízeným podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) (dále jen „Výbor pro sankce“) v souladu s bodem 8 písm. a) podbodem ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) a bodem 5 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2087 (2013) a bodem 20 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013), které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení;

c)

některé další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo by mohly být využívány v rámci vojenské činnosti KLDR a které zahrnují veškeré zboží a technologie dvojího užití uvedené na seznamu v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 (5);

d)

jakékoli další věci, materiály a vybavení související se zbožím a technologiemi dvojího užití; Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má toto písmeno vztahovat;

e)

některé klíčové složky pro odvětví balistických raket, jako jsou určité typy hliníku používané v systémech balistických raket; Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má toto písmeno vztahovat;

f)

jakákoli další věc, která by mohla přispět k jadernému programu KLDR nebo k jejímu programu balistických raket či jinému jejímu programu v oblasti zbraní hromadného ničení, k činnostem zakázaným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) či 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím nebo k vyhnutí se opatřením uloženým těmito rezolucemi nebo tímto rozhodnutím. Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má toto písmeno vztahovat.

g)

jakákoli další věc, s výjimkou potravin či léků, pokud daný členský stát stanoví, že by mohla přímo přispět k rozvoji operačních schopností ozbrojených sil KLDR nebo k vývozu podporujícímu či posilujícímu operační schopnosti ozbrojených sil jiného státu mimo území KLDR.

2.   Rovněž se zakazuje:

a)

poskytovat odborný výcvik, poradenství, služby, pomoc nebo zprostředkovatelské nebo jiné související služby spojené s věcmi nebo technologiemi uvedenými v odstavci 1 nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním daných věcí, přímo nebo nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v KLDR nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s věcmi nebo technologiemi uvedenými v odstavci 1, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo technologií, nebo na poskytování souvisejícího odborného výcviku, poradenství, služeb, pomoci nebo zprostředkovatelských služeb přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v KLDR nebo pro použití v této zemi;

c)

podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu uvedeného v písmenech a) a b).

3.   Zakazuje se rovněž nákup věcí nebo technologií uvedených v odstavci 1 z KLDR, ať již z území KLDR pocházejí či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech, jakož i poskytování odborného výcviku, poradenství, služeb, pomoci, finančních prostředků nebo finanční pomoci uvedených v odstavci 2 ze strany KLDR, ať již z území KLDR pocházejí či nikoli, státním příslušníkům členských států.

Článek 2

Opatření podle čl. 1 odst. 1 písm. g) se nevztahují na dodávku, prodej či převod věci, ani na její nákup, pokud:

a)

daný členský stát stanoví, že uvedená činnost je určena výlučně k humanitárním účelům nebo výlučně pro účely obživy a že ji osoby a subjekty KLDR nevyužijí k získání příjmů a že ani nesouvisí s žádnou činností zakázanou rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím, a to za podmínky, že daný členský stát stanovení této skutečnosti předem oznámí Výboru pro sankce a informuje jej o opatřeních přijatých s cílem zabránit zneužití předmětné věci k takovýmto jiným účelům, nebo

b)

Výbor pro sankce v konkrétním případě stanovil, že konkrétní dodávka, prodej či převod nejsou v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

Článek 3

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý prodej a nákup zlata, drahých kovů a diamantů, jejich přeprava či zprostředkování obchodu s nimi ve vztahu k vládě KLDR, jejím veřejným orgánům, podnikům či institucím nebo centrální bance KLDR, jakož i osobám či subjektům jednajícím jejich jménem či na jejich příkaz nebo subjektům jimi vlastněným či ovládaným.

2.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 4

1.   Zakazuje se nákup zlata, titanové rudy, vanadové rudy a minerálů vzácných zemin z KLDR, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.

2.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 5

Zakazuje se dodávání nově vytištěných či vyražených nebo nevydaných bankovek či mincí KLDR centrální bance KLDR či v její prospěch.

Článek 6

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod luxusního zboží do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států anebo přes území nebo z území členských států, nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.

2.   Zakazuje se dovoz, nákup nebo převod luxusního zboží z KLDR.

3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se mají odstavce 1 a 2 vztahovat.

Článek 7

1.   Zakazuje se nákup uhlí, železa a železné rudy z KLDR, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech. Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento odstavec vztahovat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na uhlí, u něhož nakupující členský stát na základě důvěryhodných informací potvrdí, že pochází z území mimo KLDR a bylo přepraveno přes území KLDR výlučně za účelem vývozu z přístavu Rajin (Rason), a to za podmínky, že daný členský stát předem uvědomí Výbor pro sankce a že z těchto transakcí neplynou příjmy pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím.

3.   Odstavec 1 se nepoužije na transakce, u nichž je stanoveno, že jsou určeny výlučně pro účely obživy a neplynou z nich příjmy pro jaderný program KLDR či její program balistických raket nebo jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím.

Článek 8

1.   Zakazuje se prodej nebo dodávka leteckých pohonných hmot, včetně leteckého benzínu, tryskového paliva naftového typu, tryskového paliva petrolejového typu a raketového paliva petrolejového typu, do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže Výbor pro sankce předem v konkrétním případě výjimečně schválil převod těchto produktů do KLDR pro ověřené základní humanitární potřeby a s výhradou opatření stanovených pro účinné monitorování dodávky a použití.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na prodej či dodávku leteckých pohonných hmot civilním letadlům pro přepravu osob mimo území KLDR, které jsou určeny výlučně ke spotřebě během letu do KLDR a zpět.

Článek 9

Zakazuje se dovoz, nákup nebo převod ropných produktů, na které se nevztahuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016), z KLDR. Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má tento článek vztahovat.

KAPITOLA II

OMEZENÍ FINANČNÍ PODPORY OBCHODU

Článek 10

1.   Členské státy neposkytnou veřejnou finanční podporu obchodu s KLDR, a to ani vývozní úvěry, záruky či pojištění svým státním příslušníkům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu. Tím nejsou dotčeny závazky přijaté před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, pokud nepřispívají k programům nebo činnostem KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení nebo k jiným činnostem zakázaným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím.

2.   Zakazuje se soukromá finanční podpora obchodu s KLDR, a to včetně vývozních úvěrů, záruk či pojištění, státním příslušníkům nebo subjektům členských států zapojeným do takového obchodu, pokud by tato finanční podpora mohla přispět k programům nebo činnostem KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení nebo k jiným činnostem zakázaným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím nebo k vyhnutí se opatřením uloženým těmito rezolucemi Rady bezpečnosti OSN nebo tímto rozhodnutím.

3.   Odstavce 1 a 2 se netýkají obchodu zaměřeného na potraviny, zemědělství, zdravotnictví nebo jiné humanitární účely.

KAPITOLA III

OMEZENÍ INVESTIC

Článek 11

1.   Zakazují se investice na území podléhajícím pravomoci členských států ze strany KLDR, jejích státních příslušníků nebo podniků registrovaných v KLDR nebo podléhajících její pravomoci nebo osob či subjektů, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektů, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány.

2.   Zakazuje se:

a)

nabývat nebo zvyšovat účast v subjektech KLDR, nebo v subjektech KLDR či subjektech vlastněných KLDR, nacházejících se mimo území KLDR, které se zabývají činnostmi souvisejícími s programy nebo činnostmi KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení, nebo činnostmi v oblasti těžařského, rafinérského nebo chemického průmyslu, včetně úplného nabytí takových subjektů a nabývání akcií nebo jiných účastnických cenných papírů;

b)

poskytovat jakékoliv financování nebo finanční pomoc subjektům v KLDR, nebo v subjektech KLDR či subjektech vlastněných KLDR, nacházejících se mimo území KLDR, které se zabývají činnostmi uvedenými v písmeni a), nebo finanční prostředky, jejichž doloženým účelem je financování takových subjektů v KLDR;

c)

zřizovat jakékoliv společné podniky se subjekty v KLDR, které se zabývají činnostmi uvedenými v písmeni a), ani s jejich dceřinými společnostmi nebo jimi ovládanými afilacemi;

d)

poskytovat investiční služby, které se přímo týkají činností uvedených v písmenech a) až c).

KAPITOLA IV

FINANČNÍ SEKTOR

Článek 12

Členské státy nepřijmou nové závazky týkající se grantů, finanční pomoci nebo zvýhodněných půjček KLDR, a to ani na základě své účasti v mezinárodních finančních institucích, pokud se nejedná o humanitární a rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo o prosazování denuklearizace. Členské státy rovněž zachovávají obezřetnost v zájmu omezení stávajících závazků a pokud možno jejich ukončení.

Článek 13

S cílem zabránit poskytování finančních služeb nebo provádění převodů na území členských států, přes něj nebo z něj, nebo poskytování finančních služeb nebo provádění převodů, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce podléhající pravomoci členských států, souvisejících s finančními nebo jinými aktivy či zdroji, včetně velkých objemů hotovosti, které by mohly přispět k programům nebo činnostem KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo k jiným činnostem zakázaným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím nebo k vyhnutí se opatřením uloženým uvedenými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN nebo tímto rozhodnutím, se použijí tato pravidla:

1)

Nesmí být provedeny žádné převody do KLDR a z KLDR s výjimkou transakcí podle bodu 3, které byly povoleny v souladu s bodem 4.

2)

Finanční instituce podléhající pravomoci členských států nezačnou či přestanou provádět transakce s:

a)

bankami se sídlem v KLDR, včetně centrální banky KLDR;

b)

pobočkami nebo dceřinými společnostmi podléhajícími pravomoci členských států a náležejícími bankám se sídlem v KLDR;

c)

pobočkami nebo dceřinými společnostmi nepodléhajícími pravomoci členských států a náležejícími bankám se sídlem v KLDR; nebo

d)

finančními subjekty, které nemají sídlo v KLDR ani nepodléhají pravomoci členských států, ale jsou ovládány osobami nebo subjekty se sídlem v KLDR,

pokud se na tyto transakce nevztahuje bod 3 a nebyly povoleny v souladu s bodem 4.

3)

Po předchozím povolení podle bodu 4 mohou být provedeny tyto transakce:

a)

transakce, jež se týkají potravin, zdravotní péče nebo zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;

b)

transakce, jež se týkají osobních remitencí;

c)

transakce, jež se týkají uplatňování výjimek stanovených v tomto rozhodnutí;

d)

transakce související s konkrétní obchodní smlouvou, která není zakázána podle tohoto rozhodnutí;

e)

transakce v souvislosti s diplomatickou nebo konzulární misí či mezinárodní organizací požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto transakce použity pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace;

f)

transakce nezbytné výlučně k provádění programů financovaných Unii nebo jejími členskými státy pro rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva nebo k prosazování denuklearizace;

g)

jednotlivé transakce týkající se plnění nároků vůči KLDR, osobám nebo subjektům KLDR, a to za podmínky oznámení daných transakcí deset dní před povolením, jakož i transakce podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto rozhodnutí.

4)

Převody finančních prostředků převyšujících částku 15 000 EUR do KLDR a z KLDR pro účely transakcí uvedených v bodu 3 se provádějí po předchozím povolení příslušných orgánů dotčeného členského státu. Příslušný členský stát oznámí udělení povolení ostatním členským státům.

5)

Předchozí povolení uvedené v bodu 4 se nevyžaduje u převodu finančních prostředků nebo transakcí, které jsou nezbytné pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise členského státu v KLDR.

6)

Od finančních institucí se vyžaduje, aby v rámci svých činností s bankami a finančními institucemi uvedenými v bodu 2:

a)

nepřetržitě a obezřetně sledovaly operace na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a v souladu se svými závazky v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;

b)

požadovaly vyplnění všech informačních kolonek platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné transakce, a v případě neposkytnutí těchto informací transakci odmítly;

c)

po dobu pěti let uchovávaly veškeré záznamy o transakcích a na požádání je zpřístupnily vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají podezření nebo opodstatněné důvody pro podezření, že finanční prostředky přispívají k programům nebo činnostem KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, neprodleně své podezření oznámily finanční zpravodajské jednotce nebo jinému příslušnému orgánu určenému dotčeným členským státem; finanční zpravodajská jednotka nebo jiný příslušný orgán musí mít včasný, přímý či nepřímý přístup k informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz oznámení podezřelých transakcí.

Článek 14

1.   Zakazuje se zřizování nových poboček, dceřiných společností nebo zastoupení bank KLDR, včetně centrální banky KLDR, jejích poboček a dceřiných společností, a dalších finančních institucí uvedených v čl. 13 bodu 2 na území členských států.

2.   Stávající pobočky, dceřiné společnosti a zastoupení se uzavřou do devadesáti dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

3.   Pokud to nebylo předem schváleno Výborem pro sankce zakazuje se bankám KLDR, včetně centrální banky KLDR, jejích poboček a dceřiných společností, a dalším finančním institucím uvedeným v čl. 13 bodu 2:

a)

zřizovat nové společné podniky s bankami, které podléhají pravomoci členských států;

b)

nabývat majetkovou účast v bankách, které podléhají pravomoci členských států;

c)

navazovat či udržovat korespondenční bankovní vztahy s bankami, které podléhají pravomoci členských států.

4.   Stávající společné podniky, majetkové účasti a korespondenční bankovní vztahy s bankami KLDR musí být ukončeny do 90 dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

5.   Finančním institucím nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím pravomoci členských států se zakazuje, aby v KLDR zřizovaly zastoupení, dceřiné společnosti nebo pobočky nebo otevíraly bankovní účty.

6.   Stávající zastoupení, dceřiné společnosti nebo bankovní účty v KLDR se uzavřou ve lhůtě 90 dnů od přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016), pokud má příslušný členský stát k dispozici důvěryhodné informace, které opravňují k domněnce, že by tyto finanční služby mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket nebo k jiným činnostem zakázaným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

7.   Odstavec 6 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce v konkrétním případě rozhodl, že jsou tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo bankovní účty nezbytné k poskytování humanitární pomoci nebo k činnostem diplomatických misí v KLDR v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích nebo k činnostem OSN nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo k veškerým dalším účelům slučitelným s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

8.   Stávající zastoupení, dceřiné společnosti nebo bankovní účty v KLDR se uzavřou, pokud má příslušný členský stát k dispozici důvěryhodné informace, které opravňují k domněnce, že by tyto finanční služby mohly přispívat k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket nebo k jiným činnostem zakázaným tímto rozhodnutím.

9.   Členský stát může udělit výjimku z dodržování odstavce 8, pokud v konkrétním případě rozhodl, že jsou tato zastoupení, dceřiné společnosti nebo bankovní účty nezbytné k poskytování humanitární pomoci nebo k činnostem diplomatických misí v KLDR v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích nebo k činnostem OSN nebo jejích specializovaných agentur či souvisejících organizací nebo k veškerým dalším účelům slučitelným s tímto rozhodnutím. Dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům předem svůj záměr udělit tuto výjimku.

Článek 15

Zakazuje se přímý nebo nepřímý prodej, nákup, zprostředkování či pomoc při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů KLDR vydaných po 18. únor 2013 ve vztahu k severokorejské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům či institucím, centrální bance KLDR nebo bankám se sídlem v KLDR, nebo pobočkám a dceřiným společnostem bank se sídlem v KLDR, ať již podléhají pravomoci členských států či nikoli, nebo finančním subjektům, které nemají sídlo v KLDR ani nepodléhají pravomoci členských států, ale jsou ovládány osobami či subjekty se sídlem v KLDR, jakož i osobám či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány.

KAPITOLA V

ODVĚTVÍ DOPRAVY

Článek 16

1.   Ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem, včetně Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, kontrolují členské státy na svém území, včetně letišť, přístavů a zón volného obchodu, každý náklad pocházející z KLDR a směřující do ní nebo přepravovaný přes jejich území, či zprostředkovaný KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty jimi vlastněnými nebo ovládanými, či osobami nebo subjekty uvedenými v příloze I, nebo náklad převážený letadly registrovanými v KLDR či námořními plavidly plujícími pod vlajkou KLDR, a to za účelem zajištění toho, aby žádné věci nebyly převáděny v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

2.   Ve shodě se svými vnitrostátními orgány a v souladu s právními předpisy a s mezinárodním právem, včetně Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, kontrolují členské státy na svém území, včetně letišť a přístavů, každý náklad pocházející z KLDR a směřující do ní nebo přepravovaný přes jejich území či zprostředkovaný KLDR nebo jejími státními příslušníky nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem, pokud mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod nebo vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

3.   Členské státy se souhlasem státu vlajky kontrolují plavidla na volném moři, pokud mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány.

4.   Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy spolupracují při kontrolách podle odstavců 1 až 3.

5.   Letadla a plavidla přepravující náklad do KLDR nebo z ní podléhají požadavku na poskytování dodatečných informací před příjezdem nebo přistáním a před odjezdem nebo odletem ohledně veškerého zboží, které je přiváženo do členského státu nebo z něj vyváženo.

6.   V případech, kdy je prováděna kontrola uvedená v odstavcích 1 až 3, členské státy zajistí a odstraní věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány podle bodu 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1874 (2009) a bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2087 (2013).

7.   Členské státy odepřou vstup do svých přístavů každému plavidlu, které odmítne umožnit kontrolu poté, co tato kontrola byla schválena státem vlajky tohoto plavidla, nebo pokud se plavidlo plující pod vlajkou KLDR odmítlo podrobit kontrole podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1874 (2009).

8.   Odstavec 7 se nepoužije v případě, že je vstup vyžadován za účelem provedení kontroly nebo v případě mimořádné situace či návratu do přístavu původu plavidla.

Článek 17

1.   Ve shodě se svými příslušnými vnitrostátními orgány a v souladu s právními předpisy a mezinárodním právem, zejména s příslušnými mezinárodními dohodami v oblasti civilního letectví, odmítnou členské státy udělit povolení k přistání na svém území, vzletu z něj či přeletu nad ním každému letadlu, které provozují dopravci z KLDR nebo které pochází z KLDR.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo přistání za účelem provedení kontroly.

3.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, že příslušný členský stát předem stanoví, že vstup do přístavu je nezbytný z humanitárních důvodů nebo jakýchkoliv jiných důvodů slučitelných s cíli tohoto rozhodnutí.

Článek 18

1.   Členské státy zakážou vstup do svých přístavů každému plavidlu, které vlastní nebo provozuje KLDR nebo jehož posádka pochází z KLDR.

2.   Členské státy zakážou vstup do svých přístavů každému plavidlu, pokud mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že toto plavidlo přímo nebo nepřímo vlastní nebo ovládá osoba nebo subjekt uvedené v příloze I, II nebo III, nebo že převáží náklad, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím.

3.   Odstavec 1 se nepoužije v případě mimořádné situace, v případě návratu plavidla do jeho přístavu původu, pokud je vstup vyžadován za účelem provedení kontroly, nebo pokud příslušný členský stát předem stanoví, že vstup do přístavu je nezbytný z humanitárních důvodů nebo jakýchkoliv jiných důvodů slučitelných s cíli tohoto rozhodnutí.

4.   Odstavec 2 se nepoužije v případě mimořádné situace, v případě návratu plavidla do jeho přístavu původu, pokud je vstup vyžadován za účelem provedení kontroly, nebo pokud Výbor pro sankce předem stanoví, že vstup do přístavu je nezbytný z humanitárních důvodů nebo jakýchkoliv jiných důvodů slučitelných s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) nebo pokud příslušný členský stát předem stanoví, že vstup do přístavu je nezbytný z humanitárních důvodů nebo jakýchkoliv jiných důvodů slučitelných s cíli tohoto rozhodnutí. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy o každém vstupu, který povolil.

Článek 19

Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali plavidlům KLDR služby spojené s doplňováním paliva, se zásobováním lodi nebo jiné služby, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, pokud mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že tato plavidla vezou věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto rozhodnutí, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely, nebo dokud náklad nebyl zkontrolován a případně zajištěn či odstraněn v souladu s čl. 16 odst. 1, 2, 3 a 6.

Článek 20

1.   Zakazuje se pronajímat nebo najímat plavidla plující pod vlajkou členských států či letadla registrovaná v členských státech nebo poskytovat posádky a jejich služby Korejské lidově demokratické republice, jakýmkoli osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I, II nebo III, jiným subjektům KLDR, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, u nichž členské státy stanoví, že napomáhaly k vyhnutí se sankcím nebo k porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, osobám nebo subjektům jednajícím jménem či na příkaz některé z výše uvedených osob nebo subjektů a subjektům vlastněným nebo ovládaným některou z výše uvedených osob nebo subjektů.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na pronájem, nájem nebo poskytování posádek a jejich služeb, pokud příslušný členský stát předem vyrozuměl o konkrétním případu Výbor pro sankce a poskytl mu informace, které dokládají, že předmětné činnosti jsou vykonávány výlučně pro účely obživy a nebudou využity osobami nebo subjekty KLDR k získání příjmů, a informace o opatřeních přijatých k zamezení tomu, aby takové činnosti přispívaly k porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

3.   Členský stát může udělit výjimku z dodržování odstavce 1, pokud v konkrétním případě rozhodl, že předmětné činnosti jsou vykonávány výlučně pro účely obživy a nebudou využity osobami nebo subjekty KLDR k získání příjmů, a pokud má informace o opatřeních přijatých k zamezení tomu, aby takové činnosti přispívaly k porušování tohoto rozhodnutí. Dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům předem svůj záměr udělit tuto výjimku.

Článek 21

Členské státy zruší registraci každému plavidlu, které vlastní nebo provozuje KLDR nebo jehož posádka pochází z KLDR, a nezaregistruje žádné takové plavidlo, kterému registraci zrušil jiný stát podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

Článek 22

1.   Zakazuje se registrovat plavidla v KLDR, získávat povolení pro plavidla, aby používala vlajku KLDR, nebo vlastnit, pronajímat či provozovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační, certifikační nebo související služby, nebo tato plavidla pojišťovat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na činnosti oznámené v konkrétním případě předem Výboru pro sankce, pokud příslušný členský stát poskytl výboru o těchto činnostech podrobné informace, včetně jmen osob a názvů subjektů do nich zapojených, informace, které dokládají, že předmětné činnosti jsou vykonávány výlučně pro účely obživy a nebudou využity osobami nebo subjekty KLDR k získání příjmů, a informace o opatřeních přijatých k zamezení tomu, aby takové činnosti přispívaly k porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) a 2270 (2016).

KAPITOLA VI

OMEZENÍ PŘIJÍMÁNÍ A POBYTU

Článek 23

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zamezení vstupu na své území nebo průjezdu přes ně:

a)

osobám, které jsou podle Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za politiku KLDR související s jejími programy v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, a jejich rodinným příslušníkům, nebo osobám jednajícím jejich jménem či na jejich příkaz, jež jsou uvedeny v příloze I;

b)

osobám, na něž se nevztahuje příloha I, jež jsou uvedeny v příloze II a jež:

i)

jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osobám jednajícím jejich jménem nebo na jejich příkaz;

ii)

ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby nebo provádějí převody na území členských států, přes něj nebo z něj, nebo poskytují finanční služby nebo provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce na jejich území;

iii)

jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek do KLDR nebo z KLDR zbraní a veškerého souvisejícího materiálu, a do dodávek do KLDR věcí, materiálu, vybavení, zboží a technologií, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení;

c)

osobám, na něž se nevztahují přílohy I ani II a které pracují jménem osoby nebo subjektu uvedeného v příloze I nebo II, nebo na jejich příkaz, nebo osobám napomáhajícím vyhnutí se sankcím nebo porušujícím ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, jež jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí.

2.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije, pokud Výbor pro sankce v jednotlivých případech stanoví, že cesta je odůvodněna humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti, nebo pokud Výbor pro sankce dojde k závěru, že by výjimka jinak podpořila cíle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

3.   Odstavec 1 neukládá členským státům povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.

4.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, a sice:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané záštitou OSN;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách;

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

5.   Odstavec 4 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

6.   Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 4 nebo 5.

7.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odst. 1 písm. b), pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněná naléhavými humanitárními potřebami nebo účastí na mezivládních zasedáních, včetně zasedání podporovaných a pořádaných Unií nebo zasedání pořádaných členským státem vykonávajícím předsednictví v rámci OBSE, na nichž je veden politický dialog, který přímo podporuje politické cíle sledované omezujícími opatřeními, včetně demokracie, lidských práv a právního státu v KLDR.

8.   Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 7, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

9.   Ustanovení odst. 1 písm. c) se nevztahuje na průjezd představitelů vlády KLDR při cestě do sídla OSN za účelem provádění činností spojených s OSN.

10.   Pokud členský stát podle odstavců 4, 5, 7 a 9 povolí osobám uvedeným v příloze I, II nebo III vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

11.   Členské státy zachovávají obezřetnost a zdrženlivost, pokud jde o vstup osob pracujících jménem či na příkaz označených osob nebo subjektů uvedených na seznamu v příloze I na jejich území nebo o průjezd přes ně.

Článek 24

1.   Členské státy vyhostí státní příslušníky KLDR, u nichž stanoví, že pracují jménem osoby nebo subjektu uvedeného v příloze I nebo II nebo na jejich příkaz, nebo napomáhají vyhnutí se sankcím nebo porušují ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, ze svého území za účelem jejich navrácení do KLDR v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy je přítomnost dané osoby vyžadována za účelem provedení soudního řízení nebo výlučně pro lékařské, bezpečnostní nebo jiné humanitární účely.

Článek 25

1.   Členské státy vyhostí diplomaty a představitele vlády KLDR a další státní příslušníky KLDR jednající za vládu, u nichž stanoví, že pracují jménem osoby nebo subjektu uvedeného v příloze I, II nebo III, nebo na jejich příkaz, nebo osoby či subjektů napomáhajících vyhnutí se sankcím nebo porušujících ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, ze svého území za účelem jejich navrácení do KLDR v souladu s příslušnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na průjezd představitelů vlády KLDR při cestě do hlavního sídla OSN nebo jejích dalších sídel za účelem provádění činností spojených s OSN.

3.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy je přítomnost dané osoby vyžadována za účelem provedení soudního řízení nebo výlučně pro lékařské, bezpečnostní nebo jiné humanitární účely, nebo kdy Výbor pro sankce v daném konkrétním případě rozhodl, že by vyhoštění dotyčné osoby bylo v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) a 2270 (2016), nebo pokud příslušný členský v daném konkrétním případě rozhodl, že by vyhoštění dotyčné osoby bylo v rozporu s cíli tohoto rozhodnutí. Dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům jakékoli rozhodnutí o nevyhoštění osoby podle odstavce 1.

Článek 26

1.   Členské státy vyhostí státní příslušníky třetích zemí, u nichž stanoví, že pracují jménem osoby nebo subjektu uvedeného v příloze I nebo II nebo na jejich příkaz, nebo napomáhají vyhnutí se sankcím nebo porušují ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, ze svého území za účelem jejich navrácení do země, jejíž jsou státními příslušníky, v souladu s platnými vnitrostátními a mezinárodními předpisy.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě, kdy je přítomnost dané osoby vyžadována za účelem provedení soudního řízení nebo výlučně pro lékařské, bezpečnostní nebo jiné humanitární účely, nebo kdy Výbor pro sankce v daném konkrétním případě rozhodl, že by vyhoštění dotyčné osoby bylo v rozporu s cíli rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016), nebo pokud příslušný členský v daném konkrétním případě rozhodl, že by vyhoštění dotyčné osoby bylo v rozporu s cíli tohoto rozhodnutí. Dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům jakékoli rozhodnutí o nevyhoštění osoby podle odstavce 1.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na průjezd představitelů vlády KLDR při cestě do hlavního sídla OSN nebo jejích dalších sídel za účelem provádění činností spojených s OSN.

KAPITOLA VII

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 27

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo náležející, vlastněné, držené či ovládané:

a)

osobami a subjekty, které se podle Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN podílejí na programech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo které tyto programy podporují, a to i nedovolenými prostředky, nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz nebo subjekty jimi vlastněnými nebo ovládanými, a to i nedovolenými prostředky, uvedenými v příloze I;

b)

osobami a subjekty, na něž se nevztahuje příloha I, jež jsou uvedeny v příloze II a jež:

i)

jsou odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, a to i nedovolenými prostředky;

ii)

ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby nebo provádějí převody na území členských států, přes něj nebo z něj, nebo poskytují finanční služby nebo provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce na jejich území nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz či subjekty jimi vlastněnými nebo ovládanými;

iii)

jsou zapojeny, a to i prostřednictvím poskytování finančních služeb, do dodávek do KLDR nebo z KLDR zbraní a veškerého souvisejícího materiálu, nebo do dodávek do KLDR věcí, materiálu, vybavení, zboží a technologií, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení;

c)

osobami a subjekty, na něž se nevztahují přílohy I ani II a které pracují jménem osoby nebo subjektu uvedených v příloze I nebo II nebo na jejich příkaz, nebo osobami napomáhajícími vyhnutí se sankcím nebo porušujícími ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016) nebo tohoto rozhodnutí, jak jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí;

d)

subjekty zřízenými vládou KLDR nebo Korejskou stranou pracujících nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty jimi vlastněnými nebo ovládanými, jestliže daný členský stát stanoví, že jsou spojeny s programem KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket nebo jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo 2270 (2016).

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nesmějí být dány k dispozici, přímo ani nepřímo, ani nesmějí být v jejich prospěch poskytnuty žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Výjimku lze učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné úkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; nebo

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů, v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů,

a to poté, co dotčený členský stát ve vhodných případech oznámí Výboru pro sankce svůj úmysl povolit přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům, a pokud do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení Výbor pro sankce nevydá zamítavé rozhodnutí.

4.   Výjimku lze učinit rovněž v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které:

a)

jsou nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů. Ve vhodných případech musí dotčený členský stát tuto výjimku nejprve oznámit a získat od Výboru pro sankce schválení; nebo

b)

jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí; v takovém případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno přede dnem, kdy osobu nebo subjekt uvedené v odstavci 1 označil Výbor pro sankce, Rada bezpečnosti OSN nebo Rada, a pokud toto zástavní právo nebo rozhodnutí nejsou ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v odstavci 1. Ve vhodných případech musí dotčený členský stát tuto výjimku nejprve oznámit Výboru pro sankce.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy se na účty začala vztahovat omezující opatření,

za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

6.   Ustanovení odstavce 1 nebrání určeným osobám nebo subjektům uvedeným v příloze II v provádění plateb vyplývajících ze smlouvy, která byla uzavřena dříve, než byly tyto osoby nebo subjekty zařazeny na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát stanovil, že:

a)

smlouva se netýká žádné zakázané věci, materiálů, vybavení, zboží, technologií, pomoci, výcviku, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelství nebo služeb uvedených v článku 1;

b)

platba není přímo ani nepřímo obdržena osobou nebo subjektem uvedenými v odstavci 1,

a poté, co příslušný členský stát oznámí úmysl takové platby provést nebo přijmout nebo případně povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za tímto účelem, a to deset pracovních dnů před tímto povolením.

7.   V případě společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC):

a)

příslušné členské státy mohou povolit, aby osoby nebo subjekty v Unii přijímaly od KNIC platby, pokud:

i)

je platba splatná:

(a)

v souladu s ustanoveními smlouvy o pojišťovacích službách poskytovaných společností KNIC, jež jsou pro činnosti dotčené osoby nebo subjektu v Unii v KLDR nezbytné, nebo

(b)

v souladu s ustanoveními smlouvy o pojišťovacích službách poskytovaných společností KNIC v souvislosti se škodou, jež některá ze stran smlouvy způsobila na území Unie,

ii)

platba není přímo ani nepřímo obdržena osobou nebo subjektem uvedenými v odstavci 1; a

iii)

platba přímo ani nepřímo nesouvisí s činnostmi, které jsou podle tohoto rozhodnutí zakázány;

b)

příslušný členský stát může osobám a subjektům v Unii povolit provádění plateb ve prospěch KNIC výlučně za účelem získání pojišťovacích služeb nezbytných pro činnosti těchto osob nebo subjektů v KLDR, pokud dotčené činnosti nejsou tímto rozhodnutím zakázány;

c)

tato povolení nejsou vyžadována v případě plateb provedených společností KNIC nebo v její prospěch, jež jsou nutné pro služební účely diplomatické nebo konzulární mise některého členského státu v KLDR;

d)

odstavec 1 nebrání společnosti KNIC provádět platby splatné podle smluv uzavřených před jejím zařazením na seznam, pokud příslušný členský stát určil, že:

i)

smlouva se netýká žádné zakázané věci, materiálů, vybavení, zboží, technologií, pomoci, výcviku, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelství nebo služeb uvedených v tomto rozhodnutí,

ii)

platba není přímo ani nepřímo obdržena osobou nebo subjektem uvedenými v odstavci 1.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

Článek 28

Ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. d) se nevztahuje na prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje, které jsou nezbytné k provádění činností misí KLDR při OSN a jejích specializovaných agenturách a souvisejících organizacích nebo jiných diplomatických a konzulárních misí KLDR, ani na prostředky nebo jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje, u nichž Výbor pro sankce v konkrétním případě předem rozhodl, že jsou nezbytné pro poskytnutí humanitární pomoci, pro denuklearizaci nebo k jinému účelu slučitelnému s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016).

Článek 29

1.   Zastoupení subjektů uvedených v příloze I se uzavřou.

2.   Zakazuje se přímá i nepřímá účast subjektů uvedených v příloze I, jakož i osob či subjektů jednajících v zájmu těchto subjektů nebo jejich jménem ve společných podnicích nebo jakýchkoli jiných formách podnikání.

KAPITOLA VIII

DALŠÍ OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 30

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zachovat obezřetnost a zabránit specializované výuce nebo odborné přípravě státních příslušníků KLDR na svém území nebo svými státními příslušníky v oborech, které by přispěly k jaderným činnostem KLDR souvisejícím s šířením a k vývoji nosičů jaderných zbraní, včetně výuky či odborné přípravy v oblasti pokročilé fyziky, pokročilé počítačové simulace a souvisejících počítačových věd, geoprostorové navigace, jaderného inženýrství, kosmického inženýrství, leteckého inženýrství a souvisejících oborů.

Článek 31

Členské státy zachovávají v souladu s mezinárodním právem zvýšenou obezřetnost vůči diplomatickým pracovníkům KLDR, aby těmto osobám zabránily přispívat k programu KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket, nebo k jiným činnostem zakázaným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) nebo2270 (2016) nebo tímto rozhodnutím nebo k vyhnutí se opatřením uloženým těmito rezolucemi Rady bezpečnosti OSN nebo tímto rozhodnutím.

KAPITOLA IX

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Žádné nároky, jako jsou nároky na náhradu škody nebo jiný nárok tohoto druhu, například nároky na kompenzaci nebo nároky v rámci záruky, zejména nároky na prodloužení platnosti nebo vyplacení dluhopisu, záruky nebo náhradu škody, jako jsou finanční záruky a finanční odškodnění v jakékoli podobě, v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) a 2270 (2016), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto rozhodnutí, nebo v souladu či ve spojitosti s nimi se nepřiznají:

a)

označeným osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I, II nebo III;

b)

jiným osobám nebo subjektů v KLDR, včetně vlády KLDR, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí; nebo

c)

osobám nebo subjektům jednajícím prostřednictvím osob nebo subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) nebo v jejich prospěch.

Článek 33

1.   Rada přijme změny přílohy I na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce.

2.   Rada na základě jednomyslnosti a na návrh členských států nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vyhotovuje seznamy obsažené v přílohách II a III a přijímá jejich změny.

Článek 34

1.   Zařadí-li Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce osobu nebo subjekt na seznam, Rada tuto osobu nebo tento subjekt doplní do přílohy I.

2.   Rozhodne-li Rada, že se na osobu nebo subjekt vztahují opatření podle čl. 23 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo čl. 27 odst. 1 písm. b), změní odpovídajícím způsobem přílohu II nebo III.

3.   Rada takové rozhodnutí včetně důvodů pro zařazení na seznam sdělí osobě nebo subjektu podle odstavce 1 a 2, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž dotyčné osobě nebo subjektu umožní předložit připomínky.

4.   Pokud jsou předloženy připomínky nebo nové závažné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a o výsledku tohoto přezkumu danou osobu nebo subjekt informuje.

Článek 35

1.   V přílohách I, II a III jsou uvedeny důvody pro zařazení uvedených osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce, pokud jde o přílohu I.

2.   V přílohách I, II a III jsou rovněž uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, pokud jde o přílohu I. Pokud jde o osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně jiných používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. V příloze I se rovněž uvede datum označení osob nebo subjektů Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 36

1.   Toto rozhodnutí se přezkoumá a v případě potřeby změní, zejména pokud jde o kategorie osob, subjektů nebo věcí nebo další osoby, subjekty nebo věci, na něž by se omezující opatření měla vztahovat, nebo s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN.

2.   Opatření uvedená v čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 27 odst. 1 písm. b) a c) se přezkoumávají pravidelně a nejméně každých dvanáct měsíců. Tato opatření se přestanou na dotyčné osoby a subjekty uplatňovat, rozhodne-li Rada postupem podle čl. 33 odst. 2, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.

Článek 37

Rozhodnutí 2013/183/SZBP se zrušuje.

Článek 38

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu 27. května 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Rozhodnutí Rady 2010/800/SZBP ze dne 22. prosince 2010 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení společného postoje 2006/795/SZBP (Úř. věst. L 341, 23.12.2010, s. 32).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 52).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/476 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 38).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam osob podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a osob a subjektů podle čl. 27 odst. 1 písm. a)

A.   Osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam OSN

Odůvodnění

1.

Yun Ho-jin

také znám jako Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Ředitel společnosti Namchongang Trading Corporation;vykonává dohled nad dovozem věcí potřebných pro program obohacování uranu.

2.

Re Je-Son

Jméno v korejštině:

Image;

Jméno v čínštině:

Image

také znám jako Ri Che Son

1938

16.7.2009

Ministr pro jadernou energetiku od dubna roku 2014. Bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), tj. hlavní agentury řídící jaderný program KLDR; napomáhal při různých činnostech v jaderné oblasti, včetně řízení střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu a společnosti Namchongang Trading Corporation ze strany GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Ředitel v Generálním úřadu pro atomovou energii (GBAE); zapojen do jaderného programu Korejské lidově demokratické republiky; jako vedoucí útvaru pro vědecké vedení v GBAE působil ve vědeckém výboru v rámci Společného ústavu pro jaderný výzkum.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Bývalý ředitel střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu, vykonával dohled nad třemi klíčovými zařízeními, která se podílejí na výrobě plutonia pro vojenské účely: zařízením pro výrobu paliva, jaderným reaktorem a regeneračním zařízením.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Ředitel společnosti Korea Ryongaksan General Trading Corporation; zapojen do programu Korejské lidově demokratické republiky pro balistické rakety.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

číslo pasu: 381420754

datum vydání pasu: 7.12.2011;

pas platný do: 7.12.2016

datum narození: 18.6.1964; místo narození: Kaesong, KLDR

22.1.2013

Vyšší úředník a vedoucí střediska družicové kontroly Korejského výboru pro vesmírnou technologii.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968;

Alternativní datum narození: rok 1965 nebo 1966

22.1.2013

Generální ředitel kosmodromu v Sohae a vedoucí střediska pro vypouštění družic, z něhož byly ve dnech 13. dubna a 12. prosince 2012 vypuštěny družice.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954;

číslo pasu: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával pro TCB transakce. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969;

číslo pasu: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il je úředník banky Tanchon Commercial Bank (TCB). V této funkci zprostředkovával transakce pro TCB a společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 jako hlavní finanční subjekt KLDR odpovědný za prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Hlavní zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Náměstek hlavního zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng- Ch'o'l je úředník banky TCB. V této funkci zprostředkovával pro TCB transakce. Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 a je hlavním finančním subjektem KLDR zabývajícím se prodejem konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

datum narození: 12.10.1954;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Choe Chun-sik byl ředitelem Druhé akademie přírodních věd (SANS) a vedoucím programu KLDR pro rakety dlouhého doletu.

14.

Choe Song Il

 

číslo pasu: 472320665

pas platný do: 26.9.2017;

číslo pasu: 563120356

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

datum narození: 27.5.1961;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Hyon Kwang II je vedoucím oddělení vědeckého rozvoje Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

datum narození: 15.4.1957;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

17.

Jang Yong Son

 

datum narození: 20.2.1957;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

číslo pasu: 4721202031;

pas platný do: 21.2.2017;

státní příslušnost: KLDR;

datum narození: 18.10.1976

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank v Sýrii.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

číslo pasu: PS472330208;

pas platný do: 4.7.2017;

státní příslušnost: KLDR;

2.3.2016

Kang Mun Kil se jako zástupce společnosti Namchongang, také známé jako Namhung, zabýval činnostmi souvisejícími s jaderným zásobováním.

20.

Kang Ryong

 

datum narození: 21.8.1969;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Sýrii.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

číslo pasu: 199421147, pas platný do: 29.12.2014;

číslo pasu: 381110042, pas platný do: 25.1.2016;

číslo pasu: 563210184, pas platný do: 18.6.2018;

datum narození: 7.11.1966,

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu.

22.

Kim Kyu

 

datum narození: 30.7.1968;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Úředník společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) pro vnější vztahy.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

datum narození: 1964,

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Kim Tong My'ong je generálním ředitelem banky Tanchon Commercial Bank a minimálně od roku 2002 zastával v této bance různé funkce. Podílel se rovněž na správě záležitostí společnosti Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

datum narození: 18.2.1962;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce KOMID v Íránu.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

číslo pasu: 563120630;

pas platný do: 20.3.2018,

datum narození: 25.5.1972;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce banky Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

datum narození: 29.10.1945;

číslo pasu: P0381230469;

pas platný do: 6.4.2016;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Ri Man Gon je ministr vojenského průmyslu.

27.

Ryu Jin

 

datum narození: 7.8.1965;

číslo pasu: 563410081;

státní příslušnost: KLDR

2.3.2016

Zástupce KOMID v Sýrii.

28.

Yu Chol U

 

státní příslušnost: KLDR

 

Yu Chol U je ředitelem Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu.

B.   Subjekty

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam OSN

Další informace

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

také známa jako CHANGGWANG SINYONG CORPORATION nebo jako EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION nebo jako DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION nebo jako „KOMID“

Central District, Pchjongjang, KLDR

24.4.2009

Největší společnost obchodující se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

také známa jako KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

dříve známa jako LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pchjongjang, KLDR; Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

24.4.2009

Zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

3.

Tanchon Commercial Bank

dříve známa jako CHANGGWANG CREDIT BANK nebo jako KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR

24.4.2009

Hlavní finanční subjekt KLDR pro prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pchjongjang, KLDR

16.7.2009

Namchongang je obchodní společnost KLDR podléhající GBAE. Je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení KLDR, jakož i do nákupů souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil jeden německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let 20. století zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se v roce 2007 jako zástupce KLDR účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v jaderném zařízení Yongbyon. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám KLDR souvisejícím se šířením.

5.

Hong Kong Electronics

také známa jako HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Írán.

16.7.2009

Společnost je vlastněná nebo ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank a společností KOMID; jedná nebo údajně jedná za tuto banku a společnost KOMID nebo jejich jménem. Hong Kong Electronics převedla od roku 2007 jménem Tanchon Commercial Bank a společnosti KOMID (obě byly v dubnu roku 2009 označeny Výborem pro sankce) miliony dolarů v souvislosti se šířením. Hong Kong Electronics jménem společnosti KOMID umožnila převod finančních prostředků z Íránu do KLDR.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

také známa jako KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR.

16.7.2009

Společnost KLDR se sídlem v Pchjongjangu, která podléhá společnosti Korea Ryonbong General Corporation (v dubnu roku 2009 označena Výborem pro sankce) a je zapojena do vývoje zbraní hromadného ničení.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE) (Generální úřad pro atomovou energii, GBAE)

také znám jako General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR.

16.7.2009

GBAE odpovídá za jaderný program KLDR, jehož součástí je středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu a jeho výzkumný reaktor pro výrobu plutonia o výkonu 5 MWe (25 MWt), zařízení na výrobu paliva a regenerační zařízení.

GBAE uspořádal zasedání a jednání s MAAE v jaderné oblasti. GBAE je hlavní vládní agenturou KLDR, která vykonává dohled nad jadernými programy, včetně provozu střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pchjongjang, KLDR.

16.7.2009

Společnost Korea Tangun Trading Corporation podléhá Druhé akademii přírodních věd KLDR a nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumných a vývojových programů KLDR v oblasti obrany, k nimž mimo jiné patří programy a nákupy související se zbraněmi hromadného ničení a nosiči jaderných zbraní, včetně materiálů, které jsou v rámci příslušných mnohostranných kontrolních režimů kontrolovány nebo zakázány.

9.

Korean Committee for Space Technology (Korejský výbor pro vesmírnou technologii)

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pchjongjang, KLDR

22.1.2013

Korejský výbor pro vesmírnou technologii (KCST) zorganizoval vypuštění družic, které KLDR uskutečnila ve dnech 13. dubna 2012 a 12. prosince 2012 prostřednictvím střediska družicové kontroly z prostoru pro vypouštění družic v Sohae.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pchjongjang, KLDR.

22.1.2013

Bank of East Land, která je finanční institucí KLDR, zprostředkovává transakce v oblasti zbraní a zajišťuje další podporu pro výrobce a vývozce zbraní Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land spolu se společností Green Pine aktivně spolupracovaly na převodu prostředků tak, aby se vyhnuly sankcím. V letech 2007 a 2008 zprostředkovala Bank of East Land transakce, do kterých byla zapojena společnost Green Pine a íránské finanční instituce, mimo jiné Bank Melli a Bank Sepah. Rada bezpečnosti označila Bank Sepah v rezoluci č. 1747 (2007) z důvodu poskytování podpory íránskému programu balistických raket. Společnost Green Pine byla označena Výborem pro sankce v dubnu roku 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Tento název používá společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) při zadávání zakázek. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pchjongjang, KLDR

22.1.2013

Mateřskou společností Tosong Technology Trading Corporation je společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture CorporationRyonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools a Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR; Mangungdae- gu, Pchjongjang, KLDR; Mangyongdae District, Pchjongjang, KLDR.

e-mailové adresy: [email protected]; [email protected] a [email protected]

telefonní čísla: 8502-18111; 8502-18111-8642 a 850 2 181113818642

faxové číslo: 8502-381-4410

22.1.2013

Mateřskou společností Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation je společnost Korea Ryonbong General Corporation. Společnost Korea Ryonbong General Corporation, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je zbrojním konsorciem zaměřeným na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Čína.

22.1.2013

Leader International (číslo v hongkongském registru společností: 1177053) zprostředkovává zásilky jménem společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce zařazena na seznam v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pchjongjang, KLDR;

Nungrado, Pchjongjang, KLDR

2.5.2015

Společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu z KLDR.

Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na výrobu vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pchjongjang, KLDR

2.5.2015

Banka Amroggang, která byla založena v roce 2006, je spřízněna s Tanchon Commercial Bank a spravována jejími zaměstnanci. Tanchon Commercial Bank se podílí na financování prodeje balistických raket realizovaného společností KOMID a rovněž byla zapojena do transakcí souvisejících s balistickými raketami mezi společností KOMID a íránskou skupinou Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009 a je hlavním finančním subjektem KLDR zabývajícím se prodejem konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených zbraní. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Rada bezpečnosti označila skupinu SHIG v rezoluci č. 1737 (2006) za subjekt zapojený do íránského programu balistických raket.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pchjongjang, KLDR.

2.5.2015

Společnost Korea Heungjin Trading Company je využívána společností KOMID k obchodním účelům. Tato společnost je podezřelá z účasti na dodávkách zboží souvisejícího s raketami íránské skupině Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Společnost Heungjin je spojována se společností KOMID, konkrétně s její kanceláří pro veřejné zakázky. Společnost Heungjin byla využita k získání moderních číslicových řídících jednotek využitelných při vývoji raket. Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Rada bezpečnosti označila skupinu SHIG v rezoluci č. 1737 (2006) za subjekt zapojený do íránského programu balistických raket.

18.

Second Academy of Natural Sciences (Druhá akademie přírodních věd)

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pchjongjang, KLDR

7.3.2013

Jde o ústřední organizaci, která je odpovědná za výzkum a vývoj vyspělých zbraňových systémů KLDR, včetně raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Tato akademie využívá řadu podřízených organizací, včetně společnosti Tangun Trading Corporation, aby ze zámoří získávala technologie, zařízení a informace k použití v programech KLDR v oblasti výroby raketových střel a pravděpodobně i jaderných zbraní. Společnost Tangun Trading Corporation byla označena Výborem pro sankce v červenci roku 2009 a nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií na podporu výzkumného a vývojového programu KLDR v oblasti obrany, k nimž mimo jiné patří programy a nákupy související se zbraněmi hromadného ničení a jejich nosiči, včetně materiálů, které jsou v rámci příslušných mnohostranných kontrolních režimů kontrolovány nebo zakázány.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR.

7.3.2013

Mateřskou společností Korea Complex Equipment Import Corporation je společnost Korea Ryonbong General Corporation. Společnost Korea Ryonbong General Corporation, která byla Výborem pro sankce označena v dubnu roku 2009, je zbrojním konsorciem zaměřeným na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pchjongjang, KLDR;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchjongjang

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (číslo IMO: 1790183) je provozovatelem/správcem plavidla Chong Chon Gang. Uvedená společnost hrála klíčovou úlohu při zajišťování přepravy utajeného nákladu zbraní a souvisejícího materiálu z Kuby do KLDR v červenci roku 2013. Společnost Ocean Maritime Management Company, Limited tímto přispěla k činnostem zakázaným rezolucemi, a to konkrétně zbrojním embargem uvaleným rezolucí č. 1718 (2006) ve znění pozměněném rezolucí č. 1874 (2009), a přispěla k obcházení opatření uložených těmito rezolucemi.

Plavidla s čísly IMO:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016

 

e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016

 

f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science (Akademie vědy národní obrany)

 

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Akademie vědy národní obrany je zapojena do úsilí KLDR o pokrok ve vývoji programu balistických raket a jaderného programu.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR; alternativní adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pchjongjang, KLDR; číslo IMO: 5342883

2.3.2016

Společnost Chongchongang Shipping Company se prostřednictvím svého plavidla Chong Chon Gang pokusila v červenci 2013 přímo dovézt do KLDR nedovolenou zásilku konvenčních zbraní.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, PyongchonDistrict, Pchjongjang, KLDR; alternativní adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pchjongjang, KLDR; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank poskytuje finanční služby společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) a bance Tanchon Commercial Bank. Minimálně od roku 2007 zprostředkovala DCB stovky finančních transakcí v hodnotě milionů dolarů jménem společnosti KOMID a banky Tanchon Commercial Bank. V některých případech DCB transakce vědomě zprostředkovala za použití klamavých finančních praktik.

24.

Hesong Trading Company

 

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Společnost Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) je mateřskou společností Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

KKBC poskytuje finanční služby na podporu banky Tanchon Commercial Bank a společnosti Korea Hyoksin Trading Corporation, podléhající společnosti Korea Ryonbong General Corporation. Společnost KKBC je bankou Tanchon Commercial Bank využívána ke zprostředkování převodů finančních prostředků, jejichž výše pravděpodobně dosahuje milionů dolarů, včetně převodů zahrnujících prostředky související se společností Korea Mining Development Trading Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Mateřskou společností Korea Kwangson Trading Corporation je společnost Korea Ryongbong General Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministerstvo pro jadernou energetiku)

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Ministerstvo pro jadernou energetiku bylo vytvořeno v roce 2013 za účelem modernizace jaderné energetiky KLDR s cílem zvýšit produkci jaderného materiálu, zlepšit jeho kvalitu a dále rozvíjet nezávislý jaderný průmysl KLDR. Jako takové je toto ministerstvo považováno za zásadního hráče ve vývoji jaderných zbraní v KLDR, je odpovědné za každodenní fungování jaderného programu země a podléhají mu další organizace v jaderné oblasti. Pod toto ministerstvo spadá řada organizací v jaderné oblasti a středisek jaderného výzkumu, jakož i dva výbory: Výbor pro aplikaci izotopů a Výbor pro jadernou energii. Ministerstvem pro jadernou energetiku je rovněž řízeno středisko jaderného výzkumu v Yongbyunu, o němž je známo, že se v něm nachází zařízení na výrobu plutonia v KLDR. Skupina odborníků ve své zprávě z roku 2015 dále uvedla, že dne 9. dubna 2014 byl do čela Ministerstva pro jadernou energetiku jmenován Ri Je-son, bývalý ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), který byl v roce 2009 zařazen na seznam výborem ustaveným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) za účast na nukleárních programech či jejich podporu.

28.

Munitions Industry Department (Odbor vojenského průmyslu)

Military Supplies Industry Department

Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Odbor vojenského průmyslu je zapojen do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR včetně raket Taepo Dong-2. Dohlíží na programy výroby, výzkumu a vývoje zbraní v KLDR, včetně programu balistických raket KLDR. Odboru vojenského průmyslu rovněž podléhají Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd – rovněž označené v srpnu 2010. Odbor vojenského průmyslu v uplynulých letech pracoval na vývoji mezikontinentálních balistických řízených střel KN08.

29.

National Aerospace Development Administration (Národní úřad pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu)

NADA

KLDR

2.3.2016

Tento úřad se v KLDR podílí na vývoji vědy a technologií týkajících se vesmíru včetně vypouštění družic a nosných raket.

30.

Office 39 („kancelář 39“)

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

KLDR

2.3.2016

Vládní subjekt KLDR.

31.

Reconnaissance General Bureau (Generální úřad pro průzkum)

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pchjongjang, KLDR; alternativní adresa: Nungrado, Pchjongjang, KLDR

2.3.2016

Tento úřad je v KLDR hlavní zpravodajskou organizací, která vznikla na počátku roku 2009 sloučením stávajících zpravodajských organizací Korejské strany pracujících, operačního útvaru a „kanceláře 35“ se zpravodajskou službou Korejské lidové armády. Generální úřad pro průzkum obchoduje s konvenčními zbraněmi a ovládá severokorejskou společnost Green Pine Associated Corporation, která se zabývá výrobou konvenčních zbraní.

32.

Second Economic Committee (Druhý hospodářský výbor)

 

Kangdong, KLDR

2.3.2016

Druhý hospodářský výbor je zapojen do klíčových činností programu balistických raket KLDR. Dohlíží na výrobu balistických raket KLDR a řídí činnosti KOMID.


PŘÍLOHA II

Seznam osob podle čl. 23 odst. 1 písm. b) a osob a subjektů podle čl. 27 odst. 1 písm. b)

I.

Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány.

A.   Osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam

Odůvodnění

1.

CHON Chi Bu

 

 

22.12.2009

Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Yongbyonu.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang

Datum narození 25.11.1928

Místo narození: Provincie Jižní Hamgyo'ng

22.12.2009

Člen komise pro národní obranu, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Bývalý ředitel odboru pro zbraně ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

3.

HYON Chol-hae

 

1934 (Mandžusko, Čína)

22.12.2009

Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila).

4.

KIM Yong-chun

Young-chun

4.3.1935

číslo pasu: 554410660

22.12.2009

Místopředseda Komise národní obrany, ministr lidových ozbrojených sil, zvláštní poradce zesnulého Kim Čong-ila pro otázky jaderné strategie.

5.

O Kuk-Ryol

 

1931

(provincie Ťi-lin, Čína)

22.12.2009

Místopředseda Komise národní obrany vykonávající dohled nad pořizováním vyspělých technologií ze zahraničí pro jaderný a balistický program.

6.

PAEK Se-bong

 

Rok narození:1946

22.12.2009

Bývalý předseda Druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany.

7.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

1933

číslo pasu: 554410661

22.12.2009

Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil a náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce zesnulého Kim Čong-ila).

8.

PYON Yong Rip

Yong-Nip

20.9.1929

číslo pasu: 645310121

(vydán 13.9.2005)

22.12.2009

Předseda akademie věd, která je zapojena do biologického výzkumu souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení.

9.

RYOM Yong

 

 

22.12.2009

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.

10.

SO Sang-kuk

 

mezi lety 1932 a 1938

22.12.2009

Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.

11.

Generálporučík KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

1946 (Pyongan-Pukto, KLDR)

19.12.2011

Kim Yong Chol je velitelem Generálního úřadu pro průzkum (RGB).

12.

PAK To-Chun

 

9.3.1944 (Jagang, Rangrim)

19.12.2011

Člen Národní rady bezpečnosti. Je odpovědný za zbrojní průmysl. Podle dostupných informací je velitelem úřadu pro jadernou energii. Tento orgán má rozhodující význam pro program KLDR týkající se jaderných zbraní a odpalovacích zařízení pro rakety.

13.

CHOE Kyong-song

 

 

20.5.2016

Generálplukovník v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

14.

CHOE Yong-ho

 

 

20.5.2016

Generálplukovník v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Velitel vzdušných sil. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

15.

HONG Sung-Mu

HUNG Sung Mu

Datum narození: 1.1.1942

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru pro zbrojařský průmysl (MID). Odpovědný za vývoj programů týkajících se konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za průmyslový rozvoj programů pro jaderné zbraně. Je odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

16.

JO Chun Ryong

CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong

Datum narození: 4.4.1960

20.5.2016

Předseda druhého hospodářského výboru (od roku 2014) odpovědný za závody a továrny KLDR pro výrobu střeliva. Druhý hospodářský výbor byl označen podle Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodů své klíčové role v oblasti programů KLDR týkajících se raket, odpovědnosti za výrobu balistických raket a dohledu nad ní a z důvodu řízení společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) – předního subjektu KLDR pro obchod se zbraněmi. Člen komise pro národní obranu. Účastnil se několika programů v oblasti balistických raket. Jedna z hlavních postav zbrojařského průmyslu KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

17.

JO Kyongchol

 

 

20.5.2016

Generál v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem pro otázky národní obrany v KLDR. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

18.

KIM Chun-sam

 

 

20.5.2016

Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel operačního úřadu velitelství armády KLDR a první místopředseda velitelství armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

19.

KIM Chun-sop

 

 

20.5.2016

Člen komise pro národní obranu, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

20.

KIM Jong-gak

 

Datum narození: 20.7.1941

Místo narození: Pyongyang

20.5.2016

Zástupce maršála v armádě KLDR, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

21.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom

 

20.5.2016

Čtyřhvězdičkový generál, velitel strategických sil (známých též jako Strategic Rocket Forces), které velí aktuálně čtyřem strategickým a taktickým raketovým jednotkám, včetně brigády obsluhující KN-08 (ICBM). USA zařadily tyto strategické síly na seznam z důvodu jejich účasti na činnostech, které materiálně přispívají šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Podle zpráv medií se měl KIM účastnit v dubnu 2016 zkoušek mezikontinentálních balistických raket s Jung Un KIMEM. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

22.

KIM Won-hong

 

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pyongyang

Číslo pasu: 745310010

20.5.2016

Generál, ředitel odboru pro státní bezpečnost. Ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

23.

PAK Jong-chon

 

 

20.5.2016

Generálplukovník v armádě KLDR, náčelník korejských lidových ozbrojených sil, zástupce náčelníka štábu a ředitel odboru velení palebných sil. Náčelník velitelství armády a ředitel odboru velitelství pozemních sil. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

24.

RI Jong-su

 

 

20.5.2016

Viceadmirál. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Vrchní velitel korejských námořních sil, jenž je zapojen do vývoje programů pro balistické rakety a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

25.

SON Chol-ju

 

 

20.5.2016

Generálplukovník korejských lidových ozbrojených sil a politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, které dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

26.

YUN Jong-rin

 

 

20.5.2016

Generál, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

27.

PAK Yong-sik

 

 

20.5.2016

Čtyřhvězdičkový generál, člen odboru pro státní bezpečnost, ministr obrany. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány KLDR pro otázky národní obrany. Zúčastnil se testování balistických raket v březnu roku 2016. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

28.

HONG Yong Chil

 

 

20.5.2016

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu jenž byl zařazen na seznam Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odbor vojenského průmyslu je odpovědný za vývoj balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2, za výrobu zbraní, výzkum a vývoj a dohled nad nimi. Odboru vojenského průmyslu podléhají druhý hospodářský výbor a druhá akademie přírodních věd označené v srpnu roku 2010. Odbor vojenského průmyslu v nedávných letech pracoval na vývoji transportéru KN08 pro ICBM. HONG doprovázel KIM Jong Un na řadě událostí souvisejících s rozvojem jaderného programu a programu balistických střel KLDR a je považován za osobu, která hrála významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu, který byl zařazen na seznam Radou bezpečnosti OSN. Náměstek ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

29.

RI Hak Chol

RI Hak Chul, RI Hak Cheol

Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966

Čísla pasů: 381320634, PS- 563410163

20.5.2016

Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation. Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce OSN označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Prezident společnosti Green Pine byl označen Radou bezpečnosti OSN.

30.

YUN Chang Hyok

 

Datum narození: 9.8.1965

20.5.2016

Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA).Na úřad NADA se vztahují omezující opatření uložená Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodu jeho podílení se na vývoji vědy technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění satelitů a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění satelitu KLDR dne 7. února 2016, využívající technologii balistických raket, jako porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013) jež bylo zařazeno na seznam Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. Náměstek ředitele je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

B.   Subjekty

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam

Další informace

1.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

 

22.12.2009

Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Organizací spojených národů dne 24.4.2009). Provozuje zařízení na výrobu práškového hliníku, který lze použít v raketách.

2.

Korea Taesong Trading Company

 

Pchjongjang

22.12.2010

Subjekt se sídlem v Pchjongjangu, který společnost KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) používá pro obchodní účely (společnost KOMID byla Organizací spojených národů označena dne 24.4.2009). Společnost Korea Taesong Trading Company vystupovala jménem společnosti KOMID při obchodních jednáních se Sýrií.

3.

Korean Ryengwang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KLDR

22.12.2009

Dceřiná společnost společnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Organizací spojených národů dne 24.4.2009).

4.

Sobaeku United Corp

Sobaeksu United Corp.

 

22.12.2009

Státní podnik podílející se na výzkumu a pořizování citlivých výrobků nebo zařízení. Vlastní několik ložisek přírodního grafitu, která zásobují touto surovinou dvě zpracovatelská zařízení vyrábějící mimo jiné grafitové bloky, které lze použít v raketách.

5.

Yongbyon Nuclear Research Centre (Středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu)

 

 

22.12.2009

Výzkumné středisko, které se podílelo na výrobě plutonia pro vojenské účely. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů dne 16.7.2009).

6.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation

Hamhung, provincie Jižní Hamgyong, KLDR;

Man gyongdae-kuyok, Pchongjang, KLDR;

Mangyungdae-gu, Pchjongjang, KLDR

19.12.2011

Společnost ovládaná společností Korea Ryonbong General Corporation (tato společnost byla v dubnu 2009 označena Výborem pro sankce zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718): obranný koncern zaměřený na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu touto zemí.

7.

Strategické raketové síly (Strategic Rocket Forces)

 

 

20.5.2016

V rámci národních ozbrojených sil KLDR je tento subjekt zapojen do vývoje a operačního provádění programů souvisejících s balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

II.

Osoby a subjekty poskytující finanční služby, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení

A.   Osoby

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam

Odůvodnění

1.

Jon Il-chun

 

24.8.1941

22.12.2010

V únoru roku 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele „kanceláře 39“, která je mimo jiné pověřena nákupem zboží prostřednictvím diplomatických zastoupení KLDR, čímž dochází k obcházení sankcí. Nahradil jej JON Il-chun. JON Il-chun je také pravděpodobně jednou z vůdčích postav Státní rozvojové banky (State Development Bank).

2.

Kim Tong-un

 

 

22.12.2009

Bývalý ředitel „kanceláře 39“ ústředního výboru Strany pracujících, která se podílí na financování šíření.

3.

KIM Il-Su

 

2.9.1965 (Pchjongjang, KLDR)

3.7.2015

Manažer v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

4.

KANG Song-Sam

 

5.7.1972 (Pchjongjang, KLDR)

3.7.2015

Bývalý zplnomocněný zástupce společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

5.

CHOE Chun-Sik

 

23.12.1963 (Pchjongjang, KLDR)

číslo pasu: 745132109

pas platný do: 12.2.2020

3.7.2015

Ředitel v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

6.

SIN Kyu-Nam

 

12.9.1972 (Pchjongjang, KLDR)

číslo pasu: PO472132950

3.7.2015

Ředitel v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu a bývalý zplnomocněný zástupce KNIC v Hamburku, jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

7.

PAK Chun-San

 

18.12.1953 (Pchjongjang, KLDR)

číslo pasu: PS472220097

3.7.2015

Ředitel v zajišťovacím oddělení společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v jejím sídle v Pchjongjangu nejméně do prosince 2015 a bývalý zplnomocněný hlavní zástupce společnosti KNIC v Hamburku, nadále jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

8.

SO Tong Myong

 

10.9.1956

3.7.2015

Předseda společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC), jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.

B.   Subjekty

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam

Další informace

1.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pchjongjang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 linka 8221

Fax: 850 2 381 4576

22.12.2010

Severokorejská finanční instituce, která je přímo podřízena „kanceláři 39“ a podílí se na usnadňování projektů Severní Koreje týkajících se financování šíření.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pchjongjang

Tel.: 850 2 18111 linka 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/ 4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

22.12.2010

Společnost, která je podřízena „kanceláři 39“ a která je využívána k usnadňování jejích zahraničních transakcí.

Ředitel „kanceláře 39“ Kim Tong-un je uveden v příloze V nařízení Rady (ES) č. 329/2007.

3.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) a její pobočky

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pchjongjang, KLDR

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburk.

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,

Londýn SE30LW

3.7.2015

Korea National Insurance Corporation (KNIC), státem vlastněná a ovládaná společnost, vytváří podstatné devizové příjmy, jež by mohly přispět k programům KLDR souvisejícím s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

Kromě toho je sídlo KNIC v Pchjongjangu napojeno na „kancelář 39“ Korejské strany pracujících, jež je označeným subjektem.

III.

Osoby a subjekty zapojené do dodávek do KLDR nebo z KLDR, pokud jde o zbraně a veškerý související materiál nebo věci, materiály, vybavení, zboží nebo technologie, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení

A.   Osoby

B.   Subjekty


PŘÍLOHA III

Seznam osob podle čl. 23 odst. 1 písm. c) a čl. 27 odst. 1 písm. c)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU