(EU) 2015/2449Nařízení Rady (EU) 2015/2449 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 345, 30.12.2015, s. 11-213 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2449

ze dne 14. prosince 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je v zájmu Unie, aby byla zcela pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku u 110 produktů a výrobků, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1).

(2)

Naopak u 41 produktů a výrobků, které jsou v současnosti v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 uvedeny, již není v zájmu Unie, aby bylo toto pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku zachováno. Tyto produkty a výrobky by tedy měly být z uvedené přílohy vypuštěny.

(3)

U 45 produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a u nichž jsou všeobecná cla společného celního sazebníku pozastavena, je s ohledem na technický vývoj, hospodářské trendy na trhu nebo jazykové úpravy nutno změnit popis. Dále by měly být s ohledem na nadcházející změny v kombinované nomenklatuře od 1. ledna 2016 změněny u 22 produktů a výrobků kódy KN.

(4)

U 148 produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013, je rovněž nezbytné a v zájmu Unie, aby bylo změněno konečné datum povinného přezkumu, tak aby byl i po jeho uplynutí umožněn jejich bezcelní dovoz. Pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u těchto produktů a výrobků bylo přezkoumáno a měla by být stanovena nová, revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu.

(5)

V zájmu náležitého statistického sledování by měla být aktualizována stávající příloha II nařízení (EU) č. 1387/2013, a to se zohledněním změn na seznamu produktů a výrobků v příloze I uvedeného nařízení.

(6)

V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by stávající přílohy I a II nařízení (EU) č. 1387/2013 měly být sloučeny.

(7)

V důsledku sloučení příloh I a II nařízení (EU) č. 1387/2013 a v zájmu lepšího řízení režimu pozastavení všeobecných cel by mělo být změněno znění některých ustanovení uvedeného nařízení.

(8)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Jelikož by změny stanovené tímto nařízením měly nabýt účinku k 1. lednu 2016, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného dne.

(10)

Jelikož je však třeba s ohledem na konkurenceschopnost podniků zajistit prospěšnost pozastavení všeobecných cel ve vztahu k jednomu produktu, mělo by se pozastavení všeobecných cel ve vztahu k tomuto produktu použít od 1. ledna 2015,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

v článku 1 se slova „příloze I“ nahrazují slovem „příloze“;

2)

článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se slova „příloze I“ nahrazují slovem „příloze“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Povinný přezkum pozastavení cel u produktů a výrobků uvedených v příloze provede Komise v průběhu roku, jenž předchází konečnému datu povinného přezkumu stanovenému v uvedené příloze.“;

3)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Je-li předloženo celní prohlášení k propuštění do volného oběhu, které se týká produktů nebo výrobků, k nimž jsou v příloze uvedeny doplňkové jednotky, uvede se přesné množství dovážených produktů nebo výrobků do kolonky 41 s označením ‚Doplňkové měrné jednotky‘ v uvedeném celním prohlášení za použití měrné jednotky stanovené v příloze.“;

4)

přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Pozastavení všeobecných cel ve vztahu k produktu kódu KN „ex 3824 90 92“ a kódu TARIC „88“ se však použije ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2015.

Za Radu

předseda

F. ETGEN


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Konečné datum povinného přezkumu

 (7)ex 0709 59 10

10

Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 0710 21 00

10

Hrách v luscích, druhu Pisum sativum odrůda Hortense axiphium, zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů (1)  (2)

0 %

-

31.12.2018

ex 0710 80 95

50

Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej

0 %

-

31.12.2018

ex 0711 59 00

11

Houby, kromě hub rodů Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, LyophyllumTricholoma (žampionů), prozatímně konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervárenský průmysl (1)

0 %

-

31.12.2016

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 39 00

10

10

31

Houby, kromě hub rodu Agaricus (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej (1)  (2)

0 %

-

31.12.2018

ex 0804 10 00

30

Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 0810 40 50

10

Brusinky druhu Vaccinium macrocarpon, čerstvé, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

-

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Plody rodu Vaccinium, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

-

31.12.2018

ex 0811 90 95

20

Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej

0 %

-

31.12.2018

ex 0811 90 95

30

Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený

0 %

-

31.12.2018

ex 0811 90 95

40

Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,

mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00,

zboží čísla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 (1)

0 %

-

31.12.2016

ex 1515 90 99

92

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové

0 %

-

31.12.2018

ex 1516 20 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 1517 90 99

10

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové

0 %

-

31.12.2016

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice,

15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,

10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra,

5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmáslí a

0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny mléčné

0 %

-

31.12.2018

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí (Vigna radiata (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej

0 %

-

31.12.2018

ex 2005 91 00

10

Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg

0 %

-

31.12.2018

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

81

91

Koncentrovaný protlak (pyré) z aceroly, získaný vařením:

z plodů rodu Malpighia spp.,

s obsahem cukru 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

9% (3)

-

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

82

92

Okyselený koncentrovaný protlak (pyré) z banánů získaný vařením:

z plodů rodu Musa cavendish

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

11,5% (3)

-

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:

zplodů rodu Mangifera spp.,

s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

6% (3)

-

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:

z plodů rodu Carica spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

7,8% (3)

-

31.12.2017

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:

z plodů rodu Psidium spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (1)

6% (3)

-

31.12.2017

ex 2008 93 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2008 99 48

94

Protlak (pyré) z manga:

nevyrobený z koncentrátu,

rodu Mangifera,

s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,

používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (1)

6%

-

31.12.2020

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru

0 %

-

31.12.2019

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

více než 6 % hmotnostních solí,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a

též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané při výrobě vinných listů plněných rýží (1)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2008 99 91

10

Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1)  (2)

0 % (3)

-

31.12.2020

 (7)ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananasová šťáva:

nevyrobená z koncentrátu,

rodu Ananas,

s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše16,

používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu (1)

8%

-

31.12.2020

ex 2009 49 30

91

Ananasová šťáva, jiná než v prášku:

s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,

v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

s přídavkem cukru

používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2009 81 31

10

Koncentrovaná šťáva z brusinek:

s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

-

31.12.2019

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva zmučenky, též zmrazená:

shodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,

vhodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

vbezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a

spřídavkem cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2009 89 79

20

Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 2009 89 79

30

Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:

s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

-

31.12.2018

ex 2009 89 79

85

Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:

druhu Euterpe oleracea,

zmrazená,

neslazená,

ne ve formě prášku,

s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,

v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:

s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,

v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a

bez přídavku cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2009 89 99

94

Kokosová voda

nezkvašená,

bez přídavku alkoholu nebo cukru a

v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů a více (2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2106 10 20

10

Izolát sojového proteinu, obsahující 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0 %

-

31.12.2018

ex 2106 10 20

20

Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě

0 %

-

31.12.2018

ex 2106 90 92

45

Přípravek obsahující:

více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,

více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu,

standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu

0 %

-

31.12.2016

ex 2519 90 10

10

Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2016

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2019

ex 2707 99 99

10

Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 (1)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

10

30

Katalyticky hydroizomerizovaná a odparafinovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:

90 % hmotnostních nebo vice nasycených uhlovodíků a

nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,

s indexem viskozity 80 nebo vyšším

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2710 19 99

20

Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:

nejvýše 1 mg/kg síry

více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků

více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a

s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 6,5 mm2/s, nebo

s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 11 mm2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším

0 %

-

31.12.2019

ex 2804 50 90

10

Telur o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních (CAS RN 13494-80-9)

0 %

-

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2805 12 00

10

Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2805 19 90

10

Kovové lithium o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2805 30 10

10

Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru

0 %

-

31.12.2018

 (7)2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2020

ex 2811 19 80

10

Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2811 19 80

20

Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2811 19 80

30

Kyselina fosforitá (CAS RN 10294-56-1)/kyselina fosfonová (CAS RN 13598-36-2) používaná jako složka pro výrobu příměsí používaných v průmyslu poly(vinylchloridu) (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

10

Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2811 22 00

30

Kuličky porézního bílého oxidu křemičitého o velikosti částic větší než 1 μm, pro použití při výrobě kosmetických přípravků (1)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2811 22 00

60

Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého

o velikosti částic nejvýše 20 μm, a

druhu používaného při výrobě polyethylenu

0 %

-

31.12.2019

ex 2812 90 00

10

Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2816 40 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2818 10 91

20

Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:

94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,

2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého,

1 % (± 0,6 %) oxidu yttria

a

buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo

2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 20 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m2/g

0 %

-

31.12.2019

ex 2818 30 00

10

Hydroxid-oxid hlinitý ve formě pseudo – boehmitu

4%

-

31.12.2018

ex 2819 90 90

10

Oxid chromitý pro použití v metalurgii (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm

0 %

-

31.12.2017

ex 2823 00 00

20

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7) o čistotě 99,7 % nebo vyšší a obsahující:

nejvýše 0,005 % hmotnostních draslíku a sodíku dohromady (vyjádřeno jako sodík a elementární draslík),

nejvýše 0,01 % hmotnostních fosforu (vyjádřeného jako elementární fosfor),

pro použití v metalurgii (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 2825 10 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

-

31.12.2017

ex 2825 50 00

20

Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu

0 %

-

31.12.2018

ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2826 19 90

10

Fluorid wolframový o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7783-82-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2826 90 80

15

Hexafluorfosforečnan lithný (CAS RN 21324-40-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2827 39 85

10

Chlorid měďný o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních (CAS RN 7758-89-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2827 39 85

20

Chlorid antimoničný o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 7647-18-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2827 39 85

40

Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2827 49 90

10

Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý

0 %

-

31.12.2018

ex 2827 60 00

10

Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2830 10 00

10

Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku, počítáno v sušině

0 %

-

31.12.2018

ex 2833 29 80

20

Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2833 29 80

30

Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2835 10 00

20

Fosfornan sodný (CAS RN 7681-53-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2836 91 00

20

Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:

2 mg/kg nebo více arsenu,

200 mg/kg nebo více vápníku,

200 mg/kg nebo více chloridů,

20 mg/kg nebo více železa,

150 mg/kg nebo více hořčíku,

20 mg/kg nebo více těžkých kovů,

300 mg/kg nebo více draslíku,

300 mg/kg nebo více sodíku,

200 mg/kg nebo více síranů,

stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia

0 %

-

31.12.2018

ex 2836 99 17

20

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2837 19 00

20

Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2837 20 00

10

Hexakyanoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2837 20 00

20

Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2839 19 00

10

Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2839 90 00

20

Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2840 20 90

10

Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2020

2841 30 00

 

Dichroman sodný (CAS RN 10588-01-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2841 70 00

10

Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2841 70 00

20

Diammoniumtridekaoxotetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2841 80 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný s obsahem kobaltu nejméně 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

-

31.12.2017

ex 2841 90 85

20

Titaničitan didraselný v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší (CAS RN 12056-51-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2842 10 00

10

Prach ze syntetického zeolitu β

0 %

-

31.12.2018

ex 2842 10 00

20

Syntetický chabasit-zeolit, prášek

0 %

-

31.12.2019

ex 2842 90 10

10

Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2843 29 00

10

Oxid stříbrný, bez dusičnanů a uhličitanů, s obsahem stříbra nejméně 99,99 % hmotnostních obsahu kovu, pro výrobu stříbrooxidových baterií (1)

0 %

-

31.12.2016

2845 10 00

 

Těžká voda (deuterium oxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

-

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom)

0 %

-

31.12.2018

ex 2845 90 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2845 90 90

20

Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2845 90 90

30

(13C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2845 90 90

40

Borid železa obohacený bórem-10 na obsah vyšší než 95 % hmotnostních (CAS RN 200513-39-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2846 10 00

ex 3824 90 96

10

53

Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2018

ex 2846 10 00

20

Uhličitan ceritý, též hydratovaný (CAS RN 537-01-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2846 10 00

30

Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný

0 %

-

31.12.2018

 (7)2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00

0 %

-

31.12.2018

ex 2848 00 00

10

Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2850 00 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2850 00 20

20

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2850 00 20

30

Nitrid titanu o velikosti částic nejvýše 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2850 00 20

40

Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2850 00 20

50

Tetrahydroboritan sodný (CAS RN 16940-66-2):

o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a

obsahující nejvýše 10 ppm železa

pro užití jako přísada při výrobě polymerových produktů bránících přístupu kyslíku (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 2850 00 60

10

Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2853 00 90

10

Chlorsulfonylisokyanát (CAS RN 1189-71-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2903 39 19

10

1-brom-2-methylpropan (CAS RN 78-77-3) o čistotě nejméně 99,0 % a obsahující nejvýše:

0,25 % sek-butylbromidu,

0,06 % n-butylbromidu,

0,06 % n-propylbromidu

0 %

-

31.12.2018

 (7)2903 39 21

 

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2903 39 24

10

Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2903 39 25

10

1,1-Difluorethan (CAS RN 75-37-6)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2903 39 26

10

1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci:

nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan),

nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),

nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),

nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),

nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),

nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)

nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky

nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem,

nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,

se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,

bez halogenidů,

nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,

bez vůně (bez zápachu)

Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2903 39 27

10

1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2903 39 28

10

Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2903 39 28

20

Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

 (7)2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2903 39 35

10

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 1645-83-6)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2903 39 39

10

Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2903 39 39

20

(Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2903 39 39

30

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2903 74 00

10

2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2903 77 60

10

1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2903 77 90

10

Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2903 79 30

10

Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2903 89 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2903 89 90

30

Oktafluorcyklopenten (CAS RN 559-40-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Hexabromcyklododekan

0 %

-

31.12.2016

ex 2903 89 90

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2903 99 90

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2903 99 90

20

1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2903 99 90

40

2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:

0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,

0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,

0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenylů

0 %

-

31.12.2018

ex 2903 99 90

50

Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2903 99 90

75

3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2903 99 90

80

5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2903 99 90

85

2-Brom-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2904 10 00

30

p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2904 10 00

50

Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2904 90 40

10

Trichlornitromethan, k výrobě zboží položky 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2904 90 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2904 90 95

25

Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2904 90 95

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2904 90 95

35

1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2904 90 95

40

4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2904 90 95

50

Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2904 90 95

60

4,4′-Dinitrostilben-2,2′-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2904 90 95

70

1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2904 90 95

80

1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2905 11 00

10

Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2018

ex 2905 19 00

11

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN

0 %

-

31.12.2018

ex 2905 19 00

20

Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2905 19 00

25

Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2905 19 00

30

2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2905 19 00

40

2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2905 19 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2905 19 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2905 19 00

85

Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2905 39 95

10

1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2905 39 95

20

1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2905 39 95

50

2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2905 49 00

10

Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

-

31.12.2019

2906 11 00

 

Menthol (CAS RN 1490-04-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 19 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 19 00

20

4,4′-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 19 00

50

4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2906 29 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

30

2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2907 12 00

20

Směs m-kresolu (CAS RN 108-39-4) a p-kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Kresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2907 15 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2907 19 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 21 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 29 00

15

6,6′-Di-terc-butyl-4,4′-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 29 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2907 29 00

30

4,4′,4′′-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 29 00

35

4-[2-(4-Hydroxy-3-prop-2-enylfenyl)propan-2-yl]-2-prop-2-enylfenol (CAS RN 1745-89-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Trimethylhydrochinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2907 29 00

50

6,6′,6′′-Tricyklohexyl-4,4′,4′′-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 29 00

55

Bifenyl-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2907 29 00

65

2,2′-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2907 29 00

70

2,2′,2′′,6,6′,6′′-Hexa-terc-butyl-α,α′,α′′-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2907 29 00

85

Floroglucinol, též hydratovaný

0 %

-

31.12.2018

ex 2908 19 00

10

Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2908 19 00

20

4,4′-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2908 19 00

30

4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2908 99 00

30

4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2908 99 00

40

4,5-Dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2909 19 90

20

Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2909 19 90

30

Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2018

ex 2909 19 90

50

3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2909 19 90

60

1-Methoxyheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2909 20 00

10

Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2909 30 38

10

Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2909 30 38

20

1,1′-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2909 30 38

30

1,1′-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 50 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2909 50 00

20

Ubichinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 50 00

30

2-terc-Butyl-4-hydroxyanisol a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisol, směs isomerů (CAS RN 25013-16-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2909 60 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2909 60 00

20

1,4-Di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem

0 %

-

31.12.2019

ex 2910 90 00

15

1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2910 90 00

20

2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2910 90 00

30

2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2910 90 00

80

Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2912 29 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimethyl-13-(2,6,6-trimethyl-1-cyklohexen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridekahexaenal (CAS RN 1638-05-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2912 29 00

50

4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2912 29 00

60

3,4-Dimethylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2912 29 00

70

4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2912 29 00

80

4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2912 49 00

10

3-Fenoxybenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 19 90

20

2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 19 90

30

3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 19 90

40

2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 29 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 29 00

40

Kafr

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 39 00

50

4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 39 00

60

4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 39 00

80

4′-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2914 50 00

20

3′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

25

4′-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 50 00

30

2′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 118-93-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 50 00

36

2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 50 00

55

2,2′,4,4′-Tetrahydroxybenzofenon (CAS RN 131-55-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 50 00

60

2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2914 50 00

65

3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2914 50 00

80

2′,6′-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 69 90

10

2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 69 90

20

2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2914 69 90

30

1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 69 90

40

p-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2914 69 90

50

Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2914 70 00

15

1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 70 00

20

2,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2914 70 00

25

1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon (CAS RN 1378387-81-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 70 00

40

Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2914 70 00

50

3′-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2914 70 00

60

4′-terc-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 70 00

70

4-Chlor-4′-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2914 70 00

80

Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2915 29 00

10

Octan antimonitý (CAS RN 6923-52-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2915 39 00

25

2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2915 39 00

40

terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2915 39 00

50

3-Acetylfenylacetát (CAS RN 2454-35-5)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 39 00

75

Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2915 39 00

80

1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2915 39 00

85

2-terc-Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2915 60 19

10

Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2915 90 70

30

3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2915 90 70

45

Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2915 90 70

50

Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2915 90 70

55

Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

70

Boráto-neodekanoátové komplexy kobaltu o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 68457-13-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2915 90 70

75

2,2-Dimethylbutyryl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2915 90 70

80

Ethyldifluoracetát (CAS RN 454-31-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2916 12 00

10

2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 12 00

40

2,4-Di-terc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2916 13 00

10

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 13 00

20

Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 14 00

10

2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 14 00

20

Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 19 95

20

Methyl 3,3-dimetylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 19 95

40

Sorbová kyselina pro použití při výrobě krmiv (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 19 95

50

Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2916 20 00

50

Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2916 20 00

60

3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 31 00

10

Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2916 39 90

10

2,3,4,5-Tetrafluorbenzoová kyselina (CAS RN 1201-31-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2916 39 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2916 39 90

18

Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

3,6%

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2916 39 90

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

35

Methyl-4-terc-butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

38

6-Bromnaftalen-2-karboxylová kyselina (CAS RN 5773-80-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

45

Kyselina 2-chlorbenzoová (CAS RN 118-91-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2916 39 90

48

3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

50

3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2916 39 90

53

Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2916 39 90

60

4-Ethylbenzoylchlorid (CAS RN 16331-45-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

75

m-Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2917 11 00

20

Bis(p-methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2917 11 00

30

Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2917 19 10

10

Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2917 19 10

20

Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2917 19 80

15

Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2917 19 80

20

1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný (CAS RN 23386-52-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2917 19 80

30

Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2917 19 80

50

Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2917 19 80

70

Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2917 20 00

30

Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2917 20 00

40

Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2917 34 00

10

Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2917 39 95

20

Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2917 39 95

30

Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

40

Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové- (CAS RN 52671-72-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2917 39 95

70

Kyselina 1,2,4-benzentrikarboxylová, 1,2,4-trioktyl ester (CAS RN 89-04-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 16 00

20

kalcium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 19 30

10

Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 19 30

20

Kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 19 98

20

Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 29 00

10

Kyselina monohydroxynaftoová

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2918 29 00

50

Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 29 00

60

Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2918 29 00

70

Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 30 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 30 00

50

Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2918 30 00

60

4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

10

3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2918 99 90

20

Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

25

Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 99 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 99 90

35

p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

40

Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 99 90

45

4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

60

Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2918 99 90

65

Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

70

Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2918 99 90

80

Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN 62476-59-9)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2918 99 90

85

Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2020

ex 2919 90 00

10

2,2′-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2919 90 00

30

Hydroxybis[2,2′-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2919 90 00

40

Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2919 90 00

50

Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2919 90 00

60

Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2920 19 00

10

Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2920 19 00

20

Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2920 19 00

30

2,2′-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2′-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2920 90 10

10

Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2920 90 10

20

Diallyl-2,2′-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2920 90 10

40

Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2920 90 10

50

Di-terc-butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

-

31.12.2017

2920 90 30

 

Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)

0 %

-

31.12.2018

2920 90 40

 

Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2920 90 85

10

O,O′-Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2920 90 85

20

Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2920 90 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2920 90 85

40

Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2920 90 85

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2920 90 85

60

Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2920 90 85

80

Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2921 19 60

10

2-(N,N-Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 19 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 19 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 19 99

60

Tetrakis(ethylmethylamin)zirkon (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 19 99

70

N,N-Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % přídavkem oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky

0 %

-

31.12.2019

ex 2921 29 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2921 29 00

40

Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 29 00

50

N′-[3-(Dimethylamino) propyl]-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2921 30 99

30

1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 42 00

15

Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

20

3-Chloranilin (CAS RN 108-42-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

25

2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

30

4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2921 42 00

33

2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 42 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

40

Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

50

Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

70

Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2921 42 00

80

4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2921 42 00

82

2-Chlor-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2921 42 00

85

3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 42 00

87

N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 42 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 43 00

20

Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 43 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 43 00

40

Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2921 43 00

50

4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 43 00

70

N-Ethyl-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2921 43 00

80

6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 44 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 45 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 45 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 49 00

20

Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3.5%

-

31.12.2018

ex 2921 49 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 49 00

50

3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2921 49 00

80

4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

85

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 51 19

20

Diaminotoluen (TDA) s obsahem:

72 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl-m-fenylendiaminu a

17 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 22 % hmotnostních 2-methyl-m-fenylendiaminu a

nejvýše 0,23 % zbytkového dehtu

též obsahující 7 % hmotnostních nebo méně vody

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 51 19

30

2-Methyl-p-fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 51 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2921 51 19

50

Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu

0 %

-

31.12.2019

ex 2921 51 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2921 51 19

70

4-Brom-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 59 90

10

Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 59 90

30

Dihydrochlorid 3,3′-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2921 59 90

40

Kyselina 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonová (CAS RN 81-11-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2921 59 90

70

Tris(4-aminofenyl)methan (CAS RN 548-61-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

20

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2922 19 85

25

Titanium-bis(triethanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2922 19 85

30

N,N,N′,N′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 19 85

45

2-[2-Hydroxyethyl(oktadecyl)amino]ethanol (CAS RN 10213-78-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2922 19 85

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 19 85

60

N,N,N′-Trimethyl-N′-(2-hydroxyethyl) 2,2′-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 19 85

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 19 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)-1,3-propandiol (CAS RN 716-61-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2922 19 85

75

2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 19 85

80

N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 19 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 21 00

10

2-Amino-5-hydroxynafthalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 21 00

40

Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 21 00

50

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 21 00

60

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 29 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 29 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2922 29 00

40

Kyselina 4-hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]nafthalen-2-sulfonová (CAS RN 25251-42-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 29 00

45

Anisidiny

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2922 29 00

60

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5)

0 %

-

30.06.2016

ex 2922 29 00

65

4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 29 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 29 00

80

3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 29 00

85

4-Benzyloxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 39 00

10

Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

70

p-[(2-Chlorethyl)ethylamino]benzaldehyd (CAS RN 2643-07-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2922 43 00

10

Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 49 85

10

Ornitin aspartát (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 49 85

15

Kyselina DL-aspartová používaná při výrobě doplňků stravy (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2922 49 85

25

Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 49 85

40

Norvalin

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2922 49 85

45

Glycin (CAS RN 56-40-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 49 85

55

(E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2922 49 85

65

Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 49 85

80

Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2922 50 00

70

2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný

0 %

-

31.12.2018

ex 2923 10 00

10

Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2923 90 00

10

Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu

0 %

-

31.12.2018

ex 2923 90 00

20

Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2923 90 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2923 90 00

70

Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

40 % (± 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu,

0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu,

0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu,

500 mg/kg nebo méně bromidu a

25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2923 90 00

75

Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:

35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,

nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,

nejvýše 2 mg/kg železa a

nejvýše 10 mg/kg draslíku

0 %

-

31.12.2020

ex 2923 90 00

80

Diallyldimethylamoniumchlorid, ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 19 00

10

2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN5165-97-9), nebo její amonná sůl(CAS RN 58374-69-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 19 00

15

N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2924 19 00

20

(R)-(-)-3-(karbamoylmethyl)-5-methylhexanová kyselina (CAS RN 181289-33-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 19 00

30

Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 19 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)akrylamid (CAS RN 2873-97-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 19 00

50

Akrylamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 19 00

60

N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2924 19 00

70

Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2924 21 00

10

Kyselina 4,4′-dihydroxy-7,7′-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 21 00

20

(3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

10

Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

12

4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

15

Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

17

2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

19

2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

27

2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2924 29 98

33

N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2924 29 98

40

N,N′-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

43

N,N′-(3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2924 29 98

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

51

Methyl-2-amino-4-[[(2,5-dichlorfenyl)amino]karbonyl]benzoát (CAS RN 59673-82-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2924 29 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2924 29 98

55

N,N′-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2924 29 98

60

N,N′-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

63

N-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2924 29 98

65

2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid (CAS RN 17194-82-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

80

5′-Chlor-3-hydroxy-2′,4′-dimethoxy-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

85

p-Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

86

Anthranilamid o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 88-68-6)

0 %

-

31.12.2017

ex 2924 29 98

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

88

5′-Chlor-3-hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2924 29 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2924 29 98

97

Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2925 11 00

20

Sacharin a jeho sodné soli

0 %

-

31.12.2018

ex 2925 19 95

10

N-Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2925 29 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2925 29 00

20

N-[3-(dimethylamino)propyl]-N′-ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2925 29 00

30

Guanidin sulfamát (CAS RN 50979-18-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

12

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

13

α-brom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

16

Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

23

Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

25

2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2926 90 95

27

Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

50

Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

55

Methyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 24131-07-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2926 90 95

61

Kyselina m-(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2926 90 95

64

Esfenvalerát o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů (CAS RN 66230-04-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

65

Malononitril (CAS RN 109-77-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

70

Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

74

Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

75

Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2926 90 95

80

Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

86

Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2926 90 95

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2927 00 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidin dihydrochlorid

0 %

-

31.12.2018

ex 2927 00 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2927 00 00

30

Kyselina 4′-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2927 00 00

35

C.C′-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny

0 %

-

31.12.2019

ex 2927 00 00

60

4,4′-Dikyano-4,4′-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2928 00 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N′-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim, ve vodném roztoku (CAS RN 107-29-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

-

31.12.2016

ex 2928 00 90

35

2-Chlor-N-methoxy-N-methylacetamid (CAS RN 67442-07-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

40

O-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2928 00 90

50

Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2′-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

55

Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

60

Adipohydrazid (CAS RN 1071-93-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemikarbazonu hydrochlorid

0 %

-

31.12.2019

ex 2928 00 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2928 00 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2928 00 90

85

Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2929 10 00

10

Methylendicyklohexyldiisokyanáty (CAS RN 28605-81-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2929 10 00

15

3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2929 10 00

20

Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2929 10 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2929 10 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

-

31.12.2016

ex 2929 10 00

60

Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů

0 %

-

31.12.2018

ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2930 20 00

20

2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2930 90 99

10

2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

13

Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 90 99

14

4- (methylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

15

Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

16

3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2930 90 99

17

2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

18

1-Methyl-5-[3-methyl-4-[4-[(trifluormethyl)thio]fenoxy]fenyl]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 90 99

21

[2,2′-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 90 99

23

Dimethyl[(methylsulfanyl)methylyliden]dikarbamát (CAS RN 34840-23-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

25

Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

27

2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 26672-22-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2930 90 99

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2930 90 99

35

Glutathion (CAS RN 70-18-8)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 90 99

37

Ethanthioamid (CAS RN 62-55-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

40

Kyselina 3,3′-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

43

Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2930 90 99

53

Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2930 90 99

55

Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2930 90 99

57

Methyl (methylthio)acetát (CAS RN 16630-66-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

60

Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

64

(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2930 90 99

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 90 99

66

Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2930 90 99

67

3-Brommethyl-2-chlor-4-(methylsulfonyl)benzoová kyselina (CAS RN 120100-05-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2930 90 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

78

4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2930 90 99

80

Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

81

Dinatrium-S,S′-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3%

-

31.12.2019

ex 2930 90 99

83

Methyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2930 90 99

87

Kyselina 3-sulfinobenzoová (CAS RN 15451-00-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2930 90 99

89

O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithiouhličitan, draselná nebo sodná sůl

0 %

-

31.12.2016

ex 2931 90 80

03

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2931 90 80

05

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

08

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

-

31.12.2017

ex 2931 90 80

13

Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2931 90 80

15

Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu (CAS RN 12108-13-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

18

Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

23

Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2931 90 80

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

-

31.12.2017

ex 2931 90 80

28

Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

30

Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2931 90 80

33

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

35

N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

38

Fenylfosfonová kyselina, dichlorid (CAS RN 824-72-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2931 90 80

40

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2931 90 80

43

Směs isomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu

0 %

-

31.12.2018

ex 2931 90 80

45

Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan (CAS RN 37859-57-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2931 90 80

48

Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

50

Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2931 90 80

53

Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2931 90 80

55

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2931 90 80

57

Trimethyl-fosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2932 19 00

41

2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2932 19 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2932 19 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2932 19 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 19 00

80

5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 20 90

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 20 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 20 90

20

Ethyl-6′-(diethylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-xanthen]-2′-karboxylát (CAS RN 154306-60-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2932 20 90

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on (CAS RN 36431-22-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 20 90

40

(S)-(-)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2932 20 90

45

2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 20 90

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 20 90

60

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2932 20 90

65

Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 20 90

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-xanthen]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 20 90

71

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 20 90

72

2′-[Bis(fenylmethyl)amino]-6′-(diethylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 34372-72-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 20 90

80

Kyselina giberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 20 90

84

3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 99 00

10

Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 99 00

15

4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2932 99 00

43

Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2932 99 00

45

2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2932 99 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

53

1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 99 00

55

6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2932 99 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 99 00

75

2-Methyl-3-(3,4-methylendioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 19 90

15

Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 19 90

25

3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 176969-34-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 19 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2933 19 90

35

1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-karbonyl fluorid (CAS RN 191614-02-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 19 90

40

Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 19 90

50

Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 19 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 19 90

85

Allyl-5-amino-4-(2-methylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolkarbothioát (CAS RN 473799-16-5)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2933 21 00

35

Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 21 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 21 00

70

α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chlor-5-dodecyloxykarbonylacetanilid, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2933 21 00

80

5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

15

Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxyát (CAS RN 144689-93-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 29 90

25

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 29 90

35

1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 29 90

45

Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 29 90

50

1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 29 90

55

Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 29 90

60

1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

-

31.12.2017

2933 39 50

 

Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

11

2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 39 99

15

Kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová (CAS RN 89-00-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

18

6-Chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2933 39 99

20

Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

21

Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

22

Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

24

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

25

Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

28

Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

31

2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

32

2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

34

3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

35

Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

37

Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

40

2-Chlorpyridin (CAS RN 109-09-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

42

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin (CAS RN 768-66-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

45

5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

48

Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

50

N-Fluor-2,6-dichlorpyridiniumtetrafluorborát (CAS RN 140623-89-8)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

53

3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 39 99

57

terc-Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 39 99

58

4-Chlor-1-methylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

63

2-aminomethyl-3-chlor-5-trifluormethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 326476-49-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

67

(1R,3S,4S)-terc-butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 39 99

70

2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 39 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2933 39 99

85

2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 49 10

20

3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 49 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 49 10

40

4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2933 49 90

30

Chinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2933 49 90

35

[1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmethyl-oktahydro-isochinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2933 49 90

40

Isochinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 90

70

8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 49 90

80

Ethyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 100276-65-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 52 00

10

Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 59 95

10

6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 59 95

13

2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

15

Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

17

N,N′-(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

23

6-chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

27

2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

33

4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 59 95

37

6-Jod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 59 95

43

2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonová kyselina (CAS RN 7365-45-9)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2933 59 95

47

6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2933 59 95

53

5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2933 59 95

57

5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

65

1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 59 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 59 95

72

Triacetyl-ganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 59 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

-

31.12.2017

 (7)ex 2933 69 80

10

1,3,5-Triazinan-2,4,6-trion-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin(1:1) (CAS RN 37640-57-6)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2933 69 80

15

2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

25

1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin-monofosfát (CAS RN 20208-95-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 69 80

40

Troklosen sodný (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 69 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2933 69 80

60

Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 69 80

75

Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 69 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 79 00

50

6-Brom-3-methyl-3H-dibenzo[f,ij]isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 79 00

60

3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-butylfenol (CAS RN 3846-71-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

11

Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

12

Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

13

5-Difluormethoxy-2-merkapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 99 80

14

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

18

4,4′-[(9-Butyl-9H-karbazol-3-yl)methylen]bis[N-methyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

20

2-(2H-Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

22

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 99 80

23

Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 99 80

27

5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 99 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

33

Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

37

8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

40

trans-4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrrol[3,2,1-ij]chinolin (CAS RN 5840-01-7)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 99 80

45

Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2933 99 80

50

Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3.2%

-

31.12.2018

 (7)ex 2933 99 80

52

N-boc-trans-4-Hydroxy-L-prolin methyl ester (CAS RN 74844-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

53

kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1) (5)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2933 99 80

54

3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2933 99 80

57

2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

62

1H-indol-6-karboxylová kyselina (CAS RN 1670-82-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

67

Ethylester kandesartanu (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 99 80

71

10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

72

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

74

Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

78

3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

81

1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2933 99 80

82

Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2933 99 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 10 00

10

Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 10 00

15

4-Nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 10 00

20

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 10 00

25

(S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 10 00

35

(2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 10 00

40

Kyselina (Z)-2-{2-[(terc-butoxykarbonyl)amino]thiazol-4-yl}-2-pentenová (CAS RN 86978-24-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 10 00

45

2-Kyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 10 00

60

Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 10 00

70

2-(Formylamin)-4-thiazolacetylchlorid, hydrochlorid (CAS RN 372092-18-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 10 00

80

3,4-Dichlor-5-karboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 20 80

20

S-1,3-Benzothiazol-2-yl-(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)(methoxyimino)ethanthioát (CAS RN 89604-91-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 20 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octová kyselina, methylester (CAS RN 246035-38-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 20 80

50

S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2Z)-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2934 20 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 30 90

10

2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 99 90

10

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

11

Methyl-3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyklohexyl)karbonyl]amino}-5-jodothiofen-2-karboxylát (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

12

Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

13

Buprofezin (ISO) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 953030-84-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

14

Ethyl-N-{[1-methyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}methyl)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl}-N-pyridin-2-yl-β-alaninát (CAS RN 872728-84-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 99 90

15

Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

16

Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

17

Methyl(1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetát (CAS RN 122188-02-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

18

3,3-Bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 99 90

19

2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

20

Thiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

22

7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 99 90

23

Bromukonazol (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 116255-48-2)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

24

Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2934 99 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

26

4-Methylmorfolin-(4-oxid) monohydrát ve vodném roztoku (CAS RN 7529-22-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

27

2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

28

11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2934 99 90

31

Uridin 5′-difosfo-N-acetylgalaktosamin disodná sůl (CAS RN 91183-98-1)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2934 99 90

32

Uridin 5′-difosfoglukuronová kyselina trisodná sůl (CAS RN 63700-19-6)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2934 99 90

34

7-[4-(Diethylamin)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)fur[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

35

Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 99 90

43

Klopidogrel-hydrochlorid (CAS RN 144750-42-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinantrion (CAS RN 2451-62-9)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

48

Propan-2-ol -- 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2934 99 90

50

10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium-hexafluorfosfát, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

60

DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

66

Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

74

2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

-

31.12.2017

ex 2934 99 90

75

terc-Butyl-cis-(4R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

ex 3204 20 00

76

10

Thiofen-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

77

Kalium-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylát (CAS RN 888504-28-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 2934 99 90

79

Thiofen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o čistotě 94,8 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 2934 99 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2934 99 90

87

2,2′-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

10

Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 2935 00 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

17

6-methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

20

Toluensulfonamidy

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

23

N-[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2935 00 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

27

Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9)

0 %

-

31.12.2016

ex 2935 00 90

28

N-fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

35

Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 2935 00 90

40

Imazosulfuron (ISO), o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 122548-33-8)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2935 00 90

41

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2020

 (7)ex 2935 00 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

43

Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2935 00 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

47

Halosulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina -- 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

-

31.12.2016

ex 2935 00 90

50

4,4′-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2935 00 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

63

Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2019

ex 2935 00 90

65

Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

77

Ethylester kyseliny {[4-(2-{[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino}ethyl)fenyl]sulfonyl}-karbamové, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

-

31.12.2019

ex 2935 00 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat(CAS RN25646-71-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2935 00 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

-

31.12.2016

 (7)ex 2938 90 30

10

Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2938 90 90

10

Hesperidin (CAS RN 520-26-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2938 90 90

20

Ethylvanillin-β-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 2941 20 30

10

Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)

0 %

-

31.12.2016

ex 3102 50 00

10

Přírodní dusičnan sodný

0 %

-

31.12.2017

3201 20 00

 

Mimózový výtažek

0 %

-

31.12.2018

ex 3201 90 90

20

Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 3201 90 90

40

Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 11 00

15

Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 3204 11 00

20

Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 11 00

25

N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 3204 11 00

30

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

C.I. Disperse Orange 61,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

C.I. Disperse Red 54

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 11 00

40

Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 11 00

50

Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 11 00

60

Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 11 00

70

Barvivo C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 343 95 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 11 00

80

Barvící přípravek, neionogenní, obsahující:

N-[5-(acetylamino)-4-[(2-chlor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyfenyl]- 2-oxo-2-(fenylmethoxy)ethyl-β-alanin (CAS RN 159010-67-0)

N-[4-[(2-kyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethyl-β-alanin (CAS RN 170222-39-6) a

N-[2-chlor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-β-alanin (CAS RN 371921-34-5)

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 12 00

10

Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 12 00

20

Barvící přípravek, aniontový, obsahující 75 % hmotnostních nebo více dinatrium-7-((4-chlor-6-(dodecylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalensulfonátu (CAS RN 145703-76-0)

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 12 00

30

Kyselý barvící přípravek, aniontový, obsahující:

lithium-amino-4-(4-terc-butylanilino)antrachinon-2-sulfonát (CAS RN 125328-86-1),

C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) a

C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 12 00

40

Tekutý barvící přípravek obsahující aniontové kyselé barvivo C.I.Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

-

31.12.2018

ex 3204 12 00

50

Barvivo C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 80 99 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2018

ex 3204 12 00

60

Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2019

 (7)ex 3204 12 00

70

Barvivo C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 25 80 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 13 00

10

Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 13 00

20

(2,2′-(3,3′-Dioxidobifenyl-4,4′-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylamonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))diměďnatý, acetát-laktát (CAS RN 159604-94-1)

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 13 00

30

Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 13 00

40

Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 13 00

50

Barvivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 11 90 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 13 00

60

Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I.Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 14 00

10

Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 14 00

20

Barvivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Blue 80 90 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 14 00

30

Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 15 00

10

Barvivo C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) 20 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2017

ex 3204 15 00

60

Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2018

ex 3204 15 00

70

Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

-

31.12.2018

 (7)ex 3204 16 00

20

Barvivo Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva Reactive Black 5 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek:

barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo

3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1)

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 17 00

10

Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2018

ex 3204 17 00

12

Barvivo C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. orange 64 90 % hmotnostních nebo vice

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 17 00

13

Barvivo červeň C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3204 17 00

15

Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 17 00

17

Barvivo C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 12 35 % hmotnostních nebo vice

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 17 00

20

Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více

0 %

-

31.12.2016

ex 3204 17 00

23

Barvivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 3204 17 00