(EU) 2015/2448Nařízení Rady (EU) 2015/2448 ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 345, 30.12.2015, s. 1-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/2448

ze dne 14. prosince 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušenou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. ledna 2016 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se deseti dalších produktů a výrobků.

(2)

V některých případech by měly být stávající autonomní celní kvóty Unie upraveny. V případě tří produktů by se měly změnit kódy TARIC z důvodu změn zařazení v kombinované nomenklatuře. V případě dvou produktů je v zájmu jasnosti nezbytné změnit jejich popis, a zohlednit tak jejich nejnovější vývoj. V zájmu hospodářských subjektů Unie je v případě pěti produktů třeba zvýšit objemy kvót a v jednom případě je třeba tento objem snížit. V zájmu jasnosti je třeba odstranit poznámku pod čarou týkající se jednoho produktu.

(3)

V případě dvou produktů by měla být s účinkem ode dne 1. ledna 2016 autonomní celní kvóta Unie uzavřena, neboť její další poskytování od tohoto dne není v zájmu Unie.

(4)

Vzhledem k počtu změn, které mají být provedeny v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013, by z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti měla být tato příloha nahrazena.

(5)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Jelikož by změny stanovené tímto nařízením měly nabýt účinku k 1. lednu 2016, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2015.

Za Radu

předseda

F. ETGEN


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty

 (4)09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

10

20

Kukuřice z klasů kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) o průměru větším než 10 mm, avšak nepřesahujícím 20 mm, loupaná, tříděná, očištěná, umytá, blanšírovaná, buď zchlazená a jednotlivě prudce zmrazená, nebo připravená či konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování než je pouhé přebalení (1)  (2)  (3)

1.1-31.12

550 tun

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel (1)  (2)

1.1-31.12

700 tun

0 %

 (4)09.2664

ex 2008 60 39

30

Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (1)

1.1-31.12

1 000 tun

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 Euro za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

1.1-31.12

6 000 tun

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Křemičité plnivo ve formě granulí, sobsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

1 700 tun

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)

1.1-31.12

13 000 tun

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tun

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

10 000 tun

0 %

 (4)09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tun

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tun

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1-31.12

20 tun

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních (CAS RN 95-48-7)

1.1-31.12

20 000 tun

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

950 tun

0 %

 (4)09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (1)

1.1-31.12

100 tun

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)

1.1-31.12

300 tun

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 tun

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

50 000 tun

0 %

 (4)09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)

1.1-31.12

200 000 tun

0 %

 (4)09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1-31.12

8 250 tun

0 %

 (4)09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12

250 tun

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

 (4)09.2680

ex 2917 19 80

25

n-Dodekenyl sukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1) s:

maximální hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice 1,

přenosem na 500 nm 98 % nebo více pro 10 % hm. roztoku v toluenu

pro použití k výrobě nátěrů vozidel (1)

1.1-31.12

80 tun

0 %

 (4)09.2634

ex 2917 19 80

40

Kyselina dodekandiová, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostních (CAS RN 693-23-2)

1.1-31.12

4 600 tun

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tun

0 %

 (4)09.2646

ex 2918 29 00

55

Oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s

podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 110 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 125 °C,

k použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (1)

1.1-31.12

80 tun

0 %

 (4)09.2647

ex 2918 29 00

65

Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát) (CAS RN 6683-19-8)

s podílem procházejícím sítem s oky o velikosti 250 μm větším než 75 % hmotnostních a s oky o velikosti 500 μm větším než 99 % hmotnostních a

bodem tání 49 °C nebo vyšším, avšak nejvýše 54 °C,

k použití při výrobě práškových směsí přídatných látek obsahujících stabilizátor pro zpracování PVC (1)

1.1-31.12

380 tun

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

 (4)09.2648

ex 2920 90 10

70

Dimethylsulfát (CAS RN 77-78-1)

1.1-31.12

12 000 tun

0 %

 (4)09.2688

ex 2920 90 85

70

Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1-31.12

6 000 tun

0 %

 (4)09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1-31.12

1 700 tun

0 %

 (4)09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 62-53-3)

1.1-31.12

50 000 tun

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tun

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

Jodoprop-3-2-ynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.1-31.12

500 tun

0 %

 (4)09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1-31.12

35 000 tun

0 %

 (4)09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1-31.12

900 tun

0 %

 (4)09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), jehož

pH je 6,5 nebo více, avšak nejvýše 7,5, a

obsah semikarbazidu (CAS RN 57-56-7) stanovený kombinací kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS) je nejvýše 1 500 mg/kg

teplota rozkladu je v rozmezí 195 °C – 205 °C,

hustota je 1,64 – 1,66 a

spalné teplo je 215 – 220 kcal/mol

1.1-31.12

100 tun

0 %

 (4)09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1-31.12

6 500 tun

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tun

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tun

0 %

 (4)09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1-31.12

220 tun

0 %

 (4)09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1-31.12

500 tun

0 %

 (4)09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

 (4)09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1-31.12

9 000 tun

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

400 tun

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

200 tun

0 %

 (4)09.2675

ex 2935 00 90

79

4-[[(2-Methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tun

0 %

 (4)09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

2 500 kg

0 %

 (4)09.2676

ex 3204 17 00

14

Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

50 tun

0 %

 (4)09.2666

ex 3204 17 00

55

Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více

1.1-31.12

40 tun

0 %

 (4)09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1-31.12

30 000 tun

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný

1.1-31.12

40 000 tun

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátová terpentýnová silice

1.1-31.12

25 000 tun

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

1.1-31.12

280 000 tun

0 %

 (4)09.2832

ex 3808 92 90

40

Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi

1.1-31.12

500 tun

0 %

09.2681

ex 3812 10 00

ex 3824 90 92

20

85

Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)

1.1-31.12

9 000 tun

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového

1.1-31.12

3 000 tun

0 %

09.2644

ex 3824 90 92

77

Přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu,

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a

nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu

1.1-31.12

10 000 tun

0 %

09.2140

ex 3824 90 92

79

Směs terciálních aminů obsahující:

2,0-4,0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu

nejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu

nejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu

1.1-31.12

4 500 tun

0 %

 (4)09.2650

ex 3824 90 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2), o čistotě 60 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 90 % hmotnostních

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2829

ex 3824 90 93

43

Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi:

obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,

číslo kyselosti nepřesahující 110

a

bod tání je 100 °C nebo vyšší

1.1-31.12

1 600 tun

0 %

09.2907

ex 3824 90 93

67

Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)

1.1-31.12

2 500 tun

0 %

 (4)09.2660

ex 3902 30 00

98

Amorfní přilnavá vrstva poly-alfa-olefinu pro výrobu hygienických potřeb (1)

1.1-31.12

500 tun

0 %

 (4)09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny

1.1-31.12

15 000 tun

0 %

 (4)09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm

1.1-31.12

12 000 tun

0 %

 (4)09.2687

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1-31.12

400 tun

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek (± 100)

1.1-31.12

1 300 tun

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1-31.12

75 000 tun

0 %

 (4)09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilní hyaluronát sodný s:

hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nejvýše 900 000,

hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek(EU)/mg,

obsahem etanolu nejvýše 1 % hmotnostní,

obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592 A, nebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592 A

1.1-31.12

100 tun

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 700 tun

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Žáruvzdorné cihly s

délkou hrany větší než 300 mm a

obsahem TiO2 nejvýše 1 % hmotnostní a

obsahem Al2O3 nejvýše 0,4 % hmotnostní a

objemovou změnou menší než 9 % při 1 700 °C

1.1-31.12

225 tun

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2(± 10 g/m2), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

1.1-31.12

50 000 tun

0 %

 (4)09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Fólie a pásy z rafinované mědi, elektrolyticky potažené

1.1-31.12

1 020 tun

0 %

 (4)09.2662

ex 7410 21 00

55

Desky:

sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,

potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,

s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více

1.1-31.12

45 000 m2

0 %

 (4)09.2834

ex 7604 29 10

20

Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tun

0 %

 (4)09.2689

ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

50

70

Pásy nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:

v rolích,

o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,27 mm,

o šířce 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm nebo 356 mm,

s pevností v tahu 285 N/mm2 nebo vyšší

a

s poměrným prodloužením při přetržení 1 % nebo větším a

obsahující:

93,3 % hmotnostních nebo více hliníku,

0,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku a

nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků

1.1-30.6.

500 tun

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiový prášek:

o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 %

o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm

1.1-31.12

2 000 tun

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (1)

1.1-31.12

1 000 000 kusů

0 %

 (4)09.2690

ex 8483 30 80

20

Kluzné ložisko pro axiální uložení, z oceli FeP01 (podle EN 10130-1991) s kluznou vrstvou pórovitého slinutého bronzu a poly(tetrafluorethylenu), vhodné k instalaci do systémů odpružení motocyklů

1.1-31.12

1 500 000 kusů

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Zařízení skládající se z

jednofázového komutátorového motoru na střídavý proud s výkonem 480 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1 400 W, s příkonem vyšším než 900 W, avšak nejvýše 1 600 W, s vnějším průměrem větším než 119,8 mm, avšak nejvýše 135,2 mm a se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot/min, avšak nejvýše 50 000ot/min a

sacího ventilátoru

Pro použití při výrobě vysavačů (1)

1.1-31.12

120 000 kusů

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm (± 0,2 mm), avšak nejvýše 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů (1)

1.1-31.12

2 000 000 kusů

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80 a čísla 8510 (1)

1.1-31.12

4 500 000 kusů

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528 (1)

1.1-31.12

1 038 000 kusů

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500 g

1.1-31.12

3 000 000 kusů

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED):

též vybavená hranoly/čočkou a

též opatřená konektorem (konektory)

pro výrobu podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528 (1)

1.1-31.12

115 000 000 kusů

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěném obvodu, umístěném pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm x 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 kusů

0 %

 (4)09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1.1-31.12

304 000 kusů

0 %

 (4)09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1.1-31.12

257 000 kusů

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 (1)

1.1-31.12

5 000 000 kusů

0 %

 (4)09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Brýlové obruby z plastů nebo z obecných kovů pro použití při výrobě korekčních brýlí (1)

1.1-31.12

5 800 000 kusů

0 %


(1)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad zvláštním použitím v souladu s články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

(3)  Pozastavuje se pouze valorická (ad valorem) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

(4)  Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“ .


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU