(EU) 2015/2423Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2423 ze dne 16. prosince 2015 o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu

Publikováno: Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 18-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2015 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 25. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/823 Pozbývá platnosti: 26. března 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2423

ze dne 16. prosince 2015

o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem, (1)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 1215/2009 (2) byla zavedena asymetrická obchodní liberalizace mezi Unií a dotčenými zeměmi a územími západního Balkánu, která jim pro téměř všechny jejich produkty uděluje výjimečný a neomezený bezcelní přístup na trh Unie až do dne 31. prosince 2015.

(2)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 neposkytuje žádnou možnost dočasně pozastavit udělení mimořádných obchodních opatření v případě vážného a soustavného porušování lidských práv, mezi něž spadají i základní pracovní práva, základních zásad demokracie a právního státu zvýhodněnými zeměmi a územími. Je vhodné takovou možnost zavést, aby bylo možné urychleně jednat v případě, kdy v některé ze zemí nebo území účastnících se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Unií či s tímto procesem spjatých dojde k vážnému a soustavnému porušování lidských práv, mezi něž spadají i základní pracovní práva, základních zásad demokracie a právního státu.

(3)

S přihlédnutím k rozdílnostem v rozsahu liberalizace celních sazeb v rámci smluvních režimů zavedených mezi Unií a všemi účastníky procesu stabilizace a přidružení a k preferencím poskytnutým nařízením (ES) č. 1215/2009 je vhodné prodloužit dobu použitelnosti nařízení (ES) č. 1215/2009 do 31. prosince 2020, aby byl zemím a územím využívajícím mimořádná obchodní opatření i Unii poskytnut dostatek času na případné sladění preferencí poskytnutých nařízením (ES) č. 1215/2009 s preferencemi poskytnutými dohodami o stabilizaci a přidružení.

(4)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 stanoví celkovou kvótu pro dovoz vína kódů 2204 21 93 až 2204 21 98 a 2204 29 93 až 2204 29 98 kombinované nomenklatury (KN) do Unie. Přístup k této kvótě mají všechny země a území západního Balkánu po vyčerpání svých jednotlivých kvót pro víno stanovených ve dvoustranných dohodách o stabilizaci a přidružení, s výjimkou Černé Hory. Protokol o víně uzavřený s Černou Horou obsahuje kvótu pro víno pouze kódů KN ex 2204 10 a ex 2204 21, kterou tato země nebyla schopna vyčerpat. Tím je Černé Hoře fakticky znemožněn přístup k bezcelní kvótě pro víno, pokud jde o produkty, na které se nevztahuje její dohoda o stabilizaci a přidružení. Aby bylo zajištěno rovnocenné zacházení se všemi dotčenými zeměmi a územími západního Balkánu, je vhodné Černé Hoře rovněž umožnit přístup k celkové kvótě pro víno pro produkty kódu KN 2204 29, aniž by nejprve musela vyčerpat svou jednotlivou kvótu.

(5)

Od zahájení procesu stabilizace a přidružení byly uzavřeny dohody o stabilizaci a přidružení se všemi dotčenými zeměmi a územími západního Balkánu s výjimkou Kosova (3). V květnu roku 2014 byla ukončena jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem a v říjnu roku 2015 byla dohoda podepsána.

(6)

Bosna a Hercegovina byla v roce 2003 uznána jako potenciální kandidátská země pro přistoupení k Unii a dne 16. června 2008 podepsala dohodu a stabilizaci a přidružení (dále jen „dohoda o stabilizaci a přidružení“), čímž vyslovila souhlas s podmínkami členství v Unii. Do 31. května 2015 se uplatňovala prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou (4) (dále jen „prozatímní dohoda“) a od 1. června 2015 se uplatňuje dohoda o stabilizaci a přidružení.

(7)

Bosna a Hercegovina však dosud nepřijala úpravu obchodních úlev udělených dohodou o stabilizaci a přidružení za účelem zohlednění preferenčního tradičního obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu. Pokud ke dni přijetí tohoto nařízení nebude Unií a Bosnou a Hercegovinou podepsána a prozatímně prováděna dohoda o úpravě obchodních úlev stanovených v dohodě o stabilizaci a přidružení, měly by být preference udělené Bosně a Hercegovině pozastaveny s účinkem od 1. ledna 2016. Jakmile Unie a Bosna a Hercegovina dohodu o úpravě obchodních úlev stanovených v dohodě o stabilizaci a přidružení podepíší a začnou prozatímně provádět, měly by být tyto preference opět zavedeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

zdržení se vážného a soustavného porušování lidských práv, mezi něž spadají i základní pracovní práva, základních zásad demokracie a právního státu, ze strany zemí a území uvedených v článku 1.“

2)

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Nesplňuje-li některá země či území podmínky stanovené v odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo v odstavci 2, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zcela či částečně pozastavit výhody vyplývající z tohoto nařízení pro dotčenou zemi či dotčené území. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“

3)

V článku 7 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

úplné nebo částečné pozastavení výhod vyplývající z tohoto nařízení pro dotčenou zemi nebo dotčené území, pokud tato země nebo toto území nesplňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. d).“

4)

V čl. 10 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Unie vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že země či území uvedené v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c), může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců s výhradou, že předem“.

5)

V článku 12 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Použije se do dne 31. prosince 2020.“

6)

V příloze I se poznámka pod čarou 5 nahrazuje tímto:

„(5)

Přístup k této celkové celní kvótě v případě vína pocházejícího z Černé Hory, pokud jde o produkty kódu KN 2204 21, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivé celní kvóty stanovené v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.“

Článek 2

Použitelnost nařízení (ES) č. 1215/2009 na Bosnu a Hercegovinu se pozastavuje s účinkem ode dne 1. ledna 2016.

Článek 3

1.   Bez ohledu na článek 2 se použitelnost nařízení (ES) č. 1215/2009 na Bosnu a Hercegovinu nepozastaví, pokud Unie a Bosna a Hercegovina nejpozději dne 1. ledna 2016 podepíší a začnou prozatímně provádět dohodu o úpravě dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody za účelem zohlednění přistoupení Chorvatska k Evropské unii.

2.   Pokud bude dohoda o úpravě uvedená v odstavci 1 podepsána a začne být prozatímně prováděna 1. ledna 2016 či později, začne se nařízení (ES) č. 1215/2009 pro Bosnu a Hercegovinu opět uplatňovat ode dne, kdy bude uvedená dohoda podepsána a začne být prozatímně prováděna.

3.   Jakmile bude dohoda o úpravě uvedená v odstavci 1 podepsána, zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie oznámení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2015.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(4)  Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na straně jedné a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (Úř. věst. L 233, 30.8.2008, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU