(EU) 2015/2345Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 330, 16.12.2015, s. 29-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. prosince 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 5. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2345

ze dne 15. prosince 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytly Kostarika, Tunisko, Spojené státy a Korejská republika, se název kontrolního subjektu „BCS Öko-Garantie GmbH“ změnil na „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“.

(3)

Podle informací, které poskytla Argentina, se změnila internetová adresa kontrolního subjektu „Letis SA“.

(4)

Podle informací, které poskytla Austrálie, se změnila internetová adresa příslušného orgánu. Kromě toho kontrolní orgán „AQIS“ ukončil činnost a již by neměl být uveden v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

Podle informací, které poskytla Kanada, ukončil kontrolní subjekt „SAI Global Certification Services Limited“ činnost a již by v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 neměl být uveden. Navíc by se do zmíněné přílohy měl uvést nový kontrolní subjekt „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)“.

(6)

Podle informací, které poskytla Kostarika, se změnila internetová adresa kontrolního orgánu „Servicio Fitosanitario del Estado“.

(7)

Podle informací, které poskytla Indie, odvolal indický příslušný orgán uznání subjektů „Biocert India Pvt. Ltd, Indore“ a „TUV India Pvt. Ltd“ a tyto kontrolní subjekty by již neměly být uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008. Navíc indický příslušný orgán uznal tři kontrolní subjekty, jež by měly být připsány do seznamu v uvedené příloze: „Odisha State Organic Certification Agency“, „Gujarat Organic Products Certification Agency“ a „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency“.

(8)

Podle informací, které poskytlo Japonsko, se název příslušného orgánu změnil.

(9)

Podle informací, které poskytlo Tunisko, se změnila internetová adresa příslušného orgánu.

(10)

Podle informací, které poskytly Spojené státy, se název kontrolního subjektu „Department of Plant Industry“ změnil na „Clemson University“, název kontrolního subjektu „Indiana Certified Organic LLC“ se změnil na „Ecocert ICO, LLC“, název kontrolního subjektu „Marin County“ se změnil na „Marin Organic Certified Agriculture“ a název kontrolního subjektu „OIA North America, LLC“ se změnil na „Americert International (AI)“. Navíc kontrolní subjekt „Organic National & International Certifiers (ON&IC)“ ukončil činnost a již by neměl být uveden v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(11)

Podle informací, které poskytla Korejská republika, uznal korejský příslušný orgán další dva kontrolní subjekty, jež by měly být připsány do seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008: „Neo environmentally–friendly“ a „Green Environmentally–Friendly certification center“.

(12)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(13)

Ustanovení čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví, že pokud jde o produkty, jež nejsou dováženy podle článku 32 a nejsou dováženy ze třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení, může Komise uznat kontrolní orgány příslušné k provádění úkolů pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky. Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm. b) a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1235/2008 proto stanoví, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nemůže být uznán u produktů pocházejících ze třetích zemí zařazených na seznam uznaných třetích zemí v příloze III uvedeného nařízení a patřících do kategorie produktů, pro niž je daná třetí země uznána.

(14)

Jelikož Kanada i Japonsko jsou v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 uznané třetí země a jsou zařazeny do kategorie produktů A v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, zdá se, že uvedená ustanovení nebyla v minulosti v případě produktů pocházejících z Kanady a z Japonska a patřících do kategorie produktů A náležitě dodržována, pokud jde o uznání těchto kontrolních subjektů uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008: „CCOF Certification Services“, „IMOswiss AG“, „International Certification Services, Inc.“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“, „Japan Organic and Natural Foods Association“, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Organic crop improvement association“ a „Quality Assurance International“.

(15)

Komise kontaktovala příslušné kontrolní subjekty, aby je informovala o svém záměru odejmout v případě Kanady a Japonska uznání pro kategorii produktů A. Pečlivě prostudovala obdržené připomínky.

(16)

Subjekt „Afrisco Certified Organic, CC“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a již by neměl být uveden v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(17)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Rusko a u kategorie produktů D o Bolívii, Bosnu a Hercegovinu, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Egypt, Gruzii, Indonésii, Kazachstán, Kyrgyzstán, Madagaskar, Černou Horu, Peru, Srbsko, Tanzanii, Thajsko, Togo, Turkmenistán, Uzbekistán a Venezuelu.

(18)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Australia Certified Organic“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorie produktů B o Čínu a Vanuatu a u kategorie produktů D o Cookovy ostrovy.

(19)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Bio.inspecta AG“ o změnu specifikací. Na základě informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Bosnu a Hercegovinu, Maroko a Spojené arabské emiráty.

(20)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Bureau Veritas Certification France SAS“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Bureau Veritas Certification France SAS“ pro kategorie produktů A a D na Madagaskaru, v Monaku, Maroku, na Mauriciu a v Nikaragui – pro kategorii produktů C na Madagaskaru a v Nikaragui a pro kategorii produktů E na Mauriciu.

(21)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Demokratickou republiku Kongo, Černou Horu, Nepál, okupovaná palestinská území a Pákistán, u kategorií produktů A, B a D o Kamerun a Nigérii a u kategorie produktu C o Čínu a Tchaj-wan.

(22)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorie produktů D o Kolumbii.

(23)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A, D a F o Benin, Botswanu, Kamerun, Kubu, Curaçao, Haiti, Lesotho, Malawi, Mongolsko, Maroko, Namibii, Senegal, Surinam, Svazijsko, Tchaj-wan, Togo a Zimbabwe, u kategorií produktů A, B, C, D, E a F o Arménii a Kazachstán a u kategorií produktů A, B, C, D a F o Irák.

(24)

Subjekt „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost v Korejské republice – jediné třetí zemi, pro kterou byl uznán, a již by neměl být v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 uveden.

(25)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorie produktů A o Botswanu, u kategorií produktů A a D o Arménii, Belize, Kapverdy, Středoafrickou republiku, Kongo (Brazzaville), Demokratickou republiku Kongo, Salvador, Rovníkovou Guineu, Guineu-Bissau, Honduras, Hongkong, Libérii, Mauritánii, Myanmar/Barmu, Nikaraguu, Panamu, Samou, Seychely, Singapur, Šrí Lanku, Surinam, Tádžikistán, Východní Timor a Venezuelu, u kategorií produktů A, B a D o Afghánistán a Sierru Leone, u kategorií produktů A, D a E o Turkmenistán, u kategorie produktů B o Benin, Kamerun, Kolumbii, Pobřeží slonoviny, Ekvádor, Indonésii, Monako, Filipíny, Srbsko, Tunisko, Vietnam a Zambii, u kategorie produktů C o Korejskou republiku, u kategorie produktů D o Čad, Etiopii, Mongolsko, Namibii, Niger, Nigérii, Pákistán a Vanuatu, u kategorie produktů E o Indii, Kyrgyzstán, Maroko, Sýrii, Thajsko a Uruguay, u kategorií produktů B a E o Keňu, Paraguay a Ugandu, u kategorií produktů, B, D a E o Ukrajinu, u kategorií produktů B, E a F o Burkinu Faso, Mexiko a Peru, u kategorií produktů D a E o Kazachstán, Rusko a Uzbekistán a u kategorií produktů E a F o Madagaskar.

(26)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Belize. Kromě toho subjekt „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ informoval Komisi, že se změnila jeho internetová adresa.

(27)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Gambii, Libérii, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán, u kategorie produktů A, D a E o Kazachstán, u kategorie produktů B o Guatemalu, Kyrgyzstán, Peru a Rusko a u kategorie produktů E o Spojené arabské emiráty.

(28)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Mayacert“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Mayacert“ pro kategorii produktů A, B a D v Mexiku, pro kategorie produktů A a D v Guatemale, Hondurasu a Nikaragui a u kategorie produktů D v Kolumbii, Dominikánské republice a Salvadoru.

(29)

Subjekt „Onecert, Inc.“ oznámil Komisi změnu svého názvu na „OneCert International PVT Ltd.“ Oznámil rovněž změnu adresy.

(30)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Standard“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Tádžikistán a u kategorie produktů E o Kazachstán a Rusko.

(31)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání u kategorií produktů A a D o Ekvádor, Chile a Peru.

(32)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „ORSER“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „ORSER“ pro kategorie produktů A a D v Turecku.

(33)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 u kategorie produktů D v Japonsku. Jak uvádí 13. bod odůvodnění, čl. 10 odst. 2 písm. b) a čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoví, že kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nemůže být uznán u produktů pocházejících ze třetích zemí zařazených na seznam uznaných třetích zemí v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 a patřících do kategorie produktů, pro niž je daná třetí země uznána. Japonsko je uznáno jako třetí země v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a zařazeno do zmíněné přílohy u kategorie produktů D. Jelikož se však uznání nevztahuje na všechny složky, jež mohou být do Japonska zákonně dováženy a v něm zpracovávány, je vhodné uznat kontrolní subjekty pro zpracovávané produkty, na něž se nevztahuje uznání Japonska u kategorie produktů D, které jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, aby se produkty pocházející z Japonska, jež se zpracovávají ze složek, které mohou být do Japonska zákonně dovezeny, ale nejsou předmětem uznání podle uvedené přílohy, mohly dovážet na území Unie. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.“ u kategorie produktů D (s výjimkou vína) v Japonsku v případě produktů, na které se nevztahuje uznání podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 a jež jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(34)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „QC&I“ o změnu specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost uznání u kategorie produktů D o víno.

(35)

Komise obdržela a přezkoumala žádost subjektu „Quality Partner“, aby byl zařazen na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Quality Partner“ u kategorií produktů C a D v Indonésii.

(36)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(37)

Aby kontrolní subjekty, jimž bylo odňato uznání u kategorie produktů A pro Kanadu a Japonsko, měly možnost přijmout nezbytná opatření pro přizpůsobení svých obchodních vztahů na novou situaci, měly by se příslušné změny přílohy IV nařízení (ES) č. 1235/2008 používat po uplynutí 6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(38)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 6, 13 14, 15, 16, bod 17 písm. d), body 20 a 25 přílohy II se použijí po uplynutí 6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se Argentiny se v bodě 5 internetová adresa kontrolního subjektu „Letis SA“ nahrazuje adresou „www.letis.org“.

2)

Položka týkající se Austrálie se mění takto:

a)

v bodě 4 se internetová adresa příslušného orgánu nahrazuje tímto:

„www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic“

b)

v bodě 5 se zrušuje řádek týkající se číselného kódu AU-BIO-002.

3)

V položce týkající se Kanady se bod 5 mění takto:

a)

zrušuje se řádek týkající se číselného kódu CA-ORG-020;

b)

vkládá se tento řádek, který zní:

„CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca“

4)

V položce týkající se Kostariky se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselného kódu CR-BIO-001 se nahrazuje tímto:

„CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderio

www.sfe.go.cr“

b)

řádek týkající se číselného kódu CR-BIO-002 se nahrazuje tímto:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

5)

V položce týkající se Indie se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů IN-ORG-019 a IN-ORG-022 se zrušují;

b)

doplňují se tyto řádky:

„IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org“

6)

V položce týkající se Japonska se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušné orgány: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html a Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp“.

7)

Položka týkající se Tuniska se mění takto:

a)

v bodě 4 se internetová adresa příslušného orgánu nahrazuje tímto:

„www.agriculture.tn a www.onagri.tn“;

b)

v bodě 5 se řádek týkající se číselného kódu TN-BIO-003 nahrazuje tímto:

„TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

8)

V položce týkající se Spojených států se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselného kódu US-ORG-004 se nahrazuje tímto:

„US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

b)

řádek týkající se číselného kódu US-ORG-009 se nahrazuje tímto:

„US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification“

c)

řádek týkající se číselného kódu US-ORG-016 se nahrazuje tímto:

„US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com“

d)

řádek týkající se číselného kódu US-ORG-022 se nahrazuje tímto:

„US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca“

e)

řádek týkající se číselného kódu US-ORG-038 se nahrazuje tímto:

„US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com“

f)

zrušuje se řádek týkající se číselného kódu US-ORG-045.

9)

V položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:

a)

zrušuje se řádek týkající se číselného kódu KR-ORG-002;

b)

řádek týkající se číselného kódu KR-ORG-011 se nahrazuje tímto:

„KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com“

c)

doplňují se tyto řádky:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Celá položka týkající se subjektu „Afrisco Certified Organic, CC“ se zrušuje.

2)

V položce týkající se subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se tento řádek:

„Rusko

RU-BIO-151

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Bolívie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Egypta, Gruzie, Indonésie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Madagaskaru, Peru, Srbska, Tanzanie, Thajska, Toga, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Venezuely se do sloupce D doplňuje křížek.

3)

V položce týkající se subjektu „Australian Certified Organic“ se bod 3 mění takto:

a)

v řádcích týkajících se Číny a Vanuatu se do sloupce B doplňuje křížek;

b)

v řádku týkajícím se Cookových ostrovů se do sloupce D doplňuje křížek.

4)

V položce týkající se subjektu „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v odpovídajícím pořadí:

„Bosna a Hercegovina

BA-BIO-161

x

x

Maroko

MA-BIO-161

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-161

x

x

—“

5)

Za položku týkající se subjektu „Bolicert Ltd“ se doplňuje nová položka:

„‚Bureau Veritas Certification France SAS‘

1.

Adresa: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Paris La Défense Cedex – France

2.

Internetová adresa: http://www.qualite-france.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaskar

MG-BIO-165

x

x

x

Mauricius

MU-BIO-165

x

x

x

Monako

MC-BIO-165

x

x

Maroko

MA-BIO-165

x

x

Nikaragua

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“

6)

V položce týkající se subjektu „CCOF Certification Services“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Kanady zrušuje křížek ve sloupci A.

7)

V položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

a)

vkládají se tyto řádky v odpovídajícím pořadí:

„Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Demokratická republika Kongo

CD-BIO-140

x

x

Černá Hora

ME-BIO-140

x

x

Nepál

NP-BIO-140

x

x

Nigérie

NG-BIO-140

x

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-140

x

x

Pákistán

PK-BIO-140

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Číny se do sloupce C doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Tchaj-wanu se do sloupce C doplňuje křížek.

8)

V položce týkající se subjektu „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ se v bodě 3, v řádce týkající se Kolumbie do sloupce D doplňuje křížek.

9)

V položce týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se v bodě 3 vkládají tyto řádky v odpovídajícím pořadí:

„Arménie

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao,

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Irák

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Keňa

KE-BIO-149

x

x

x

Lesotho

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolsko

MN-BIO-149

x

x

x

Maroko

MA-BIO-149

x

x

x

Namibie

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Surinam

SR-BIO-149

x

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-149

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

x“

10)

Celá položka týkající se subjektu „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ se zrušuje.

11)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se tyto řádky v odpovídajícím pořadí:

„Afghánistán

AF-BIO-154

x

x

x

Arménie

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Kapverdy

CV-BIO-154

x

x

Středoafrická republika

CF-BIO-154

x

x

Kongo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Demokratická republika Kongo

CD-BIO-154

x

x

Salvador

SV-BIO-154

x

x

Rovníková Guinea

GQ-BIO-154

x

x

Gruzie

GE-BIO-154

x

x

Namibie

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hongkong

HK-BIO-154

x

x

Libérie

LR-BIO-154

x

x

Mauritánie

MR-BIO-154

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-154

x

x

Nikaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Seychely

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapur

SG-BIO-154

x

x

Šrí Lanka

LK-BIO-154

x

x

Surinam

SR-BIO-154

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-154

x

x

Východní Timor

TL-BIO-154

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Beninu, Ekvádoru, Filipín, Indonésie, Kamerunu, Kolumbie, Monaka, Pobřeží slonoviny, Srbska, Tuniska, Vietnamu a Zambie se do sloupce B doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Korejské republiky se do sloupce C doplňuje křížek;

d)

v řádcích týkajících se Čadu, Etiopie, Mongolska, Namibie, Nigeru, Nigérie, Pákistánu a Vanuatu se do sloupce D doplňuje křížek;

e)

v řádcích týkajících se Indie, Kyrgyzstánu, Maroka, Sýrie, Thajska a Uruguaye se do sloupce E doplňuje křížek;

f)

v řádcích týkajících se Keni, Paraguaye a Ugandy se do sloupců B a E doplňuje křížek;

g)

v řádku týkajícím se Ukrajiny se do sloupců B, D a E doplňuje křížek;

h)

v řádcích týkajících se Burkiny Faso, Mexika a Peru se do sloupců B, E a F doplňuje křížek;

i)

v řádcích týkajících se Kazachstánu, Ruska a Uzbekistánu se do sloupců D a E doplňuje křížek;

j)

v řádku týkajícím se Madagaskaru se do sloupců E a F doplňuje křížek.

12)

Položka týkající se subjektu „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ se mění takto:

a)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: http://www.imo-la.com“;

b)

v bodě 3 se doplňuje tento řádek:

„Belize

BZ-BIO-123

x

x

—“

13)

V položce týkající se subjektu „IMOswiss AG“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Japonska a Kanady zrušuje křížek ve sloupci A.

14)

V položce týkající se subjektu „International Certification Services, Inc.“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Kanady zrušuje křížek ve sloupci A.

15)

V položce týkající se subjektu „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Japonska zrušuje křížek ve sloupci A.

16)

V položce týkající se subjektu „Japan Organic and Natural Foods Association“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Japonska zrušuje křížek ve sloupci A.

17)

V položce týkající se subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se tyto řádky v odpovídajícím pořadí:

„Gambie

GM-BIO-141

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-141

x

x

x

Libérie

LR-BIO-141

x

x

Pákistán

PK-BIO-141

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-141

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-141

x

 

x

Uzbekistán

UZ-BIO-141

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Guatemaly, Kyrgyzstánu, Peru a Ruska se do sloupce B doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Spojených arabských emirátů se do sloupce E doplňuje křížek;

d)

v řádku týkajícím se Japonska se zrušuje křížek ve sloupci A.

18)

Za položku týkající se subjektu „Letis S.A.“ se vkládá nová položka:

„‚Mayacert‘

1.

Adresa: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Internetová adresa: http://www.mayacert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Kolumbie

CO-BIO-169

x

Dominikánská republika

DO-BIO-169

x

Salvador

SV-BIO-169

x

Guatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Mexiko

MX-BIO-169

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-169

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“

19)

V položce týkající se subjektu „Onecert, Inc.“ se název a bod 1 nahrazují tímto:

„‚OneCert International PVT Ltd.‘

1.

Adresa: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India“

20)

V položce týkající se subjektu „Organic crop improvement association“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Kanady a Japonska zrušuje křížek ve sloupci A.

21)

V položce týkající se subjektu „Organic Standard“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se tento řádek:

„Tádžikistán

TJ-BIO-108

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Kazachstánu a Ruska se do sloupce E doplňuje křížek.

22)

V položce týkající se subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ se v bodě 3 vkládají tyto řádky v odpovídajícím pořadí:

„Chile

CL-BIO-110

x

x

Ekvádor

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—“

23)

Za položku týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se vkládají nové položky:

„‚ORSER‘

1.

Adresa: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turkey

2.

Internetová adresa: http://orser.com.tr

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Turecko

TR-BIO-166

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.

‚Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.‘

1.

Adresa: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan

2.

Internetová adresa: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Japonsko

JP-BIO-167

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“

24)

V položce týkající se subjektu „QC&I GmbH“ se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období“

25)

V položce týkající se subjektu „Quality Assurance International“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Kanady zrušuje křížek ve sloupci A.

26)

Za položku týkající se subjektu „Quality Assurance International“ se vkládá nová položka:

„‚Quality Partner‘

1.

Adresa: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgium

2.

Internetová adresa: http://www.quality-partner.be

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonésie

ID-BIO-168

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, řasy a víno,

5.

Trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU