(EU) 2015/2303Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 34-38 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. července 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2303

ze dne 28. července 2015,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (1), a zejména na čl. 21a odst. 1a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nutno stanovit regulační technické normy s cílem zavést přesnější formulaci definic stanovených v článku 2 směrnice 2002/87/ES a zajistit náležitou koordinaci předpisů o doplňkovém dozoru, které byly přijaty v souladu s články 7 a 8 a přílohou II zmíněné směrnice.

(2)

Je důležité stanovit další podrobnosti, pokud jde o prvky, jež je nutno vzít v úvahu pro účely podávání zpráv o významných transakcích uvnitř skupiny a o významných koncentracích rizik.

(3)

Podle článků 7 a 8 směrnice 2002/87/ES musí členské státy vyžadovat od regulovaných podniků nebo smíšených finančních holdingových společností určité oznamovací povinnosti. Zprávy by měly být podávány koordinovaně s cílem napomoci koordinátorům a ostatním dotyčným příslušným orgánům při určování případných problémů a usnadnit účinnější výměnu informací. K dosažení větší jednotnosti zpráv o významných koncentracích rizik a transakcích uvnitř skupiny by měly regulované podniky a smíšené finanční holdingové společnosti poskytovat koordinátorům přinejmenším určité standardizované minimální informace.

(4)

Články 7 a 8 směrnice 2002/87/ES zmocňují koordinátory rovněž ke sledování významných koncentrací rizik a významných transakcí uvnitř skupiny a určení druhů rizik a transakcí, které musí regulované podniky ve finančním konglomerátu hlásit. Koordinátoři mohou stanovit i prahové hodnoty. Za účelem koordinace těchto předpisů je nutno stanovit metodiku s cílem napomoci koordinátorům a ostatním dotyčným příslušným orgánům při výkonu jejich funkcí.

(5)

Opatření zavedená za účelem doplňkového dozoru nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny se v Unii liší. Ačkoli se uznává stávající právní rámec Unie a vnitrostátní právní rámce, je nutno určit řadu minimálních opatření dohledu, pokud jde o doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny. Zohledněním těchto minimálních opatření zajistí příslušné orgány rovné podmínky a usnadní koordinované postupy dohledu v Unii.

(6)

Požadavky stanovené s ohledem na regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti vycházejí ze stávajících sektorových požadavků týkajících se koncentrace rizik a transakcí uvnitř skupiny a nemělo by se mít za to, že tyto požadavky zdvojují.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi evropskými orgány dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy).

(8)

Evropské orgány dohledu uskutečnily otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o stanovisko příslušné skupiny subjektů v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2), č. 1094/2010 (3) resp. č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)

zavedení přesnější formulace definic „transakcí uvnitř skupiny“ a „koncentrace rizik“ stanovených v čl. 2 bodech 18 a 19 směrnice 2002/87/ES, a to stanovením kritérií pro posuzování jejich významnosti,

b)

koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:

i)

informace, které mají regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny;

ii)

metodiku, kterou koordinátor a dotyčné příslušné orgány mají používat k určení druhů významných koncentrací rizik a transakcí uvnitř skupiny;

iii)

opatření dohledu, která uplatňují příslušné orgány, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 směrnice 2002/87/ES.

Článek 2

Významné transakce uvnitř skupiny

1.   Významné transakce uvnitř skupiny mohou zahrnovat níže uvedené transakce v rámci finančního konglomerátu:

a)

investice a mezipodnikové rozvahy, včetně nemovitostí, dluhopisů, akcií, půjček, hybridních a podřízených nástrojů, zajištěného dluhu, dohod o centralizaci správy aktiv nebo hotovosti či sdílení nákladů, důchodového pojištění, poskytování služeb v oblasti řízení, vypořádání obchodů (back office) nebo jiných služeb, dividend, plateb úroků a jiných pohledávek;

b)

záruky, přísliby, akreditivy a jiné podrozvahové transakce;

c)

operace s deriváty;

d)

nákup, prodej nebo pronájem aktiv a pasiv;

e)

poplatky uvnitř skupiny související se smlouvami o distribuci;

f)

transakce k přenosu rizikových expozic mezi podniky v rámci finančního konglomerátu, včetně transakcí se zvláštními účelovými jednotkami nebo pomocnými podniky;

g)

pojišťovací a zajišťovací operace včetně retrocese;

h)

transakce, které sestávají z několika souvisejících transakcí, kdy jsou aktiva nebo závazky převedeny na podniky mimo finanční konglomerát, riziková expozice je však přenesena zpět na finanční konglomerát.

2.   Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních holdingových společností, při určování druhů významných transakcí uvnitř skupiny, stanovení příslušných prahových hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významných transakcí uvnitř skupiny vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány v úvahu zejména:

a)

zvláštní strukturu finančního konglomerátu, složitost transakcí uvnitř skupiny, zvláštní zeměpisnou polohu protistrany a skutečnost, zda je protistrana regulovaným podnikem, či nikoli;

b)

možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;

c)

možné obcházení sektorových předpisů;

d)

možný střet zájmů;

e)

solventnost a likviditu protistrany;

f)

transakce mezi podniky náležejícími do různých sektorů ve finančním konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na sektorové úrovni;

g)

transakce v rámci finančního sektoru, které nebyly ohlášeny podle ustanovení sektorových předpisů.

3.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí formu a obsah zprávy o významných transakcích uvnitř skupiny, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů.

4.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti oznamovaly alespoň:

a)

data a částky významných transakcí, názvy a registrační čísla podniků či jiná identifikační čísla příslušných podniků skupiny a protistran, případně včetně identifikačního kódu právnické osoby;

b)

stručný popis významných transakcí uvnitř skupiny podle druhů transakcí uvedených v odstavci 1;

c)

celkový objem všech významných transakcí uvnitř skupiny v rámci konkrétního finančního konglomerátu v daném vykazovaném období;

d)

informace o řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží na úrovni finančního konglomerátu, pokud jde o významné transakce uvnitř skupiny, a to s přihlédnutím ke strategii finančního konglomerátu týkající se kombinace činností v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních služeb, nebo vlastní posouzení rizik v daném sektoru, včetně aspektu řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží s ohledem na významné transakce uvnitř skupiny.

5.   Transakce, které jsou provedeny v rámci jedné hospodářské operace, se pro účely výpočtu prahových hodnot podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2002/87/ES sčítají.

Článek 3

Významná koncentrace rizik

1.   Má se za to, že v případě regulovaných podniků a smíšených finančních holdingových společností vyplývá významná koncentrace rizik z rizikových expozic vůči protistranám, které nejsou součástí finančního konglomerátu, pokud tyto rizikové expozice:

a)

jsou přímé nebo nepřímé;

b)

jedná se o rozvahové a podrozvahové položky;

c)

týkají se regulovaných a neregulovaných podniků, stejných nebo různých finančních sektorů ve finančním konglomerátu;

d)

sestávají z jakékoli kombinace nebo vzájemného působení expozic uvedených v písmenech a), b) nebo c).

2.   Má se za to, že riziko výpadku protistrany neboli úvěrové riziko zahrnuje zejména rizika související s vzájemně propojenými protistranami ve skupinách, které nejsou součástí finančního konglomerátu, včetně kumulace expozic vůči těmto protistranám.

3.   Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních holdingových společností, při určování druhů významných koncentrací rizik, stanovení příslušných prahových hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významné koncentrace rizik vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány v úvahu zejména:

a)

solventnost a likviditu na úrovni finančního konglomerátu a jednotlivých podniků v rámci finančního konglomerátu;

b)

velikost, složitost a zvláštní strukturu finančního konglomerátu, včetně existence zvláštních účelových jednotek, pomocných podniků, podniků ze třetích zemí;

c)

zvláštní strukturu řízení rizik ve finančním konglomerátu a prvky řídícího a kontrolního systému;

d)

diverzifikaci expozic finančního konglomerátu a jeho investičního portfolia;

e)

diverzifikaci finančních činností finančního konglomerátu, pokud jde o zeměpisné oblasti a linie podnikání;

f)

vztah, korelaci a vzájemné působení mezi rizikovými faktory u podniků ve finančním konglomerátu;

g)

možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;

h)

možné obcházení sektorových předpisů;

i)

možný střet zájmů;

j)

úroveň nebo objem rizik;

k)

možnou kumulaci a vzájemné působení expozic podniků náležejících do různých finančních sektorů ve finančním konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na sektorové úrovni;

l)

expozice v rámci finančního sektoru ve finančním konglomerátu, které nebyly ohlášeny podle ustanovení sektorových předpisů.

4.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí formu a obsah zprávy o významných koncentracích rizik, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů.

5.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti oznamovaly alespoň:

a)

popis významné koncentrace rizik podle druhů rizik uvedených v odstavci 1;

b)

rozčlenění významných koncentrací rizik podle protistran a skupin vzájemně propojených protistran, zeměpisných oblastí, hospodářských odvětví a měn s uvedením názvů, registračních čísel podniků nebo jiných identifikačních čísel příslušných podniků skupiny v rámci finančního konglomerátu a příslušných protistran, případně včetně identifikačního kódu právnické osoby;

c)

celkovou výši každé významné koncentrace rizik na konci daného vykazovaného období, která byla stanovena podle platných sektorových předpisů;

d)

případně výši významné koncentrace rizik s přihlédnutím k technikám snižování rizik a faktorům používaným při přidělování rizikových vah;

e)

informace o řízení střetů zájmů a rizik šíření obtíží na úrovni finančního konglomerátu, pokud jde o významné koncentrace rizik, a to s přihlédnutím ke strategii finančního konglomerátu týkající se kombinace činností v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních služeb, nebo vlastní posouzení rizik v daném sektoru, včetně aspektu řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží s ohledem na významné koncentrace rizik.

Článek 4

Opatření dohledu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné pravomoci dohledu, které jsou svěřeny příslušným orgánům, tyto orgány zejména

1.

v relevantních případech vyžadují, aby regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti:

a)

prováděly transakce uvnitř skupiny ve finančním konglomerátu za běžných tržních podmínek, nebo oznamovaly transakce uvnitř skupiny, které se neuskuteční za běžných tržních podmínek;

b)

schvalovaly transakce uvnitř skupiny ve finančním konglomerátu prostřednictvím stanovených vnitřních postupů za účasti vedoucího orgánu uvedeného v čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (5), nebo správního, řídícího nebo kontrolního orgánu uvedeného v článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (6);

c)

podávaly zprávy o významných koncentracích rizik a významných transakcích uvnitř skupiny častěji, než se vyžaduje podle čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 směrnice 2002/87/ES;

d)

zavedly podávání dodatečných zpráv o významné koncentraci rizik a významných transakcích uvnitř skupiny ve finančním konglomerátu;

e)

v rámci finančního konglomerátu posílily postupy řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly;

f)

předložily nebo zdokonalily plány k obnovení souladu s požadavky dohledu a stanovily lhůtu pro jejich provedení;

2.

stanoví příslušné prahové hodnoty za účelem určení a kontroly významné koncentrace rizika a významných transakcí uvnitř skupiny.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU