(EU) 2015/2294Nařízení Komise (EU) 2015/2294 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 324, 10.12.2015, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. prosince 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2294

ze dne 9. prosince 2015,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví zařazení doplňkových látek do kategorií a v rámci kategorií dále do funkčních skupin podle jejich funkcí a vlastností.

(2)

V důsledku technického a vědeckého pokroku mohou některé doplňkové látky zlepšovat hygienický stav krmiva, jelikož mohou omezovat specifickou mikrobiologickou kontaminaci, a tím zmírňovat možné nepříznivé účinky mikroorganismů na zdraví zvířat.

(3)

Kromě provádění hygienických požadavků a osvědčených postupů v rámci krmivového řetězce může být pro provozovatele nutné v konkrétních případech používat látky zlepšující hygienické podmínky, aby se zlepšila kvalita krmiv pro výživu zvířat a zároveň aby byly zajištěny doplňkové záruky pro ochranu zdraví zvířat a veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že takové doplňkové látky nemohou být zařazeny do žádné z funkčních skupin stanovených v nařízení (ES) č. 1831/2003, je nezbytné kategorii „technologické doplňkové látky“ rozšířit o novou funkční skupinu.

(4)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I bodě 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„n)   látky zlepšující hygienické podmínky: látky nebo případně mikroorganismy, které příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti krmiva tím, že omezují specifickou mikrobiologickou kontaminaci.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU