(EU) 2015/2112Nařízení Komise (EU) 2015/2112 ze dne 23. listopadu 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 251/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu datových souborů po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 306, 24.11.2015, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2112

ze dne 23. listopadu 2015,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 251/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu datových souborů po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanoví společný rámec pro shromažďování, sestavování, předávání a vyhodnocování evropských statistik o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v Unii.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (2) zavádí statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA) za účelem splnění požadavků na statistiky v Unii.

(3)

Příloha I nařízení Komise (ES) č. 251/2009 (3) stanoví datové soubory, úroveň členění a označení produktů pro údaje, které se předávají na základě CPA.

(4)

Po vstupu v platnost nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 (4) je nezbytné upravit přílohu I nařízení (ES) č. 251/2009, pokud jde o úroveň členění a označení určitých produktů pro údaje, které se předávají na základě CPA, aby byla zachována srovnatelnost a návaznost na standardy klasifikace produkce používané na mezinárodní úrovni.

(5)

Příloha I nařízení (ES) č. 251/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 251/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008 kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 251/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o datové soubory, které se sestavují pro strukturální statistiku podniků, a nezbytné úpravy po revizi statistické klasifikace produkce podle činností (CPA) (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Úř. věst. L 336, 22.11.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 251/2009 se mění takto:

1.

V bodě 1 „SLUŽBY“ v tabulce „Soubor 1E“ části „Úroveň členění činností“ sloupci „Zvláštní agregáty“ se „HIT“, „MHT“, „MLT“ a „LOT“ nahrazují tímto:

„HIT

Výroba založená na vysoce vyspělých technologiích (NACE rev. 2 21 + 26 + 30.3)

MHT

Výroba založená na vysoce až středně vyspělých technologiích (NACE rev. 2 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5)

MLT

Výroba založená na středně až méně vyspělých technologiích (NACE rev. 2 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)

LOT

Výroba založená na méně vyspělých technologiích (NACE rev. 2 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5)“.

2.

V bodě 2 „PRŮMYSL“ se v tabulkách k souborům 2H, 2I, 2J a 2K v části „Zahrnuté činnosti“ slova „NACE rev. 2 sekce B–E (kromě oddílů 37, 38 a 39 NACE rev. 2)“ nahrazují slovy „NACE rev. 2, sekce B–D a oddíl 36“.

3.

V bodě 3 „OBCHOD“ se v tabulkách k souborům 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J a 3K v části „Úroveň členění činností“ zrušují slova „Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)“.

4.

V bodě 4 „STAVEBNICTVÍ“ se v tabulce „Soubor 4G“ části „Úroveň členění činností“ slova

„Třímístný číselný kód NACE rev. 2 (skupiny)

Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly)

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce)“

nahrazují slovy:

„Dvoumístný číselný kód NACE rev. 2 (oddíly) kromě ukazatelů 18 31 0 a 18 32 0 pro oddíl 43

Jednomístný alfabetický kód NACE rev. 2 (sekce) kromě ukazatelů 18 31 0 a 18 32 0“.

5.

Bod 8 „PODNIKATELSKÉ SLUŽBY“ se mění takto:

a)

V tabulce „Soubor 8 A“ části „Úroveň členění podle typu produktů“ se pro produkt 63.12 označení „Obsah webových portálů“ nahrazuje označením „Služby webových portálů“;

b)

V tabulce „Soubor 8 A“ části „Úroveň členění podle typu produktů“ se pro produkt 73.11.13 označení „Návrhy a vývoj reklamy“ nahrazuje označením „Vývoj reklamy“;

c)

V tabulce „Soubor 8C“ části „Úroveň členění podle typu produktů“ se produkt 70 22 4„Ochranné známky a franšízy“ zrušuje;

d)

V tabulce „Soubor 8E“ části „Úroveň členění podle typu produktů“ se pro produkt 71.11.24 označení „Architektonické poradenské služby“ nahrazuje označením „Architektonické poradenské služby týkající se projektů budov“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU