(EU) 2015/2081Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2081 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 81-84 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2081

ze dne 18. listopadu 2015

o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EU (2) Rada schválila podpis jménem Evropské unie a prozatímní uplatňování Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Hlava IV dohody stanoví zejména snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny v souladu s přílohou I-A této dohody. Příloha I-A dohody stanoví zejména otevření celních kvót pro dovoz některých obilovin do Unie. Hlava IV a příloha I-A dohody se použijí prozatímně ode dne 1. ledna 2016.

(2)

Je proto třeba otevřít celní kvóty pro dovoz obilovin od roku 2016. Je rovněž zapotřebí, aby některé tyto celní kvóty spravovala Komise metodou uvedenou v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

Aby bylo zajištěno, že dovozy obilovin pocházejících z Ukrajiny, na které se vztahují tyto celní kvóty, budou řádné a nespekulativní, měly by být podmíněny předložením dovozní licence. Je proto vhodné, aby se použila nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3), (ES) č. 1342/2003 (4) a (ES) č. 376/2008 (5), aniž jsou dotčeny odchylky stanovené tímto nařízením.

(4)

K zajištění řádné správy těchto kvót je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o dovozní licence a upřesnit údaje, které mají být v žádostech a licencích uvedeny.

(5)

V zájmu účinné správy by členské státy měly pro účely oznamování Komisi používat informační systémy stanovené nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (6).

(6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 (7) nahradilo kódy KN obilovin uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (8) novými kódy, které se liší od kódů uvedených v dohodě o přidružení. V příloze tohoto nařízení by proto měly být uvedeny nové kódy KN.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa kvót

1.   Celní kvóty pro dovoz některých produktů pocházejících z Ukrajiny, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení, se otevírají na ročním základě počínaje rokem 2016 na období od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Celní sazba pro dovoz v rámci celních kvót uvedených v odstavci 1 se stanoví na 0 EUR za tunu.

3.   Celní kvóty uvedené v odstavci 1 jsou spravovány metodou uvedenou v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

4.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 376/2008, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 1342/2003.

Článek 2

Žádosti o vydání dovozních licencí

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 smí žadatel podat pouze jednu žádost o dovozní licenci na pořadové číslo a týden. Pokud žadatel podá více než jednu žádost, jsou všechny žádosti nepřípustné a jistoty složené při podání žádostí propadnou ve prospěch dotyčného členského státu.

Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden nejpozději v pátek do 13:00 hodin bruselského času.

Ke každé žádosti o dovozní licenci se vztahuje pouze jedno pořadové číslo. Žádost se může týkat více produktů. Označení produktů a jejich kódy KN jsou v daném pořadí uvedeny v kolonkách 15 a 16 žádosti o licenci a licence.

2.   V každé žádosti o dovozní licenci a každé dovozní licenci se pro každý kód KN uvede množství v kilogramech bez desetinného čísla. Součet uvedených množství nesmí přesahovat celkové množství dotčené kvóty.

3.   Dovozní licence se vydávají čtvrtý pracovní den po uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 odst. 1 pro oznámení žádostí o dovozní licence.

4.   V žádosti o dovozní licenci a v dovozní licenci se v kolonce 8 uvádí název „Ukrajina“ a zaškrtne se políčko „ano“. Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející z Ukrajiny.

Článek 3

Platnost dovozních licencí

Doba platnosti dovozní licence začíná dnem jejího skutečného vydání podle čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 a končí koncem druhého měsíce následujícího po měsíci skutečného vydání.

Článek 4

Oznámení

1.   Nejpozději v pondělí následujícím po týdnu podání žádostí o dovozní licence oznámí členské státy Komisi nejpozději do 18:00 hodin bruselského času všechny žádosti podle pořadového čísla s uvedením původu produktu a požadovaného množství pro jednotlivé kódy KN, včetně sdělení „bezpředmětné“. Oznámení se provede v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.

2.   V den vydání dovozních licencí zašlou členské státy Komisi elektronickou cestou informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 s celkovými množstvími pro jednotlivé kódy KN, pro něž byly vydány dovozní licence.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktu se považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného označení produktu.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktů

Období

Množství v tunách

09.4306

1001 99 (00)

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiné než osivo

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 a následující roky

950 000

960 000

970 000

980 000

990 000

1 000 000

1101 00 (15-90)

Mouka z obyčejné pšenice a pšenice špaldy, mouka ze sourži

1102 90 (90)

Obilná mouka, jiná než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži, žita, kukuřice, ječmene, ovsa, rýže

1103 11 (90)

Krupice a krupičky z obyčejné pšenice a špaldy

1103 20 (60)

Pelety z pšenice

09.4307

1003 90 (00)

Ječmen jiný než osivo

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 a následující

250 000

270 000

290 000

310 000

330 000

350 000

1102 90 (10)

Ječná mouka

ex 1103 20 (25)

Pelety z ječmene

09.4308

1005 90 (00)

Kukuřice jiná než osivo

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 a následující roky

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

650 000

1102 20 (10-90)

Kukuřičná mouka

1103 13 (10-90)

Krupice a krupičky z kukuřice

1103 20 (40)

Pelety z kukuřice

1104 23 (40-98)

Zpracovaná zrna z kukuřice


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU