(EU) 2015/2080Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2080 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Ukrajiny a odstranění celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavska

Publikováno: Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 77-80 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2080

ze dne 18. listopadu 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Ukrajiny a odstranění celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EU (2) schválila Rada podpis jménem Evropské unie a prozatímní provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé. Hlava IV uvedené dohody a příloha I-A hlavy IV kapitoly I stanoví odstraňování cel na dovoz zboží pocházejícího z Ukrajiny a celní kvóty, z nichž tři se týkají mléčných výrobků. Před vstupem dohody v platnost byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Ukrajiny zahrnuty prostřednictvím prováděcích nařízení Komise (EU) č. 415/2014 (4) a (EU) č. 1165/2014 (5) až do 31. prosince 2015 do přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (6). Dohoda o přidružení se bude prozatímně uplatňovat ode dne 1. ledna 2016.

(2)

Je proto vhodné doplnit část L přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001 o celní kvóty pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Ukrajiny na kvótová období od 1. ledna 2016.

(3)

Rozhodnutím Rady 2014/492/EU (7) schválila Rada podpis jménem Evropské unie a prozatímní provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé. Článek 147 uvedené dohody stanoví odstranění cel na dovoz do Evropské unie. Nařízení Rady (ES) č. 55/2008 (8) o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavskou republiku, které stanoví celní kvótu na dovoz mléčných výrobků uvedenou v čl. 5 písm. j) nařízení (ES) č. 2535/2001, se použije do 31. prosince 2015. Je proto vhodné zrušit ustanovení nařízení (ES) č. 2535/2001 týkající se celní kvóty na dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavska.

(4)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

v článku 5 se zrušuje písmeno j);

2)

v čl. 19 odst. 1 se zrušuje písmeno i);

3)

příloha I se mění takto:

a)

část J se zrušuje;

b)

část L se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na kvótové období od 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 415/2014 ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 121, 24.4.2014, s. 49).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2014 ze dne 31. října 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 314, 31.10.2014, s. 7).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(7)  Rozhodnutí Rady 2014/492/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

„I.   L

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V DODATKU PŘÍLOHY I-A KAPITOLY I DOHODY O PŘIDRUŽENÍ S UKRAJINOU

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní období

Množství kvóty

(v tunách hmotnosti produktu)

Množství kvóty

Půlročně

(v tunách hmotnosti produktu)

Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09. 4600

0401

0402 91

0402 99

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Mléko a smetana, ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; jogurt, neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; fermentované nebo acidofilní mléčné výrobky, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao a ne v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě

UKRAJINA

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 a následující

8 000

8 400

8 800

9 200

9 600

10 000

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

0

09. 4601

0402 10

0402 21

0402 29

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

0404 90 81

0404 90 83

0404 90 89

Mléko a smetana, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě; fermentované nebo acidofilní mléčné výrobky, v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, jinde neuvedené ani nezahrnuté

UKRAJINA

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 a následující

1 500

2 200

2 900

3 600

4 300

5 000

750

1 100

1 450

1 800

2 150

2 500

0

09. 4602

0405 10

0405 20 90

0405 90

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

UKRAJINA

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021 a následující

1 500

1 800

2 100

2 400

2 700

3 000

750

900

1 050

1 200

1 350

1 500

0


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU