(EU) 2015/2078Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 63-70 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2078

ze dne 18. listopadu 2015

o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EU (2) Rada schválila podpis jménem Evropské unie a prozatímní uplatňování Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“). Dohoda stanoví v souladu s přílohou I-A kapitoly 1 odstraňování cel na dovoz zboží pocházejícího z Ukrajiny. Dodatek k příloze I-A stanoví celní kvóty pro dovoz drůbežího masa.

(2)

Před vstupem dohody v platnost byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (3) celní kvóty pro dovoz drůbežího masa na rok 2014 a 2015 otevřeny a spravovány na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 413/2014 (4).

(3)

Dohoda se bude prozatímně uplatňovat ode dne 1. ledna 2016. Je proto nezbytné otevřít roční dovozní celní kvótová období počínaje 1. lednem 2016. Aby byl přikládán náležitý význam požadavkům na zásobování stávajícího a nově vznikajícího produkčního, zpracovatelského a spotřebitelského trhu v odvětví drůbežího masa Unie z hlediska konkurenceschopnosti, jistoty a plynulosti dodávek, jakož i nutnosti zachovat rovnováhu na tomto trhu, je vhodné, aby tyto kvóty spravovala Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

V čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (5) se stanoví, že nařízení Komise upravující danou dovozní celní kvótu mohou stanovit použití systému, podle něhož jsou kvóty spravovány nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí. Hospodářské subjekty, které získaly dovozní práva, by díky tomuto systému měly během kvótového období možnost rozhodnout se s ohledem na své aktuální obchodní toky, kdy chtějí požádat o dovozní licence.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (6) stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Uvedené nařízení by se mělo použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(6)

Mimoto by se na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení měla použít ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006, která se týkají žádostí o dovozní práva, právního postavení žadatelů a vydávání dovozních licencí, aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené tímto nařízením.

(7)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být v době podání žádosti o dovozní práva a v době vydání dovozní licence složena jistota.

(8)

Hospodářské subjekty by měly mít povinnost žádat o dovozní licence pro všechna přidělená dovozní práva a dodržet povinnost uvedenou v čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (7).

(9)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1001/2013 (8) byly nahrazeny některé kódy KN v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (9) novými kódy KN, jež se nyní liší od kódů uvedených v dodatku k příloze I-A kapitoly 1 dohody. Nové kódy KN by proto měly být uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se od roku 2016 otevírají a spravují roční celní kvóty pro dovoz produktů uvedených v příloze I na období od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Dovozní celní kvóty uvedené v odstavci 1 se spravují metodou uvedenou v čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.

4.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

Článek 2

Dovozní celní kvótová období

Množství produktů stanovené pro roční dovozní celní kvótu pro každé pořadové číslo uvedené v příloze I je rozděleno do čtyř podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. ledna do 31. března;

b)

25 % v období od 1. dubna do 30. června;

c)

25 % v období od 1. července do 30. září;

d)

25 % v období od 1. října do 31. prosince.

Článek 3

Žádosti o dovozní práva a přidělování dovozních práv

1.   Žádosti o dovozní práva se předkládají během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému z podobdobí uvedených v článku 2.

2.   Při podání žádosti o dovozní práva musí být složena jistota ve výši 35 EUR na 100 kilogramů.

3.   Žadatelé o dovozní práva musí při podání první žádosti na daný kvótový rok předložit důkaz o množství produktů z drůbežího masa kódů KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 nebo 1602 39 21, jež bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení (dále jen „referenční množství“). Tento důkaz se vztahuje na dvanáctiměsíční období, které končí jeden měsíc před podáním první žádosti. Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může jako základ své žádosti tato referenční množství zkombinovat.

4.   Celkové množství produktů uvedené v žádosti o dovozní práva předložené v jednom z podobdobí uvedených v článku 2 nesmí přesáhnout 25 % referenčního množství žadatele. Žádosti, které nejsou v souladu s tímto pravidlem, příslušný orgán zamítne.

5.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději čtrnáctý den měsíce, ve kterém se žádosti podávají, celková množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro všechny žádosti, vyjádřená v kilogramech hmotnosti produktu a v členění podle pořadového čísla.

6.   Dovozní práva se udělují od 23. dne měsíce, ve kterém se žádosti podávají, a nejpozději poslední den uvedeného měsíce.

7.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, je jistota složená v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

8.   Dovozní práva jsou platná od prvního dne podobdobí, pro které byla žádost podána, do 31. prosince každého dovozního celního kvótového období. Dovozní práva jsou nepřenosná.

Článek 4

Žádosti o dovozní licenci a přidělování dovozních licencí

1.   Aby se množství přidělená v rámci dovozních celních kvót podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Žádosti o dovozní licenci se vztahují na celkové množství přidělených dovozních práv. Musí být splněna povinnost uvedená v čl. 23 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.

3.   Žádosti o dovozní licenci se podávají výhradně v členském státě, ve kterém žadatel zažádal o dovozní práva v rámci kvót podle čl. 1 odst. 1 a ve kterém tato práva získal.

4.   Při podání žádosti o dovozní licenci musí hospodářský subjekt složit jistotu ve výši 75 EUR na 100 kilogramů. Každé vydání dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená za dovozní práva je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

5.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

6.   Žádosti o dovozní licenci se vztahují pouze na jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 15 a jejich popis do kolonky 16.

7.   Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 8 název „Ukrajina“ jako zemi původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

8.   V každé dovozní licenci se uvede množství pro každý kód KN.

9.   Dovozní licence je platná 30 dnů ode dne jejího skutečného vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008. Doba platnosti dovozní licence však končí nejpozději dne 31. prosince každého dovozního celního kvótového období.

Článek 5

Oznámení Komisi

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi nejpozději desátý den měsíce, který následuje po posledním dni každého podobdobí, množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují licence, které vydaly během daného podobdobí.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány:

a)

spolu s oznámeními uvedenými v čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, pokud jde o žádosti předložené za poslední podobdobí;

b)

pro množství, která v době prvního oznámení podle písmene a) ještě nebyla oznámena, nejpozději do 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období.

3.   Nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období oznámí členské státy Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během daného kvótového období.

4.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 se množství vyjádří v kilogramech hmotnosti produktu a v členění podle pořadového čísla.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 413/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 121, 24.4.2014, s. 37).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktů považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Dovozní období

Množství v tunách (čistá hmotnost)

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené; jiné přípravky a konzervy z masa z krůt a z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Od roku 2021

16 000

16 800

17 600

18 400

19 200

20 000

0

09.4274

0207 12

Maso a jedlé droby z drůbeže, nedělené, zmrazené

 

20 000

0


(1)  Čerstvé nebo chlazené, půlky nebo čtvrtky z perliček.


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 4 odst. 7 písm. b)

v bulharštině: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078

ve španělštině: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078

v češtině: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078

v dánštině: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

v němčině: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078

v estonštině: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078

v řečtině: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078

v angličtině: Implementing Regulation (EU) 2015/2078

ve francouzštině: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078

v chorvatštině: Provedbena uredba (EU) 2015/2078

v italštině: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

v lotyštině: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078

v litevštině: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078

v maďarštině: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet

v maltštině: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078

v nizozemštině: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078

v polštině: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078

v portugalštině: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078

v rumunštině: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078

ve slovenštině: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078

ve slovinštině: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078

ve finštině: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078

ve švédštině: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU