(EU) 2015/2077Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2077 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny

Publikováno: Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 57-62 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. listopadu 2015 Nabývá účinnosti: 22. listopadu 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2077

ze dne 18. listopadu 2015

o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 písm. a), c) a d) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 9 písm. a), b), c) a d) a čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2014/668/EU (3) Rada schválila podpis jménem Evropské unie a prozatímní uplatňování Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“). Dohoda stanoví v souladu s přílohou I-A kapitoly 1 odstraňování cel na dovoz zboží pocházejícího z Ukrajiny. Dodatek k příloze I-A stanoví celní kvóty pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů.

(2)

Před vstupem dohody v platnost byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 (4) celní kvóty pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů na rok 2014 a 2015 otevřeny a spravovány na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 412/2014 (5).

(3)

Dohoda se bude prozatímně uplatňovat ode dne1. ledna 2016. Je proto nezbytné otevřít roční dovozní celní kvótová období počínaje 1. lednem 2016. Aby byl přikládán náležitý význam požadavkům na zásobování stávajícího a nově vznikajícího produkčního, zpracovatelského a spotřebitelského trhu Unie z hlediska konkurenceschopnosti, jistoty a plynulosti dodávek, jakož i nutnosti zachovat rovnováhu na tomto trhu, je vhodné, aby tyto kvóty spravovala Komise v souladu s čl. 184 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 510/2014.

(4)

Dotyčné dovozní celní kvóty by měly být spravovány prostřednictvím dovozních licencí. Za tímto účelem by se mělo použít nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (6), aniž jsou dotčeny dodatečné podmínky stanovené v tomto nařízení.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (7) stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Uvedené nařízení by se mělo použít na dovozní licence vydané v souladu s tímto nařízením, s výjimkou případů, kdy jsou vhodné odchylky.

(6)

K zajištění řádné správy celních kvót by měla být v době podání žádosti o licenci pro tyto dovozní licence složena jistota.

(7)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1001/2013 (8) byly nahrazeny některé kódy KN v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (9) novými kódy KN, jež se nyní liší od kódů uvedených v dodatku k příloze I-A kapitoly 1 dohody. Nové kódy KN by proto měly být uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření a správa celních kvót

1.   Tímto nařízením se od roku 2016 otevírají a spravují roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vajec a albuminu uvedených v příloze I na období od 1. ledna do 31. prosince.

2.   Množství produktů, na které se vztahují kvóty uvedené v odstavci 1, uplatňované clo a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze I.

3.   Dovozní celní kvóty uvedené v odstavci 1 se spravují prostřednictvím dovozních licencí.

4.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

5.   Hmotnost vaječných produktů se pro účely tohoto nařízení převádí na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní vytíženosti stanovené v příloze 69 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (10).

6.   Hmotnost mléčných albuminů se pro účely tohoto nařízení převádí na ekvivalent vajec ve skořápkách podle standardní vytíženosti 7,00 pro sušené mléčné albuminy (kód KN 3502 20 91) a 53,00 pro ostatní mléčné albuminy (kód KN 3502 20 99) s použitím zásad pro převod stanovených v příloze 69 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 2

Dovozní celní kvótová období

Množství produktů stanovené pro roční dovozní celní kvótu pro každé pořadové číslo uvedené v příloze I je rozděleno do čtyř podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. ledna do 31. března;

b)

25 % v období od 1. dubna do 30. června;

c)

25 % v období od 1. července do 30. září;

d)

25 % v období od 1. října do 31. prosince.

Článek 3

Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence

1.   Aby se množství přidělená v rámci dovozních celních kvót podle čl. 1 odst. 1 mohla propustit do volného oběhu, je třeba předložit dovozní licenci.

2.   Při podání žádosti o dovozní licenci musí hospodářský subjekt složit jistotu ve výši 20 EUR na 100 kilogramů.

3.   Žádosti o dovozní licenci se vztahují pouze na jedno pořadové číslo. Mohou se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o dovozní licenci a v licenci do kolonky 15 a jejich popis do kolonky 16. V případě celní kvóty 09.4275 uvedené v příloze I se celkové množství převede na ekvivalent vajec ve skořápkách.

4.   Žádosti o dovozní licenci a licence obsahují:

a)

v kolonce 8 název „Ukrajina“ jako zemi původu a políčko „ano“ vyznačené křížkem;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze II.

5.   V každé licenci se uvede množství pro každý kód KN.

6.   Žádosti o dovozní licence se podávají během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému z podobdobí uvedených v článku 2.

7.   O dovozní licenci se žádá pro minimální množství 1 tuny a nejvýše 10 % množství, které je pro příslušnou kvótu v daném kvótovém podobdobí k dispozici.

8.   Členské státy oznámí Komisi nejpozději čtrnáctý den měsíce, ve kterém se žádosti podávají, celková množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro všechny žádosti, vyjádřená v případě celní kvóty 09.4275 uvedené v příloze I v kilogramech hmotnosti ekvivalentu vajec ve skořápkách a v případě celní kvóty 09.4276 v kilogramech hmotnosti produktu, a to v členění podle pořadového čísla.

9.   Dovozní licence se vydávají od 23. dne měsíce, ve kterém se žádosti podávají, a nejpozději poslední den uvedeného měsíce.

10.   Komise v případě potřeby určí množství, pro která nebyly podány žádosti o licence a která se automaticky přičítají k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

Článek 4

Platnost dovozních licencí

Odchylně od článku 22 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne podobdobí, na které byly vydány. Doba platnosti dovozních licencí však končí nejpozději dne 31. prosince každého dovozního celního kvótového období.

Článek 5

Oznámení Komisi

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi nejpozději desátý den, který následuje po měsíci podání žádosti, množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují licence, které vydaly.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány:

a)

spolu s oznámeními uvedenými v čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení, pokud jde o žádosti předložené za poslední podobdobí kvótového období;

b)

pro množství, která v době prvního oznámení podle písmene a) ještě nebyla oznámena, nejpozději do 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období.

3.   Nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období oznámí členské státy Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během daného dovozního celního kvótového období.

4.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 se množství vyjádří u celní kvóty 09.4275 uvedené v příloze I v kilogramech hmotnosti ekvivalentu vajec ve skořápkách a u celní kvóty 09.4276 v kilogramech hmotnosti produktu, a to v členění podle pořadového čísla.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 374/2014 ze dne 16. dubna 2014 o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny (Úř. věst. L 118, 22.4.2014, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 412/2014 ze dne 23. dubna 2014 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 121, 24.4.2014, s. 32).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1001/2013 ze dne 4. října 2013, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA I

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktů považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Dovozní období

Množství v tunách

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Vejce domácí drůbeže ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená; ptačí vejce,bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, způsobilá k lidskému požívání; vaječné albuminy a mléčné albuminy, způsobilé k lidskému požívání

Rok 2016

1 500

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

0

Rok 2017

1 800

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

Rok 2018

2 100

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

Rok 2019

2 400

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

Rok 2020

2 700

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

Od roku 2021

3 000

(vyjádřeno v ekvivalentu vajec ve skořápkách)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Drůbeží vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

 

3 000 (vyjádřeno v čisté hmotnosti)

0


PŘÍLOHA II

Údaje uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. b)

v bulharštině: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

ve španělštině: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

v češtině: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

v dánštině: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

v němčině: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

v estonštině: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

v řečtině: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

v angličtině: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

ve francouzštině: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

v chorvatštině: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

v italštině: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

v lotyštině: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

v litevštině: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

v maďarštině: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

v maltštině: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

v nizozemštině: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

v polštině: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

v portugalštině: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

v rumunštině: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

ve slovenštině: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

ve slovinštině: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

ve finštině: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

ve švédštině: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU