(EU) 2015/2067Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 301, 18.11.2015, s. 28-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2067

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 10 odst. 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 517/2014 obsahuje povinnosti týkající se certifikace společností a fyzických osob. Oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (2) jsou v něm ve vztahu k certifikaci fyzických osob zahrnuty do zařízení chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů. Nařízení (EU) č. 517/2014 rovněž obsahuje požadavky na obsah certifikačních programů s informacemi o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečném nakládání s těmito technologiemi.

(2)

Pro účely použití článku 10 nařízení (EU) č. 517/2014 je proto nezbytné minimální požadavky aktualizovat, pokud jde o rozsah činností, jakož i o dovednosti a znalosti, které je do těchto požadavků třeba zahrnout, a to tak, že se upřesní způsoby certifikace a podmínky pro vzájemné uznávání.

(3)

Uvedené požadavky měly být začleněny do tohoto nařízení v co nejširším rozsahu, aby se zohlednily stávající kvalifikační nebo certifikační systémy, zejména pak systémy přijaté na základě mezitím zrušeného nařízení (ES) č. 842/2006, a přihlédlo se i k požadavkům stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 303/2008 (3).

(4)

Nařízení (ES) č. 303/2008 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Aby měly členské státy dostatek času na přizpůsobení svých certifikačních programů pro fyzické osoby tak, aby zahrnovaly činnosti týkající se chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, je vhodné, aby se požadavek být držitelem certifikátu podle tohoto nařízení, pokud jde o činnosti týkající se chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, použil od 1. července 2017.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, které vykonávají činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, jež se týkají chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, na certifikaci společností provozujících činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na fyzické osoby, které provádějí tyto činnosti:

a)

kontroly těsnosti zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větší v jiné než pěnové formě, ledaže jsou tato zařízení hermeticky uzavřená, jsou takto označena a obsahují fluorované skleníkové plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2;

b)

znovuzískávání;

c)

instalaci;

d)

opravu, údržbu nebo servis;

e)

vyřazení z provozu.

2.   Rovněž se vztahuje na společnosti, které, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, vykonávají pro třetí strany následující činnosti:

a)

instalaci;

b)

opravu, údržbu nebo servis;

c)

vyřazení z provozu.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce zařízení uvedených v článku 1.

Článek 3

Certifikace fyzických osob

1.   Fyzické osoby vykonávající činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 musí mít certifikát uvedený v článku 4 pro odpovídající kategorii stanovenou odstavcem 2 tohoto článku.

2.   Certifikáty potvrzující, že jejich držitel splňuje požadavky k vykonávání jedné nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1, se udělují těmto kategoriím fyzických osob:

a)

držitelé certifikátu kategorie I mohou vykonávat veškeré činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1;

b)

držitelé certifikátu kategorie II mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) za předpokladu, že nepředstavují zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny. Držitelé certifikátu kategorie II mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d) a e), jež se týkají zařízení uvedených v článku 1 obsahujících méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo v případě hermeticky uzavřených systémů, jsou-li takto označené, zařízení obsahujících méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů;

c)

držitelé certifikátu kategorie III mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), jež se týkají zařízení uvedených v článku 1 obsahujících méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo v případě hermeticky uzavřených systémů, jsou-li takto označené, zařízení obsahujících méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů;

d)

držitelé certifikátu kategorie IV mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) za předpokladu, že nepředstavují zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které:

a)

provádějí pájení natvrdo, pájení naměkko nebo sváření částí systému nebo dílů zařízení v rámci jedné z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 a mají kvalifikaci k provádění těchto činností požadovanou vnitrostátními právními předpisy, a to za předpokladu, že jsou pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu vztahujícího se na uvedenou činnost a která je plně odpovědná za správný výkon činnosti;

b)

provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení zahrnutých do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU (4) s náplní fluorovaných skleníkových plynů o hmotnosti menší než 3 kg a menší než 5 tun ekvivalentu CO2 v prostorách, na které se vztahuje povolení v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2 uvedené směrnice, a to za předpokladu, že uvedené osoby jsou zaměstnány společností s tímto povolením a absolvovaly kurz odborné přípravy pro minimální dovednosti a znalosti odpovídající kategorii III uvedené v příloze I tohoto nařízení ověřený potvrzením o způsobilosti vydaným tímto držitelem povolení.

4.   Na fyzické osoby vykonávající jednu z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 se nevztahuje požadavek stanovený v odstavci 1 tohoto článku, splňují-li tyto podmínky:

a)

jsou zapsány do školicího kurzu za účelem získání certifikátu vztahujícího se na příslušnou činnost a

b)

danou činnost provádějí pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu vztahujícího se na uvedenou činnost a která je plně odpovědná za správný výkon činnosti.

Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije na dobu, kdy jsou prováděny činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, a nepřekročí celkovou dobu 24 měsíců.

Článek 4

Certifikace fyzických osob

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 7 vydá certifikát fyzickým osobám, které složily teoretickou a praktickou zkoušku uspořádanou hodnotícím orgánem podle článku 8, která zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze I v rámci dané kategorie.

2.   Certifikát obsahuje alespoň:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

kategorii certifikace fyzických osob podle čl. 3 odst. 2 a související činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat, v případě potřeby s uvedením dotyčného typu zařízení;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze I pro konkrétní kategorii a splňuje požadavky článků 7 a 8, ale příslušné osvědčení neobsahuje prvky stanovené v odstavci 2 tohoto článku, může certifikační orgán uvedený v článku 7 vydat certifikát držiteli této kvalifikace pro odpovídající kategorii bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách určený fyzickým osobám, které vykonávají jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1, jež se týkají chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, splňuje požadavky článku 7 a článku 8 a částečně zahrnuje minimální dovednosti pro konkrétní kategorii stanovené v příloze I, mohou certifikační orgány vydat certifikát pro odpovídající kategorii za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, pořádanou hodnotícím orgánem uvedeným v článku 8.

Článek 5

Certifikace společností

Společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou držiteli certifikátu podle článku 6.

Článek 6

Certifikáty společností

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 7 vydá certifikát společnosti na jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 2 za předpokladu, že společnost splní tyto požadavky:

a)

zaměstná fyzické osoby certifikované v souladu s článkem 3 pro vykonávání činností vyžadujících certifikaci v dostatečném počtu pro zvládnutí očekávaného objemu činností;

b)

doloží, že fyzickým osobám vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou k dispozici nezbytné nástroje a postupy.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat, s uvedením maximální velikosti náplně dotčeného zařízení, vyjádřené v kilogramech;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

Článek 7

Certifikační orgán

1.   Certifikační orgán je stanoven vnitrostátním právním předpisem, nebo určen příslušným orgánem členského státu či jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty fyzickým osobám nebo společnostem vykonávajícím jednu nebo více činností uvedených v článku 2.

Certifikační orgán je při provádění svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikační orgán stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační orgán vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby nebo společnosti. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 8

Hodnotící orgán

1.   Hodnotící orgán určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, pořádá zkoušky pro fyzické osoby uvedené v čl. 2 odst. 1. Za hodnotící orgán může být rovněž považován certifikační orgán uvedený v článku 7. Hodnotící orgán je při vykonávání svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze I.

3.   Hodnotící orgán přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy, díky nimž je možno dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení.

4.   Hodnotící orgán zajistí, aby u zkoušky působily jako zkoušející osoby, které mají patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou odbornou způsobilost pro oblast, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 9

Oznámení

1.   Do 1. ledna 2017 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních orgánů pro fyzické osoby a společnosti, na něž se vztahuje článek 7, a názvy certifikátů pro fyzické osoby, které splňují požadavky článku 4, a pro společnosti splňující požadavky článku 6, a to pomocí formátu stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2065 (5).

2.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 1 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 10

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje pouze na certifikáty pro fyzické osoby vydané podle článku 4 a pro společnosti podle článku 6.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Unie.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 303/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 303/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 3 odst. 1 se však od 1. července 2017 použije na fyzické osoby, které vykonávají jednu nebo více činností stanovených v čl. 2 odst. 1, jež se týkají chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 3).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států (viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zahrnovat zkoušky pořádané hodnotícími orgány

1.

Zkouška pro každou kategorii uvedenou v čl. 3 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří uvedenou dovednost nebo znalosti podle údajů u dané kategorie ve sloupcích označených písmenem (T);

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je uvedeno u dané kategorie ve sloupcích označených písmenem (P).

2.

Zkouška zahrnuje každou z dovednostních a znalostních skupin 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 11.

3.

Zkouška zahrnuje alespoň jednu z dovednostních a znalostních skupin 6, 7, 8 a 9. Uchazeč není před zkouškou obeznámen s tím, která z těchto čtyř skupin bude zkoušena.

4.

Pokud jedno políčko ve sloupcích kategorií odpovídá několika políčkům (několika dovednostem a znalostem) ve sloupci dovedností a znalostí, znamená to, že během zkoušky nemusejí být nutně prověřeny všechny dovednosti a znalosti.

 

KATEGORIE

DOVEDNOSTI A ZNALOSTI

I

II

III

IV

1.

Základní termodynamika

1.01

Znát základní jednotky norem ISO, jako je teplota, tlak, hmotnost, hustota, energie.

T

T

T

1.02

Porozumět základní teorii chladicích systémů: základní termodynamika (základní pojmy, parametry a procesy, jako je například přehřátí, vysoké napětí, kompresní teplo, entalpie, chladicí účinek, nízké napětí, podchlazení), vlastnosti a termodynamické transformace chladiva, včetně určení zeotropických směsí a tekutých stavů.

T

T

1.03

Použít příslušné tabulky a diagramy a vysvětlit je v souvislosti s kontrolou nepřímých úniků (včetně kontroly dobré funkce systému): diagram log p/h, tabulky nasycenosti chladiva, diagram jediného kompresorového chladicího cyklu.

T

T

1.04

Popsat funkce hlavních prvků v systému (kompresor, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily) a termodynamické transformace chladiva.

T

T

1.05

Znát základní fungování následujících součástí použitých v chladicím systému a jejich úlohu a důležitost pro zjištění a zamezení úniku chladiva: a) ventily (kulové ventily, membrány, kulové uzávěry, odlehčovací ventily), b) regulace teploty a tlaku, c) průhledítka a indikátory vlhkosti, d) regulace rozmrazování, e) ochranná zařízení systému, f) měřicí zařízení, jako je rozváděcí teploměr, g) systémy regulace olejů, h) zásobníky, i) odlučovače kapalin a olejů.

1.06

Znát specifické chování, fyzikální parametry, řešení, systémy, deviace alternativních chladiv v chladicím cyklu a součásti pro jejich použití.

T

T

T

T

2.

Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy

2.01

Mít základní znalosti evropské a mezinárodní politiky v oblasti změny klimatu, včetně Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.

T

T

T

T

2.02

Mít základní znalosti o koncepci Potenciálu globálního oteplování (GWP), o využívání fluorovaných skleníkových plynů a jiných látek jako chladiv, o dopadech emisí fluorovaných skleníkových plynů na klima (podle velikosti jejich GWP) a o příslušných ustanoveních nařízení (EU) č. 517/2014 a příslušných prováděcích aktů.

T

T

T

T

3.

Kontroly před uvedením do provozu, po dlouhodobém nevyužívání, po údržbě nebo zásahu z důvodu opravy, nebo během provozu

3.01

Provést tlakovou zkoušku za účelem kontroly pevnosti systému.

P

P

3.02

Provést tlakovou zkoušku za účelem kontroly těsnosti systému.

3.03

Použít vakuové čerpadlo.

3.04

Vyprázdnit systém, aby se odstranil vzduch a vlhkost v souladu se standardní praxí.

3.05

Doplnit údaje do záznamů o zařízení a doplnit výkaz o jednom nebo více testech a kontrolách prováděných během zkoušky.

T

T

4.

Kontroly těsnosti

4.01

Znát potenciální místa úniků v chladicích a klimatizačních zařízeních a v tepelných čerpadlech.

T

T

T

4.02

Před kontrolou těsnosti zkontrolovat záznamy o zařízení a zjistit relevantní informace o všech opakujících se problémech nebo problémových oblastech, kterým je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost.

T

T

T

4.03

Provést vizuální a manuální kontrolu celého systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1516/2007 (1).

P

P

P

4.04

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody v souladu s nařízením (ES) č. 1516/2007 a návodem k obsluze systému.

P

P

P

4.05

Použít přenosná měřicí zařízení, jako jsou například sady manometrů, teploměrů a multimetrů pro měření voltů/ampérů/ohmů v souvislosti s nepřímou metodou kontroly těsnosti a vysvětlit měřené parametry.

P

P

P

4.06

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody uvedené v nařízení (ES) č. 1516/2007.

P

4.07

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody uvedené v nařízení (ES) č. 1516/2007, která nepředstavuje zásah do chladicího okruhu.

P

P

4.08

Použít vhodné elektronické zařízení pro zjišťování úniků.

P

P

P

4.09

Doplnit údaje do záznamů o zařízení.

T

T

T

5.

Ekologicky šetrné řízení systému a chladiva v průběhu instalace, údržby, servisu nebo znovuzískávání

5.01

Napojit a odpojit s minimálními emisemi měřidla a linky.

P

P

5.02

Vyprázdnit a naplnit lahve na chladivo jak ve stavu kapalném, tak plynném.

P

P

P

5.03

Použít regenerační zařízení k znovuzískání chladiva a napojit a odpojit s minimálními emisemi regenerační zařízení.

P

P

P

5.04

Odsát olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynem ze systému.

P

P

P

5.05

Před plněním určit skupenství chladiva (kapalné, plynné) a jeho stav (podchlazený, nasycený nebo přehřátý), aby se zajistila správná metoda a množství náplně. Naplnit systém chladivem (jak v kapalné fázi, tak v plynné fázi) beze ztráty chladiva.

P

P

5.06

Zvolit správný typ vah a použít je pro zvážení chladiva.

P

P

P

5.07

Do záznamů o zařízení doplnit všechny další informace týkající se znovuzískaného nebo doplněného chladiva.

T

T

5.08

Znát požadavky a postupy pro manipulaci, opětovné použití, regeneraci, skladování a přepravu kontaminovaného chladiva a olejů.

T

T

T

6.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba pístových, šroubových a spirálových kompresorů, jednofázových a dvoufázových

6.01

Vysvětlit základní fungování kompresoru (včetně regulace výkonu a soustavy mazání) a rizika úniku chladiva nebo souvisejícího uvolňování.

T

T

6.02

Správně nainstalovat kompresor, včetně regulačního a bezpečnostního zařízení, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

P

6.03

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

6.04

Nastavit sací a vypouštěcí ventily.

6.05

Zkontrolovat vratný systém oleje.

6.06

Zapnout a vypnout kompresor a zkontrolovat dobrý provozní stav kompresoru, včetně provádění měření během chodu kompresoru.

P

P

6.07

Napsat zprávu o stavu kompresoru s uvedením všech problémů v jeho fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

T

7.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba vzduchem chlazených a vodou chlazených kondenzátorů

7.01

Vysvětlit základní fungování kondenzátoru a rizika související s jeho netěsností.

T

T

7.02

Nastavit regulaci výstupního tlaku kondenzátoru.

P

7.03

Správně nainstalovat kondenzátor/vnější jednotku, včetně regulačního a bezpečnostního zařízení, tak, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

P

7.04

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

7.05

Zkontrolovat odtokové a kapalinové potrubí.

7.06

Vypláchnout nekondenzovatelné plyny z kondenzátoru pomocí chladicího proplachovacího zařízení.

P

7.07

Zapnout a vypnout kondenzátor a zkontrolovat dobrý provozní stav kondenzátoru, včetně provádění měření během chodu.

P

P

7.08

Zkontrolovat povrch kondenzátoru.

P

P

7.09

Napsat zprávu o stavu kondenzátoru s uvedením všech problémů ve fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

T

8.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba vzduchem chlazených a vodou chlazených výparníků

8.01

Vysvětlit základní fungování výparníku (včetně odmrazovacího systému) a rizika souvisejících s jeho netěsností.

T

T

8.02

Nastavit regulaci výparného tlaku výparníku.

P

8.03

Nainstalovat výparník včetně regulačního a bezpečnostního zařízení tak, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

P

8.04

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

8.05

Zkontrolovat správnou polohu odtokového a sacího potrubí.

8.06

Zkontrolovat výtlačné rozmrazovací potrubí.

8.07

Nastavit regulační ventil odpařování.

8.08

Zapnout a vypnout výparník a zkontrolovat dobrý provozní stav výparníku, včetně provádění měření během chodu.

P

P

8.09

Zkontrolovat povrch výparníku.

P

P

8.10

Napsat zprávu o stavu výparníku s uvedením všech problémů při fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

T

9.

Součást: instalace, uvedení do provozu a servis termostatických expanzních ventilů (TEV) a jiných součástek

9.01

Vysvětlit základní fungování různých typů expanzních regulátorů (termostatické expanzní ventily, kapilární trubice) a rizika spojená s jejich netěsností.

T

T

9.02

Nainstalovat ventily do správné polohy.

P

9.03

Nastavit mechanické/elektronické TEV.

P

9.04

Nastavit mechanické a elektronické termostaty.

9.05

Nastavit ventily pro regulaci tlaku.

9.06

Nastavit mechanické a elektronické omezovače tlaku.

9.07

Zkontrolovat fungování odlučovače oleje.

P

9.08

Zkontrolovat stav sušičky filtrů.

9.09

Napsat zprávu o stavu těchto součástek s uvedením všech problémů při fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

10.

Potrubí: vybudování nepropustného potrubního systému v instalaci chlazení

10.01

Svářením, pájením natvrdo a/nebo pájením naměkko utěsnit spoje bez trhlin na kovových trubkách, potrubí a součástkách, které se mohou použít v chladicích a klimatizačních systémech nebo v tepelných čerpadlech.

P

P

10.02

Vytvořit/zkontrolovat podporu potrubí a součástek.

P

P

11.

Informace o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečném nakládání s těmito plyny.

 

 

 

 

11.01

Znát příslušné alternativní technologie nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečné nakládání s těmito plyny.

T

T

T

T

11.02

Znát příslušné systémové koncepce pro omezování velikosti náplně fluorovaných skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti.

T

T

11.03

Znát příslušné bezpečnostní předpisy a normy pro používání, skladování a přepravu hořlavých nebo toxických chladiv nebo chladiva vyžadujících vyšší provozní tlak.

T

T

11.04

Pochopit příslušné výhody a nevýhody alternativních chladiv podle zamýšleného použití a klimatických podmínek v různých regionech, zejména v souvislosti s energetickou účinností.

T

T


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 10).


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 303/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 3 písm. a)

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 3 písm. b) a c)

Čl. 3 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 4

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 7

Článek 5

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 12

Článek 9

Článek 13

Článek 10

Článek 11

Článek 14

Článek 12

Příloha

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU