(EU) 2015/2066Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 301, 18.11.2015, s. 22-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. listopadu 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2066

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 10 odst. 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 517/2014 obsahuje povinnosti týkající se certifikace fyzických osob, pokud jde o elektrická spínací zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny. Kromě znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů zahrnuje certifikace fyzických osob instalaci, servis, údržbu, opravu a vyřazení těchto zařízení z provozu. Nařízení (EU) č. 517/2014 rovněž obsahuje požadavky na obsah certifikačních programů s informacemi o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a o bezpečném nakládání s těmito technologiemi.

(2)

Pro účely použití článku 10 nařízení (EU) č. 517/2014 je proto nezbytné minimální požadavky aktualizovat, pokud jde o rozsah činností, jakož i dovednosti a znalosti, které je do těchto požadavků třeba zahrnout, a to tak, že se upřesní způsoby certifikace a podmínky pro vzájemné uznávání.

(3)

Uvedené požadavky měly být začleněny do tohoto nařízení v co nejširším rozsahu, aby se zohlednily stávající kvalifikační a certifikační systémy, zejména pak systémy přijaté na základě mezitím zrušeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (2), a přihlédlo se i k požadavkům stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 305/2008 (3)

(4)

Nařízení (ES) č. 305/2008 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Aby měly členské státy dostatek času na přizpůsobení svých certifikačních programů tak, aby zahrnovaly činnosti související s instalací, servisem, údržbou, opravou nebo vyřazením z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny, jakož i znovuzískáváním fluorovaných skleníkových plynů z jiných zařízení, než jsou vysokonapěťová spínací zařízení uvedená v nařízení (ES) č. 305/2008, je vhodné, aby se požadavek být držitelem certifikátu podle tohoto nařízení na činnosti související s instalací, servisem, údržbou, opravou nebo vyřazením z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny použil od 1. července 2017.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Certifikace fyzických osob

1.   Fyzické osoby provádějící činnosti uvedené v článku 1 jsou držiteli certifikátu podle článku 3.

2.   Na fyzické osoby vykonávající jednu z činností uvedených v článku 1 se nevztahuje požadavek stanovený v odstavci 1 tohoto článku, splňují-li tyto podmínky:

a)

jsou zapsáni do školicího kurzu za účelem získání certifikátu vztahujícího se na příslušnou činnost a

b)

danou činnost provádějí pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu vztahujícího se na uvedenou činnost a která je plně odpovědná za správný výkon činnosti.

Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije na dobu, kdy jsou prováděny činnosti uvedené v článku 1, a nepřekročí celkovou dobu 12 měsíců.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce elektrických spínacích zařízení.

Článek 3

Vydávání certifikátů fyzickým osobám

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 4 vydá certifikát fyzickým osobám, které složily teoretickou a praktickou zkoušku připravenou hodnotícím orgánem uvedeným v článku 5, která obsahuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze I.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

3.   Držitelé certifikátů vydaných podle nařízení (ES) č. 305/2008 se považují za způsobilé k provádění všech činností uvedených v článku 1 a certifikační orgán uvedený v článku 4 může držiteli této kvalifikace vydat certifikát bez opakování zkoušky.

Článek 4

Certifikační orgán

1.   Certifikační orgán je stanoven vnitrostátním právním předpisem, nebo určen příslušným orgánem členského státu či jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty fyzickým osobám vykonávajícím činnost uvedenou v článku 1.

Certifikační orgán je při provádění svých činností nestranný.

2.   Certifikační orgán stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační orgán vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 5

Hodnotící orgán

1.   Hodnotící orgán určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, připraví zkoušky pro fyzické osoby uvedené v článku 1. Za hodnotící orgán může být rovněž považován certifikační orgán uvedený v článku 4.

Hodnotící orgán je při provádění svých činností nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze I.

3.   Hodnotící orgán přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy pro možnost dokumentace jednotlivých a celkových výsledků hodnocení.

4.   Hodnotící orgán zajistí, aby zkoušející přidělení ke zkoušce měli patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou kvalifikaci v oblasti, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 6

Oznámení

1.   Členské státy oznámí Komisi do 1. ledna 2017 názvy a kontaktní údaje certifikačních orgánů pro fyzické osoby, na něž se vztahuje článek 4, a názvy certifikátů pro fyzické osoby, které splňují požadavky článku 3, a to pomocí formátu stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2065 (4).

2.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 1 o veškeré příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 7

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje na certifikáty vydané podle článku 3.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Unie.

Článek 8

Zrušení

Nařízení (ES) č. 305/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 305/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 2 odst. 1 se však od 1. července 2017 použije na fyzické osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z jiných stacionárních spínacích zařízení, než jsou vysokonapěťová spínací zařízení uvedená v nařízení (ES) č. 305/2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 17).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států (viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící orgány

Zkouška uvedená v čl. 3 odst. 1 a v čl. 5 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří tuto dovednost nebo znalosti, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem T;

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem P.

Č.

Minimální znalosti a dovednosti

Typ testu

1

Základní znalosti o příslušných otázkách ochrany životního prostředí (změna klimatu, potenciál globálního oteplování), o příslušných ustanoveních nařízení (EU) č. 517/2014 a o příslušných prováděcích aktech

T

2

Fyzikální, chemické a environmentální vlastnosti SF6

T

3

Použití SF6 v elektrických zařízeních (izolace, zhášení obloukového výboje)

T

4

Kvalita SF6 podle příslušných průmyslových norem

T

5

Znalosti o plánech elektrického zařízení

T

6

Kontrola kvality SF6

P

7

Znovuzískávání SF6 a směsí SF6, a čištění SF6

P

8

Skladování a přeprava SF6

T

9

Obsluha regeneračního zařízení pro SF6

P

10

Obsluha těsných vrtacích systémů v případě potřeby

P

11

Opětovné používání SF6 a různé kategorie opětovného použití

T

12

Práce s otevřenými komorami se SF6

P

13

Neutralizování vedlejších produktů SF6

T

14

Monitorování SF6 a povinnost zaznamenávat příslušné údaje podle vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie nebo mezinárodních dohod

T

15

Omezení úniků a kontroly těsnosti

T

16

Základní znalosti o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečném nakládání s těmito plyny

T


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 305/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Příloha

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU