(EU) 2015/1798Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1798 ze dne 2. července 2015, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 263, 8.10.2015, s. 12-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 2. července 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. října 2015 Nabývá účinnosti: 28. října 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/2175 Pozbývá platnosti: 7. listopadu 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1798

ze dne 2. července 2015,

kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 410 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V bulharském, estonském, anglickém, francouzském, lotyšském, litevském, maďarském a maltském znění názvu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 (2) se vyskytuje chyba.

(2)

V řeckém, anglickém, francouzském, italském, lotyšském, maďarském a maltském znění čl. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 se vyskytuje chyba.

(3)

V estonském, řeckém, anglickém, francouzském, chorvatském, italském, maďarském, polském, rumunském, finském a švédském znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 je v čl. 15 odst. 1 chybná větná struktura.

(4)

V anglickém, francouzském, lotyšském a maltském znění je v čl. 16 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 se vyskytuje chyba.

(5)

V bulharském, španělském, českém, německém, estonském, řeckém, anglickém, francouzském, chorvatském, italském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, slovenském, slovinském finském a švédském znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 je v čl. 22 odst. 1 písm. b) chybná větná struktura.

(6)

Ve všech jazykových zněních obsahuje čl. 23 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 chybně písmeno c), jehož text by měl být uveden jako samostatný odstavec daného článku. Znění je třeba opravit tak, aby bylo jasné, že příslušné podstatné údaje nemusí být za všech okolností poskytovány na individuální úrovni a že za určitých okolností lze považovat za dostatečné, jsou-li příslušné podstatné údaje poskytnuty na souhrnném základě.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(8)

Toto nařízení vychází z původního návrhu regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví).

(9)

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) uskutečnil otevřené veřejné konzultace o původním návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 se opravuje takto:

1)

Týká se pouze bulharského, estonského, anglického, francouzského, lotyšského, litevského, maďarského a maltského znění.

2)

Týká se pouze řeckého, anglického, francouzského, italského, lotyšského, maďarského a maltského znění.

3)

Týká se pouze estonského, řeckého, anglického, francouzského, chorvatského, italského, maďarského, polského, rumunského, finského a švédského znění.

4)

Týká se pouze anglického, francouzského, lotyšského a maltského znění.

5)

V čl. 22 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

který ze způsobů ponechání čistého ekonomického podílu uvedených v čl. 405 odst. 1 druhém pododstavci písm. a), b), c), d) nebo e) nařízení (EU) č. 575/2013 byl uplatněn;“.

6)

Čl. 23 odst. 2 se opravuje takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

dojde k porušení povinností uvedených v dokumentaci týkající se sekuritizační transakce.“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto novým odstavcem 2a:

„2a.   Příslušné podstatné údaje o jednotlivých podkladových expozicích se obvykle poskytují na individuálním základě, avšak v některých případech mohou postačovat údaje poskytnuté na souhrnném základě. Při posuzování, zda jsou informace poskytnuté na souhrnném základě dostatečné, je třeba zohlednit faktory jako např. členitost podkladového seskupení, nebo zda je řízení expozic v tomto seskupení založeno na seskupení jako celku nebo na individuálním základě.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014 ze dne 13. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 16).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU