(EU) 2015/1747Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1747 ze dne 30. září 2015, kterým se opravuje příloha nařízení (EU) č. 26/2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 256, 1.10.2015, s. 7-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. září 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. října 2015 Nabývá účinnosti: 2. října 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/341 Pozbývá platnosti: 8. března 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1747

ze dne 30. září 2015,

kterým se opravuje příloha nařízení (EU) č. 26/2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Vitamin E byl předmětem přehodnocení a do 4. února 2021 je povolen nařízením Komise (EU) č. 26/2011 (3) jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat.

(3)

Ačkoli článek 1 nařízení (EU) č. 26/2011 odkazuje na přípravky vitaminu E, které jsou povoleny jako doplňkové látky s výhradou podmínek stanovených v příloze uvedeného nařízení, příloha odkaz na přípravky neobsahuje. Tato nesrovnalost vede kontrolní orgány některých členských států k domněnce, že přípravky obsahující vitamin E nejsou povoleny.

(4)

Pro umožnění správného výkladu nařízení (EU) č. 26/2011 je nezbytné zahrnout do přílohy uvedeného nařízení odkaz, který objasní použití přípravků obsahujících vitamin E a jejich uvádění na trh, jelikož to bylo záměrem při přijetí uvedeného nařízení.

(5)

Navíc zkušenosti s úředními kontrolami ohledně označení vitaminu E ukázaly, že by měl být ujasněn konkrétní název, který byl této doplňkové látce dán.

(6)

Nařízení (EU) č. 26/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 26/2011 se mění takto:

1)

ve sloupci nadepsaném „Doplňková látka“:

slova „Vitamin E/all-rac-alfa-tokoferol acetát“ se nahrazují slovy „‚Vitamin E‘ nebo ‚all-rac-alfa-tokoferol acetát‘“ ,

slova „Vitamin E/RRR-alfa-tokoferyl acetát“ se nahrazují slovy „‚Vitamin E‘ nebo ‚RRR-alfa-tokoferyl acetát‘“ ,

slova „Vitamin E/RRR-alfa-tokoferol“ se nahrazují slovy „‚Vitamin E‘ nebo ‚RRR-alfa-tokoferol‘“ .

2)

ve sloupci nadepsaném „Jiná ustanovení“ se doplňuje nový bod, který zní:

„3.

Vitamin E smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka skládající se z přípravku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 26/2011 o povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 11, 15.1.2011, s. 18).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU