(EU) 2015/1428Nařízení Komise (EU) 2015/1428 ze dne 25. srpna 2015, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES, a nařízení Komise (EU) č. 1194/2012, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 224, 27.8.2015, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. srpna 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. února 2016 Nabývá účinnosti: 27. února 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2020 Pozbývá platnosti: 1. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1428

ze dne 25. srpna 2015,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost, nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES, a nařízení Komise (EU) č. 1194/2012, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise je povinna přezkoumat nařízení Komise (ES) č. 244/2009 (2) s ohledem na technologický pokrok, přičemž má věnovat zvláštní pozornost vývoji prodeje světelných zdrojů pro zvláštní účely s cílem ověřit, že se nepoužívají pro účely všeobecného osvětlení, rozvoji nových technologií, jako jsou elektroluminiscenční diody (LED), a proveditelnosti stanovení požadavků na energetickou účinnost na úrovni třídy „A“ podle definice ve směrnici Komise 98/11/ES (3).

(2)

Podle důkazů předložených v rámci přezkumu nařízení (ES) č. 244/2009 se nezdá být ekonomicky proveditelné, aby výrobci vyvinuli a od 1. září 2016 uváděli na trh halogenové žárovky standardního napětí, které by splňovaly limit stanovený pro „6. fázi“ v tabulce 1 nařízení Komise (ES) č. 244/2009, pokud jde o maximální jmenovitý příkon pro daný jmenovitý světelný tok. Z posouzení předpokládaného vývoje energeticky účinnějších technologií osvětlení vyplývá, že vhodnějším časovým bodem pro zavedení uvedeného limitu by byl den 1. září 2018.

(3)

K maximalizaci přínosů pro životní prostředí a minimalizaci případných negativních ekonomických dopadů na uživatele je nutné vyžadovat, aby design budoucích svítidel byl kompatibilní s energeticky účinným osvětlením. Riziko závislosti na starých, již nevyráběných technologiích by mělo být minimalizováno tím, že se zajistí, aby svítidla uváděná na trh byla plně kompatibilní s vysoce účinnými zdroji světla zařazenými alespoň do třídy energetické účinnosti „A+“ podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (4).

(4)

Přezkum nařízení (ES) č. 244/2009 ukázal, že je třeba aktualizovat a vyjasnit definici světelných zdrojů pro zvláštní účely s cílem omezit používání světelných zdrojů pro zvláštní účely pro všeobecné osvětlení a přizpůsobit požadavky technologickému vývoji. Regulatorní požadavky by měly více usnadnit používání energeticky nejúčinnějšího osvětlení v rámci daného zvláštního použití.

(5)

Je nutné zajistit soulad mezi nařízením (ES) č. 244/2009 a nařízením Komise (EU) č. 1194/2012 (5), pokud jde o definici výrobků pro zvláštní účely a požadavky na informace o těchto výrobcích, čehož lze nejlépe dosáhnout kombinovanou změnou obou nařízení. Zjednodušilo by se tím dodržování regulatorních požadavků ze strany výrobců a dodavatelů a podpořil by se účinný dohled nad trhem ze strany vnitrostátních orgánů.

(6)

Přezkum nařízení (ES) č. 244/2009 dospěl k závěru, že proveditelnost stanovení požadavků na energetickou účinnost na úrovni třídy „A“ či vyšší by měla být předmětem podrobné návazné studie, která by měla rovněž zhodnotit proveditelnost zpřísnění požadavků na energetickou účinnost výrobků, na které se vztahují nařízení Komise (ES) č. 245/2009 (6) a nařízení (EU) č. 1194/2012, rozšíření oblasti působnosti uvedených nařízení za účelem optimalizace snížení spotřeby energie a sjednocení všech tří nařízení do jediného soudržného prováděcího opatření týkajícího se požadavků na ekodesign výrobků pro osvětlení.

(7)

Nařízení (ES) č. 245/2009 jako svůj významný účel uvádí energii spotřebovanou ve fázi používání výrobku a obsah rtuti v zářivkách a výbojkách. Stanovení požadavků na výkon výrobků, pokud jde o světelné zdroje, na než nejsou kladeny požadavky na účinnost výrobku ani požadavky na obsah rtuti, má tudíž za výsledek zbytečnou regulační zátěž a může vést k postupnému vyřazení výrobku z nevýznamných důvodů. Změna oblasti působnosti požadavků na výkon výrobku tak, aby byla v souladu s významným účelem nařízení, by proto měla zlepšit přiměřenost regulace.

(8)

S ohledem na potřebu přezkoumat předpisy o ekodesignu a označování energetickými štítky, které se týkají osvětlení, bude vhodné mimo jiné přehodnotit výjimku pro světelné zdroje s paticemi typu G9 a R7s, jakož i minimální požadavky na energetický výkon zdrojů světla.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 244/2009

Nařízení (ES) č. 244/2009 se mění takto:

1.

článek 2 se mění takto:

a)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

‚světelným zdrojem pro zvláštní účely‘ se rozumí světelný zdroj využívající technologie, na které se vztahuje toto nařízení, který je však určen pro účely zvláštního použití vzhledem k technickým parametrům, jež jsou popsány v technické dokumentaci. Zvláštní použití jsou taková použití, která vyžadují technické parametry, jež pro účely osvětlení obvyklých prostor nebo předmětů za normálních podmínek nejsou nezbytné. Patří k nim tyto typy použití:

a)

použití, kde prvotním účelem světla není osvětlení, například:

i)

vydávání světla jako činitel v chemických nebo biologických procesech (jako je polymerace, ultrafialové záření používané k léčbě/sušení/tvrzení, fotodynamická terapie, zahradnictví, chov domácích zvířat, přípravky proti hmyzu),

ii)

zachycování a promítání obrazu (bleskové světlo u fotoaparátů, kopírovací stroje, videoprojektory),

iii)

topení (infračervené světelné zdroje),

iv)

signalizace (dopravní světla či světelné zdroje na letištní dráze);

b)

použití osvětlení, kde

i)

spektrální rozložení světla má kromě toho, že činí nasvícený prostor nebo předmět viditelnými, za účel změnit jejich vzhled (například osvětlení vystaveného jídla nebo barevné světelné zdroje definované v bodě 1 přílohy I), s výjimkou kolísání náhradní teploty chromatičnosti, nebo

ii)

spektrální rozložení světla je kromě toho, že činí nasvícený prostor nebo předmět viditelnými pro člověka, přizpůsobeno zvláštním potřebám konkrétního technického zařízení (například osvětlení studia, světelné efekty při představení, divadelní osvětlení), nebo

iii)

nasvícený prostor nebo předmět vyžaduje zvláštní ochranu před negativními účinky zdroje světla (například osvětlení se speciálními filtry pro pacienty citlivé na světlo nebo muzejní exponáty citlivé na světlo), nebo

iv)

je osvětlení vyžadováno pouze v nouzových situacích (například svítidla pro nouzové osvětlení nebo ovladače nouzového osvětlení), nebo

v)

výrobky pro osvětlení musí snést extrémní fyzikální podmínky (například vibrace nebo teploty pod – 20 °C či nad 50 °C);

Žárovky delší než 60 mm se nepovažují za světelné zdroje pro zvláštní účely, pokud jsou odolné jen vůči mechanickým otřesům nebo vibracím a nejde o žárovky pro dopravní signalizaci, nebo pokud mají jmenovitý příkon vyšší než 25 W a údajně nabízejí zvláštní funkce, které rovněž nabízejí světelné zdroje spadající do vyšších tříd energetické účinnosti podle nařízení (EU) č. 874/2012 (jako jsou nulové emise EMC, hodnota CRI vyšší než nebo rovná 95 a emise UV menší než nebo rovné 2 mW na 1 000 lm);“;

b)

bod 9 se nahrazuje tímto:

„9.

‚halogenovou žárovkou‘ se rozumí světelný zdroj se žhavicím vláknem, jehož vlákno je vyrobeno z wolframu a je obklopeno plynem obsahujícím halogeny nebo halogenové sloučeniny v baňce vyrobené z křemenného nebo tvrdého skla, která může být vsazena do sekundárního pláště. Může se dodávat s integrovaným napájecím zdrojem;“;

c)

doplňuje se nový bod 19, který zní:

„19.

‚žárovkou pro dopravní signalizaci‘ se rozumí žárovka s jmenovitým napětím nad 60 V a s poruchovostí menší než 2 % během prvních 1 000 hodin provozu.“;

2.

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Požadavky na ekodesign

1.   Nesměrové světelné zdroje pro domácnost musí splňovat požadavky na ekodesign uvedené v příloze II.

Jednotlivé požadavky na ekodesign se začnou uplatňovat v těchto fázích:

 

1. fáze: 1. září 2009,

 

2. fáze: 1. září 2010,

 

3. fáze: 1. září 2011,

 

4. fáze: 1. září 2012,

 

5. fáze: 1. září 2013,

 

6. fáze: 1. září 2018.

Není-li požadavek nahrazen nebo není-li uvedeno jinak, použije se i nadále spolu s dalšími požadavky zavedenými v pozdějších fázích.

2.   Světelné zdroje pro zvláštní účely musí splňovat tyto požadavky:

a)

jestliže trichromatické souřadnice světelného zdroje vždy spadají do tohoto rozpětí:

 

x < 0,270 nebo x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 nebo y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595,

musí být trichromatické souřadnice uvedeny v souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posouzení shody v souladu s článkem 8 směrnice 2009/125/ES, který označí světelný zdroj s těmito souřadnicemi za světelný zdroj pro zvláštní účely;

b)

u všech světelných zdrojů pro zvláštní účely musí být uveden jejich zamýšlený účel ve všech formách informací o výrobku společně s upozorněním, že nejsou určeny k jinému použití.

V souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí být uveden seznam technických parametrů, díky nimž je světelný zdroj svým designem určen konkrétně pro uvedený zamýšlený účel.

V případě potřeby mohou být parametry uvedeny takovým způsobem, aby nedošlo k prozrazení obchodně citlivých informací souvisejících s právy duševního vlastnictví výrobce.

Pokud je světelný zdroj viditelně vystaven před jeho prodejem konečnému uživateli, musí být na obalu jasně a výrazně uvedeny tyto informace:

i)

zamýšlený účel,

ii)

skutečnost, že není vhodný pro osvětlení místností v domácnosti, a

iii)

technické parametry, díky nimž je světelný zdroj svým designem určen konkrétně pro uvedený zamýšlený účel.

Informace uvedené v bodě iii) lze též poskytnout uvnitř balení.“.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 245/2009

Příloha III nařízení (ES) č. 245/2009 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 3

Změna nařízení (EU) č. 1194/2012

Nařízení (EU) č. 1194/2012 se mění takto:

1.

článek 2 se mění takto:

a)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

‚výrobkem pro zvláštní účely‘ se rozumí výrobek využívající technologie, na které se vztahuje toto nařízení, který je však určen pro účely zvláštního použití vzhledem k technickým parametrům, jež jsou popsány v technické dokumentaci. Zvláštní použití jsou taková použití, která vyžadují technické parametry, jež pro účely osvětlení obvyklých prostor nebo předmětů za normálních podmínek nejsou nezbytné. Patří k nim tyto typy použití:

a)

použití, kde prvotním účelem světla není osvětlení, například:

i)

vydávání světla jako činitel v chemických nebo biologických procesech (jako je polymerace, ultrafialové záření používané k léčbě/sušení/tvrzení, fotodynamická terapie, zahradnictví, chov domácích zvířat, přípravky proti hmyzu),

ii)

zachycování a promítání obrazu (bleskové světlo u fotoaparátů, kopírovací stroje, videoprojektory),

iii)

topení (infračervené světelné zdroje),

iv)

signalizace (dopravní světla či světelné zdroje na letištní dráze);

b)

použití osvětlení, kde

i)

spektrální rozložení světla má kromě toho, že činí nasvícený prostor nebo předmět viditelnými, za účel změnit jejich vzhled (například osvětlení vystaveného jídla nebo barevné světelné zdroje definované v bodě 1 přílohy I), s výjimkou kolísání náhradní teploty chromatičnosti, nebo

ii)

spektrální rozložení světla je kromě toho, že činí nasvícený prostor nebo předmět viditelnými pro člověka, přizpůsobeno zvláštním potřebám konkrétního technického zařízení (například osvětlení studia, světelné efekty při představení, divadelní osvětlení), nebo

iii)

nasvícený prostor nebo předmět vyžaduje zvláštní ochranu před negativními účinky zdroje světla (například osvětlení se speciálními filtry pro pacienty citlivé na světlo nebo muzejní exponáty citlivé na světlo), nebo

iv)

je osvětlení vyžadováno pouze v nouzových situacích (například svítidla pro nouzové osvětlení nebo ovladače nouzového osvětlení), nebo

v)

výrobky pro osvětlení musí snést extrémní fyzikální podmínky (například vibrace nebo teploty pod – 20 °C či nad 50 °C).

Žárovky delší než 60 mm se nepovažují za výrobky pro zvláštní účely, pokud jsou odolné jen vůči mechanickým otřesům nebo vibracím a nejde o žárovky pro dopravní signalizaci, nebo pokud mají jmenovitý příkon vyšší než 25 W a údajně nabízejí zvláštní funkce, které rovněž nabízejí světelné zdroje spadající do vyšších tříd energetické účinnosti podle nařízení (EU) č. 874/2012 (jako jsou nulové emise EMC, hodnota CRI vyšší než nebo rovná 95 a emise UV menší než nebo rovné 2 mW na 1 000 lm);“;

b)

bod 28 se nahrazuje tímto:

„28.

‚svítidlem‘ se rozumí výrobek, který distribuuje, filtruje či přeměňuje světlo vysílané jedním či několika světelnými zdroji a který obsahuje veškeré součásti nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů, případně i doplňkové prvky obvodu spolu s připojením k napájecímu zdroji. Pokud primárním účelem výrobku není osvětlení a výrobek je pro plnění svého primárního účelu při používání závislý na přívodu energie (například lednice, šicí stroje, endoskopy, analyzátory krve), pro účely tohoto nařízení se nepovažuje za svítidlo;“;

c)

doplňuje se nový bod 31, který zní:

„31.

‚žárovkou pro dopravní signalizaci‘ se rozumí žárovka s jmenovitým napětím nad 60 V a s poruchovostí menší než 2 % během prvních 1 000 hodin provozu.“;

2.

přílohy I, III a IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost šest měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. srpna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3).

(3)  Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost (Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1194/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, světelných zdrojů využívajících elektroluminiscenčních diod a souvisejících zařízení (Úř. věst. L 342, 14.12.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17).


PŘÍLOHA I

Změna přílohy III nařízení (ES) č. 245/2009

1.

V bodě 1.2 písm. B) přílohy III se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Vysokotlaké sodíkové výbojky, na něž jsou kladeny požadavky na účinnost světelného zdroje, musí mít alespoň takový činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje, jaký je uveden v tabulce 13:

Tabulka 13

Činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje u vysokotlakýchsodíkových výbojek – 2. fáze

Kategorie vysokotlakých sodíkových výbojek a doba hoření pro účely měření

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje (LSF)

P ≤ 75 W

LLMF a LSF měřeny při době hoření 12 000 h

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

všechny upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

LLMF a LSF měřeny při době hoření 16 000 h

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

všechny upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek

> 0,75

> 0,55

Požadavky uvedené v tabulce 13 vztahující se na upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek se uplatňují do šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“

2.

V bodě 1.2 přílohy III se písmeno C) nahrazuje tímto:

„C)   Požadavky třetí fáze

Osm let od vstupu tohoto nařízení v platnost:

Metalhalogenidové výbojky, na něž jsou kladeny požadavky na účinnost světelného zdroje, musí mít alespoň takový činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje, jaký je uveden v tabulce 14:

Tabulka 14

Činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje u metalhalogenidovýchvýbojek – 3. fáze

Doba hoření (h)

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje (LSF)

12 000

> 0,80

> 0,80“


PŘÍLOHA II

Změny příloh I, III a IV nařízení (EU) č. 1194/2012

1.

V příloze I se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

U všech výrobků pro zvláštní účely musí být uveden jejich zamýšlený účel ve všech formách informací o výrobku společně s upozorněním, že nejsou určeny k jinému použití.

V souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí být uveden seznam technických parametrů, díky nimž je výrobek svým návrhem určen konkrétně pro uvedený zamýšlený účel.

V případě potřeby mohou být parametry uvedeny takovým způsobem, aby nedošlo k prozrazení obchodně citlivých informací souvisejících s právy duševního vlastnictví výrobce.

Pokud je výrobek viditelně vystaven před jeho prodejem konečnému uživateli, musí být na obalu jasně a výrazně uvedeny tyto informace:

a)

zamýšlený účel,

b)

skutečnost, že není vhodný pro osvětlení místností v domácnosti, a

c)

technické parametry, díky nimž je světelný zdroj svým designem určen konkrétně pro uvedený zamýšlený účel.

Informace uvedené v písmenu c) lze též poskytnout uvnitř balení.“

2.

V příloze III se bod 2.3 nahrazuje tímto:

„2.3   Požadavek na funkčnost pro zařízení určená pro instalaci mezi napájecí sítí a světelnými zdroji

a)

Zařízení určené pro instalaci mezi napájecí sítí a světelnými zdroji musí počínaje 2. fází splňovat nejmodernější požadavky na kompatibilitu se světelnými zdroji, jejichž index energetické účinnosti (vypočtený jak pro směrové, tak pro nesměrové světelné zdroje v souladu s metodou uvedenou v bodě 1.1 této přílohy) je maximálně:

0,24 pro nesměrové světelné zdroje (za předpokladu, že Φuse = celkový jmenovitý světelný tok),

0,40 pro směrové světelné zdroje.

Je-li ovládací zařízení pro stmívání zapnuto s nejnižším nastavením regulace, při němž provozované světelné zdroje spotřebovávají energii, provozované světelné zdroje vydávají nejméně 1 % svého světelného toku při plné zátěži.

Je-li svítidlo uváděno na trh a světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit, jsou dodávány se svítidlem, musí tyto světelné zdroje spadat do jedné ze dvou nejvyšších energetických tříd v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012, s nimiž je svítidlo podle štítku kompatibilní.

b)

Svítidlo určené pro světelné zdroje vyměnitelné konečným uživatelem, které je uváděno na trh, musí počínaje 3. fází být plně kompatibilní se světelnými zdroji zařazenými alespoň do třídy energetické účinnosti ‚A+‘ podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012. V souboru technické dokumentace takových svítidel vypracovaném pro účely posouzení shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí být uvedena alespoň jedna realistická kombinace nastavení výrobku a podmínek, za nichž se má výrobek zkoušet.“

3.

V příloze IV se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.   Ověřovací postup pro zařízení určená pro instalaci mezi napájecí sítí a světelnými zdroji

Orgány členských států zkouší jednu jedinou jednotku.

Zařízení se považuje za vyhovující požadavkům stanoveným v tomto nařízení, pokud se zjistí, že je v souladu s ustanoveními o kompatibilitě uvedenými v bodě 2.3 přílohy III při použití nejmodernějších metod a kritérií pro posouzení kompatibility včetně metod a kritérií uvedených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud se zkonstatuje, že zařízení není kompatibilní podle ustanovení o kompatibilitě uvedených v bodě 2.3 písm. a) přílohy III, považuje se model i nadále za vyhovující, pokud splňuje požadavky na informace o výrobku podle bodu 3.3 přílohy III nebo čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012.

Ovladače světelných zdrojů se kromě požadavků na kompatibilitu rovněž zkouší z hlediska požadavků na účinnost podle bodu 1.2 přílohy III. Tato zkouška se provádí na jediném kusu ovladače světelného zdroje, nikoli na kombinaci více ovladačů světelného zdroje, a to i v případě, že je model navržen tak, že je z hlediska ovládání světelného zdroje (světelných zdrojů) v dané instalaci závislý na dalších jednotlivých ovladačích světelného zdroje. Model se považuje za vyhovující požadavkům, pokud se výsledky neodchylují od mezních hodnot o více než 2,5 %. Pokud se výsledky odchylují od mezních hodnot o více než 2,5 %, podrobí se zkoušce další tři jednotky. Model se považuje za vyhovující požadavkům, pokud se průměr výsledků následných tří zkoušek neodchyluje od mezních hodnot o více než 2,5 %.

U svítidel určených k prodeji konečným uživatelům se kromě požadavků na kompatibilitu rovněž zkontroluje, zda jsou v balení přiloženy světelné zdroje. Model se považuje za vyhovující, pokud nejsou přiloženy žádné světelné zdroje, nebo pokud jsou přiložené světelné zdroje zařazeny do energetických tříd požadovaných v bodě 2.3 přílohy III.

Ovládací zařízení pro stmívání se kromě požadavků na kompatibilitu zkoušejí se světelnými zdroji se žhavicím vláknem, přičemž ovládací zařízení je v poloze pro ztlumení na minimum. Model se považuje za vyhovující, pokud světelné zdroje, nainstalované podle pokynů výrobce, poskytují nejméně 1 % svého světelného toku při plné zátěži.

Pokud model nesplňuje výše uvedená použitelná kritéria splnění požadavků, je považován za nevyhovující. Orgány členského státu poskytnou výsledky zkoušek a další relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi do jednoho měsíce od přijetí rozhodnutí o tom, že model nevyhovuje požadavkům.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU