(EU) 2015/1368Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství

Publikováno: Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 9-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. srpna 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368

ze dne 6. srpna 2015,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 57 odst. 1 písm. a) a c), čl. 57 odst. 2 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 58 odst. 4, čl. 63 odst. 5 písm. b) prvního pododstavce, čl. 63 odst. 5 druhý pododstavec, čl. 64 odst. 7 písm. a) prvního pododstavce a čl. 64 odst. 7 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanoví nová pravidla týkající se podpory v odvětví včelařství. Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. V zájmu zajištění hladkého fungování režimu podpory v novém právním rámci musí být některé předpisy přijaty prostřednictvím těchto aktů. Tyto akty by měly nahradit nařízení Komise (ES) č. 917/2004 (4). Uvedené nařízení se zrušuje nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 (5).

(2)

Podle čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou členské státy vypracovat vnitrostátní programy pro odvětví včelařství na období tří let (dále jen „včelařské programy“). V souladu s čl. 55 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí členské státy, které využijí této možnosti, provést studii struktury produkce a uvádění na trh ve včelařském odvětví na svém území. Je nezbytné určit prvky, jež by tyto programy a studie měly obsahovat.

(3)

Včelařské programy navržené členskými státy musí být schváleny Komisí. Je proto nezbytné stanovit lhůtu pro oznámení programů členskými státy a postup pro schválení programů Komisí.

(4)

Vzhledem k tomu, že odvětví včelařství zahrnuje velký počet malých producentů, měly by členské státy a Komise zajistit, aby včelařské programy byly po svém schválení snadno přístupné veřejnosti.

(5)

Aby umožnily flexibilitu při provádění včelařských programů a omezily administrativní zátěž, měly by členské státy mít možnost opatření obsažená v těchto programech během jejich provádění změnit pod podmínkou, že nebude překročen celkový strop plánovaných ročních výdajů a příspěvek Unie na financování programů zůstane ve výši 50 % výdajů hrazených členskými státy. Je však vhodné stanovit procesní pravidla pro významné změny programu.

(6)

Členské státy by měly sledovat provádění včelařských programů. Postup používaný členskými státy za účelem kontrol by měl být v souladu s obecnými zásadami stanovenými v článku 59 nařízení (EU) č. 1306/2013. Tento postup by členské státy měly oznámit Komisi společně s uvedenými programy.

(7)

K ověření, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí financování Unie, by zúčastněné členské státy měly provádět administrativní kontroly a kontroly na místě. V případě kontrol na místě by členské státy měly zajistit, aby se zkontrolovalo alespoň 5 % žadatelů o podporu. Členské státy by měly vybrat z celkového souboru žadatelů kontrolní vzorek, který se skládá z namátkové části, s cílem získat reprezentativní míru chybovosti, a z rizikové části, která by měla být zaměřena na oblasti, u nichž je riziko chyb největší.

(8)

V souladu s obecnými pravidly o ochraně finančních zájmů Unie stanovenými v článcích 54, 58 a 63 nařízení (EU) č. 1306/2013 by členské státy měly zavést vhodný systém oprav a sankcí za nesrovnalosti umožňující zpětné získání všech neoprávněně vyplacených částek zvýšené o úroky vypočítané v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 908/2014 (6). Tento systém by členské státy měly oznámit Komisi společně s uvedenými programy.

(9)

Včelařský rok by měly pokrývat určité období, které členským státům umožní provádět kontroly týkající se opatření v odvětví včelařství.

(10)

Aby bylo možné vyhodnotit dopad včelařských programů, přičemž se zohlední potřeba omezit administrativní zátěž pro členské státy a odvětví včelařství, je nezbytné, aby členské státy předkládaly Komisi výroční zprávu o provádění, jež bude obsahovat souhrn výdajů a výsledky dosažené s pomocí ukazatelů výkonnosti v případě jednotlivých opatření.

(11)

Během provádění včelařských programů by měla být zajištěna vzájemná návaznost opatření zahrnutých ve včelařských programech a programech rozvoje venkova podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (7). Za tímto účelem by členské státy měly ve svých včelařských programech uvést, jaká kritéria použily k tomu, aby nedocházelo k dvojímu financování včelařských programů v rámci podpory v odvětví včelařství podle článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 a podpory rozvoje venkova podle nařízení (EU) č. 1305/2013.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla upravující podporu Unie poskytovanou na vnitrostátní programy pro odvětví včelařství, jak je uvedeno v článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „včelařské programy“).

Článek 2

Včelařský rok

Pro účely včelařských programů se „včelařským rokem“ rozumí období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od 1. srpna do 31. července.

KAPITOLA 2

VČELAŘSKÉ PROGRAMY

Článek 3

Oznamování včelařských programů

Každý členský stát oznámí Komisi svůj návrh jednotného včelařského programu pro celé své území nejpozději 15. března před začátkem prvního včelařského roku programu.

Článek 4

Obsah včelařských programů

Včelařské programy obsahují prvky uvedené v příloze.

Článek 5

Schvalování včelařských programů

1.   Včelařské programy jsou schvalovány Komisí v souladu s čl. 57 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 nejpozději 15. června před začátkem prvního včelařského roku dotčeného včelařského programu.

2.   Schválené včelařské programy se zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách Komise.

Článek 6

Změny včelařských programů

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy během včelařského roku opatření zahrnutá v jejich včelařských programech změnit, například zavedením nebo zrušením opatření nebo druhů opatření, a to zavedením změn v popisu opatření, změn podmínek způsobilosti nebo převodem prostředků mezi jednotlivými opatřeními programu, za předpokladu, že tato opatření jsou nadále v souladu s čl. 55 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Finanční omezení pro každé z uvedených opatření mohou být změněna, pokud není překročen celkový strop plánovaných ročních výdajů a pokud příspěvek Unie na financování včelařských programů zůstane ve výši 50 % výdajů hrazených na uvedené programy dotčenými členskými státy.

2.   Žádosti o změnu včelařských programů, které zahrnují zavedení nového opatření nebo zrušení stávajícího opatření, členské státy oznamují Komisi a Komise je musí schválit předtím, než jsou provedena.

3.   Žádosti podle odstavce 2 se schvalují Komisí v souladu s tímto postupem:

a)

konzultují se reprezentativní organizace, které s členským státem na vypracování včelařských programů spolupracovaly;

b)

změna se považuje za schválenou, pokud Komise nevznese k žádosti připomínky po dobu 21 pracovních dnů od data obdržení žádosti. Pokud Komise vznese připomínky, považuje se změna za schválenou, jakmile je členský stát informován Komisí, že připomínky byly plně zohledněny.

KAPITOLA 3

PŘÍSPĚVEK UNIE

Článek 7

Způsobilost výdajů a plateb

Pouze výdaje vzniklé při provádění opatření zahrnutých do včelařského programu členského státu jsou způsobilé pro poskytnutí příspěvku Unie.

Platby členských států příjemcům, jež souvisejí s opatřeními prováděnými během každého včelařského roku, se provedou v dvanáctiměsíčním období začínajícím dne 16. října příslušného včelařského roku a končícím dne 15. října roku následujícího.

KAPITOLA 4

SLEDOVÁNÍ A KONTROLY

Článek 8

Kontroly

1.   Členské státy provádějí kontroly, aby ověřily, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí financování Unie. Kontroly zahrnují správní kontroly a kontroly na místě a řídí se obecnými zásadami stanovenými v článku 59 nařízení (EU) č. 1306/2013.

2.   V případě kontrol na místě vyžadují členské státy ověření, zda:

a)

byla správně provedena opatření v rámci včelařských programů, a zejména investiční opatření a služby;

b)

skutečně vynaložené výdaje minimálně odpovídají požadované finanční podpoře;

c)

případný počet nahlášených úlů odpovídá počtu úlů, jež byly u žadatele zjištěny, přičemž se zohlední dodatečné údaje, které včelař poskytne o činnosti během dotčeného včelařského roku.

3.   Členské státy zajistí, že kontroly na místě se provedou u nejméně 5 % žadatelů o podporu v rámci jejich včelařských programů.

Kontrolní vzorky se vybírají z celkového souboru žadatelů a zahrnují:

a)

určitý počet žadatelů namátkově vybraných s cílem získat reprezentativní míru chybovosti;

b)

určitý počet žadatelů vybraných na základě analýzy rizik založené na těchto kritériích:

i)

výše částky financování přidělené příjemcům;

ii)

povaha opatření financovaných v rámci opatření v oblasti včelařství;

iii)

závěry předchozích kontrol na místě;

iv)

další kritéria stanovená členskými státy.

Článek 9

Neoprávněné platby a sankce

1.   Úroky připočtené k částce neoprávněně vyplacených plateb získaných zpět v souladu s čl. 54 odst. 1, čl. 58 odst. 1 písm. e) nebo čl. 63 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se vypočítají v souladu s článkem 27 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014.

2.   Příjemci v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti, za něž jsou odpovědní, vrátí nejen přijaté neoprávněné platby a úroky z nich v souladu s čl. 63 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013, ale zaplatí i částku rovnající se rozdílu mezi původně vyplacenou částkou a částkou, na kterou mají nárok.

KAPITOLA 5

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE OZNÁMENÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Článek 10

Výroční zpráva o provádění

1.   Do 15. března každého roku počínaje rokem 2018 zúčastněné členské státy oznámí Komisi výroční zprávu o provádění, která se bude týkat uplatňování jejich včelařského programu během předchozího včelařského roku.

2.   Výroční zprávy o provádění obsahují tyto prvky:

a)

souhrn výdajů uskutečněných během včelařského roku v eurech, rozepsaných podle opatření;

b)

výsledky na základě ukazatelů výkonnosti pro každé provedené opatření.

Článek 11

Datum pro oznamování počtu úlů

Oznámení podle článku 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 se provádí do 15. března každého roku počínaje rokem 2017.

Článek 12

Pravidla týkající se oznámení

Oznámení uvedená v článcích 3, 6, 10 a 11 tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (8).

Článek 13

Zveřejňování souhrnných údajů

Komise na svých internetových stránkách zpřístupní veřejnosti souhrnné údaje o:

a)

počtu úlů oznámených v souladu s článkem 11;

b)

výročních zprávách o provádění oznámených v souladu s článkem 10;

c)

studii o struktuře produkce a uvádění na trh ve včelařském odvětví, jak je uvedeno v bodě 3) přílohy, která je součástí včelařského programu oznámeného v souladu s článkem 3.

KAPITOLA 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 83).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).


PŘÍLOHA

Včelařské programy zahrnují alespoň tyto prvky:

1)

hodnocení výsledků, jichž bylo dosud dosaženo při provádění předchozího včelařského programu, pokud byl takový program zaveden. Od včelařských programů na období 2020–2022 se hodnocení provádí na základě posledních dvou výročních zpráv o provádění předchozího programu, jak je uvedeno v článku 10;

2)

popis metody použité ke stanovení počtu úlů v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366;

3)

studii provedenou členským státem o struktuře produkce a uvádění na trh ve včelařském odvětví na jeho území. Studie musí poskytnout alespoň tyto informace týkající se posledních dvou kalendářních let předcházejících oznámení včelařského programu ke schválení;

i)

počet včelařů;

ii)

počet včelařů spravujících více než 150 úlů;

iii)

celkový počet úlů spravovaných včelaři, kteří obhospodařují více než 150 úlů;

iv)

počet včelařů organizovaných ve včelařských sdruženích;

v)

roční národní produkci medu v kg během posledních dvou kalendářních let předcházejících oznámení včelařského programu ke schválení;

vi)

rozpětí cen za smíšený květový med v místě produkce;

vii)

rozpětí cen za smíšený květový med v baleních u velkoobchodních prodejců;

viii)

odhadovaný průměrný výnos v kg medu na úl za rok;

ix)

odhadované průměrné výrobní náklady (pevné a pohyblivé) na kg vyrobeného medu;

x)

počet úlů stanovený během posledních dvou kalendářních let předcházejících oznámení včelařského programu ke schválení pro ty členské státy, které takový program v předcházejícím tříletém období neměly;

4)

hodnocení potřeb ve včelařském odvětví v členském státě, které vychází alespoň z těchto skutečností: hodnocení výsledků předchozího včelařského programu (pokud byl zaveden), studie o struktuře produkce a uvádění na trh ve včelařském odvětví a výsledků spolupráce s reprezentativními organizacemi v oblasti včelařství;

5)

popis cílů včelařského programu a vazbu mezi těmito cíli a opatřeními včelařských programů vybraných ze seznamu v čl. 55 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013;

6)

podrobný popis opatření, jež se budou provádět v rámci včelařských opatření vybraných ze seznamu v čl. 55 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, včetně odhadovaných nákladů a finančního plánu, rozdělených podle roku a podle opatření;

7)

kritéria stanovená členskými státy k zajištění, aby nedocházelo k dvojímu financování včelařských programů v souladu s článkem 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366;

8)

ukazatele výkonnosti použité pro každé vybrané včelařské opatření. Členské státy vyberou na každé opatření nejméně jeden významný ukazatel výkonnosti;

9)

prováděcí opatření ke včelařskému programu, včetně:

i)

členským státem určeného kontaktního místa odpovědného za správu včelařských programů;

ii)

popisu postupu pro provádění kontrol;

iii)

popisu opatření, jež mají být přijata v případě neoprávněných plateb příjemcům, včetně sankcí;

iv)

ustanovení s cílem zajistit, aby schválený program byl v daném členském státě zveřejněn;

v)

opatření přijatých ve spolupráci s reprezentativními organizacemi v oblasti včelařství;

vi)

popisu metody použité pro vyhodnocování výsledků opatření včelařských programů pro včelařské odvětví dotčeného členského státu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU