(EU) 2015/1328Nařízení Rady (EU) 2015/1328 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 20-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. července 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1328

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.

(2)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1337 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP a do 14. ledna 2016 prodlužuje výjimka stanovená v čl. 20 odst. 14, pokud jde o jednání a operace ve vztahu k subjektům uvedeným na seznamu, jsou-li tato jednání a operace nutné k plnění závazků ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 nebo z doplňkových smluv nezbytných pro plnění takových závazků, kde jsou dodávky íránské ropy či ropných produktů nebo výnosy z takových dodávek náhradou nezaplacených pohledávek ze smluv uzavřených přede dnem 23. ledna 2012 osobám či subjektům nacházejícím se na území členských států nebo podléhajícím jejich pravomoci, pokud uvedené smlouvy takovou náhradu výslovně stanoví.

(3)

Toto opatření spadá do oblasti působnosti Smlouvy a k jeho provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 28a písm. b) nařízení (EU) č. 267/2012 se slova „do 30. června 2015“ nahrazují slovy „do 14. ledna 2016“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1337 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 68 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU