(EU) 2015/1327Nařízení Rady (EU) 2015/1327 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 18-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. července 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1327

ze dne 31. července 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinnost opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP.

(2)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1336 (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP, stanoví některá opatření v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015), schvaluje společný komplexní akční plán k íránské jaderné otázce a stanoví kroky, které mají být podniknuty v souladu se společným komplexním akčním plánem.

(3)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) zejména stanoví, že opatření zavedená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) a 1929 (2010) se za určitých podmínek nevztahují na činnosti prováděné státy účastnícími se společného akčního plánu nebo v koordinaci s nimi jednajícími členskými státy OSN, které přímo souvisejí s úpravou dvou kaskád v zařízení na výrobu stabilního izotopu ve Fordó, na vývoz íránského obohaceného uranu nad 300 kilogramů výměnou za přírodní uran, ani na modernizaci reaktoru v Aráku podle dohodnutého koncepčního návrhu a následně podle dohodnutého finálního návrhu tohoto reaktoru.

(4)

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231(2015) dále stanoví, že opatření zavedená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) a 1929 (2010) se v rozsahu nezbytném pro jejich provedení a za určitých podmínek nevztahují na převody a činnosti související s plněním některých závazků v oblasti jaderné bezpečnosti uvedených ve společném komplexním akčním plánu, které jsou potřebné pro přípravu provádění společného komplexního akčního plánu nebo které výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) shledal v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015).

(5)

K provádění těchto opatření je nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 267/2012 se vkládají nové články, které znějí:

„Článek 43b

1.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení mohou příslušné orgány povolit dodávku, prodej nebo převod věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií a poskytování jakékoli související technické pomoci, školení, finanční pomoci, investic, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, pokud shledají, že tyto přímo souvisejí s:

a)

úpravou dvou kaskád v zařízení na výrobu stabilního izotopu ve Fordó;

b)

vývozem íránského obohaceného uranu nad 300 kilogramů výměnou za přírodní uran nebo

c)

modernizací reaktoru v Aráku podle dohodnutého koncepčního návrhu a následně podle dohodnutého finálního návrhu tohoto reaktoru.

2.   Příslušný orgán udělující povolení v souladu s odstavcem 1 zajistí, aby:

a)

všechny činnosti probíhaly striktně v souladu se společným komplexním akčním plánem ze dne 14. července 2015;

b)

byly splněny příslušné požadavky uvedené v bodě 22 písm. c) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015);

c)

byl oprávněn ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané věci a byl schopen toto oprávnění účinně vykonávat.

3.   Dotčený členský stát uvědomí:

a)

podle okolností Výbor pro sankce a, jakmile bude zřízena, společnou komisi, a to deset dní před udělením povolení;

b)

v případě dodaných věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v bodě 22 písm. e) rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), a to do deseti dní, o dotčené dodávce, prodeji nebo převodu.

4.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.

Článek 43c

1.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení mohou příslušné orgány v jednotlivých případech a v rozsahu nezbytném pro jejich provedení povolit převody a činnosti, které:

a)

přímo souvisejí s prováděním závazků v oblasti jaderné bezpečnosti uvedených v bodech 15.1 až 15.11 přílohy V společného komplexního akčního plánu;

b)

jsou nezbytné pro přípravu provádění společného komplexního akčního plánu nebo

c)

byly případně Výborem pro sankce shledány v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015).

2.   Dotčený členský stát případně předloží tam, kde je to vhodné, návrhy povolení Výboru pro sankce ke schválení.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o záměru udělit povolení podle tohoto článku alespoň deset dní před jeho udělením.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1336 ze dne 31. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 66 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU