(EU) 2015/1042Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1042 ze dne 30. června 2015, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 250/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu technického formátu po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 167, 1.7.2015, s. 61-62 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. června 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. července 2015 Nabývá účinnosti: 21. července 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1042

ze dne 30. června 2015,

kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 250/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, pokud jde o úpravu technického formátu po revizi klasifikace produkce podle činností (CPA)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanoví společný rámec pro shromažďování, předávání a vyhodnocování evropských statistik o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v Unii.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (2) zavádí statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA) za účelem splnění požadavků na statistiky v Unii.

(3)

Příloha II nařízení Komise (ES) č. 250/2009 (3) stanoví technický formát a označení určitých produktů pro údaje, které se předávají na základě CPA.

(4)

Po vstupu v platnost nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 (4) je nezbytné upravit přílohu II nařízení (ES) č. 250/2009, pokud jde o označení určitých produktů pro údaje, které se předávají na základě CPA, aby byla zachována srovnatelnost a návaznost na standardy klasifikace produkce používané na mezinárodní úrovni.

(5)

Příloha II nařízení (ES) č. 250/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 250/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků (Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1209/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Úř. věst. L 336, 22.11.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 250/2009 se mění takto:

1.

V bodě 4.2 „Územní jednotka“ se kód „GR“ pro Řecko nahrazuje kódem „EL“.

2.

V bodě 4.9 „Jednotky hodnot údajů“ se v tabulce doplňuje nová jednotka „Metry čtvereční“ s kódem „M2“.

3.

V bodě 4.10 „Členění produktů“ se tabulka mění takto:

a)

pro produkt s kódem 63 12 se označení „Obsah webových portálů“ nahrazuje označením „Služby webových portálů“;

b)

pro produkt s kódem 73 11 13 se označení „Návrhy a vývoj reklamy“ nahrazuje označením „Vývoj reklamy“;

c)

položka pro produkt s kódem 70 22 4 „Ochranné známky a franšízy“ se zrušuje;

d)

pro produkt s kódem 71 11 24 se označení „Architektonické poradenské služby“ nahrazuje označením „Architektonické poradenské služby týkající se projektů budov“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU