(EU) 2015/1001Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1001 ze dne 25. června 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 161, 26.6.2015, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. června 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. června 2015 Nabývá účinnosti: 27. června 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1001

ze dne 25. června 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/1008 (2) by ze seznamu osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 měla být odstraněna jedna osoba a osm subjektů.

(3)

Dále by měly být změněny údaje týkající se šesti subjektů, na které se vztahují omezující opatření, uvedených na seznamu v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. června 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1008 ze dne 25. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (viz strana 19 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

1.

V seznamu uvedeném v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se zrušují položky týkající se níže uvedených osob a subjektů:

I.

Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě.

A.   OSOBY:

5.

Mahmood JANNATIAN

B.   SUBJEKTY

160.

CF Sharp and Company Private Limited

III.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   SUBJEKTY:

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

86.

Great-West GmbH und Co. KG

87.

Happy-Süd GmbH & Co. KG

127.

NHL Basic Ltd.

128.

NHL Nordland GmbH

132.

Prosper Basic GmbH

2.

Položky uvedené v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012, které se týkají níže uvedených subjektů, se nahrazují těmito položkami:

I.

Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě.

B.   SUBJEKTY

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran

Společnost je fakticky ovládána společností Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company, kterou EU označila jako společnost Islámských revolučních gard. Poskytuje podporu íránské vládě prostřednictvím svého zapojení v íránském energetickém odvětví, mimo jiné v projektu ložisek zemního plynu v oblasti South Pars.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University (Univerzita Šahída Beheštiho)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Univerzita Šahída Beheštiho je veřejným subjektem, který podléhá dohledu Ministerstva vědy, výzkumu a technologií. Provádí vědecký výzkum důležitý pro vývoj jaderných zbraní.

23.5.2011

132.

Naftiran Intertrade Company (také známa pod názvem Naftiran Trade Company) (NICO)

5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678; Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481 E-mail: [email protected]

Dceřiná společnost (100 %) National Iranian Oil Company (NIOC)

16.10.2012

154.

First Islamic Investment Bank

Pobočka: 19 A-31-3 A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450 Tel. 603-21620361/2/3/4, +6087417049/417050, +622157948110

Pobočka: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Vztahy s investory: Menara Prima 17 th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta 12950

Společnost First Islamic Investment Bank (FIIB) poskytuje finanční a logistickou podporu íránské vládě. FIIB byla využívána Babakem Zanjanim k tokům značné části plateb souvisejících s íránskou ropou ve prospěch íránské vlády.

22.12.2012

157.

HK Intertrade Company Ltd (HK Intertrade)

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

Společnost HK Intertrade je zcela vlastněna a ovládána společností National Iranian Oil Company, která je označena a je státem vlastněným subjektem poskytujícím podporu íránské vládě. Kromě toho společnost HK Intertrade poskytuje logistickou a finanční podporu íránské vládě tím, že zprostředkovává převod peněžních prostředků souvisejících s ropou ve prospěch íránské vlády.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse Avenue De la Tour- Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Společnost Petro Suisse, která je zapojena v íránském odvětví ropy a zemního plynu, je 100 % vlastněna společností National Iranian Oil Company, jež je označeným subjektem poskytujícím finanční podporu íránské vládě. Petro Suisse je rovněž spojená se společností Naftiran Intertrade Co, která je označena jako dceřiná společnost (100 %) společnosti National Iranian Oil Company.

22.12.2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU