(EU) 2015/982Nařízení Rady (EU) 2015/982 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 5-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. června 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. června 2015 Nabývá účinnosti: 25. června 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/982

ze dne 23. června 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu Unie je zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro 111 produktů a výrobků, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1). Tyto nové produkty a výrobky by proto měly být do uvedené přílohy vloženy.

(2)

V zájmu Unie již není zachovávat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 15 z produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013. Tyto produkty a výrobky by proto měly být z uvedené přílohy odstraněny.

(3)

Je nutno změnit popis zboží u 27 pozastavení na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 s ohledem na technický vývoj produktů a výrobků, hospodářské trendy na trhu nebo jazykové úpravy. Na základě dalšího podrobného přezkoumání specifikací produktů nebo výrobků by měly být kromě toho v případě dvou dalších produktů a výrobků změněny kódy KN. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být odstraněna ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.

(4)

V zájmu jasnosti by měly být pozměněné záznamy opatřeny hvězdičkou.

(5)

Aby bylo umožněno přiměřené statistické monitorování, měla by být příloha II nařízení (EU) č. 1387/2013 doplněna o doplňkové jednotky pro některé nové produkty a výrobky, pro něž se pozastavení uděluje. Z důvodů jednotnosti by doplňkové jednotky přidělené produktům a výrobkům odstraněným z přílohy I nařízení (EU) č. 1387/2013 měly být rovněž odstraněny z přílohy II uvedeného nařízení.

(6)

Je třeba vyjasnit, že na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky, které jsou předmětem pozastavení všeobecných cel, se příloha I nařízení (EU) č. 1387/2013 nevztahuje.

(7)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V návaznosti na zvláštní správní ujednání musí změny podle tohoto nařízení začít platit ode dne 1. července 2015. Toto nařízení by se mělo použít od uvedeného data,

(9)

Avšak s cílem dostatečně zajistit pozitivní přínos pozastavení pro konkurenční kapacitu podniků, pokud jde o produkty:

kódu TARIC 2930909921, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů použít ode dne 1. ledna 2014,

kódu TARIC 8507600087, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů použít ode dne 1. července 2014,

kódů TARIC 8409990030, 8411990060 a 8411990070, mělo by se pozastavení týkající se těchto produktů použít ode dne 1. ledna 2015,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Všeobecná cla společného celního sazebníku pro zemědělské produkty a průmyslové výrobky uvedené v příloze I se pozastavují.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky uvedené v příloze I.“;

2)

přílohy I a II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2015.

Avšak pozastavení týkající se produktů:

kódu TARIC 2930909921 se použije ode dne 1. ledna 2014,

kódu TARIC 8507600087 se použije ode dne 1. července 2014,

kódů TARIC 8409990030, 8411990060 a 8411990070 se použije ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

poznámka mezi názvem a tabulkou se nahrazuje následující poznámkou:

„(*)

Pozastavení vztahující se na produkty a výrobky v této příloze, u nichž byly kód KN nebo kód TARIC, popis produktu či výrobku nebo datum povinného přezkumu změněny nařízením Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9), nařízením Rady (EU) č. 1341/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky, a nařízením Rady (EU) 2015/982 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 5).“;

b)

vkládají se následující řádky pro produkty a výrobky v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky:

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Předpokládané datum povinného přezkumu

„*ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:

s hodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,

v hodnotě více než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a

s přídavkem cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2009 89 99

94

Kokosová voda

nezkvašená,

bez přídavku alkoholu nebo cukru a

v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů a více (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00

20

80

20

Výchozí surovina sestávající z (v % hmotnostních):

88 % nebo více, avšak nejvýše 92 % ethanolu,

2,2 % nebo více, avšak nejvýše 2,7 % monoethylenglykolu,

1,0 % nebo více, avšak nejvýše 1,3 % methylethylketonu,

0,36 % nebo více, avšak nejvýše 0,40 % aniontové povrchově aktivní látky (přibližně 30 % aktivní),

0,0293 % nebo více, avšak nejvýše 0,0396 % methylisopropylketonu,

0,0195 % nebo více, avšak nejvýše 0,0264 % 5-methyl-3-heptanonu,

10 ppm nebo více, avšak nejvýše 12 ppm denatoniumbenzoátu (Bitrexu),

nejvýše 0,01 % parfémů,

6,5 % nebo více, avšak nejvýše 8,0 % vody,

pro použití při výrobě koncentrátu kapaliny do ostřikovačů a jiných odmrazovacích přípravků (1)

0 %

31.12.2018

ex 2710 19 99

20

Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plynných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafínů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:

nejvýše 1 mg/kg síry,

více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků,

více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50, a

s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 6,5 mm2/s, nebo

s kinematickou viskozitou při 40 °C vyšší než 11 mm2/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším

0 %

31.12.2019

*ex 2818 10 91

20

Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy) v procentech hmotnostních:

94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,

2 % (± 1,5 %) oxidu hořečnatého,

1 % (± 0,6 %) oxidu yttria

a

buď 2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu, nebo

2 % (± 1,2 %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,

přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti

0 %

31.12.2015

ex 2827 60 00

10

Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

30

Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)

0 %

31.12.2019

ex 2903 39 90

35

Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)

0 %

31.12.2019

ex 2903 79 19

10

Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

80

1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)

0 %

31.12.2019

ex 2905 22 00

10

Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více (3R)-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0)

0 %

31.12.2019

ex 2907 12 00

30

p-Kresol (CAS RN 106-44-5)

0 %

31.12.2019

ex 2907 29 00

25

4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)

0 %

31.12.2019

ex 2907 29 00

65

2,2′-Methylenbis(6-cyklohexyl-p-kresol) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

31.12.2019

ex 2909 60 00

30

3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0), rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem

0 %

31.12.2019

ex 2914 69 90

50

Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4) a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

18

Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

23

(2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

50

1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové (CAS RN 52671-72-4)

0 %

31.12.2019

ex 2917 39 95

60

Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)

0 %

31.12.2019

ex 2918 29 00

70

Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

70

2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl)benzoyl]benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

55

Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

65

Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, amonná sůl (CAS RN 908020-52-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

75

Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)

0 %

31.12.2019

ex 2921 42 00

40

Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

55

(E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7)

0 %

31.12.2019

ex 2923 90 00

20

Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

35

Acetamid (CAS RN 60-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

23

Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

33

N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

73

Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2927 00 00

35

C.C′-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C, používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

13

Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

18

Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

16

3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

21

[2,2′-Thio-bis(4-terc-oktylfenoláto)]-n-butylaminnikl (II) (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex 2930 90 99

27

2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 26672-22-0)

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 99

33

2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonová kyselina (CAS RN 42986-22-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

11

2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

21

Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

31

2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid (CAS RN 127337-60-4)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

10

6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 69 80

75

Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

11

Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

12

Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

19

2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

10

Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

16

Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

19

2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67-3)

0 %

31.12.2019

ex 2935 00 90

10

Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 12 00

60

Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

ex 3204 13 00

50

Barvivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 11 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

ex 3204 13 00

60

Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

10

Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

20

Barvivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Blue 80 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

ex 3204 14 00

30

Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

45

Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), vysoce pryskyřičnatý pigment (přibližně 35 % rozptýlené pryskyřice), o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní

0 %

31.12.2018

ex 3204 17 00

67

Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní

0 %

31.12.2018

ex 3204 90 00

10

Barvivo C.I. Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším

0 %

31.12.2019

ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

10

30

Metalizovaný film:

sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší,

o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0,

mající každou vrstvu hliníku oddělenu vrstvou pryskyřice,

na nosném filmu z PET a

v rolích o délce až 50 000 metrů

0 %

31.12.2019

ex 3808 94 20

30

Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) obsahující:

1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),

1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),

1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a

1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

23

Aditiva:

obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpropylamidů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),

obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů a

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20,

používaná při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3811 21 00

53

Aditiva obsahující:

přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních, a

více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje,

s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420,

pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3811 21 00

73

Aditiva obsahující:

borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5) a

minerální oleje a

s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2018

ex 3812 30 29

10

4,4′-isopropylidendifenol-C12-15-alkohol-fosfit obsahující 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní bisfenolu A (CAS RN 96152-48-6)

0 %

31.12.2019

ex 3824 90 92

82

Roztok terc-butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

83

Přípravek složený ze dvou nebo více těchto glykolů:

dipropylenglykolu,

tripropylenglykolu,

tetrapropylenglykolu a

pentapropylenglykolu

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

46

Natrium-hydrogen-3-aminonaftalen-1,5-disulfonát (CAS RN 4681-22-5) obsahující:

nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného,

nejvýše 5 % hmotnostních chloridu sodného

0 %

31.12.2015

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 90

20

50

Lineární nízkohustotní polyethylen-1-buten s vysokou tekutostí (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku

s indexem tání (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g/10 min,

o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm3, a

s teplotou měknutí dle Vicata minimálně 94 °C

0 %

31.12.2019

ex 3901 10 10

30

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s nejvýše 5 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min, a

o hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

60

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min, a

o hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

31.12.2018

*ex 3903 19 00

40

Krystalický polystyren s:

bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C a

bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 247 °C,

též s obsahem aditiv a plniv

0 %

31.12.2016

ex 3903 90 90

45

Přípravek ve formě prášku s obsahem:

styren-akrylového kopolymeru 86 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, a

ethoxylátu mastných kyselin (CAS RN 9004-81-3) 9 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 11 % hmotnostních

0 %

31.12.2019

ex 3903 90 90

55

Přípravek ve formě vodné suspenze s obsahem:

styren-akrylového kopolymeru 25 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 26 % hmotnostních, a

glykolu 5 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0 %

31.12.2019

ex 3908 90 00

70

Kopolymer s obsahem:

1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a

kyseliny adipové (CAS RN 124-04-9),

též s obsahem kyseliny isoftalové (CAS RN 121-91-5)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

60

Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a terc-butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

70

Přípravek s obsahem látek:

kyselina kyanatá, C,C′-((1-methylethyliden)di-4,1-fenylen)ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1) a

1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0),

v roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50 % hmotnostních

0 %

31.12.2019

*ex 3912 20 19

10

Nitrocelulóza (CAS RN 9004-70-0)

0 %

31.12.2016

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

ex 3920 61 00

57

30

30

Reflexní fólie:

z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem,

pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a

též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií

0 %

31.12.2018

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

67

46

Samolepící reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:

s pravidelným vzorem,

též s vrstvou aplikační pásky,

sestávající z filmu akrylového polymeru, dále z vrstvy poly(methylmetakrylátu) nebo polykarbonátu, obsahující mikroprizmy,

též s další vrstvou polyesteru a lepidlem a snímatelnou krycí fólií

0 %

31.12.2018

*ex 3919 90 00

48

Průhledný poly(vinylchloridový) film:

pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na UV záření s lepivostí 70 N/m nebo větší, která se při ozáření snižuje,

s krycí polyesterovou fólií,

o celkové tloušťce bez snímatelné krycí fólie 78 μm nebo větší

0 %

31.12.2019

ex 3920 10 28

30

Potištěný ražený film

z polymerů ethylenu,

o hustotě 0,94 g/cm3 nebo větší,

o tloušťce 0,019 mm ± 0,003 mm,

s trvalými grafickými prvky tvořenými dvěma různými, střídajícími se vzory, jejichž individuální délka je 525 mm nebo větší

0 %

31.12.2019

*ex 3920 62 19

60

Poly(ethylentereftalátový) film:

o tloušťce nejvýše 20 μm,

pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 69 00

50

Biaxiálně orientovaný jednovrstevný film:

o obsahu více než 85 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 10,50 % hmotnostních polymeru na bázi modifikované poly(mléčné kyseliny), polyglykolesteru a mastku,

o tloušťce 20 μm nebo větší, avšak nejvýše 120 μm,

biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)

0 %

31.12.2019

ex 3920 69 00

60

Transverzálně orientovaný jednovrstevný smršťovací film:

o obsahu více než 80 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 15,75 % hmotnostních aditiv z modifikované poly(mléčné kyseliny),

o tloušťce 45 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm,

biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)

0 %

31.12.2019

ex 3920 79 10

10

Listy barveného vulkánfíbru o tloušťce nejvýše 1,5 mm

0 %

31.12.2019

ex 3920 99 28

65

Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích:

o šířce 1 640 mm (± 10 mm),

o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457),

o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287),

o tloušťce více než 365 μm, avšak nejvýše 760 μm,

o tvrdosti 90 (± 4) (podle metody Shore A (ASTM D2240)),

s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)

0 %

31.12.2019

ex 3920 99 28

75

Termoplastická polyurethanová fólie v rolích:

o šířce více než 900 mm, avšak nejvýše 1 016 mm,

matovaná,

o tloušťce 0,43 mm (± 0,03 mm),

s prodloužením do přetržení 420 % nebo větším, avšak nejvýše 520 %,

s pevností v tahu 55 N/mm2 (± 3) (podle metody EN ISO 527),

o tvrdosti 90 (± 4) (podle metody Shore A [ASTM D2240]),

o vlnitosti 6,35 mm,

o rovinnosti 0,025 mm

0 %

31.12.2019

ex 3921 90 60

30

Film z poly(vinylbutyralu) izolující tepelně a proti infračervenému a ultrafialovému záření:

laminovaný kovovou vrstvou o tloušťce 0,05 mm (± 0,01 mm),

s obsahem změkčovadla triethylenglykol-di(2-ethyl hexanoátu) 29,75 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 40,25 % hmotnostních,

s propustností světla 70 % nebo vyšší (podle normy ISO 9050),

s propustností ultrafialového záření 1 % nebo nižší (podle normy ISO 9050),

o celkové tloušťce 0,43 mm (± 0,043 mm)

0 %

31.12.2019

ex 6804 21 00

10

Kotouče

ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,

vykazující samobrousící efekt díky neustálému uvolňování diamantů,

vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,

též s otvorem uprostřed,

též na nosiči

0 %

31.12.2019

ex 7409 11 00

ex 7409 19 00

ex 7410 11 00

10

10

20

Fólie a pásy z rafinované mědi o tloušťce nejvýše 400 μm

0 %

31.12.2019

*ex 7606 12 92

ex 7607 11 90

30

50

Pásy nebo fólie ze slitiny hliníku a hořčíku:

v kotoučích,

o tloušťce 0,14 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,40 mm,

o šířce 12,5 mm nebo větší, nejvýše však 359 mm,

s pevností v tahu 285 N/mm2 nebo větší a

s poměrným prodloužením při přetržení 1 % nebo větším a

obsahující:

93,3 % hmotnostních nebo více hliníku,

0,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních hořčíku, a

nejvýše 1,8 % hmotnostních jiných prvků

0 %

31.12.2017

*ex 7607 11 90

60

Hladká hliníková fólie s následujícími parametry:

obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší,

tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm,

s kubickou strukturou

typu používaného k leptání při vysokém napětí

0 %

31.12.2016

ex 7616 99 10

30

Hliníková vzpěra motoru

o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:

vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,

vnější pórovitost nejvýše 2 mm,

tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší

typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech

0 %

31.12.2019

*ex 8108 90 30

50

Drát ze slitiny titania-hliníku-vanadia (TiAl6V4), v souladu s normami AMS 4928, 4965 a 4967

0 %

31.12.2015

ex 8108 90 50

80

Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu

o šířce větší než 750 mm,

o tloušťce nejvýše 3 mm

0 %

31.12.2019

ex 8108 90 50

85

Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu:

obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O2),

o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm,

s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170

typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách

0 %

31.12.2019

ex 8409 99 00

ex 8411 99 00

30

70

Spirálová součást plynové turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C,

s průměrem otvoru ponechaného pro zavedení turbínového kola 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm,

též s výfukovým potrubím motoru

0 %

31.12.2018

ex 8411 99 00

60

Součást plynové turbíny ve tvaru kolečka s lopatkami používaná v turbodmychadlech:

z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G- NiCr13Al6MoNb nebo DIN G- NiCr13Al16MoNb nebo DIN NiCo10W10Cr9AlTi nebo AMS AISI:686,

s tepelnou odolností nejvýše 1 100 °C,

o průměru 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm,

o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 70 mm

0 %

31.12.2017

ex 8479 89 97

70

Stroj na přesné umisťování a připevňování objektivů do sestavy fotoaparátu s možností vyrovnání v pěti osách a jejich upevnění v dané poloze pomocí dvousložkové vytvrzované epoxidové pryskyřice

0 %

31.12.2019

ex 8479 89 97

80

Stroje a přístroje na výrobu částečně smontovaných komponentů (anodový vodič a záporné víko) pro výrobu alkalických baterií typu AA a/nebo AAA (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8483 30 38

40

Válcové ložiskové pouzdro:

z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561,

s olejovými komorami,

bez ložisek,

o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm,

o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,

též s vodními komorami a přípojkami

0 %

31.12.2017

ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Trakční motor s:

výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,

výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW,

rychlostí otáčení nejvýše 12 500 otáček za minutu

pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8504 40 88

30

Invertor měnící stejnosměrný proud na střídavý pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8504 40 90

80

Výkonový měnič obsahující:

stejnosměrný měnič,

nabíječku o výkonu nejvýše 7 kW,

spínací funkce

pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 90 20

30

Cívka elektromagnetického ventilu:

s plunžrem,

o průměru 12,9 mm (+ 0,1),

o výšce bez plunžru 20,5 mm (+ 0,1),

s elektrickým kabelem s konektorem a

ve válcovém kovovém pouzdře

0 %

31.12.2019

*ex 8507 10 20

30

Olověné akumulátory nebo moduly, typu používaného pro startování pístových motorů:

o jmenovité kapacitě nejvýše 32 Ah,

o délce nejvýše 205 mm,

o šířce nejvýše 130 mm a

o výšce nejvýše 190 mm

pro použití při výrobě výrobků kódu KN 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

85

Obdélníkové moduly na připojení lithium-iontových baterií s možností opakovaného nabíjení:

o délce 312 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,

o šířce 79,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,

o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 168 mm,

o hmotnosti 3,95 kg nebo větší, avšak nejvýše 8,56 kg,

o jmenovité kapacitě 66,6 Ah nebo větší, avšak nejvýše 129 Ah

0 %

31.12.2015

ex 8507 60 00

87

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 1 475 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820 mm,

o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660 mm,

o výšce 260 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

o hmotnosti 320 kg nebo větší, avšak nejvýše 700 kg,

o jmenovité kapacitě 18,4 Ah nebo větší, avšak nejvýše 130 Ah,

dodávají se v baleních po 12 nebo 16 modulech

0 %

31.12.2017

*ex 8511 30 00

30

Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou s(e):

zapalovačem,

cívkou na svíčce s integrovanou upevňovací konzolou,

krytem,

délkou 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm (+ 5 mm),

provozní teplotou – 40 °C nebo větší, avšak nejvýše + 130 °C,

napětím 10,5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V

0 %

31.12.2019

ex 8512 20 00

10

Mlhové světlomety a svítilny s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující:

plastový držák se čtyřmi nebo více úchyty,

jednu nebo více, avšak nejvýše dvě 12 V žárovky,

připojovací kabel s konektorem,

plastový kryt

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8512 20 00

20

Informační displej zobrazující alespoň čas, datum a stav bezpečnostních prvků ve vozidle s provozním napětím 12 V nebo vyšším, avšak nejvýše 14,4 V, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8512 30 90

10

Sestava klaksonu fungující na piezomechanickém principu pro generování specifického zvukového signálu, s napětím 12 V, sestávající z:

cívky,

magnetu,

kovové membrány,

konektoru,

držáku

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8512 90 90

10

Ultrazvukový parkovací senzor

s deskou plošných spojů uvnitř pouzdra a buňkou snímače na krytu propojenými pomocí spojovacích kolíků,

s provozním napětím nejvýše 12 V,

se schopností přijímat a vysílat signály zpracovávané řídicí jednotkou

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8514 20 80

ex 8516 50 00

ex 8516 60 80

10

10

10

Sestava zápustné skříně sestávající alespoň z:

transformátoru s příkonem nejvýše 240 V a s výkonem nejvýše 3 000 W,

motoru ventilátoru na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem nejvýše 42 W,

krytu z nerezavějící oceli,

též s magnetronem s mikrovlnným výkonem nejvýše 900 W

pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8516 90 00

80

Sestava dveří obsahující kapacitní těsnicí prvek a celovlnnou tlumivku používaná při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

80

Integrovaná skříň reproduktoru do automobilu sestávající z:

rámu reproduktoru a držáku magnetického systému s ochranným povlakem,

látky s plastickým vzorem a protiprachovou úpravou

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

60

Kamery snímající obraz, používající:

systém ‚Dynamic overlay lines‘ nebo ‚Static overlay lines‘,

výstupní videosignál NTSC,

napětí 6,5 V nebo více,

osvětlení 0,5 luxů nebo více

0 %

31.12.2019

*ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

20

85

Sestava sestávající alespoň z:

jednotky audiofrekvenčního zesilovače, obsahující alespoň audiofrekvenční zesilovač a generátor zvuku,

transformátoru a

přijímače rozhlasového vysílání

pro použití při výrobě výrobků spotřební elektroniky (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 10 80

70

Keramické filtry

o použitelném kmitočtovém rozsahu 10 kHz nebo větším, avšak nejvýše 100 MHz,

s pouzdrem z keramických destiček s elektrodami

typu používaného v elektromechanických snímačích nebo rezonátorech v audiovizuálních a komunikačních zařízeních

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

80

Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na digitální signál, pro použití při výrobě výrobků čísla 8527 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

ex 8548 90 90

15

60

Moduly LCD,

sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT,

nekombinované s funkcí dotykové obrazovky,

s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,

též s podsvětlovací jednotkou a

též s invertory

0 %

31.12.2018

ex 8537 10 99

40

Elektronická řídicí jednotka pro monitorování tlaku v pneumatikách automobilu, sestávající z plastové skříňky s deskou plošných spojů uvnitř, též s kovovým držákem:

o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm,

o šířce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,

o výšce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8537 10 99

50

Elektronická řídicí jednotka BCM (Body Control Module), sestávající z:

plastové skříňky s deskou plošných spojů a kovovým držákem,

s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

schopná řídit, vyhodnocovat a ovládat funkce pomocných služeb v automobilu, přinejmenším časování stěračů, ohřívání oken, osvětlení vnitřku vozidla, signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8537 10 99

60

Elektronická sestava sestávající z:

mikroprocesoru,

ukazatelů z diod vyzařujících světlo (LED) nebo displejů s kapalnými krystaly (LCD),

elektronických komponentů namontovaných na tištěném obvodu,

pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8544 49 91

10

Izolované měděné elektrické vodiče:

s jednotlivými vodiči o průměru převyšujícím 0,51 mm,

pro napětí nejvýše 1 000 V,

pro použití při výrobě svazků kabelů do automobilů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8548 90 90

65

Moduly LCD,

sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT,

kombinované s funkcí dotykové obrazovky,

s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,

též s podsvětlovací jednotkou a

též s invertory

0 %

31.12.2018

ex 8708 30 10

10

Sestava brzdové jednotky sestávající z

elektricky ovládané brzdy,

čidla zdvihu,

VDC (dynamické kontroly vozidla) a

záložního zdroje energie

pro použití při výrobě vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8708 30 91

20

Neazbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8708 30 91

30

Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR (‚Ball in Ramp‘) nebo EPB (‚Electronic Parking Brake‘) obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8708 91 35

10

Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 8708 94 35

20

Hřebenové řídicí ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokinetickými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

80

Sestava objektivu s(e):

zorným úhlem 58,5 ° nebo větším, avšak nejvýše 194 °,

ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,88 mm,

rozsahem relativního clonového čísla F/2,0 nebo větším, avšak nejvýše 2,6,

rozsahem průměru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm,

pro použití při výrobě kamer typu CMOS do automobilů (1)

0 %

31.12.2019

ex 9029 10 00

30

Snímač rychlosti využívající Hallova jevu pro měření otáček kol v motorovém vozidle v plastovém pouzdře připevněný k připojovacímu kabelu pomocí spojovacího konektoru a montážních držáků typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

10

20

Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídící deskou, krokovým motorem a ukazateli LED zobrazujícími alespoň:

rychlost,

otáčky motoru,

teplotu motoru,

stav paliva

komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a K-LINE typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 34

50

Programovatelný duální lineární Hallův snímač

sestávající ze dvou neelektricky propojených integrovaných obvodů, horního a dolního čipu,

umístěných na horní a dolní straně montážního rámečku,

v polovodičovém pouzdře,

pro použití jako prostředku pro měření úhlů, poloh a proudů v osobních automobilech

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

50

Gyroskopický snímač pro měření bočního zrychlení vertikální osy vozidla, sestávající z:

piezoelektrického krystalu pro generování elektrického potenciálu během deformace a

plastové skříňky s kovovým držákem

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

60

Snímač přetížení, deska plošných spojů a konektor, společně zalisované do plastu, pro monitorování přetížení ‚G‘ a poskytování hodnot k dalšímu vyhodnocení aktivace airbagů, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 98

30

Funkční zkušební stroj pro kalibraci a zkoušení obrazové kvality objektivů v kamerách do automobilů

0 %

31.12.2019

c)

zrušují se řádky pro produkty a výrobky s těmito kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

„e2009 89 73

11

ex 2009 89 73

13

ex 2009 89 99

93

ex 2207 20 00

20

ex 2207 20 00

80

ex 2818 10 91

10

ex 2915 90 70

40

ex 2921 45 00

10

ex 2927 00 00

15

ex 2932 99 00

35

ex 2934 99 90

33

ex 3204 20 00

40

ex 3811 21 00

43

ex 3811 21 00

53

ex 3820 00 00

20

ex 3824 90 92

52

ex 3901 10 10

10

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 90

30

ex 3901 90 90

40

ex 3901 90 90

50

ex 3903 19 00

30

ex 3912 20 11

10

ex 3919 10 80

21

ex 3919 10 80

65

ex 3919 90 00

21

ex 3919 90 00

37

ex 3919 90 00

57

ex 3920 61 00

20

ex 3920 62 19

81

ex 7606 12 92

20

ex 7607 11 90

10

ex 7607 11 90

20

ex 8108 90 30

30

ex 8411 99 00

30

ex 8411 99 00

40

ex 8483 30 38

30

ex 8504 50 95

60

ex 8507 10 20

85

ex 8507 60 00

35

ex 8507 60 00

70

ex 8511 30 00

20

ex 8525 80 19

35

ex 8527 21 59

10

ex 8527 29 00

20

ex 8527 29 00

30

ex 8527 91 99

10

ex 8529 90 65

35

ex 8529 90 92

44

ex 8543 70 90

13

ex 8543 70 90

23

ex 8548 90 90

47

ex 8548 90 90

49

ex 8548 90 90

55

ex 9405 40 39

50

ex 9405 40 39

60

ex 9405 40 99

03

ex 9405 40 99

06“

2)

Příloha II se mění takto:

a)

doplňují se následující řádky pro doplňkové jednotky s kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

DOPLŇKOVÁ JEDNOTKA

„9031 80 34

50

1 000 p/st

8544 49 91

10

m

3901 10 10

30

m3

3901 90 90

60

m3

3920 99 28

65

m2

3920 99 28

75

m2

3921 90 60

30

m2

3903 90 90

45

m3

3920 79 10

10

p/st

6804 21 00

10

p/st

7616 99 10

30

p/st

8409 99 00

30

p/st

8411 99 00

60

p/st

8411 99 00

70

p/st

8479 89 97

70

p/st

8479 89 97

80

p/st

8483 30 38

40

p/st

8504 40 88

30

p/st

8504 40 90

80

p/st

8505 90 20

30

p/st

8511 30 00

30

p/st

8512 20 00

10

p/st

8512 20 00

20

p/st

8512 30 90

10

p/st

8512 90 90

10

p/st

8514 20 80

10

p/st

8516 90 00

80

p/st

8518 90 00

80

p/st

8529 10 80

70

p/st

8529 90 65

80

p/st

8529 90 92

15

p/st

8537 10 99

40

p/st

8537 10 99

50

p/st

8537 10 99

60

p/st

8548 90 90

60

p/st

8548 90 90

65

p/st

8708 30 10

10

p/st

8708 30 91

20

p/st

8708 30 91

30

p/st

8708 91 35

10

p/st

8708 94 35

20

p/st

9029 10 00

30

p/st

9029 20 31

10

p/st

9029 90 00

20

p/st

9031 80 38

50

p/st

9031 80 38

60

p/st

9031 80 98

30

p/st“

b)

zrušují se následující řádky pro doplňkové jednotky s kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

DOPLŇKOVÁ JEDNOTKA

„3901 10 10

10

m3

3901 90 90

30

m3

8411 99 00

30

p/st

8411 99 00

40

p/st

8483 30 38

30

p/st

8504 50 95

60

p/st

8511 30 00

20

p/st

8527 29 00

30

p/st

8529 90 92

44

p/st

8543 70 90

13

p/st

8543 70 90

23

p/st

8548 90 90

47

p/st

8548 90 90

49

p/st

8548 90 90

55

p/st

9405 40 39

50

p/st

9405 40 99

03

p/st

9405 40 99

06

p/st“


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Opatření se však neuplatní v případě, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU