(EU) 2015/981Nařízení Rady (EU) 2015/981 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. června 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. července 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/981

ze dne 23. června 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušenou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2015 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se sedmi nových produktů a výrobků.

(2)

V některých případech by měly být autonomní celní kvóty Unie upraveny. V případě dvou výrobků je v zájmu jasnosti nezbytné změnit jejich popis a zohlednit tak jejich nejnovější vývoj. V případě šesti dalších výrobků by se měly zvýšit objemy kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů Unie.

(3)

V případě dvou výrobků by měly být s účinkem ode dne 1. července 2015 autonomní celní kvóty Unie uzavřeny a přeměněny na autonomní pozastavení cel, jelikož již není třeba omezovat objem dovozu.

(4)

Je třeba vyjasnit, že na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky, které jsou předmětem autonomních celních kvót, se příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 nevztahuje.

(5)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Jelikož by změny podle tohoto nařízení měly začít platit ode dne 1. července 2015, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   U produktů a výrobků uvedených v příloze se otevírají autonomní celní kvóty Unie, v jejichž rámci se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku na období, v celních sazbách a do výše objemů uvedených v příloze.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na směsi, přípravky či produkty zhotovené z různých komponentů, jež obsahují produkty nebo výrobky uvedené v příloze.“;

2)

příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. června 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

vkládají se následující řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 a 09.2687 v pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci tabulky:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (1)

1.7.–31.12.

50 tun

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimethylfenylacetyl-chlorid (CAS RN 55312-97-5)

1.7.–31.12.

125 tun

0 %

09.2688

ex 2920 90 85

70

Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.7.–31.12.

3 000 tun

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

Jodoprop-3-2-ynyl N-butylkarbamát (CAS RN 55406-53-6)

1.7.–31.12.

250 tun

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)

1.7.–31.12.

3 250 tun

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 54 99 % hmotnostních nebo více

1.7.–31.12.

1 250 kg

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.7.–31.12.

200 tun

0 %

2)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 a 09.2763 se nahrazují tímto:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2664

ex 2008 60 39

30

Třešně s přídavkem alkoholu, s obsahem cukru nejvýše 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (2)

1.1.–31.12

1 000 tun

10 % (3)

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12

50 000 tun

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12

8 250 tun

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12

1 700 tun

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 300 mm

1.1.–31.12

2 000 tun

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm

1.1.–31.12

1 000 tun

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (2)

1.1.–31.12

1 000 000 kusů

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem 250 W nebo vyšším, s příkonem 700 W nebo vyšším, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem větším než 120 mm (± 0,2 mm), avšak nejvýše 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů (2)

1.1.–31.12

2 000 000 kusů

0 %

3)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2677 a 09.2678 se zrušují.


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).“

(2)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Lze použít sazbu specifického cla.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU