(EU) 2015/943Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/943 ze dne 18. června 2015 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 154, 19.6.2015, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. června 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2015 Nabývá účinnosti: 20. června 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/874 Pozbývá platnosti: 1. července 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/943

ze dne 18. června 2015

o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny, a zejména pro bezpečnost potravin, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Uvedené nařízení stanoví mimořádná opatření, která musí Komise přijmout, pokud je zřejmé, že potraviny dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) stanoví zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení. Pro sušené fazole z Nigérie je tato zesílená kontrola stanovena od 1. července 2013, pokud jde o přítomnost reziduí pesticidů.

(3)

Výsledky úředních kontrol provedených členskými státy v rámci nařízení (ES) č. 669/2009 na sušených fazolích z Nigérie ukazují stálé časté nedodržování požadavků potravinového práva, pokud jde o rezidua pesticidů. Po více než jednom roce zvýšené četnosti kontrol na hranicích Unie nebylo pozorováno žádné zlepšení situace.

(4)

Od ledna 2013 bylo do systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva zasláno více než 50 oznámení týkajících se sušených fazolí pocházejících z Nigérie, přičemž téměř všechna oznámení poukazovala na výskyt nepovolené účinné látky dichlorvos na úrovních vysoce přesahujících akutní referenční dávku předběžně stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

(5)

Tyto výsledky dokazují, že dovoz této potraviny představuje vážné riziko pro lidské zdraví a že se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých dotyčnými členskými státy. Je proto vhodné pozastavit dovoz sušených fazolí z Nigérie do Unie, dokud nigerijské orgány nebudou moci poskytnout dostatečné záruky, že zavedly odpovídající systém úředních kontrol, aby zajistily, že dotčené produkty splňují příslušné požadavky potravinového práva.

(6)

V důsledku tohoto pozastavení by neměly být vyžadovány zesílené úřední kontroly dovozu sušených fazolí pocházejících z Nigérie. Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby měla Nigérie dostatek času na poskytnutí zpětné vazby a na zvážení vhodných opatření k řízení rizika, pozastavení dovozu sušených fazolí by mělo být použitelné do 30. června 2016.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení se použije na všechny sušené fazole pocházející z Nigérie deklarované pod kódem KN 0713 39 00.

Článek 2

Dovoz potravin uvedených v článku 1 do Unie je zakázán.

Článek 3

Veškeré výdaje spojené s používáním tohoto nařízení hradí příjemce nebo jeho obchodní zástupce.

Článek 4

V příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 se zrušuje tato položka:

„Sušené fazole

(Potraviny)

0713 39 00

 

Nigérie (NG)

Rezidua pesticidů (2)

50“

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 30. června 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU