(EU) 2015/931Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 151, 18.6.2015, s. 1-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. června 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2015 Nabývá účinnosti: 30. června 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/931

ze dne 17. června 2015,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví lhůtu, ve které mají kontrolní subjekty a kontrolní orgány podat žádost o uznání pro účely shody v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k tomu, že provádění ustanovení o dovozu vyhovujících produktů se dosud posuzuje a na souvisejících pokynech, vzorech, dotaznících a na potřebném elektronickém systému pro předávání údajů se stále ještě pracuje, by termín pro podání žádostí kontrolními subjekty a kontrolními orgány měl být prodloužen.

(2)

V zájmu zjednodušení a účinnosti postupu uznávání kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely shody a rovnocennosti by zástupcům uvedených kontrolních subjektů a kontrolních orgánů mělo být umožněno podávat žádosti o zařazení na seznamy stanovené v článcích 3 a 10 nařízení (ES) č. 1235/2008 kdykoli během roku. Každoroční lhůta pro přijetí uvedených žádostí by proto měla být zrušena.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(4)

Podle informací, které poskytla Austrálie, se dotyčný příslušný orgán změnil.

(5)

Podle informací, které poskytlo Japonsko, se změnil název a internetová adresa několika kontrolních subjektů.

(6)

Na základě informací, které poskytla Korejská republika, by měla být do seznamu zařazena internetová adresa dotyčného příslušného orgánu.

(7)

Doba trvání zařazení Tuniska na seznam končí dne 30. června 2015. Po nápravných opatřeních a zlepšeních, které učinilo Tunisko s ohledem na svůj kontrolní systém, je vhodné prodloužit dobu platnosti zařazení Tuniska do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 na dobu neurčitou.

(8)

Doba trvání zařazení Spojených států na seznam končí dne 30. června 2015. Vzhledem k tomu, že Spojené státy i nadále splňují podmínky stanovené v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, mělo by být zařazení prodlouženo na dobu neurčitou.

(9)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(10)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Abcert AG“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Albánie, Arménie, Bosny a Hercegoviny, Kosova (3), Kyrgyzstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory, Srbska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu a u kategorie produktů B v případě Moldavska.

(11)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Afrisco Certified Organic, CC“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření působnosti uznání u kategorie produktů B je oprávněné v případě Namibie, Jihoafrické republiky, Svazijska, Zambie a Zimbabwe.

(12)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Bolívie, Bosny a Hercegoviny, Burkiny Faso, Kambodži, Kapverd, Kolumbie, Kuby, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Egypta, Salvadoru, Etiopie, Fidži, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie, Guatemaly, Hondurasu, Indonésie, Íránu, Kazachstánu, Keni, Kyrgyzstánu, Madagaskaru, Mali, Černé Hory, Nepálu, Nikaraguy, Nigérie, Papui Nové Guinei, Paraguaye, Peru, Filipín, Samoy, Senegalu, Srbska, Šalamounových ostrovů, Jihoafrické republiky, Srí Lanky, Surinamu, Tanzanie, Thajska, Toga, Tonga, Turkmenistánu, Tuvalu, Ugandy, Uzbekistánu, Venezuely a Vietnamu; a u kategorie produktů D v případě Burkiny Faso, Kolumbie, Kuby, Etiopie, Guatemaly, Hondurasu, Keni, Mali, Mexika, Nepálu, Nikaraguy, Nigérie, Papuy Nové Guinei, Paraguaye, Filipín, Senegalu, Jihoafrické republiky, Srí Lanky, Surinamu, Tuvalu, Ugandy, Uruguaye a Vietnamu.

(13)

Subjekt „Austria Bio Garantie GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán.

(14)

Subjekt „BCS Öko-Garantie GmbH“ oznámil Komisi změnu svého názvu na „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“.

(15)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „BCS Öko-Garantie“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů B je oprávněné v případě Keni, Mongolska, Spojených arabských emirátů a Vietnamu; u kategorie produktů E v případě Keni a Mongolska a u kategorie produktů F v případě Bangladéše, Bhútánu, Kolumbie, Fidži, Nepálu, Papui Nové Guinei, Singapuru a Jihoafrické republiky.

(16)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Íránu a Vietnamu.

(17)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Bio Latina Certificadora“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Nikaraguy a Peru. Subjekt „Bio Latina Certificadora“ dále informoval Komisi, že ukončil svou certifikační činnost u kategorie produktů C v Peru.

(18)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu„Caucacert Ltd“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření uznání u kategorií produktů B a F je oprávněné v případě Gruzie.

(19)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Mali. Subjekt „CCPB Srl“ dále informoval Komisi, že změnil svou adresu.

(20)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Kambodži, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Laosu, Madagaskaru, Malajsie, Mozambiku, Myanmaru/Barmy, Namibie, Nikaraguy, Panamy, Samoi, Východního Timoru, Uruguaye, Venezuely a Zimbabwe; u kategorie produktů B v případě Myanmaru/Barmy a Uruguaye; u kategorie produktů D v případě Kambodži, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Laosu, Madagaskaru, Malajsie, Mozambiku, Myanmaru/Barmy, Namibie, Nikaraguy, Panamy, Samoi, Východního Timoru, Spojených arabských emirátů, Uruguaye, Venezuely a Zimbabwe; a u kategorie produktů F v případě Číny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska.

(21)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Kolumbie.

(22)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie A je oprávněné v případě Alžírska, Ázerbájdžánu, Bolívie, Chile, Salvadoru, Gambie, Guatemaly, Nikaraguy, Ruska a Súdánu; u kategorie produktů B v případě Ázerbájdžánu, Bolívie, Chile, Salvadoru, Gambie, Guatemaly, Nikaraguy, Ruska a Súdánu; u kategorie produktů C v případě Alžírska, Ázerbájdžánu a Ruska; u kategorie produktů D v případě Alžírska, Ázerbájdžánu, Bolívie, Chile, Salvadoru, Gambie, Guatemaly, Nikaraguy, Ruska a Súdánu; a u kategorií produktů E a F v případě Ázerbájdžánu a Ruska.

(23)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Etiopie a Tchaj-wanu, u kategorie produktů C v případě Japonska, u kategorie produktů D v případě Chile a Tchaj-wanu a u kategorie produktů E v případě Kolumbie a Kuby.

(24)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Ecoglobe“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření působnosti uznání u kategorie produktů B je oprávněné v případě Afghánistánu, Arménie, Běloruska, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Ruska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny a Uzbekistánu.

(25)

Během posledních měsíců obdržela Komise od členských států několik oznámení týkajících se objemných zásilek ekologického zboží dovezených z Ukrajiny do Unie obsahujících zbytky přípravků na ochranu rostlin, které podle nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (4) nejsou v ekologickém zemědělství povoleny. Dotyčné zboží bylo certifikováno kontrolním subjektem „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“ (ETKO) podle nařízení (ES) č. 834/2007. Poté, co Komise obdržela informace od subjektu ETKO a po posouzení činnosti tohoto subjektu na místě provedeném akreditačním úřadem, byly zaznamenány závažné nedostatky v provedených kontrolách a značné množství nepřesností, které společně ukázaly systematické nesprávné fungování uplatňovaných kontrolních opatření. Rovněž se ukázalo, že subjekt ETKO nedokázal v souvislosti s oznámenými nedostatky a jako reakci na závažné porušení právních předpisů přijmout adekvátní nápravná opatření. Za takových okolností existuje riziko, že spotřebitel bude uveden v omyl ohledně skutečné povahy produktů certifikovaných subjektem ETKO. V souladu s čl. 12 odst. 2 prvního pododstavce písm. d), e) a f) nařízení (ES) č. 1235/2008 by tedy subjekt ETKO měl být ze seznamu odstraněn.

(26)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Panamy a Surinamu.

(27)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu„IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření uznání u kategorií produktů B a E je oprávněné v případě Turecka.

(28)

Subjekt „IMO Institut für Marktökologie GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán.

(29)

Subjekt „Indocert“ informoval Komisi, že ukončil svou certifikační činnost u kategorie produktů C.

(30)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „IMOswiss AG“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Kambodži, Gambie, Íránu, Laosu, Malajsie, Myanmaru/Barmy, Ománu, Saúdské Arábie a Surinamu; u kategorie produktů B v případě Etiopie a u kategorie produktů D v případě Baham, Kambodži, Gambie, Hondurasu, Íránu, Laosu, Malajsie, Myanmaru/Barmy, Ománu a Saúdské Arábie.

(31)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Pobřeží slonoviny.

(32)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „LACON GmbH“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozsah uznání u kategorie produktů D může zahrnovat víno. Rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je dále oprávněné v případě Bhútánu, Brazílie, Indonésie, Mauricia, Nigérie, Senegalu, Srí Lanky, Ugandy a Spojených arabských emirátů; u kategorie produktů B v případě Madagaskaru, Maroka, Senegalu, Srbska a Tanzanie a u kategorie produktů D v případě Bhútánu, Brazílie, Indonésie, Mali, Mauricia, Nigérie, Senegalu, Srí Lanky a Ugandy.

(33)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Letis S.A.“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Kajmanských ostrovů, Ekvádoru a Mexika, a u kategorie produktů D v případě Kajmanských ostrovů a Ekvádoru.

(34)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Číny.

(35)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Control System“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Černé Hory.

(36)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Standard“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Ruska a Uzbekistánu; u kategorie produktů B v případě Gruzie a u kategorie produktů D v případě Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Ruska a Uzbekistánu. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření uznání u kategorií produktů C, E a F je oprávněné v případě Běloruska a Ukrajiny.

(37)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organización Internacional Agropecuaria“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření působnosti uznání u kategorie produktů D včetně vína je oprávněné v případě Argentiny, a rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorie produktů A je oprávněné v případě Bolívie a Paraguaye, u kategorie produktů C v případě Brazílie a Uruguaye a u kategorie produktů D v Bolívie, Brazílie a Paraguaye.

(38)

Subjekt „SGS Austria Controll-Co. GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán.

(39)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Soil Association Certification Limited“ o změnu specifikací. Z posouzení obdržených informací vyplynulo, že rozšíření zeměpisné působnosti uznání u kategorií produktů A a D je oprávněné v případě Alžírska, Baham, Hongkongu, Malawi, Samoi, Singapuru a Vietnamu.

(40)

Subjekt „Suolo e Salute srl“ informoval Komisi o ukončení své certifikační činnosti v Srbsku.

(41)

Doba trvání zařazení několika kontrolních subjektů na seznam končí dne 30. června 2015. Na základě nepřetržitého dohledu Komise v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 by doba trvání zařazení dotčených kontrolních subjektů měla být prodloužena do 30. června 2018.

(42)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 355/2014 (5) obsahuje chybu v číselném kódu Nepálu u kontrolního subjektu „Onecert, Inc.“. Tuto chybu je třeba opravit.

(43)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(44)

Protože uvedené datum 30. června 2015 jako termín doby trvání zařazení na seznamy v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 musí být včas změněno, měly by příslušné změny platit od 30. června 2015.

(45)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise posoudí, zda uzná a zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 3, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely sestavování prvního seznamu se posoudí pouze kompletní žádosti doručené před 31. říjnem 2016.“

2)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise posoudí, zda uzná a zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 10, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely aktualizování seznamu se posoudí pouze úplné žádosti.“

3)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

4)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nicméně body 4 a 5 přílohy I a bod 33 přílohy II se použijí ode dne 30. června 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření na dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 106, 9.4.2014, s. 15).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se Austrálie se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Department of Agriculture www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic“

2)

V položce týkající se Japonska se bod 5 mění takto:

a)

Řádek týkající se číselného kódu JP-BIO-007 se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html“

b)

Řádek týkající se číselného kódu JP-BIO-009 se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html“

c)

Řádek týkající se číselného kódu JP-BIO-010 se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/“

d)

Řádek týkající se číselného kódu JP-BIO-018 se nahrazuje tímto:

„JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org“

3)

V položce týkající se Korejské republiky se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do“

4)

V položce týkající se Tuniska se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Doba trvání zařazení: neurčena.“

5)

V položce týkající se Spojených států se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Doba trvání zařazení: neurčena.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce týkající se „Abcert AG“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se následující řádky v abecedním pořadí:

„Albánie

AL-BIO-137

x

x

Arménie

AM-BIO-137

x

x

Bosna a Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-137

x

x

Kyrgyzstán

KG -BIO-137

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-137

x

x

Černá Hora

ME-BIO-137

x

x

Srbsko

RS-BIO-137

x

x

Tádžikistán

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistán

TM-BIO-137

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-137

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Moldavska se do sloupce B doplňuje křížek;

c)

na konci tabulky se doplňuje poznámka pod čarou týkající se Kosova:

„(1)

Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“

2)

V položce týkající se „Afrisco Certified Organic, CC“ se v bodě 3 v řádcích týkajících se Namibie, Jihoafrické republiky, Svazijska, Zambie a Zimbabwe doplňuje ve sloupci B křížek.

3)

V položce týkající se „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se v bodě 3. vkládají následující řádky v abecedním pořadí:

„Bolívie

BO-BIO-151

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

Kapverdy

CV-BIO-151

x

Kolumbie

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-151

x

Ekvádor

EC-BIO-151

x

Egypt

EG-BIO-151

x

Salvador

SV-BIO-151

x

Etiopie

ET-BIO-151

x

x

Fidži

FJ-BIO-151

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-151

x

Gruzie

GE-BIO-151

x

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonésie

ID-BIO-151

x

Írán

IR-BIO-151

x

Kazachstán

KZ-BIO-151

x

Keňa

KE-BIO-151

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mexiko

MX-BIO-151

x

Černá Hora

ME-BIO-151

x

Nepál

NP-BIO-151

x

x

Nikaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigérie

NG-BIO-151

x

x

Papua Nová Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipíny

PH-BIO-151

x

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Srbsko

RS-BIO-151

x

Šalamounovy ostrovy

SB-BIO-151

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-151

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-151

x

Thajsko

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistán

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

Uruguay

UY-BIO-151

x

Uzbekistán

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

—“

4)

Celá položka týkající se „Austria Bio Garantie GmbH“ se zrušuje.

5)

Celá položka týkající se „BCS Öko-Garantie GmbH“ se zrušuje.

6)

Do položky týkající se „Bioagricert S.r.l.“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v abecedním pořadí:

„Írán

IR-BIO-132

x

x

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

—“

7)

V položce týkající se subjektu „Bio Latina Certificadora“ se bod 3 mění takto:

a)

v řádku týkajícím se Nikaraguy se do sloupce A doplňuje křížek;

b)

v řádku týkajícím se Peru se do sloupce A přidává křížek a sloupec C se zrušuje.

8)

V položce týkající se „Caucacert Ltd“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Gruzie přidává křížek do sloupce B a F.

9)

Položka týkající se subjektu „CCPB Srl“ se mění takto:

a)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Itálie“;

b)

v bodě 3 se doplňuje tento řádek:

„Mali

ML-BIO-102

x

x

—“

10)

V položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 nahrazuje tímto:

a)

vkládají se následující řádky v abecedním pořadí:

„Kambodža

KH-BIO-140

x

x

Salvador

SV-BIO-140

x

x

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

Laos

LA-BIO-140

x

x

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malajsie

MY-BIO-140

x

x

Mosambik

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibie

NA-BIO-140

x

x

Nikaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

Východní Timor

TL-BIO-140

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Číny se do sloupce F doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Bývalé jugoslávské republiky Makedonie se do sloupce F doplňuje křížek;

d)

v řádku týkajícím se Srbska se do sloupce F doplňuje křížek.

11)

V položce týkající se „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ se v bodě 3 vkládá následující řádek:

„Kolumbie

CO-BIO-104

x

—“

12)

V položce týkající se „Control Union Certifications“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v abecedním pořadí:

„Alžírsko

DZ-BIO-149

x

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-149

x

x

x

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

Gambie

GM-BIO-149

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-149

x

x

x

Rusko

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Súdán

SD-BIO-149

x

x

x

—“

13)

V položce týkající se „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se následující řádky v abecedním pořadí:

„Chile

CL-BIO-154

x

Etiopie

ET-BIO-154

x

Tchaj-wan

TW-BIO-154

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Kolumbie se do sloupce E doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Kuby se do sloupce E doplňuje křížek;

d)

v řádku týkajícím se Japonska se do sloupce C doplňuje křížek.

14)

V položce týkající se „Ecoglobe“ se v bodě 3 v řádcích týkajících se Afghánistánu, Arménie, Běloruska, Íránu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Ruska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny a Uzbekistánu do sloupce B doplňuje křížek.

15)

Celá položka týkající se „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“ se zrušuje.

16)

V položce týkající se „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v abecedním pořadí:

„Panama

PA-BIO-123

x

x

Surinam

SR-BIO-123

x

x

—“

17)

V položce týkající se „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Turecka přidává křížek do sloupce B a E.

18)

Celá položka týkající se „IMO Institut für Marktökologie GmbH“ se zrušuje.

19)

V položce týkající se „Indocert“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Indie zrušuje křížek ve sloupci C.

20)

V položce týkající se „IMOswiss AG“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se následující řádky v abecedním pořadí:

„Bahamy

BS-BIO-143

 

x

Kambodža

KH-BIO-143

x

x

Gambie

GM-BIO-143

x

x

Honduras

HN-BIO-143

x

Írán

IR-BIO-143

x

x

Laos

LA-BIO-143

x

x

Malajsie

MY-BIO-143

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-143

x

x

Omán

OM-BIO-143

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Etiopie se do sloupce B doplňuje křížek.

21)

V položce týkající se „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ se do bodu 3 vkládá následující řádek:

„Pobřeží slonoviny

CI-BIO-111

x

x

—“

22)

Vkládá se následující řádek:

„‚Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH‘

1.

Adresa: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.bcs-oeko.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-141

x

x

Alžírsko

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Arménie

AM-BIO-141

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-141

x

x

Bangladéš

BD-BIO-141

x

x

x

Bělorusko

BY-BIO-141

x

x

x

Benin

BJ-BIO-141

x

x

Bhútán

BT-BIO-141

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazílie

BR-BIO-141

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Čad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-141

x

x

x

x

Kostarika

CR-BIO-141

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-141

x

x

Ekvádor

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypt

EG-BIO-141

x

x

Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzie

GE-BIO-141

x

x

x

Fidži

FJ-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Indie

IN-BIO-141

x

Indonésie

ID-BIO-141

x

x

Írán

IR-BIO-141

x

x

x

Japonsko

JP-BIO-141

x

x

Keňa

KE-BIO-141

x

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malajsie

MY-BIO-141

x

x

Mexiko

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-141

x

x

Mongolsko

MN-BIO-141

x

x

x

x

Černá Hora

ME-BIO-141

x

x

Maroko

MA-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Myanmar/Barma

MM-BIO-141

x

x

x

Namibie

NA-BIO-141

x

x

Nepál

NP-BIO-141

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Omán

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Papua Nová Guinea

PG-BIO-141

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-141

x

x

x

Rusko

RU-BIO-141

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Srbsko

RS-BIO-141

x

x

Singapur

SG-BIO-141

x

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-141

x

x

Súdán

SD-BIO-141

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-141

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-141

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-141

x

x

Thajsko

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turecko

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukrajina

UA-BIO-141

x

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-141

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2018.“

23)

Položka týkající se „LACON GmbH“ se mění takto:

a)

bod 3 se mění takto:

i)

vkládají se následující řádky v abecedním pořadí:

„Bhútán

BT-BIO-134

x

x

Indonésie

ID-BIO-134

x

x

Mauricius

MU-BIO-134

x

x

Nigérie

NG-BIO-134

x

x

Senegal

SN-BIO-134

x

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-134

x

x

Uganda

UG-BIO-134

x

x

—“

ii)

v řádku týkajícím se Brazílie se do sloupce A a D doplňuje křížek,

iii)

v řádku týkajícím se Madagaskaru se do sloupce B doplňuje křížek,

iv)

v řádku týkajícím se Mali se do sloupce D doplňuje křížek,

v)

v řádku týkajícím se Maroka se do sloupce B doplňuje křížek,

vi)

v řádku týkajícím se Srbska se do sloupce B doplňuje křížek,

vii)

v řádku týkajícím se Tanzanie se do sloupce B doplňuje křížek,

viii)

v řádku týkajícím se Spojených arabských emirátů se do sloupce A doplňuje křížek;

b)

v bodě 4 se zrušuje slovo „víno“.

24)

V položce týkající se „Letis S.A.“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v abecedním pořadí:

„Kajmanské ostrovy

KY-BIO-135

x

 

x

Ekvádor

EC-BIO-135

x

x

Mexiko

MX-BIO-135

x

—“

25)

V položce týkající se „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ se v bodě 3 vkládá následující řádek:

„Čína

CN-BIO-119

x

x

—“

26)

V položce týkající se „Onecert, Inc.“ se řádek pro Nepál v bodě 3 nahrazuje tímto:

„Nepál

NP-BIO-152

x

x

—“

27)

V položce týkající se „Organic Control System“ se do bodu 3 vkládá následující řádek:

„Černá Hora

ME-BIO-162

x

x

—“

28)

V položce týkající se „Organic Standard“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se následující řádky v abecedním pořadí:

„Arménie

AM-BIO-108

x

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-108

x

x

Gruzie

GE-BIO-108

x

x

x

Kazachstán

KG-BIO-108

x

x

Kyrgyzstán

KZ-BIO-108

x

x

Moldavsko

MD-BIO-108

x

x

Rusko

RU-BIO-108

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-108

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Běloruska se do sloupce C, D, E a F doplňuje křížek;

c)

v řádku týkajícím se Ukrajiny se do sloupce C, E a F doplňuje křížek.

29)

V položce týkající se „Organización Internacional Agropecuaria“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-110

x

x

Bolívie

BO-BIO-110

x

x

Brazílie

BR-BIO-110

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Paraguay

PY-BIO-110

x

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

x

—“

30)

Celá položka týkající se „SGS Austria Controll-Co. GmbH“ se zrušuje.

31)

V položce týkající se „Soil Association Certification Limited“ se v bodě 3 vkládají následující řádky v abecedním pořadí:

„Alžírsko

DZ-BIO-142

x

x

Bahamy

BS-BIO-142

x

x

Hongkong

HK-BIO-142

x

x

Malawi

MW-BIO-142

x

x

Samoa

WS-BIO-142

x

x

Singapur

SG-BIO-142

x

x

Vietnam

VN-BIO-142

x

x

—“

32)

V položce týkající se „Suolo e Salute srl“ se v bodě 3 zrušuje řádek ohledně Srbska.

33)

V položkách týkajících se „Abcert AG“, „Agreco R.F. Göderz GmbH“, „Albinspekt“, „ARGENCERT SA“, „Australian Certified Organic“, „Bioagricert S.r.l.“, „BioGro New Zealand Limited“, „Bio Latina Certificadora“, „Bolicert Ltd“, „Caucacert Ltd“, „CCOF Certification Services“, „CCPB Srl“, „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“, „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“, „Certisys“, „Control Union Certifications“, „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“, „Ecocert SA“, „Ecoglobe“, „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“, „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“, „IBD Certifications Ltd“, „IMO Control Latinoamérica Ltda.“, „IMO Control Private Limited“, „Indocert“, „IMOswiss AG“, „International Certification Services, Inc.“, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“, „Japan Organic and Natural Foods Association“, „LACON GmbH“, „Letis S.A.“, „NASAA Certified Organic Pty Ltd“, „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“, „Onecert, Inc.“, „Oregon Tilth“, „Organic agriculture certification Thailand“, „Organic Certifiers“, „Organic crop improvement association“, „Organic Standard“, „Organización Internacional Agropecuaria“, „Organska Kontrola“, „QC&I GmbH“, „Quality Assurance International“, „Soil Association Certification Limited“, „Suolo e Salute srl“ a „Uganda Organic Certification Ltd“ se bod 5 nahrazuje následujícím:

„5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018.“


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU