(EU) 2015/735Nařízení Rady (EU) 2015/735 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014

Publikováno: Úř. věst. L 117, 8.5.2015, s. 13-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. května 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. května 2015 Nabývá účinnosti: 9. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/735

ze dne 7. května 2015

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení nařízení (EU) č. 748/2014

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 748/2014 (1) se provádí rozhodnutí Rady 2014/449/SZBP (2), kterým se stanoví omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, které brání politickému procesu v Jižním Súdánu, a to i prostřednictvím násilných činů nebo porušováním dohod o příměří, jakož i osob odpovědných za vážné porušování lidských práv v Jižním Súdánu.

(2)

Dne 3. března 2015 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti OSN“) rezoluci č. 2206 (2015), kterou se stanoví omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob odpovědných a spoluvinných za činy nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu, nebo se na nich přímo nebo nepřímo podílejících.

(3)

V rozhodnutí (SZBP) 2015/740 (3) se Rada rozhodla sloučit omezující opatření stanovená v rezoluci Rada bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) a omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2014/449/SZBP do jediného právního nástroje.

(4)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a k tomu, aby byla skutečně prováděna, a zejména aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je tudíž nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(5)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(6)

Pravomoc měnit seznamy v přílohách I a II tohoto nařízení by měla být vykonávána Radou vzhledem ke specifickým hrozbám pro mezinárodní mír a bezpečnost v regionu vyvolaným situací v Jiřním Súdánu a pro zajištění konzistence s postupy, kterými se mění a přezkoumávají přílohy rozhodnutí (SZBP) 2015/740.

(7)

K provedení tohoto nařízení a pro zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další relevantní údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů by mělo být prováděno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(8)

Nařízení (EU) č. 748/2014 by mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb ze třetí země do jakékoli jiné třetí země, nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

b)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

c)

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu „smlouva“ zahrnuje i dluhopis, záruku nebo příslib odškodnění, a to zejména finanční záruku nebo příslib finančního odškodnění, a úvěr, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

d)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze III;

e)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

f)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

g)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

h)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

i)

„technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací, včetněústní formy pomoci;

j)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

Zakazuje se:

1)

Poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedeným zbraním a materiálu, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Jižním Súdánu nebo pro použití v Jižním Súdánu.

2)

Poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zejména včetně úvěrů, půjček a pojištění vývozních úvěrů, jakož i pojištění a zajištění, pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytnutí související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Jižním Súdánu nebo pro použití v Jižním Súdánu.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány povolit poskytnutí financování a finanční pomoci, technické pomoci a zprostředkovatelských služeb v souvislosti s:

a)

nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely či použití související s monitorováním dodržování lidských práv nebo pro programy OSN, Africké unie, Evropské unie a Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) na výstavbu institucí;

b)

materiálem určeným pro operace Evropské unie, OSN a Africké unie na řešení krizí;

c)

zařízením a materiálem na odminovávání a materiálem používaným při odminovávání;

d)

podporou procesu reformy bezpečnostního sektoru v Jižním Súdánu.

2.   Pro činnosti, které již byly uskutečněny, se povolení neposkytne.

Článek 4

Článek 2 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Jižního Súdánu zaměstnanci Evropské unie nebo jejích členských států, zaměstnanci OSN nebo zaměstnanci Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD), zástupci médií a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a přidruženým personálem pouze pro jejich osobní potřeby.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. V příloze I jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány určené výborem Rady bezpečnosti OSN zřízeným podle bodu 16 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015) (dále jen „Výbor pro sankce“) jako odpovědné nebo spoluvinné za činy nebo politiky, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jižního Súdánu, nebo jako ty, které se na nich přímo nebo nepřímo podílely, v souladu s body 6, 7, 8 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015).

2.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze II nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí (SZBP) 2015/740 určila Rada jako odpovědné za narušování politického procesu v Jižním Súdánu, a to i prostřednictvím násilných činů nebo porušováním dohod o příměří, jakož i osoby odpovědné za závažná porušování lidských práv v Jižním Súdánu a fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány s nimi spojené.

3.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo ani nepřímo, zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v přílohách I a II nebo v jejich prospěch.

Článek 6

Odchylně od čl. 5 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

ii)

určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; nebo

iii)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

a

b)

dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce rozhodnutí dle písmene a) a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitku do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

Článek 7

Odchylně od čl. 5 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů;

b)

dotčený členský stát oznámil toto rozhodnutí Výboru pro sankce a Výbor pro sankce toto rozhodnutí schválil.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, poté, co se ujistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze II a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 9

Odchylně od čl. 5 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2206 (2015), nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vynesené před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovýmto zástavním právem nebo uznaných jako platné takovýmto rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I nebo II;

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě;

e)

zástavní právo nebo rozhodnutí bylo členským státem oznámeno Výboru pro sankce.

Článek 10

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v čl. 5 odst. 2 na seznam v příloze II, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v členském státě nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v příslušném členském státě před tímto dnem či po něm;

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I nebo II;

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 11

Odchylně od čl. 5 odst. 1 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, která byla dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřena přede dnem, kdy byla tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán určena Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledal všechny tyto skutečnosti:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I;

b)

platba není v rozporu s čl. 5 odst. 3;

c)

příslušný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr udělit povolení alespoň deset pracovních dnů předem.

Článek 12

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány zařazeny do přílohy II, mohou příslušnéorgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal všechny tyto skutečnosti:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze II;

b)

platba není v rozporu s čl. 5 odst. 3.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 13

1.   Ustanovení čl. 5 odst. 3 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto operacích příslušný orgán.

2.   Jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 5 odst. 1 a odst. 2, na připisování prostředků na zmrazené účty se čl. 5 odst. 3 nepoužije v žádném z těchto případů:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy I nebo II.

3.   Pokud jde o fyzické a právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v příloze II, čl. 5 odst. 3 se nepoužije na připisování prostředků na zmrazené účty v případě plateb splatných na základě soudních nebo správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v členském státě nebo vykonatelných v dotčeném členském státě, jsou-li veškeré takové platby zmrazeny podle čl. 5 odst. 2.

Článek 14

1.   Aniž jsou dotčena příslušná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, v němž mají své bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 5, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

Článek 15

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článcích 2 a 5.

Článek 16

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněná v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 17

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li uplatněn:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I nebo II;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 18

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 5 a povoleních udělených na základě článků 3a 6 až 12;

b)

porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy si poskytují navzájem a poskytují i Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 19

Komise je oprávněna měnit přílohu III na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 20

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí na seznam fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán a uvede důvody tohoto určení, zařadí Rada dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam uvedený v příloze I. Rada sdělí své rozhodnutí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, včetně odůvodnění, přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, není-li jejich adresa známa, čímž této dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu poskytne možnost předložit připomínky.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, přezkoumá Rada své rozhodnutí a informuje o tom dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán.

3.   Pokud bude v rámci OSN rozhodnuto o vyjmutí některé fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu ze seznamu, nebo o změně identifikačních údajů některé fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, změní Rada přílohu I odpovídajícímm způsobem.

Článek 21

Příloha I obsahuje, jsou-li k dispozici, informace poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, které jsou nezbytné pro identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. V případě fyzických osob se jedná zejména o tyto informace: příjmení a jméno, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, zastávanou funkci nebo povolání. V případě právnických osob, subjektů či orgánů se jedná zejména o tyto informace: název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I obsahuje rovněž datum určení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 22

1.   Pokud se Rada rozhodne uvalit na některou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán opatření uvedená v čl. 5 odst. 2, změní přílohu II odpovídajícím způsobem.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů pro jejich zařazení na seznam, přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, není-li jejich adresa známa, čímž této dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu poskytne možnost předložit připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, přezkoumá Rada své rozhodnutí a informuje o tom dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán.

4.   Seznam uvedený v příloze II je pravidelně přezkoumáván alespoň každých 12 měsíců.

Článek 23

1.   Příloha II obsahuje rovněž důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů na seznam.

2.   Příloha II obsahuje, jsou-li k dispozici, informace, které jsou nezbytné pro identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. V případě fyzických osob se jedná zejména o tyto informace: příjmení a jméno, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, zastávanou funkci nebo povolání. V případě právnických osob, subjektů či orgánů se jedná zejména o tyto informace: název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání..

Článek 24

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení usatnovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny jejich následné změny.

Článek 25

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze III. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze III.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.

Článek 26

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 27

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2015.

Za Radu

předseda

E. RINK?VIČS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 748/2014 ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 13).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/449/SZBP ze dne 10. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 100).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/740 ze dne 7. května 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jižním Súdánu a o zrušení rozhodnutí 2014/449/SZBP (viz strana 52 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 1

A.

FYZICKÉ OSOBY

B.

PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY A ORGÁNY


PŘÍLOHA II

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 2

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Santino DENG

(také znám jako: Santino Deng Wol)

Velitel třetí pěší divize Súdánské lidově osvobozenecké armády (SPLA)

Santino Deng je velitelem třetí pěší divize SPLA, která se v květnu roku 2014 podílela na opětovném obsazení města Bentiu. Santino Deng je tedy odpovědný za porušení dohody o ukončení nepřátelských akcí ze dne 23. ledna.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(také znám jako: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Vůdce protivládní milice Nuerů Místo narození: Mayom County Unity State

Peter Gadet je vůdcem protivládní milice Nuerů, která ve dnech 15. až 17. dubna 2014 zaútočila na město Bentiu, čímž porušila dohodu o ukončení nepřátelských akcí ze dne 23. ledna. V důsledku útoku bylo zabito více než 200 civilních obyvatel. Peter Gadet tedy nese odpovědnost za podněcování koloběhu násilí, a tudíž za maření politického procesu v Jižním Súdánu, jakož i za závažná porušování lidských práv.

11.7.2014


PŘÍLOHA III

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISI:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU