(EU) 2015/477Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními

Publikováno: Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 11-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2015 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/477

ze dne 11. března 2015

o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 452/2003 (2) bylo podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené nařízení mělo být kodifikováno.

(2)

Nařízením Rady (ES) č. 1225/2009 (4) byla stanovena společná pravidla o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Unie.

(3)

Nařízením Rady (ES) č. 597/2009 (5) byla stanovena obecná pravidla o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Unie.

(4)

Nařízením Rady (ES) č. 260/2009 (6) a nařízením Rady (ES) č. 625/2009 (7) byla stanovena společná pravidla k přijímání ochranných opatření proti dovozu z některých zemí, které nejsou členy Unie. Ochranná opatření mohou mít podobu celních opatření uplatňovaných buď na všechny dovozy, nebo na dovozy přesahující předem stanovené množství. Tato ochranná opatření znamenají, že zboží je způsobilé ke vstupu na trh Unie po zaplacení příslušných cel.

(5)

Dovoz některého zboží může být podmíněn jak antidumpingovými nebo antisubvenčními opatřeními na jedné straně, tak ochrannými celními opatřeními na straně druhé. Cílem prvních opatření je odstranit pokřivení trhu vytvořená nekalými obchodními praktikami, cílem druhých je pak poskytnout ochranu před značným zvýšením dovozů.

(6)

Kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými celními opatřeními vůči jednomu a tomu samému výrobku by však mohla mít větší účinek, než který byl zamýšlen nebo je žádoucí ve smyslu politiky a cílů Unie v oblasti ochrany obchodu. Takováto kombinace opatření by obzvláště mohla představovat nežádoucí tíživé břemeno pro některé vyvážející výrobce usilující o vývoz do Unie, což by mohlo mít za následek zabránění jejich přístupu na trh Unie.

(7)

Z toho vyplývá, že vyvážející výrobci usilující o vývoz do Unie by neměli být zatíženi nežádoucími tíživými břemeny a měli by mít i nadále přístup na trh Unie.

(8)

Je tedy žádoucí zajistit, aby cíle ochranných celních opatření a antidumpingových nebo antisubvenčních opatření mohly být splněny, aniž by uvedeným vyvážejícím výrobcům bylo bráněno v přístupu na trh Unie. Měla by tedy být přijata zvláštní ustanovení, která Komisi umožní, bude-li to považovat za vhodné, přijmout opatření s cílem zajistit, aby kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření a ochranných celních opatření vůči stejnému výrobku neměla takovýto účinek.

(9)

Ačkoliv je možné předvídat, že antidumpingová i antisubvenčních opatření mohou být současně použitelná na stejný výrobek, není vždy možné předem stanovit přesný okamžik, kdy k tomu může dojít. Komise by tedy měla mít možnost přijmout pro takovou situaci opatření, která všem dotyčným hospodářským subjektům zajistí dostatečnou předvídatelnost a právní jistotu.

(10)

Komise může považovat za vhodné změnit, pozastavit nebo zrušit antidumpingová nebo antisubvenčních opatření nebo přiznat osvobození od jakýchkoli antidumpingových nebo vyrovnávacích cel nebo jejich částí, která by byla jinak splatná, nebo přijmout jakákoli jiná zvláštní opatření. Každé pozastavení nebo změna antidumpingových nebo antisubvenčních opatření nebo osvobození od nich by měly být poskytnuty pouze na omezenou dobu.

(11)

Opatření přijatá podle tohoto nařízení by měla být použitelná ode dne jejich vstupu v platnost, pokud v něm není stanoveno jinak, a neměla by tedy sloužit jako základ pro navrácení cel vybraných před uvedeným dnem.

(12)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k uplatňování tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (8),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pokud se Komise domnívá, že by kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými celními opatřeními vůči stejným dovozům mohla vést k větším dopadům, než jaké jsou z hlediska politiky Unie v oblasti ochrany obchodu žádoucí, může přezkumným postupem podle čl. 3 odst. 2 přijmout jedno nebo více z následujících opatření, která považuje za vhodná:

a)

opatření ke změně, pozastavení nebo zrušení existujících antidumpingových nebo antisubvenčních opatření;

b)

opatření k osvobození dovozů nebo jejich části od antidumpingových nebo vyrovnávacích cel, která by byla jinak splatná;

c)

jakékoli jiné zvláštní opatření považované za daných okolností za vhodné.

2.   Každá změna, pozastavení nebo osvobození podle odstavce 1 platí pouze po časově omezenou dobu a použije se, pouze pokud platí příslušná ochranná opatření.

Článek 2

Každé opatření přijaté podle tohoto nařízení se použije ode dne jeho vstupu v platnost. Nezakládá právo na vrácení cel vybraných před uvedeným dnem, pokud v daném opatření není stanoveno jinak.

Článek 3

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 452/2003 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 2. března 2015.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může Společenství přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 8).

(3)  Viz příloha I.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následná změna

Nařízení Rady (ES) č. 452/2003

(Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 8).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014

(Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 1).

Pouze bod 10 přílohy


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 452/2003

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 2a

Článek 3

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU