(EU) 2015/340Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015 , kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1-122 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. února 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2015 Nabývá účinnosti: 26. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/340

ze dne 20. února 2015,

kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8c odst. 10 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Řídící letového provozu a osoby a organizace podílející se na jejich výcviku, zkouškách, přezkušování, lékařských prohlídkách a posuzování zdravotní způsobilosti musí splňovat příslušné hlavní požadavky stanovené v příloze Vb nařízení (ES) č. 216/2008. Zejména mají osvědčení nebo průkazy způsobilosti získat až poté, co prokážou, že tyto hlavní požadavky splnili.

(2)

Ukázalo se, že evropský průkaz způsobilosti představuje účinný způsob uznávání a osvědčování způsobilosti řídících letového provozu, kteří z povahy své profese sehrávají zvláštní úlohu při zajišťování bezpečného řízení letového provozu. Zavedení norem odborné způsobilosti v Unii snížilo nejednotnost v této oblasti a přispělo k účinnější organizaci práce při stále vyšší míře regionální spolupráce mezi poskytovateli letových navigačních služeb. Zachování a zdokonalování společného systému udělování průkazů způsobilosti pro řídící letového provozu pracujících v Unii představuje důležitou součást evropského systému řízení letového provozu. Za tímto účelem by nyní měly být stanoveny technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu, které budou odrážet současný stav techniky.

(3)

Poskytování letových navigačních služeb vyžaduje vysoce odborný personál, a zejména řídící letového provozu, jejichž odbornou způsobilost prokazuje průkaz způsobilosti, který je vydán na základě splnění podrobných požadavků stanovených v tomto nařízení. Kvalifikace uvedená na průkazu způsobilosti by měla udávat typ letové provozní služby, k jejímuž poskytování je řídící letového provozu způsobilý. Doložky k průkazu způsobilosti uvádějí jednak zvláštní dovednosti řídícího letového provozu a jednak oprávnění poskytovat služby v určitém sektoru, skupině sektorů a/nebo na určitém provozním pracovišti vydané příslušnými úřady.

(4)

Úřady, které vykonávají dohled a ověřování souladu podle tohoto nařízení, by měly být na řídících letového provozu při vydávání průkazů způsobilosti nebo při prodlužování platnosti doložek, jakož i při pozastavování platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek či osvědčení nebo jejich rušení v případě, že podmínky pro jejich vydání již nejsou splněny, dostatečně nezávislé. Tyto úřady by rovněž měly být dostatečně nezávislé naposkytovatelích letových navigačních služeb a organizacích pro výcvik. Měly by si zachovat schopnost účinně plnit své úkoly. Příslušným úřadem nebo úřady nesoucím(i) odpovědnost pro účely tohoto nařízení může být stejný orgán nebo orgány, které jsou určeny nebo zřízeny v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (2). Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) by měla působit jako příslušný úřad, který vydává a obnovuje osvědčení organizacím pro výcvik řídících letového provozu se sídlem mimo území členských států, případně jejich personálu. Jako taková by měla splňovat stejné požadavky.

(5)

Vzhledem k zvláštní povaze letového provozu v Unii by měly být zavedeny a účinně uplatňovány společné normy odborné způsobilosti řídících letového provozu zaměstnaných poskytovateli letových navigačních služeb, tak aby bylo zajištěno poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (ATM/ANS) veřejnosti.

(6)

Členské státy by měly mít možnost uplatňovat toto nařízení na svůj vojenský personál poskytující služby veřejnosti podle čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 216/2008.

(7)

K incidentům a nehodám často významnou měrou přispívá špatná komunikace. Proto by měly být stanoveny podrobné požadavky na jazykové znalosti řídících letového provozu. Tyto požadavky vycházejí z požadavků přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a poskytují prostředky k prosazování těchto mezinárodně přijatých norem. V souvislosti s požadavky na jazykové znalosti jsou prosazovány zásady nediskriminace, transparentnosti a proporcionality, aby se podpořil volný pohyb pracovníků a současně zajistila bezpečnost. Platnost doložky jazykových znalostí by měla být přiměřená úrovni znalostí určené v tomto nařízení.

(8)

Společná pravidla pro vydávání a zachování průkazů způsobilosti řídících letového provozu jsou nezbytná ke zvýšení důvěry jednotlivých členských států v systémy ostatních států. Proto, aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, měly by se zavést jednotné požadavky na výcvik, kvalifikaci a odbornou způsobilost řídících letového provozu. Vedlo by to také k zajištění bezpečných a vysoce kvalitních služeb řízení letového provozu a přispělo k uznávání průkazů způsobilosti v celé Unii, a tím ke zvýšení volného pohybu a k lepší dostupnosti řídících letového provozu.

(9)

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) stanovila ve specifikaci pro společnou hlavní náplň vstupního výcviku řídících letového provozu („Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training“) vhodné normy pro vstupní výcvik. Tyto normy by nyní měly být promítnuty do práva Unie, aby se zohlednil vědecký a technický pokrok a usnadnil skutečně jednotný přístup ke vstupnímu výcviku, který je klíčovým prvkem pro zajištění mobility řídících letového provozu. Zároveň by měly být stanoveny požadavky na místní a průběžný výcvik se zřetelem k příslušným hlavním požadavkům uvedeným v článku 8c nařízení (ES) č. 216/2008. V případě, že nejsou evropské požadavky na výcvik stanoveny, mohou členské státy i nadále využívat výcvikových norem ICAO.

(10)

Organizace Eurocontrol vypracovala ve spolupráci se skupinou odborníků požadavky na posuzování zdravotní způsobilosti řídících letového provozu, které již členské státy uplatňovaly spolu s přílohou 1 ICAO. Tyto požadavky by nyní měly být provedeny do právního řádu Unie, aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování ve všech členských státech

(11)

Aby se zajistilo, že členské státy budou své povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti plnit správně a strukturovaným způsobem s využitím systémů správy a řízení používaných příslušnými úřady a organizacemi, jež vystupují jejich jménem, v souladu se státním programem bezpečnosti vypracovaným organizací ICAO, mělo by toto nařízení obsahovat požadavek, aby příslušné úřady toto nařízení uplatňovaly.

(12)

Udělování osvědčení organizacím pro výcvik je jedním ze základních činitelů přispívajících ke kvalitě výcviku řídících letového provozu, a tedy i k zajišťování bezpečnosti řízení letového provozu. Požadavky na organizace pro výcvik by proto měly být posíleny. Mělo by být možné osvědčovat výcvik podle typu výcviku, podle skupiny výcvikových služeb nebo podle skupiny výcvikových a letových navigačních služeb, a to s plným ohledem na zvláštní povahu výcviku, který daná organizace zajišťuje.

(13)

Obecné podmínky pro získání průkazu způsobilosti týkající se věku a požadavků na zdravotní způsobilost by neměly mít dopad na držitele stávajících průkazů způsobilosti. V zájmu zachování stávajících práv vyplývajících z průkazů způsobilosti a hladkého přechodu pro všechny držitele průkazů způsobilosti a pro příslušné úřady by se na průkazy způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti vydané členskými státy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES (3) a s nařízením Komise (EU) č. 805/2011 (4) mělo nahlížet tak, že byly vydány v souladu s tímto nařízením.

(14)

V zájmu jednotnosti by se definice psychoaktivních látek v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (5) měla upravit.

(15)

V návaznosti na dosažené výsledky a na požadavky EU v oblasti regulace by nařízení (EU) č. 805/2011 mělo být v zájmu srozumitelnosti zrušeno.

(16)

V souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 byla Komisi při přípravě opatření stanovených tímto nařízením nápomocna agentura.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla, která se týkají:

a)

podmínek pro vydávání, pozastavení platnosti a zrušení průkazů způsobilosti řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků, s nimi souvisejících kvalifikací a doložek a práv a povinností jejich držitelů;

b)

podmínek pro vydávání, omezení, pozastavení platnosti a zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti řídících letového provozu a řídících letového provozu-žáků a práv a povinností jejich držitelů;

c)

udělování osvědčení leteckým lékařům a leteckým zdravotním střediskům pro řídící letového provozu a řídící letového provozu-žáky;

d)

udělování osvědčení organizacím pro výcvik řídících letového provozu;

e)

podmínek platnosti, potvrzení/prodloužení platnosti, obnovy a používání takových průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení.

2.   Toto nařízení se vztahuje na:

a)

řídící letového provozu-žáky a řídící letového provozu vykonávající své úkoly v rámci oblasti působnosti nařízení (ES) č. 216/2008;

b)

osoby a organizace podílející se na udělování průkazů způsobilosti, výcviku, zkouškách, přezkušování nebo lékařských prohlídkách a posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Soulad s požadavky a postupy

1.   Řídící letového provozu-žáci, řídící letového provozu a osoby podílející se na udělování průkazů způsobilosti, výcviku, zkouškách, přezkušování nebo lékařských prohlídkách a posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů uvedení v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) musí být kvalifikovaní a musí být držiteli průkazu způsobilosti v souladu s ustanoveními příloh I, III a IV vydaným příslušným úřadem podle článku 6.

2.   Organizace uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) musí mít kvalifikaci v souladu s technickými požadavky a správními postupy stanovenými v přílohách I, III a IV a musí mít osvědčení vydané příslušným úřadem podle článku 6.

3.   Osvědčení zdravotní způsobilosti osob uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) musí splňovat technické požadavky a správní postupy stanovené v přílohách III a IV.

4.   Řídící letového provozu zaměstnaní poskytovateli letových navigačních služeb, kteří poskytují letové provozní služby ve vzdušném prostoru nad územím, na něž se vztahuje Smlouva, a mají hlavní místo činnosti a případně své sídlo mimo území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, se považují za držitele průkazu způsobilosti v souladu s odstavcem 1, splňují-li obě níže uvedené podmínky:

a)

jsou držiteli průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, který vydala třetí země v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy;

b)

prokázali příslušnému úřadu uvedenému v článku 6, že získali výcvik a úspěšně absolvovali zkoušky a hodnocení odpovídající zkouškám a hodnocením, jež vyžaduje část ATCO hlava D oddíly 1–4 přílohy I.

Úkoly a funkce přidělené řídícím letového provozu uvedeným v prvním pododstavci nesmí přesahovat rozsah práv vyplývajících z průkazu způsobilosti, který vydala třetí země.

5.   Instruktoři praktického výcviku a hodnotitelé zaměstnaní organizací pro výcvik se sídlem mimo území členských států se považují za kvalifikované v souladu s odstavcem 1, splňují-li obě níže uvedené podmínky:

a)

jsou držiteli průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, který vydala třetí země v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, s kvalifikací a případně doložkou ke kvalifikaci odpovídající průkazu způsobilosti, kvalifikaci a doložce, pro jejichž udělení jsou oprávněni provádět výcvik či hodnocení;

b)

prokázali příslušnému úřadu uvedenému v článku 6, že získali výcvik a úspěšně absolvovali zkoušky a hodnocení odpovídající těm, jež vyžaduje část ATCO hlava D oddíl 5 přílohy I.

Práva podle prvního pododstavce musí být uvedena v průkazu způsobilosti, který vydala třetí země, a omezují se na poskytování výcviku a hodnocení pro organizace pro výcvik mimo území členských států.

Článek 3

Poskytování služeb řízení letového provozu

1.   Služby řízení letového provozu smějí poskytovat pouze řídící letového provozu, kteří jsou kvalifikovaní a jimž byl vydán průkaz způsobilosti v souladu s tímto nařízením.

2.   Podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 členské státy v rámci možností zajistí, aby služby poskytované nebo zpřístupňované veřejnosti vojenským personálem uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení zaručovaly úroveň bezpečnosti odpovídající přinejmenším úrovni požadované hlavními požadavky stanovenými v příloze Vb uvedeného nařízení.

3.   Členské státy mohou toto nařízení uplatňovat na svůj vojenský personál poskytující služby veřejnosti.

Článek 4

Definice

Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice:

1)

„mimořádnou situací“ se rozumí okolnosti, včetně situací za zhoršených podmínek, s nimiž se řídící letového provozu běžně ani obvykle nesetká a pro něž si nevytvořil automatické dovednosti;

2)

„přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

3)

„službou řízení letového provozu (ATC)“ se rozumí služba poskytovaná za účelem:

a)

zabránění střetu:

mezi letadly a

mezi letadlem a překážkami na provozní ploše a

b)

urychlení a zachování řádného toku letového provozu;

4)

„stanoviště řízení letového provozu (ATC)“ je obecný pojem, kterým se označuje podle potřeby oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení nebo letištní řídící věž;

5)

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumí způsoby prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, které představují alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby prokazování souladu, které agentura dosud nezařadila mezi přijatelné způsoby průkazu;

6)

„hodnocením“ se rozumí zhodnocení praktických dovedností za účelem vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace a/nebo doložky (doložek) a potvrzení/prodloužení jejich platnosti a/nebo jejich obnovy, včetně zhodnocení chování hodnocené osoby a toho, jak znalosti a pochopení dokáže uplatnit v praxi;

7)

„doložkou hodnotitele“ se rozumí oprávnění zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, ve kterém je uvedena odborná způsobilost držitele hodnotit praktické dovednosti řídícího letového provozu-žáka a řídícího letového provozu;

8)

„stresem při kritických událostech“ se rozumí projevy neobvyklých a/nebo krajních emocionálních a fyzických reakcí a/nebo chování osoby v návaznosti na neočekávanou událost, nehodu, incident nebo vážný incident;

9)

„nouzovou situací“ se rozumí vážná a nebezpečná situace vyžadující okamžitá opatření;

10)

„zkouškou“ se rozumí formalizovaný test, který hodnotí znalosti osoby a pochopení;

11)

„poradenským materiálem (GM)“ se rozumí nezávazný materiál vypracovaný agenturou, který napomáhá objasnit význam požadavků nebo specifikací a používá se k podpoře výkladu nařízení (ES) č. 216/2008, jeho prováděcích pravidel a přijatelných způsobů průkazu;

12)

„letištním kódem ICAO“ se rozumí kód složený ze skupiny čtyř písmen sestavený podle pravidel předepsaných organizací ICAO v poslední aktualizované verzi její příručky DOC 7910 a přiřazený místu s leteckou pevnou stanicí;

13)

„doložkou jazykových znalostí“ se rozumí vyjádření zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, které popisuje jazykové znalosti držitele;

14)

„průkazem způsobilosti“ se rozumí dokument vydaný a schválený v souladu s tímto nařízením, který dává svému oprávněnému držiteli právo vykonávat práva vyplývající z kvalifikací a doložek v něm uvedených;

15)

„provozním výcvikem“ se rozumí fáze místního výcviku, během níž dříve získané návyky a dovednosti související s daným pracovním místem jsou integrovány v praxi pod dozorem kvalifikovaného instruktora pro provozní výcvik za skutečného provozu;

16)

„doložkou instruktora pro provozní výcvik (OJTI)“ se rozumí oprávnění zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, ve kterém je uvedena odborná způsobilost držitele udělovat pokyny při provozním výcviku a pokyny na syntetických výcvikových zařízeních;

17)

„trenažérem dílčích úkonů (PTT)“ se rozumí syntetické výcvikové zařízení za účelem výcviku plnění konkrétních vybraných provozních úkolů, aniž by studující musel plnit všechny praktické úkoly, které jsou normálně spojené s plně provozním prostředím;

18)

„výkonnostním cílem“ se rozumí jasné a jednoznačné vyjádření ohledně výkonnosti, která se od osoby podstupující výcvik očekává, podmínek, za nichž se této výkonnosti dosahuje, a úrovně, kterou by osoba podstupující výcvik měla splňovat;

19)

„dočasnou nezpůsobilostí“ se rozumí dočasný stav, který brání držiteli průkazu způsobilosti vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti, přičemž jeho kvalifikace, doložky osvědčení zdravotní způsobilosti jsou platné;

20)

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; kofein a tabák se mezi ně nezahrnují;

21)

„doložkou ke kvalifikaci“ se rozumí oprávnění zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, ve kterém jsou uvedeny zvláštní podmínky, práva nebo omezení, jež jsou s příslušnou kvalifikací spojeny;

22)

„obnovou“ se rozumí správní úkon, který po uplynutí doby platnosti kvalifikace, doložky nebo osvědčení obnovuje práva vyplývající z kvalifikace, doložky nebo osvědčení pro další vymezené časové období za předpokladu splnění stanovených požadavků;

23)

„prodloužením platnosti“ se rozumí správní úkon, který ještě v období platnosti kvalifikace, doložky nebo osvědčení umožňuje držiteli pokračovat ve vykonávání práv vyplývajících z kvalifikace, doložky nebo osvědčení po další stanovené časové období za předpokladu splnění stanovených požadavků;

24)

„sektorem“ se rozumí část řízené oblasti a/nebo část letové informační oblasti nebo horního vzdušného prostoru;

25)

„simulátorem“ se rozumí syntetické výcvikové zařízení, které představuje důležité prvky skutečného provozního prostředí a reprodukuje provozní podmínky, za nichž osoba podstupující výcvik může přímo plnit praktické úkoly v reálném čase;

26)

„syntetickým výcvikovým zařízením“ se rozumí jakýkoli druh zařízení, které simuluje provozní podmínky, včetně simulátorů a trenažérů dílčích úkonů;

27)

„doložkou instruktora syntetických výcvikových zařízení (STDI)“ se rozumí oprávnění zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, ve kterém je uvedena odborná způsobilost držitele udělovat pokyny na syntetických výcvikových zařízeních;

28)

„výcvikovým kurzem“ se rozumí teoretická výuka a/nebo praktický výcvik zapracované do strukturovaného rámce a poskytované po stanovenou dobu;

29)

„organizací pro výcvik“ se rozumí organizace, jež získala osvědčení příslušného úřadu k poskytování jednoho nebo několika druhů výcviku;

30)

„místní doložkou“ se rozumí oprávnění zapsané v průkazu způsobilosti, jehož je součástí, ve kterém je uveden letištní kód ICAO a sektory, skupiny sektorů a/nebo pracoviště, kde je držitel průkazu způsobilosti způsobilý pracovat;

31)

„ověřením platnosti“ se rozumí postup, na základě kterého po úspěšném absolvování kurzu pro získání místní doložky související s určitou kvalifikací nebo doložkou ke kvalifikaci může držitel začít vykonávat práva vyplývající z této kvalifikace nebo doložky ke kvalifikaci.

Článek 5

Příslušný úřad

1.   Členské státy určí nebo zřídí jeden nebo více příslušných úřadů s přidělenými pravomocemi pro udělování osvědčení osobám a organizacím, na něž se vztahuje toto nařízení, a dohled nad nimi.

2.   V rámci funkčního bloku vzdušného prostoru nebo v případě přeshraničního poskytování služeb se příslušné úřady určí po dohodě dotčených členských států.

3.   Pokud členský stát určí nebo zřídí více příslušných úřadů než jeden, jsou jednoznačně vymezeny pravomoci z hlediska odpovědností a případně zeměpisné působnosti každého z nich. Činnost těchto úřadů je koordinována s cílem zajistit v rámci každé příslušné působnosti účinný dohled nad všemi osobami a organizacemi, na něž se vztahuje toto nařízení.

4.   Příslušné úřady jsou nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb a organizacích pro výcvik. Této nezávislosti je dosaženo dostatečným oddělením příslušných úřadů na jedné straně a poskytovatelů letových navigačních služeb a organizací pro výcvik na druhé straně, a to alespoň na funkční úrovni. Příslušné úřady vykonávají své pravomoci nestranným a transparentním způsobem.

První pododstavec se vztahuje rovněž na agenturu, jedná-li v působnosti příslušného úřadu podle čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 3 písm. a) bodu ii).

5.   Členské státy zajišťují, aby byly příslušné úřady způsobilé k provádění činností spojených s udělováním osvědčení a dohledem, které jsou zahrnuty v jejich programech udělování osvědčení a dohledu, včetně toho, aby měly dostatečné zdroje pro plnění požadavků vyplývajících z přílohy II tohoto nařízení (část ATCO.AR). Členské státy zejména využívají hodnocení vypracovaná příslušnými úřady v souladu s částí ATCO.AR.A.005 písm. a) přílohy II k prokázání jejich způsobilosti.

6.   Členské státy zajišťují, aby ve vztahu k personálu příslušných úřadů, který provádí činnosti spojené s dohledem a udělováním osvědčení podle tohoto nařízení, nedošlo k přímému či nepřímému střetu zájmů, zejména pokud jde o rodinné nebo finanční zájmy dotčeného personálu.

7.   Příslušné úřady jmenované nebo zřízené členským státem pro účely nařízení (EU) č. 805/2011 se i nadále považují za příslušné úřady pro účely tohoto nařízení, pokud dotčený členský stát nestanoví jinak. V posledním uvedeném případě členský stát oznámí agentuře název a adresu každého příslušného úřadu, který na základě tohoto článku jmenuje nebo zřizuje, jakož i jakékoliv změny s tím související.

Článek 6

Příslušný úřad pro účely příloh I, III a IV

1.   Pro účely přílohy I se příslušným úřadem rozumí úřad (úřady) určený nebo zřízený (určené nebo zřízené) členským státem, který daná osoba žádá o vydání průkazu způsobilosti.

2.   Pro účely přílohy III a pro dohled nad dodržováním požadavků stanovených v příloze I, které se týkají poskytovatelů letových navigačních služeb, je příslušným úřadem:

a)

úřad jmenovaný nebo zřízený jako příslušný úřad pro dohled členským státem, v němž má žadatel hlavní místo své činnosti, popřípadě své sídlo, není-li ve dvoustranných nebo vícestranných dohodách mezi členskými státy nebo jejich příslušnými úřady stanoveno jinak;

b)

agentura v případě, že má žadatel hlavní místo své činnosti, popřípadě své sídlo, mimo území členských států.

3.   Pro účely přílohy IV je příslušným úřadem:

a)

v případě leteckých zdravotních středisek:

i)

úřad určený členským státem, ve kterém má letecké zdravotní středisko hlavní místo obchodní činnosti;

ii)

agentura v případě, že se letecké zdravotní středisko nachází ve třetí zemi;

b)

v případě leteckých lékařů:

i)

úřad určený členským státem, ve kterém má letecký lékař hlavní místo praxe;

ii)

nachází-li se hlavní místo praxe leteckého lékaře ve třetí zemi, úřad určený členským státem, ve kterém letecký lékař žádá o vydání osvědčení.

Článek 7

Přechodná ustanovení

1.   Průkazy způsobilosti, kvalifikace a doložky vydané v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátních předpisů založených na směrnici 2006/23/ES a průkazy způsobilosti, kvalifikace a doložky vydané v souladu s ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 805/2011 se považují za vydané v souladu s tímto nařízením.

2.   Kvalifikace oblastního řízení procedurálního (ACP) s doložkou oceánského řízení (OCN), které byly vydány na základě vnitrostátních předpisů založených na čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) č. 805/2011, se považují za vydané v souladu s tímto nařízením.

3.   Osvědčení zdravotní způsobilosti a osvědčení organizací pro výcvik, leteckých lékařů a leteckých zdravotních středisek, schválení místních systémů odborné způsobilosti a plánů výcviku, která byla vydána v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátních právních předpisů založených na směrnici 2006/23/ES a v souladu s nařízením (EU) č. 805/2011, se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

Článek 8

Vydávání náhradních průkazů způsobilosti, úprava práv, výcvikových kurzů a systémů odborné způsobilosti

1.   Průkazy způsobilosti uvedené v čl. 7 odst. 1 nahradí členské státy průkazy způsobilosti odpovídajícími formátu, který je stanoven v dodatku 1 k příloze II tohoto nařízení, nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže využijí odchylky podle čl. 11 odst. 2.

2.   Osvědčení organizací pro výcvik řídících letového provozu uvedená v čl. 7 odst. 3 nahradí členské státy osvědčeními odpovídajícími formátu, který je stanoven v dodatku 2 k příloze II tohoto nařízení, nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže využijí odchylky podle čl. 11 odst. 2.

3.   Osvědčení leteckých lékařů a osvědčení leteckých zdravotních středisek uvedená v čl. 7 odst. 3 nahradí členské státy osvědčeními odpovídajícími formátu, který je stanoven v dodatcích 3 a 4 k příloze II tohoto nařízení, nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže využijí odchylky podle čl. 11 odst. 2.

4.   Práva zkoušejících a hodnotitelů pro vstupní výcvik podle článku 20 nařízení (EU) č. 805/2011, zkoušejících odborné způsobilosti a hodnotitelů odborné způsobilosti pro místní a průběžný výcvik schválených příslušným úřadem podle článku 24 nařízení (EU) č. 805/2011 příslušné úřady případně převedou na práva vyplývající z doložky hodnotitele v souladu s tímto nařízením, a to nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže členský stát využije odchylky podle čl. 11 odst. 2.

5.   Práva vnitrostátních instruktorů simulátorů nebo syntetických výcvikových zařízení mohou příslušné úřady případně převést na práva vyplývající z doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení v souladu s tímto nařízením, a to nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže členský stát využije odchylky podle čl. 11 odst. 2.

6.   Poskytovatelé letových navigačních služeb přizpůsobí své místní systémy odborné způsobilosti tak, aby odpovídaly požadavkům, které stanoví toto nařízení, nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže členský stát využije odchylky podle čl. 11 odst. 2.

7.   Organizace pro výcvik řídících letového provozu přizpůsobí své plány výcviku tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným tímto nařízením, nejpozději do 31. prosince 2015, případně 31. prosince 2016, jestliže členský stát využije odchylky podle čl. 11 odst. 2.

8.   Osvědčení o dokončení výcvikových kurzů zahájených před použitím tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 805/2011 se akceptují za účelem vydání příslušných průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek v souladu s tímto nařízením, pokud se výcvik a hodnocení dokončí nejpozději do 30. června 2016, případně 30. června 2017, jestliže členský stát využije odchylky podle čl. 11 odst. 2.

Článek 9

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012

V článku 2 prováděcího nařízení (EU) č. 923/2012 se bod 104 nahrazuje tímto:

„104.

‚psychoaktivními látkami‘ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; kofein a tabák se mezi ně nezahrnují;“

Článek 10

Zrušení

Nařízení (EU) č. 805/2011 se zrušuje.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. června 2015.

2.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že do dne 31. prosince 2016 nebudou zcela nebo částečně uplatňovat přílohy I až IV.

Využije-li některý členský stát této možnosti, oznámí tuto skutečnost Komisi a agentuře nejpozději do dne 1. července 2015. V oznámení uvede oblast působnosti takové odchylky (takových odchylek), jakož i program provedení obsahující plánovaná opatření a příslušný časový harmonogram. Příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 805/2011 se v takovém případě uplatňují i nadále.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 22).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 206, 11.8.2011, s. 21).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).


 

OBSAH

PŘÍLOHA I –

ČÁST ATCO – POŽADAVKY NA UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU 18

HLAVA A –

OBECNÉ POŽADAVKY 18

ATCO.A.001

Oblast působnosti 18

ATCO.A.005

Žádosti o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace a doložky 18

ATCO.A.010

Výměna průkazů způsobilosti 18

ATCO.A.015

Výkon práv vyplývajících z průkazů způsobilosti a dočasná nezpůsobilost 18

ATCO.A.020

Zrušení a pozastavení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek 19

HLAVA B –

PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI, KVALIFIKACE A DOLOŽKY 19

ATCO.B.001

Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka 19

ATCO.B.005

Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu 19

ATCO.B.010

Kvalifikace řídícího letového provozu 20

ATCO.B.015

Doložky ke kvalifikaci 20

ATCO.B.020

Místní doložky 21

ATCO.B.025

Místní systém odborné způsobilosti 22

ATCO.B.030

Doložka jazykových znalostí 23

ATCO.B.035

Platnost doložky jazykových znalostí 23

ATCO.B.040

Hodnocení jazykových znalostí 24

ATCO.B.045

Jazykový výcvik 24

HLAVA C –

POŽADAVKY NA INSTRUKTORY A HODNOTITELE 24

ODDÍL 1 –

INSTRUKTOŘI 24

ATCO.C.001

Instruktoři teoretické výuky 24

ATCO.C.005

Instruktoři praktického výcviku 25

ATCO.C.010

Práva instruktora pro provozní výcvik (OJTI) 25

ATCO.C.015

Žádost o doložku instruktora pro provozní výcvik 25

ATCO.C.020

Platnost doložky instruktora pro provozní výcvik 25

ATCO.C.025

Dočasné oprávnění instruktora pro provozní výcvik 25

ATCO.C.030

Práva instruktora syntetických výcvikových zařízení (STDI) 26

ATCO.C.035

Žádost o doložku instruktora syntetických výcvikových zařízení 26

ATCO.C.040

Platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení 26

ODDÍL 2 –

HODNOTITELÉ 27

ATCO.C.045

Práva hodnotitelů 27

ATCO.C.050

Právně zaručené zájmy 27

ATCO.C.055

Žádost o doložku hodnotitele 27

ATCO.C.060

Platnost doložky hodnotitele 28

ATCO.C.065

Dočasné oprávnění hodnotitele 28

HLAVA D –

VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU 28

ODDÍL 1 –

OBECNÉ POŽADAVKY 28

ATCO.D.001

Cíle výcviku řídících letového provozu 28

ATCO.D.005

Druhy výcviku řídících letového provozu 28

ODDÍL 2 –

POŽADAVKY NA VSTUPNÍ VÝCVIK 29

ATCO.D.010

Skladba vstupního výcviku 29

ATCO.D.015

Plán vstupního výcviku 30

ATCO.D.020

Kurzy základního výcviku a výcviku pro udělení kvalifikace 30

ATCO.D.025

Zkoušky a hodnocení základního výcviku 31

ATCO.D.030

Výkonnostní cíle základního výcviku 31

ATCO.D.035

Zkoušky a hodnocení výcviku pro udělení kvalifikace 31

ATCO.D.040

Výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace 32

ODDÍL 3 –

POŽADAVKY NA MÍSTNÍ VÝCVIK 32

ATCO.D.045

Skladba místního výcviku 32

ATCO.D.050

Předpoklady místního výcviku 33

ATCO.D.055

Plán místního výcviku 33

ATCO.D.060

Kurz pro získání místní doložky 34

ATCO.D.065

Prokazování teoretických znalostí a jejich pochopení 34

ATCO.D.070

Hodnocení během kurzů pro získání místní doložky 34

ODDÍL 4 –

POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNÝ VÝCVIK 34

ATCO.D.075

Průběžný výcvik 34

ATCO.D.080

Udržovací výcvik 34

ATCO.D.085

Přeškolovací výcvik 35

ODDÍL 5 –

VÝCVIK INSTRUKTORŮ A HODNOTITELŮ 35

ATCO.D.090

Výcvik instruktorů praktického výcviku 35

ATCO.D.095

Výcvik hodnotitelů 35

DODATEK 1 přílohy I –

HODNOTÍCÍ STUPNICE JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ – POŽADAVKY NA JAZYKOVÉ ZNALOSTI 36

DODATEK 2 přílohy I –

ZÁKLADNÍ VÝCVIK 39

Předmět 1:

ÚVOD 39

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 39

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 40

Předmět 4:

METEOROLOGIE 41

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 42

Předmět 6:

LETADLO 43

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 44

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 45

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 46

DODATEK 3 přílohy I –

KVALIFIKACE VIZUÁLNÍHO LETIŠTNÍHO ŘÍZENÍ (ADV) 47

Předmět 1:

ÚVOD 47

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 47

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 48

Předmět 4:

METEOROLOGIE 49

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 49

Předmět 6:

LETADLO 49

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 50

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 51

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 51

Předmět 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE 51

Předmět 11:

LETIŠTĚ 52

DODATEK 4 přílohy I –

KVALIFIKACE PŘÍSTROJOVÉHO LETIŠTNÍHO ŘÍZENÍ Z ŘÍDÍCÍ VĚŽE – ADI (TWR) 53

Předmět 1:

ÚVOD 53

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 53

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 54

Předmět 4:

METEOROLOGIE 55

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 55

Předmět 6:

LETADLO 56

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 56

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 57

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 57

Předmět 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE 58

Předmět 11:

LETIŠTĚ 58

DODATEK 5 přílohy I –

KVALIFIKACE PROCEDURÁLNÍHO PŘIBLIŽOVACÍHO ŘÍZENÍ (APP) 59

Předmět 1:

ÚVOD 59

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 59

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 60

Předmět 4:

METEOROLOGIE 61

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 61

Předmět 6:

LETADLO 61

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 62

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 63

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 63

Předmět 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE 63

Předmět 11:

LETIŠTĚ 64

DODATEK 6 přílohy I –

KVALIFIKACE PROCEDURÁLNÍHO OBLASTNÍHO ŘÍZENÍ (ACP) 65

Předmět 1:

ÚVOD 65

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 65

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 66

Předmět 4:

METEOROLOGIE 67

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 67

Předmět 6:

LETADLO 67

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 68

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 68

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 69

Předmět 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE 69

DODATEK 7 přílohy I –

KVALIFIKACE PŘEHLEDOVÉHO PŘIBLIŽOVACÍHO ŘÍZENÍ (APS) 70

Předmět 1:

ÚVOD 70

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 70

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 71

Předmět 4:

METEOROLOGIE 72

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 72

Předmět 6:

LETADLO 73

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 73

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 74

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 74

Předmět 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE 75

Předmět 11:

LETIŠTĚ 75

DODATEK 8 přílohy I –

KVALIFIKACE PŘEHLEDOVÉHO OBLASTNÍHO ŘÍZENÍ (ACS) 76

Předmět 1:

ÚVOD 76

Předmět 2:

LETECKÉ PRÁVO 76

Předmět 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU 77

Předmět 4:

METEOROLOGIE 78

Předmět 5:

LETECKÁ NAVIGACE 78

Předmět 6:

LETADLO 79

Předmět 7:

LIDSKÉ ČINITELE 79

Předmět 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY 80

Předmět 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ 80

Předmět 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE 81

PŘÍLOHA II

ČÁST ATCO.AR – POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY 82

HLAVA A –

OBECNÉ POŽADAVKY 82

ATCO.AR.A.001

Oblast působnosti 82

ATCO.AR.A.005

Personál 82

ATCO.AR.A.010

Úkoly příslušných úřadů 82

ATCO.AR.A.015

Způsoby průkazu 83

ATCO.AR.A.020

Informace poskytované agentuře 83

ATCO.AR.A.025

Okamžitá reakce na bezpečnostní problém 84

HLAVA B –

ŘÍZENÍ 84

ATCO.AR.B.001

Systém řízení 84

ATCO.AR.B.005

Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům 85

ATCO.AR.B.010

Změny systému řízení 85

ATCO.AR.B.015

Vedení záznamů 85

HLAVA C –

DOZOR A DONUCOVÁNÍ 86

ATCO.AR.C.001

Dozor 86

ATCO.AR.C.005

Program dozoru 86

ATCO.AR.C.010

Nálezy a donucovací opatření vůči personálu 87

HLAVA D –

VYDÁNÍ, PRODLOUŽENÍ, OBNOVA, POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI, KVALIFIKACÍ A DOLOŽEK 87

ATCO.AR.D.001

Postup při vydávání průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a oprávnění a při prodloužení či obnově jejich platnosti 87

ATCO.AR.D.005

Zrušení a pozastavení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek 88

HLAVA E –

POSTUP UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ ORGANIZACÍ PRO VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU A SCHVALOVÁNÍ VÝCVIKOVÝCH KURZŮ 88

ATCO.AR.E.001

Žádost a postup pro udělování osvědčení organizací pro výcvik 88

ATCO.AR.E.005

Schvalování výcvikových kurzů a plánů výcviku 89

ATCO.AR.E.010

Změny v organizacích pro výcvik 89

ATCO.AR.E.015

Nálezy a nápravná opatření 89

HLAVA F –

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE K UDĚLOVÁNÍ LETECKÝCH OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 90

ODDÍL 1 –

OBECNÉ POŽADAVKY 90

ATCO.AR.F.001

Letecká zdravotní střediska a udělování leteckých osvědčení zdravotní způsobilosti 90

ODDÍL 2 –

DOKUMENTACE 91

ATCO.AR.F.005

Osvědčení zdravotní způsobilosti 91

ATCO.AR.F.010

Osvědčení leteckého lékaře 91

ATCO.AR.F.015

Osvědčení leteckého zdravotního střediska 91

ATCO.AR.F.020

Formuláře vztahující se k leteckým osvědčením zdravotní způsobilosti 91

DODATEK 1 přílohy II –

Formát průkazu způsobilosti – PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU 92

DODATEK 2 přílohy II –

OSVĚDČENÍ PRO ORGANIZACE PRO VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU (ATCO TO) 98

DODATEK 3 přílohy II –

OSVĚDČENÍ PRO LETECKÉ LÉKAŘE (AME) 100

DODATEK 4 přílohy II –

OSVĚDČENÍ PRO LETECKÁ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA (AeMC) 102

PŘÍLOHA III –

ČÁST ATCO.OR – POŽADAVKY NA ORGANIZACE PRO VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU A LETECKÁ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA 103

HLAVA A –

OBECNÉ POŽADAVKY 103

ATCO.OR.A.001

Oblast působnosti 103

HLAVA B –

POŽADAVKY NA ORGANIZACE PRO VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU 103

ATCO.OR.B.001

Žádost o osvědčení organizace pro výcvik 103

ATCO.OR.B.005

Způsoby průkazu 103

ATCO.OR.B.010

Podmínky schválení osvědčení organizace pro výcvik a práva spojená s osvědčením 104

ATCO.OR.B.015

Změny v organizaci pro výcvik 104

ATCO.OR.B.020

Zachování platnosti 104

ATCO.OR.B.025

Přístup k zařízením a údajům organizací pro výcvik 104

ATCO.OR.B.030

Nálezy 104

ATCO.OR.B.035

Okamžitá reakce na bezpečnostní problém 105

ATCO.OR.B.040

Hlášení událostí 105

HLAVA C –

ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ PRO VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU 105

ATCO.OR.C.001

Systém řízení organizací pro výcvik 105

ATCO.OR.C.005

Smluvní činnosti 105

ATCO.OR.C.010

Požadavky na personál 106

ATCO.OR.C.015

Zařízení a vybavení 106

ATCO.OR.C.020

Vedení záznamů 106

ATCO.OR.C.025

Financování a pojištění 106

HLAVA D –

POŽADAVKY NA VÝCVIKOVÉ KURZY A PLÁNY VÝCVIKU 107

ATCO.OR.D.001

Požadavky na výcvikové kurzy a plány výcviku 107

ATCO.OR.D.005

Výsledky zkoušek a hodnocení a osvědčení 107

HLAVA E –

POŽADAVKY NA LETECKÁ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA 107

ATCO.OR.E.001

Letecká zdravotní střediska 107

PŘÍLOHA IV –

ČÁST ATCO.MED – POŽADAVKY NA ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU 108

HLAVA A –

OBECNÉ POŽADAVKY 108

ODDÍL 1 –

OBECNÁ USTANOVENÍ 108

ATCO.MED.A.001

Příslušný úřad 108

ATCO.MED.A.005

Oblast působnosti 108

ATCO.MED.A.010

Definice 108

ATCO.MED.A.015

Lékařské tajemství 109

ATCO.MED.A.020

Snížení zdravotní způsobilosti 109

ATCO.MED.A.025

Povinnosti leteckého zdravotního střediska a leteckého lékaře 109

ODDÍL 2 –

POŽADAVKY NA OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 110

ATCO.MED.A.030

Osvědčení zdravotní způsobilosti 110

ATCO.MED.A.035

Žádost o osvědčení zdravotní způsobilosti 110

ATCO.MED.A.040

Vydání, prodloužení platnosti a obnova osvědčení zdravotní způsobilosti 110

ATCO.MED.A.045

Platnost, prodloužení platnosti a obnova osvědčení zdravotní způsobilosti 111

ATCO.MED.A.046

Pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti 111

ATCO.MED.A.050

Postoupení posouzení způsobilosti 112

HLAVA B –

POŽADAVKY NA OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU 112

ODDÍL 1 –

OBECNÁ USTANOVENÍ 112

ATCO.MED.B.001

Omezení osvědčení zdravotní způsobilosti 112

ODDÍL 2 –

LÉKAŘSKÉ POŽADAVKY NA OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 3. TŘÍDY 112

ATCO.MED.B.005

Obecná ustanovení 112

ATCO.MED.B.010

Kardiovaskulární soustava 113

ATCO.MED.B.015

Dýchací soustava 115

ATCO.MED.B.020

Trávicí soustava 116

ATCO.MED.B.025

Systémy přeměny látek a endokrinní systémy 116

ATCO.MED.B.030

Hematologie 116

ATCO.MED.B.035

Močopohlavní soustava 117

ATCO.MED.B.040

Infekční onemocnění 117

ATCO.MED.B.045

Porodnictví a gynekologie 117

ATCO.MED.B.050

Svalová a kosterní soustava 117

ATCO.MED.B.055

Psychiatrie 118

ATCO.MED.B.060

Psychologie 118

ATCO.MED.B.065

Neurologie 118

ATCO.MED.B.070

Zraková soustava 119

ATCO.MED.B.075

Barevné vidění 120

ATCO.MED.B.080

Otorinolaryngologie 120

ATCO.MED.B.085

Dermatologie 120

ATCO.MED.B.090

Onkologie 121

HLAVA C –

LETEČTÍ LÉKAŘI (AME) 121

ATCO.MED.C.001

Práva 121

ATCO.MED.C.005

Žádost 121

ATCO.MED.C.010

Požadavky na vydání osvědčení leteckého lékaře 121

ATCO.MED.C.015

Kurzy školení v leteckém lékařství 122

ATCO.MED.C.020

Změny osvědčení leteckého lékaře 122

ATCO.MED.C.025

Platnost osvědčení leteckého lékaře 122

PŘÍLOHA I

ČÁST ATCO

POŽADAVKY NA UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

ATCO.A.001   Oblast působnosti

Část ATCO, která je předmětem této přílohy, stanoví požadavky na vydávání, rušení a pozastavování platnosti průkazů způsobilosti řídících letového provozu-žáků a průkazů způsobilosti řídících letového provozu, s nimi souvisejících kvalifikací a doložek a podmínky jejich platnosti a používání.

ATCO.A.005   Žádost o vydání průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek

a)

Žádost o vydání průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek se podává příslušnému úřadu v souladu s postupem, který tento úřad stanoví.

b)

Žádost o vydání dalších kvalifikací nebo doložek, prodloužení platnosti nebo obnovu doložek a nové vydání průkazu způsobilosti se podává příslušnému úřadu, který uvedený průkaz způsobilosti vydal.

c)

Průkaz způsobilosti zůstává ve vlastnictví osoby, jíž je vydán, pokud není jeho platnost příslušným úřadem zrušena. Držitel průkazu způsobilosti tento průkaz podepíše.

d)

Průkaz způsobilosti musí obsahovat všechny příslušné informace související s právy, jež průkaz způsobilosti uděluje, a musí být v souladu s dodatkem I přílohy II.

ATCO.A.010   Výměna průkazů způsobilosti

a)

Jestliže má držitel průkazu způsobilosti vykonávat svá práva vyplývající z průkazu způsobilosti v členském státě, jehož příslušný úřad není příslušným úřadem, který průkaz způsobilosti vydal, podá držitel průkazu způsobilosti žádost o výměnu svého průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti vydaný příslušným úřadem členského státu, v němž mají být tato práva vykonávána, v souladu s postupem, který stanoví tento úřad, vyjma případů, kdy je v dohodách uzavřených mezi členskými státy stanoveno jinak. Pro tento účel dotčené úřady sdílejí všechny příslušné informace nutné k provedení výměny průkazu způsobilosti v souladu s postupy uvedenými v části ATCO.AR.B.001 písm. c).

b)

Pro účely výměny a pro výkon práv vyplývajících z průkazu způsobilosti v jiném členském státě, než je stát, ve kterém byl průkaz způsobilosti vydán, musí držitel průkazu způsobilosti splnit požadavky na jazykové znalosti uvedené v části ATCO.B.030 stanovené daným členským státem.

c)

Nový průkaz způsobilosti musí obsahovat kvalifikace, doložky ke kvalifikaci, doložky průkazu způsobilosti a všechny platné místní doložky uvedené v průkazu způsobilosti, včetně data jejich prvního vydání, popřípadě data ukončení jejich platnosti.

d)

Po obdržení nového průkazu způsobilosti držitel průkazu způsobilosti podá za účelem získání nových kvalifikací, doložek ke kvalifikacím, doložek průkazu způsobilosti nebo místních doložek žádost podle části ATCO.A.005 spolu se svým průkazem způsobilosti řídícího letového provozu.

e)

Po výměně se dříve vydaný průkaz způsobilosti vrátí úřadu, který jej vydal.

ATCO.A.015   Výkon práv vyplývajících z průkazů způsobilosti a dočasná nezpůsobilost

a)

Výkon práv udělených průkazy způsobilosti závisí na platnosti kvalifikací, doložek a osvědčení zdravotní způsobilosti.

b)

Držitelé průkazu způsobilosti nevykonávají práva vyplývající z jejich průkazu způsobilosti v případě jakýchkoli pochybností o tom, zda jsou schopni tato práva bezpečně vykonávat, a v takových případech neprodleně oznámí příslušnému poskytovateli letových navigačních služeb, že jsou dočasně nezpůsobilí vykonávat práva vyplývající z jejich průkazu způsobilosti.

c)

Poskytovatelé letových navigačních služeb mohou stanovit dočasnou nezpůsobilost držitele průkazu způsobilosti, mají-li jakoukoli pochybnost ohledně způsobilosti držitele průkazu způsobilosti bezpečně vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti.

d)

Poskytovatelé letových navigačních služeb vypracují a provádějí objektivní, transparentní a nediskriminační postupy s cílem umožnit držitelům průkazu způsobilosti oznámit v souladu s písmenem b) svou dočasnou nezpůsobilost k výkonu práv vyplývajících z jejich průkazu způsobilosti, oznámit v souladu s písmenem c) dočasnou nezpůsobilost držitele průkazu způsobilosti, řídit provozní dopad případů dočasné nezpůsobilosti a informovat příslušný úřad způsobem stanoveným v uvedeném postupu.

e)

Postupy uvedené v písmeni d) jsou obsaženy v místním systému odborné způsobilosti podle části ATCO.B.025 písm. a) bodu 13.

ATCO.A.020   Zrušení a pozastavení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek

a)

Příslušný úřad může v souladu s částí ATCO.AR.D.005 pozastavit platnost průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek nebo je zrušit, pokud držitel průkazu způsobilosti nesplňuje požadavky stanovené v této části.

b)

Byl-li držiteli průkazu způsobilosti jeho průkaz způsobilosti zrušen, neprodleně průkaz způsobilosti vrátí příslušnému úřadu v souladu se správními postupy, které tento úřad stanoví.

c)

Vydáním průkazu způsobilosti řídícího letového provozu je zrušen průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka, který se vrátí příslušnému úřadu vydávajícímu průkazy způsobilosti řídících letového provozu.

HLAVA B

PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI, KVALIFIKACE A DOLOŽKY

ATCO.B.001   Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka

a)

Držitelé průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka jsou oprávněni poskytovat služby řízení letového provozu v souladu s kvalifikací (kvalifikacemi) a doložkou ke kvalifikaci (doložkami ke kvalifikaci), jež jsou v jejich průkazu způsobilosti uvedeny, pod dozorem instruktora pro provozní výcvik.

b)

Žadatelé o vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka:

1)

dosáhli věku alespoň 18 let;

2)

úspěšně absolvovali vstupní výcvik v organizaci pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR), odpovídající kvalifikaci či případně doložce ke kvalifikaci, jak je stanoveno v části ATCO hlavě D oddílu 2;

3)

jsou držiteli osvědčení zdravotní způsobilosti;

4)

prokázali přiměřenou úroveň jazykových znalostí v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO.B.030.

c)

Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka obsahuje jazykovou doložku (jazykové doložky) a alespoň jednu kvalifikaci či případně jednu doložku ke kvalifikaci.

d)

Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka, který nezačal vykonávat práva vyplývající z uvedeného průkazu způsobilosti do jednoho roku od data jeho vydání nebo přerušil výkon těchto práv na dobu delší jednoho roku, může zahájit místní výcvik pro danou kvalifikaci nebo v něm pokračovat až po zhodnocení předchozí odborné způsobilosti provedeném organizací pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a získala osvědčení pro poskytování vstupního výcviku odpovídajícího dané kvalifikaci, a po splnění všech požadavků výcviku, které z tohoto hodnocení vyplývají.

ATCO.B.005   Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu

a)

Držitelé průkazu způsobilosti řídícího letového provozu jsou oprávněni poskytovat služby řízení letového provozu v souladu s kvalifikacemi a doložkami ke kvalifikaci uvedenými v jejich průkazu způsobilosti a vykonávat práva vyplývající z doložek, které jsou v něm uvedeny.

b)

Práva držitele průkazu řídícího letového provozu zahrnují práva držitele průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka uvedená v části ATCO.B.001 písm. a).

c)

Žadatelé o vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu:

1)

jsou držiteli průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka;

2)

absolvovali kurz pro získání místní doložky a úspěšně absolvovali příslušné zkoušky a hodnocení v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO hlavě D oddílu 3;

3)

jsou držiteli osvědčení zdravotní způsobilosti;

4)

prokázali přiměřenou úroveň jazykových znalostí v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO.B.030.

d)

Průkaz způsobilosti řídícího letového provozu nabývá platnosti uvedením jedné nebo více kvalifikací a příslušných doložek ke kvalifikaci a místních doložek a doložek jazykových znalostí, pro něž byl úspěšně absolvován výcvik.

e)

Držitel průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, který nezačal vykonávat práva vyplývající z jeho kvalifikace do jednoho roku od data jeho vydání, může zahájit místní výcvik pro danou kvalifikaci až po zhodnocení předchozí odborné způsobilosti provedeném organizací pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a získala osvědčení pro poskytování vstupního výcviku odpovídajícího dané kvalifikaci, a po splnění všech požadavků výcviku, které z tohoto hodnocení vyplývají.

ATCO.B.010   Kvalifikace řídícího letového provozu

a)

Pro označení druhu služby, k jejímuž poskytování je držitel průkazu způsobilosti oprávněn, je na průkazu způsobilosti uvedena jedna nebo více z těchto kvalifikací:

1)

kvalifikace vizuálního letištního řízení (ADV), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro letištní provoz na letišti, které nemá vydané postupy pro přiblížení či odlety za použití navigačních přístrojů;

2)

kvalifikace přístrojového letištního řízení (ADI), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro letištní provoz na letišti, které má vydané postupy pro přiblížení či odlety za použití navigačních přístrojů, a která je doplněna alespoň o jednu z doložek ke kvalifikaci uvedených v části ATCO.B.015 písm. a);

3)

kvalifikace procedurálního přibližovacího řízení (APP), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro přistávající, odlétající či přelétající letadlo bez použití přehledového zařízení;

4)

kvalifikace přehledového přibližovacího řízení (APS), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro přistávající, odlétající či přelétající letadlo za pomoci přehledového zařízení;

5)

kvalifikace procedurálního oblastního řízení (ACP), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro letadlo bez použití přehledového zařízení;

6)

kvalifikace přehledového oblastního řízení (ACS), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu řízení letového provozu pro letadlo za pomoci přehledového zařízení.

b)

Držitel kvalifikace, který přerušil výkon práv spojených s danou kvalifikací na dobu čtyř nebo více bezprostředně předcházejících po sobě následujících let, může zahájit místní výcvik pro tuto kvalifikaci až po zhodnocení předchozí odborné způsobilosti a skutečnosti, zda i nadále splňuje podmínky pro tuto kvalifikaci, provedeném organizací pro výcvik, která splňuje požadavky stanovené v příloze III (část ATCO.OR) a získala osvědčení pro poskytování výcviku odpovídajícího dané kvalifikaci, a po splnění všech požadavků na výcvik, které z tohoto hodnocení vyplývají.

ATCO.B.015   Doložky ke kvalifikaci

a)

S kvalifikací přístrojového letištního řízení (ADI) musí být spojena alespoň jedna z těchto doložek:

1)

doložka řízení za letu (AIR), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn provádět řízení provozu za letu prováděného v blízkosti letiště a na dráze;

2)

doložka řízení pozemního pohybu (GMC), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn řídit pozemní pohyb;

3)

doložka řízení z řídící věže (TWR), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat službu letištního řízení. Doložka TWR zahrnuje práva spojená s doložkami AIR a GMC;

4)

doložka přehledového systému pozemního pohybu (GMS) udělovaná k doložce řízení pozemního pohybu nebo doložce řízení z řídící věže, která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn řídit pozemní pohyb za pomoci systémů pohybu na letištní ploše;

5)

doložka radarového letištního řízení (RAD) udělovaná k doložce řízení za letu nebo doložce řízení z řídící věže, která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat letištní řízení za pomoci přehledového radaru.

b)

S kvalifikací přehledového přibližovacího řízení (APS) může být spojena jedna nebo více z těchto doložek:

1)

doložka přesného přibližovacího radaru (PAR), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn provádět přesná přiblížení řízená ze země za použití přesného přibližovacího radaru letadlům ve fázi konečného přiblížení na dráhu;

2)

doložka přiblížení přehledovým radarem (SRA), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn provádět nepřesná přístrojová přiblížení řízená ze země za použití přehledového zařízení letadlům ve fázi konečného přiblížení na dráhu;

3)

doložka terminálního řízení (TCL), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat služby řízení letového provozu za použití jakéhokoli přehledového zařízení letadlům pohybujícím se ve stanovené koncové oblasti a/nebo v přilehlých sektorech.

c)

S kvalifikací procedurálního oblastního řízení (ACP) může být spojena doložka oceánského řízení (OCN), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat služby řízení letového provozu letadlům pohybujícím se v oceánské řízené oblasti.

d)

S kvalifikací přehledového oblastního řízení (ACS) může být spojena jedna z těchto doložek:

1)

doložka terminálního řízení (TCL), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat služby řízení letového provozu za použití jakéhokoli přehledového zařízení letadlům pohybujícím se ve stanovené koncové oblasti a/nebo v přilehlých sektorech;

2)

doložka oceánského řízení (OCN), která označuje, že držitel průkazu způsobilosti je oprávněn poskytovat služby řízení letového provozu letadlům pohybujícím se v oceánské řízené oblasti.

ATCO.B.020   Místní doložky

a)

Místní doložka opravňuje držitele průkazu způsobilosti k poskytování služeb řízení letového provozu pro určitý sektor, skupinu sektorů a/nebo provozní pracoviště v rámci odpovědnosti stanoviště letových provozních služeb.

b)

Žadatelé o místní doložku musí mít úspěšně absolvovaný kurz pro získání místní doložky v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO hlavě D oddíle 3.

c)

Žadatelé o místní doložku po výměně průkazu způsobilosti podle části ATCO.A.010 musí kromě požadavků stanovených v písmeni b) splňovat požadavky stanovené v části ATCO.D.060 písm. f).

d)

Řídícím letového provozu, kteří poskytují služby řízení letového provozu letadlům provádějícím letové zkoušky, může příslušný úřad kromě požadavků stanovených v písmeni b) uložit splnění dodatečných požadavků.

e)

Místní doložky jsou platné po dobu stanovenou v místním systému odborné způsobilosti. Toto období nepřekročí tři roky.

f)

Doba platnosti místních doložek při prvním vydání a obnově začíná nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.

g)

Platnost místních doložek se prodlouží, pokud:

1)

žadatel vykonává práva vyplývající z průkazu způsobilosti po minimální počet hodin, který je stanoven v místním systému odborné způsobilosti;

2)

žadatel v době platnosti místní doložky podstoupil udržovací výcvik v souladu s místním systémem odborné způsobilosti;

3)

žadatelova odborná způsobilost byla posouzena v souladu s místním systémem odborné způsobilosti nejdříve tři měsíce před datem ukončení platnosti místní doložky.

h)

Platnost místních doložek se prodlouží, jsou-li během tří měsíců bezprostředně předcházejících datu ukončení jejich platnosti splněny požadavky stanovené v písmeni g). V takových případech se doba platnosti počítá od uvedeného data ukončení platnosti.

i)

Je-li platnost místní doložky prodloužena dříve, než je doba stanovená v písmeni h), její doba platnosti začne nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení, jsou-li splněny rovněž požadavky stanovené v písm. g) bodech 1 a 2.

j)

Po skončení platnosti místní doložky musí držitel průkazu způsobilosti úspěšně absolvovat kurz pro získání místní doložky v souladu s požadavky stanovenými v části ATCO hlavě D oddíle 3, aby mu byla doložka obnovena.

ATCO.B.025   Místní systém odborné způsobilosti

a)

Místní systémy odborné způsobilosti vytváří poskytovatel letových navigačních služeb a schvaluje je příslušný úřad. Obsahují alespoň tyto prvky:

1)

platnost místní doložky v souladu s částí ATCO.B.020 písm. e);

2)

maximální nepřetržitou dobu, po kterou během platnosti místní doložky nejsou vykonávána práva s ní spojená. Tato doba nepřesahuje 90 kalendářních dnů;

3)

minimální počet hodin při výkonu práv spojených s místní doložkou za určenou dobu, která nepřesahuje 12 měsíců, za účelem uvedeným v části ATCO.B.020 písm. g) bodu 1. V případě instruktorů pro provozní výcvik vykonávajících práva spojená s doložkou OJTI se čas strávený poskytováním výcviku započítá maximálně do výše 50 % hodin požadovaných pro prodloužení platnosti místní doložky;

4)

postupy pro případy, kdy držitel průkazu způsobilosti nesplňuje požadavky stanovené v písm. a) bodech 2 a 3;

5)

postupy pro hodnocení odborné způsobilosti, včetně hodnocení předmětů udržovacího výcviku podle části ATCO.D.080 písm. d);

6)

postupy při zkouškách z teoretických znalostí a jejich pochopení, které jsou nezbytné pro výkon práv spojených s kvalifikacemi a doložkami;

7)

postupy pro určení témat a podtémat, cílů a výcvikových metod průběžného výcviku;

8)

minimální délku a četnost udržovacího výcviku;

9)

postupy při zkouškách z teoretických znalostí a/nebo hodnocení praktických dovedností získaných při přeškolovacím výcviku, včetně požadovaných minim pro absolvování zkoušek;

10)

postupy v případě neúspěchu při zkoušce či hodnocení, včetně odvolacích postupů;

11)

kvalifikace, úlohy a povinnosti osob provádějících výcvik;

12)

postup zajišťující, že v rámci postupů určených pro poskytování výcviku v souladu s částmi ATCO.C.010 písm. b) bodem 3 a ATCO.C.030 písm. b) bodem 3 uplatňují instruktoři pro praktický výcvik výcvikové metody;

13)

postupy pro oznamování a řízení případů dočasné nezpůsobilosti vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti, jakož i pro informování příslušného úřadu v souladu s částí ATCO.A.015 písm. d);

14)

určení konkrétních záznamů o průběžném výcviku a hodnoceních, které mají být vedeny v souladu s částí ATCO.AR.B.015;

15)

postup a důvody pro provedení přezkumu a změn místního systému odborné způsobilosti a jeho předložení příslušnému úřadu. Přezkum místního systému odborné způsobilosti se provádí nejméně každé tři roky.

b)

Za účelem splnění požadavku stanoveného v písm. a) bodě 3 vedou poskytovatelé letových navigačních služeb záznamy o hodinách, ve kterých každý držitel průkazu způsobilosti vykonává práva vyplývající z jeho průkazu způsobilosti při práci v sektorech, skupinách sektorů a/nebo na pracovištích v rámci daného stanoviště ATC a tyto údaje poskytují na vyžádání příslušným úřadům a držiteli průkazu způsobilosti.

c)

Při tvorbě postupů uvedených v písm. a) bodech 4 a 13 poskytovatelé letových navigačních služeb zajistí uplatňování mechanismů zaručujících spravedlivé zacházení s držiteli průkazů způsobilosti v případě, že platnost jejich doložek nelze prodloužit.

ATCO.B.030   Doložka jazykových znalostí

a)

Řídící letového provozu a řídící letového provozu-žáci nevykonávají práva vyplývající z jejich průkazu způsobilosti, pokud nemají platnou doložku uvádějící znalost anglického jazyka a případně jazyka uloženého (jazyků uložených) členským státem z důvodů bezpečnosti na stanovišti ATC, jak je zveřejněno v leteckých informačních příručkách. V doložce jazykových znalostí se uvádí jazyk (jazyky), úroveň (úrovně) znalostí a datum (data) konce platnosti.

b)

Úroveň jazykových znalostí žadatelů se určí v souladu s hodnotící stupnicí stanovenou v dodatku 1 přílohy I.

c)

Pro získání jakékoli doložky jazykových znalostí musí žadatel v souladu s hodnotící stupnicí uvedenou v písmeni b) prokázat splnění alespoň provozní úrovně (úroveň 4) jazykových znalostí.

K tomu žadatel musí:

1)

efektivně komunikovat pouze hlasem (telefon/radiotelefon) i při osobním styku;

2)

přesně a jasně komunikovat o běžných, konkrétních a pracovních tématech;

3)

používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu;

4)

úspěšně a poměrně snadno řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž jsou jinak obeznámeni; a

5)

používat dialekt či přízvuk srozumitelný letecké veřejnosti.

d)

Aniž je dotčeno písmeno c), může poskytovatel letových navigačních služeb požadovat rozšířenou úroveň (úroveň 5) hodnotící stupnice jazykových znalostí uvedené v dodatku 1 přílohy I, pokud provozní okolnosti spojené s konkrétní kvalifikací nebo doložkou vyžadují z bezpečnostních důvodů vyšší úroveň jazykových znalostí. Tento požadavek nesmí být diskriminační, musí být přiměřený, transparentní, objektivně zdůvodněný poskytovatelem letových navigačních služeb, který vyšší úroveň jazykových znalostí požaduje, a musí být schválený příslušným úřadem.

e)

Jazykové znalosti se prokazují osvědčením potvrzujícím výsledky hodnocení.

ATCO.B.035   Platnost doložky jazykových znalostí

a)

Platnost doložky jazykových znalostí v závislosti na úrovni určené v souladu s dodatkem 1 přílohy I je:

1)

pro provozní úroveň (úroveň 4) tři roky od data hodnocení;

2)

pro rozšířenou úroveň (úroveň 5) šest let od data hodnocení;

3)

pro odbornou úroveň (úroveň 6):

i)

devět let od data hodnocení v případě anglického jazyka;

ii)

neomezená v případě každého jiného jazyka uvedeného (všech ostatních jazyků uvedených) v části ATCO.B.030 písm. a).

b)

Doba platnosti doložek jazykových znalostí při prvním vydání a obnově začíná nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení jazykových znalostí.

c)

Platnost doložek jazykových znalostí se prodlouží po úspěšném absolvování hodnocení jazykových znalostí, které se provádí během tří měsíců bezprostředně předcházejících datu jejich ukončení. V takových případech se nová doba platnosti počítá od uvedeného data ukončení platnosti.

d)

Je-li platnost doložky jazykových znalostí prodloužena dříve než v době stanovené v písmeni c), začíná její doba platnosti nejpozději 30 dnů ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení jazykových znalostí.

e)

Pokud platnost doložky jazykových znalostí skončí, musí držitel průkazu způsobilosti za účelem obnovy doložky úspěšně absolvovat hodnocení jazykových znalostí.

ATCO.B.040   Hodnocení jazykových znalostí

a)

Prokázání jazykových znalostí se provádí hodnotící metodou, kterou schválí příslušný úřad a která musí obsahovat:

1)

postup, kterým se hodnocení provádí;

2)

kvalifikaci hodnotitelů;

3)

odvolací postup.

b)

Subjekty provádějící hodnocení jazykových znalostí musí splňovat požadavky, které stanoví příslušné úřady v souladu s částí ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Jazykový výcvik

a)

Za účelem zachování požadované úrovně jazykových znalostí řídících letového provozu zajistí poskytovatelé letových navigačních služeb jazykový výcvik pro:

1)

držitele doložky jazykových znalostí na provozní úrovni (úroveň 4);

2)

držitele průkazu způsobilosti, kteří nemají možnost pravidelně uplatňovat své dovednosti, s cílem zachovat jejich jazykové dovednosti.

b)

Jazykový výcvik může být zajištěn také ve formě průběžného výcviku.

HLAVA C

POŽADAVKY NA INSTRUKTORY A HODNOTITELE

ODDÍL 1

Instruktoři

ATCO.C.001   Instruktoři teoretické výuky

a)

Teoretickou výuku mohou provádět pouze instruktoři s odpovídající kvalifikací.

b)

Instruktor teoretické výuky má odpovídající kvalifikaci, jestliže:

1)

je držitelem průkazu osvědčení řídícího letového provozu a/nebo držitelem profesní kvalifikace odpovídající vyučovanému předmětu a/nebo prokázal organizaci pro výcvik přiměřené znalosti a zkušenosti;

2)

prokázal organizaci pro výcvik dovednosti v oblasti poskytování výcviku.

ATCO.C.005   Instruktoři praktického výcviku

Praktický výcvik může provádět pouze osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s doložkou instruktora pro provozní výcvik (OJTI) nebo doložkou instruktora syntetických výcvikových zařízení (STDI).

ATCO.C.010   Práva instruktora pro provozní výcvik (OJTI)

a)

Držitelé doložky instruktora pro provozní výcvik jsou oprávněni poskytovat praktický výcvik a dozor na provozních pracovištích, pro která mají platnou místní doložku, a na syntetických výcvikových zařízeních uvedených v kvalifikacích, jichž jsou držiteli.

b)

Držitelé doložky instruktora pro provozní výcvik vykonávají práva spojená s touto doložkou, pouze pokud:

1)

nejméně dva roky vykonávali právo spojené s kvalifikací, pro kterou budou poskytovat výcvik;

2)

po dobu nejméně šesti bezprostředně předcházejících měsíců vykonávali právo spojené s platnou místní doložkou stanoviště, pro které bude poskytnut výcvik;

3)

uplatňovali dovednosti v oblasti poskytování výcviku v postupech, ve kterých má být poskytnut výcvik.

c)

Dobu dvou let uvedenou v písm. b) bodě 1 může příslušný úřad na žádost organizace pro výcvik zkrátit, avšak nesmí být kratší než jeden rok.

ATCO.C.015   Žádost o doložku instruktora pro provozní výcvik

Žadatelé o vydání doložky instruktora pro provozní výcvik:

a)

jsou držiteli průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s platnou místní doložkou;

b)

vykonávali práva vyplývající z průkazu způsobilosti řídícího letového provozu po dobu nejméně dvou let bezprostředně předcházejících žádosti. Tuto dobu může příslušný úřad na žádost organizace pro výcvik zkrátit, avšak nesmí být kratší než jeden rok; a

c)

v roce předcházejícím podání žádosti úspěšně absolvovali kurz praktických dovedností v oblasti poskytování výcviku, ve kterém se vyučuje požadovaným znalostem a pedagogickým dovednostem, a byli náležitě hodnoceni.

ATCO.C.020   Platnost doložky instruktora pro provozní výcvik

a)

Doložka instruktora pro provozní výcvik platí tři roky.

b)

Platnost doložky instruktora pro provozní výcvik lze v době platnosti doložky prodloužit na základě úspěšného absolvování udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené v části ATCO.C.015 písm. a) a b).

c)

Skončí-li platnost doložky instruktora pro provozní výcvik, lze ji obnovit:

1)

podstoupením udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku a

2)

úspěšným absolvováním hodnocení odborné způsobilosti instruktora praktického výcviku

v roce předcházejícím podání žádosti o obnovu za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené v části ATCO.C.015 písm. a) a b).

d)

V případě prvního vydání a obnovy začíná doba platnosti doložky instruktora pro provozní výcvik nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.

e)

Pokud požadavky uvedené v části ATCO.C.015 písm. a) a b) nejsou splněny, lze doložku instruktora pro provozní výcvik nahradit doložkou instruktora syntetických výcvikových zařízení za předpokladu, že je zajištěn soulad s požadavky uvedenými v části ATCO.C.040 písm. b) a c).

ATCO.C.025   Dočasné oprávnění instruktora pro provozní výcvik

a)

Jestliže splnění požadavků stanovených v části ATCO.C.010 písm. b) bodě 2 není možné, může příslušný úřad na základě bezpečnostní analýzy, kterou předloží poskytovatel letových navigačních služeb, udělit dočasné oprávnění instruktora pro provozní výcvik.

b)

Dočasné oprávnění instruktora pro provozní výcvik podle písmene a) lze vydat držitelům platné doložky instruktora pro provozní výcvik vydané v souladu s částí ATCO.C.015.

c)

Dočasné oprávnění instruktora pro provozní výcvik podle písmene a) se omezí na poskytování pokynů nezbytných pro zvládnutí mimořádných situací a jeho platnost nepřesáhne jeden rok nebo skončení platnosti doložky instruktora pro provozní výcvik vydané v souladu s částí ATCO.C.015, podle toho, které datum nastane dříve.

ATCO.C.030   Práva instruktora syntetických výcvikových zařízení (STDI)

a)

Držitelé doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení jsou oprávněni poskytovat praktický výcvik na syntetických výcvikových zařízeních:

1)

v předmětech praktické povahy během vstupního výcviku;

2)

v rámci jiného místního výcviku, než je provozní výcvik; a

3)

v rámci průběžného výcviku.

Pokud instruktor syntetických výcvikových zařízení poskytuje předprovozní výcvik, musí být v současnosti nebo v minulosti držitelem příslušné místní doložky.

b)

Držitelé doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení vykonávají práva spojená s touto doložkou, pouze pokud:

1)

mají nejméně dvouleté zkušenosti v oblasti kvalifikace, pro kterou budou poskytovat výcvik;

2)

prokázali znalost platných provozních postupů;

3)

uplatňovali dovednosti v oblasti poskytování výcviku v postupech, ve kterých má být poskytnut výcvik.

c)

Aniž je dotčeno písm. b) bod 1,

1)

pro účely základního výcviku je vhodná jakákoli kvalifikace, jejíž je daná osoba držitelem;

2)

pro účely výcviku pro udělení kvalifikace může být výcvik specifických a vybraných provozních úkolů poskytován instruktorem syntetických výcvikových zařízení, který je držitelem relevantní kvalifikace pro daný specifický a vybraný provozní úkol.

ATCO.C.035   Žádost o doložku instruktora syntetických výcvikových zařízení

Žadatelé o vydání doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení:

a)

vykonávali práva vyplývající z průkazu způsobilosti řídícího letového provozu v jakékoli kvalifikaci nejméně dva roky a

b)

v roce předcházejícím podání žádosti úspěšně absolvovali kurz praktických dovedností v oblasti poskytování výcviku, ve kterém se vyučuje požadovaným znalostem a pedagogickým dovednostem pomocí teoretických a praktických metod, a byli náležitě hodnoceni.

ATCO.C.040   Platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení

a)

Doložka instruktora syntetických výcvikových zařízení platí tři roky.

b)

Platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení lze v době platnosti doložky prodloužit na základě úspěšného absolvování udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku a v platných provozních postupech.

c)

Skončí-li platnost doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení, lze ji obnovit:

1)

podstoupením udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku a platných provozních postupech a

2)

úspěšným absolvováním hodnocení odborné způsobilosti instruktora praktického výcviku

v roce předcházejícím podání žádosti o obnovu.

d)

V případě prvního vydání a obnovy začíná doba platnosti doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.

ODDÍL 2

Hodnotitelé

ATCO.C.045   Práva hodnotitelů

a)

Hodnocení může provádět pouze osoba, která je držitelem doložky hodnotitele.

b)

Držitelé doložky hodnotitele jsou oprávněni provádět hodnocení:

1)

během vstupního výcviku pro vydání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo pro vydání nové kvalifikace a/nebo případně doložky ke kvalifikaci;

2)

předchozí odborné způsobilosti za účelem uvedeným v částech ATCO.B.001 písm. d) a ATCO.B.010 písm. b);

3)

řídících letového provozu-žáků pro vydání místní doložky a případně doložek ke kvalifikaci;

4)

řídících letového provozu pro vydání místní doložky a případně doložek ke kvalifikaci, jakož i pro prodloužení platnosti a obnovy místní doložky;

5)

žadatelů o doložku instruktora praktického výcviku nebo žadatelů o doložku hodnotitele, pokud je zajištěno splnění požadavků uvedených v písm. d) bodě 2 až 4.

c)

Držitelé doložky hodnotitele vykonávají práva spojená s touto doložkou, pouze pokud:

1)

mají nejméně dvouleté zkušenosti v oblasti kvalifikace a doložky (doložek) ke kvalifikaci, které budou hodnotit; a

2)

prokázali znalost platných provozních postupů.

d)

Kromě požadavků stanovených v písmeni c) vykonávají držitelé doložky hodnotitele práva spojená s doložkou pouze:

1)

za účelem hodnocení, jež vedou k vydání, prodloužení platnosti a obnově místní doložky, jsou-li rovněž držiteli místní doložky spojené s hodnocením nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně předcházejícího;

2)

za účelem hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání nebo obnovu doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení, jsou-li držiteli doložky instruktora syntetických výcvikových zařízení nebo doložky instruktora pro provozní výcvik a vykonávali práva spojená s uvedenou doložkou nejméně tři roky;

3)

za účelem hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání nebo obnovu doložky instruktora pro provozní výcvik, jsou-li držiteli doložky instruktora pro provozní výcvik a vykonávali práva spojená s uvedenou doložkou nejméně tři roky;

4)

za účelem hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání nebo obnovu doložky hodnotitele, pokud vykonávali práva spojená s doložkou hodnotitele nejméně tři roky.

e)

Je-li hodnocení prováděno za účelem vydání nebo obnovy místní doložky a za účelem zajištění dozoru na provozním pracovišti, musí být hodnotitel také držitelem doložky instruktora pro provozní výcvik nebo musí být přítomen instruktor pro provozní výcvik, který je držitelem platné místní doložky spojené s hodnocením.

ATCO.C.050   Právně zaručené zájmy

Hodnotitelé neprovádějí hodnocení, pokud by mohla být ovlivněna jejich objektivita.

ATCO.C.055   Žádost o doložku hodnotitele

Žadatelé o vydání doložky hodnotitele:

a)

vykonávali práva vyplývající z průkazu způsobilosti řídícího letového provozu nejméně dva roky a

b)

v roce předcházejícím podání žádosti úspěšně absolvovali kurz pro hodnotitele, ve kterém se vyučuje požadovaným znalostem a dovednostem pomocí teoretických a praktických metod, a byli náležitě hodnoceni.

ATCO.C.060   Platnost doložky hodnotitele

a)

Doložka hodnotitele platí po dobu tří let.

b)

Platnost doložky hodnotitele lze v době její platnosti prodloužit na základě úspěšného absolvování udržovacího výcviku dovedností v oblasti hodnocení a platných provozních postupů.

c)

Skončí-li platnost doložky hodnotitele, lze ji obnovit:

1)

podstoupením udržovacího výcviku dovedností v oblasti hodnocení a platných provozních postupů a

2)

úspěšným absolvováním hodnocení odborné způsobilosti hodnotitele

v roce předcházejícím podání žádosti o obnovu.

d)

V případě prvního vydání a obnovy začíná doba platnosti doložky hodnotitele nejpozději 30 dní ode dne, kdy bylo úspěšně absolvováno hodnocení.

ATCO.C.065   Dočasné oprávnění hodnotitele

a)

Jestliže nelze splnit požadavky stanovené v ATCO.C.045 písm. d) bodě 1, může příslušný úřad v zájmu zvládnutí mimořádných situací nebo k zajištění nezávislosti hodnocení oprávnit k provádění hodnocení podle části ATCO.C.045 písm. b) bodů 3 a 4 držitele doložky hodnotitele vydané v souladu s částí ATCO.C.055, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené v písmenech b) a c).

b)

Pro účely zvládnutí mimořádných situací musí být držitel doložky hodnotitele rovněž držitelem místní doložky se související kvalifikací, případně i doložky ke kvalifikaci, relevantní pro dané hodnocení, a to po dobu nejméně jednoho bezprostředně předcházejícího roku. Toto oprávnění se omezí na hodnocení nezbytná pro zvládnutí mimořádných situací a jeho platnost nepřesáhne jeden rok nebo platnost doložky hodnotitele vydané v souladu s částí ATCO.C.055, podle toho, které datum nastane dříve.

c)

Pro účely zajištění nezávislosti hodnocení kvůli opakujícím se důvodům musí být držitel doložky hodnotitele rovněž držitelem místní doložky se související kvalifikací, případně i doložky ke kvalifikaci, relevantní pro dané hodnocení, a to po dobu nejméně jednoho bezprostředně předcházejícího roku. Platnost oprávnění stanoví příslušný úřad, nepřesáhne však platnost doložky hodnotitele vydané v souladu s částí ATCO.C.055.

d)

Pro účely vydání dočasného oprávnění hodnotitele z důvodů uvedených v písmenech b) a c) může příslušný úřad požadovat, aby poskytovatel letových navigačních služeb předložil bezpečnostní analýzu.

HLAVA D

VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

ODDÍL 1

Obecné požadavky

ATCO.D.001   Cíle výcviku řídících letového provozu

Výcvik řídících letového provozu zahrnuje souhrn teoretických kurzů, praktických cvičení včetně simulace a provozního výcviku potřebný k získání a zachování dovedností potřebných k bezpečnému, řádnému a plynulému poskytování služeb řízení letového provozu.

ATCO.D.005   Druhy výcviku řídících letového provozu

a)

Výcvik řídících letového provozu zahrnuje tyto druhy výcviku:

1)

vstupní výcvik, po jehož absolvování je vydán průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo je vydána další kvalifikace a případně doložka ke kvalifikaci a který poskytuje:

i)   „základní výcvik“: teoretickou výuku a praktický výcvik s cílem poskytnout základní znalosti a praktické dovednosti související se základními provozními postupy;

ii)   „výcvik pro udělení kvalifikace“: teoretickou výuku a praktický výcvik s cílem poskytnout znalosti a praktické dovednosti související s konkrétní kvalifikací a případně doložkou ke kvalifikaci;

2)

místní výcvik, po jehož absolvování je vydán průkaz způsobilosti řídícího letového provozu, vydána doložka ke kvalifikaci, prodloužena platnost kvalifikace (kvalifikací) nebo doložky (doložek) ke kvalifikaci a/nebo vydána či obnovena místní doložka. Zahrnuje tyto fáze:

i)

fázi přechodové přípravy, jejímž cílem je především poskytnout znalosti provozních postupů specifických pro dané stanoviště a specifických prvků jednotlivých úkolů a jejich pochopení; a

ii)

fázi provozního výcviku, která je konečnou fází místního výcviku, během níž dříve získané návyky a dovednosti související s daným pracovním místem jsou integrovány v praxi pod dozorem kvalifikovaného instruktora pro provozní výcvik za skutečného provozu;

iii)

kromě podbodů i) a ii) se u místní doložky (doložek), která vyžaduje (které vyžadují) řízení situací se složitým a hustým letovým provozem, vyžaduje fáze předprovozního výcviku s cílem prohloubit dříve získané návyky a dovednosti a připravit osobu podstupující výcvik na skutečné provozní situace, s nimiž se na daném stanovišti může setkat;

3)

průběžný výcvik s cílem zachovat platnost doložek k průkazu způsobilosti, který zahrnuje:

i)

udržovací výcvik;

ii)

případně přeškolovací výcvik.

b)

Kromě druhů výcviku uvedených v písmeni a) mohou řídící letového provozu podstoupit tyto druhy výcviku:

1)

výcvik instruktorů praktického výcviku, po jehož absolvování je vydána, prodloužena nebo obnovena doložka instruktora pro provozní výcvik nebo instruktora syntetických výcvikových zařízení;

2)

výcvik hodnotitelů, po jehož absolvování je vydána, prodloužena nebo obnovena doložka hodnotitele.

ODDÍL 2

Požadavky na vstupní výcvik

ATCO.D.010   Skladba vstupního výcviku

a)

Vstupní výcvik, který je určen pro žadatele o průkaz způsobilosti řídícího letového výcviku-žáka nebo pro vydání další kvalifikace a/nebo případně doložky ke kvalifikaci, zahrnuje:

1)

základní výcvik zahrnující všechny předměty, témata a podtémata, které obsahuje dodatek 2 přílohy I; a dále

2)

výcvik pro udělení kvalifikace zahrnující předměty, témata a podtémata alespoň jedné z následujících kvalifikací:

i)

kvalifikace vizuálního letištního řízení – ADV, definovaná v dodatku 3 přílohy I;

ii)

kvalifikace přístrojového letištního řízení z řídící věže – ADI (TWR), definovaná v dodatku 4 přílohy I;

iii)

kvalifikace procedurálního přibližovacího řízení – APP, definovaná v dodatku 5 přílohy I;

iv)

kvalifikace procedurálního oblastního řízení – ACP, definovaná v dodatku 6 přílohy I;

v)

kvalifikace přehledového přibližovacího řízení – APS, definovaná v dodatku 7 přílohy I;

vi)

kvalifikace přehledového oblastního řízení – ACS, definovaná v dodatku 8 přílohy I.

b)

Výcvik určený pro vydání další kvalifikace zahrnuje předměty, témata a podtémata vztahující se alespoň k jedné z kvalifikací stanovených v písm. a) bodě 2.

c)

Výcvik určený pro potvrzení platnosti kvalifikace po neúspěšném hodnocení předchozí odborné způsobilosti podle části ATCO.B.010 písm. b) se uzpůsobí podle výsledků uvedeného hodnocení.

d)

Výcvik určený pro získání jiné doložky ke kvalifikaci, než jsou doložky ke kvalifikaci uvedené v části ATCO.B.015 písm. a) bodě 3), zahrnuje předměty, témata a podtémata, které vypracovává organizace pro výcvik a které jsou schváleny v rámci výcvikového kurzu.

e)

Základní výcvik a/nebo výcvik pro udělení kvalifikace může být doplněn o předměty, témata a podtémata, která jsou doplňující nebo specifická pro daný funkční blok vzdušného prostoru nebo pro vnitrostátní prostředí.

ATCO.D.015   Plán vstupního výcviku

Plán vstupního výcviku vytváří organizace pro výcvik a schvaluje jej příslušný úřad. Obsahuje alespoň:

a)

skladbu poskytovaného kurzu vstupního výcviku podle části ATCO.D.010;

b)

strukturu poskytovaného vstupního výcviku podle části ATCO.D.020 písm. b);

c)

postup pro provádění kurzu (kurzů) vstupního výcviku;

d)

metody výcviku;

e)

minimální a maximální délku kurzu (kurzů) vstupního výcviku;

f)

v souvislosti s částí ATCO.D.010 písm. b) postup pro přizpůsobení kurzu (kurzů) vstupního výcviku tak, aby náležitě zohledňoval (zohledňovaly) úspěšně absolvovaný kurz základního výcviku;

g)

postupy při zkouškách a hodnoceních podle částí ATCO.D.025 a ATCO.D.035, jakož i výkonnostní cíle podle částí ATCO.D.030 a ATCO.D.040;

h)

kvalifikace, úlohy a povinnosti osob provádějících výcvik;

i)

postup pro předčasné ukončení výcviku;

j)

odvolací postup;

k)

určení záznamů týkajících se vstupního výcviku, které mají být vedeny;

l)

postup a důvody pro provádění přezkumů a změn plánu vstupního výcviku a jejich předkládání příslušnému úřadu. Přezkum plánu vstupního výcviku se provádí nejméně každé tři roky.

ATCO.D.020   Kurzy základního výcviku a výcviku pro udělení kvalifikace

a)

Základní výcvik a výcvik pro udělení kvalifikace se poskytuje jako samostatné kurzy nebo jako integrovaný kurz.

b)

Kurzy základního výcviku a výcviku pro udělení kvalifikace nebo integrovaný kurz vstupního výcviku vypracovává a poskytuje organizace pro výcvik a schvaluje je příslušný úřad.

c)

Je-li vstupní výcvik poskytován jako integrovaný kurz, musí být navzájem jasně odlišeny zkoušky a hodnocení pro:

1)

základní výcvik a

2)

výcvik pro udělení každé kvalifikace.

d)

Úspěšné absolvování vstupního výcviku nebo výcviku pro udělení kvalifikace podstupovaného pro vydání další kvalifikace se prokazuje osvědčením, které vydává organizace pro výcvik.

e)

Úspěšné absolvování základního výcviku se prokazuje osvědčením, které na žádost žadatele vydává organizace pro výcvik.

ATCO.D.025   Zkoušky a hodnocení základního výcviku

a)

Kurzy základního výcviku zahrnují zkoušku (zkoušky) z teoretických znalostí a hodnocení.

b)

Ve zkoušce (zkouškách) z teoretických znalostí uspěje žadatel, který za tuto zkoušku získá minimálně 75 % bodů.

c)

Hodnocení výkonnostních cílů uvedených v části ATCO.D.030 se provádí (provádějí) na trenažéru dílčích úkonů nebo simulátoru.

d)

V hodnocení (hodnoceních) uspěje žadatel, který soustavně prokazuje požadovanou výkonnost uvedenou v části ATCO.D.030 a chování požadované pro zajištění bezpečného provozu při poskytování služby řízení letového provozu.

ATCO.D.030   Výkonnostní cíle základního výcviku

Při hodnocení se hodnotí mimo jiné tyto výkonnostní cíle:

a)

kontrola a používání vybavení na pracovišti;

b)

vytvoření a zachování přehledu o situaci prostřednictvím sledování provozu a případně rozpoznávání letadel;

c)

sledování a aktualizace zobrazovače (zobrazovačů) s letovými údaji;

d)

udržování nepřetržité bdělosti na příjmu na příslušném kmitočtu;

e)

vydávání příslušných povolení, pokynů a informací týkajících se provozu;

f)

používání schválené frazeologie;

g)

efektivní komunikace;

h)

uplatňování rozstupů;

i)

zajišťování koordinace podle potřeby;

j)

uplatňování předepsaných postupů pro simulovaný vzdušný prostor;

k)

zjišťování možných střetů mezi letadly;

l)

vyhodnocení priorit při přijímání opatření;

m)

volba vhodných způsobů zajištění rozstupů.

ATCO.D.035   Zkoušky a hodnocení výcviku pro udělení kvalifikace

a)

Kurzy výcviku pro udělení kvalifikace zahrnují zkoušku (zkoušky) z teoretických znalostí a hodnocení.

b)

Ve zkoušce (zkouškách) z teoretických znalostí uspěje žadatel, který za tuto zkoušku získá minimálně 75 % bodů.

c)

Hodnocení je založeno (jsou založena) na výkonnostních cílech výcviku pro udělení kvalifikace popsaných v části ATCO.D.040.

d)

Hodnocení se provádí (provádějí) na simulátoru.

e)

V hodnocení (hodnoceních) uspěje žadatel, který soustavně prokazuje požadovanou výkonnost popsanou v části ATCO.D.040 a chování požadované pro zajištění bezpečného provozu při poskytování služby řízení letového provozu.

ATCO.D.040   Výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace

a)

Pro každý kurz výcviku pro udělení kvalifikace se stanoví výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace a úkoly k dosažení výkonnostních cílů.

b)

Výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace vyžadují, aby žadatel:

1)

prokázal schopnost uspořádat letový provoz způsobem zajišťujícím bezpečné, řádné a plynulé poskytování služeb a

2)

řešil situace se složitým a hustým letovým provozem.

c)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace vizuálního letištního řízení (ADV) a kvalifikace přístrojového letištního řízení (ADI) zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za letištní řízení a

2)

uplatňovali techniky letištního řízení a provozní postupy v letištním provozu.

d)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace procedurálního přibližovacího řízení zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za přibližovací řízení a

2)

uplatňovali procedurální řízení přibližování, plánovací techniky a provozní postupy pro provoz s přilétajícími, vyčkávajícími, odlétajícími a přelétajícími letadly.

e)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace přehledového přibližovacího řízení zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za přibližovací řízení a

2)

uplatňovali přehledové řízení přibližování, plánovací techniky a provozní postupy v provozu s přilétajícími, vyčkávajícími, odlétajícími a přelétajícími letadly.

f)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace procedurálního oblastního řízení zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za oblastní řízení a

2)

uplatňovali procedurální oblastní řízení, plánovací techniky a provozní postupy v oblastním provozu.

g)

Kromě požadavků uvedených v písmeni b) výkonnostní cíle výcviku pro udělení kvalifikace přehledového oblastního řízení zajistí, aby uchazeči:

1)

zvládali pracovní zatížení a poskytovali letové provozní služby ve vymezeném prostoru odpovědnosti za oblastní řízení a

2)

uplatňovali přehledové oblastní řízení, plánovací techniky a provozní postupy v oblastním provozu.

ODDÍL 3

Požadavky na místní výcvik

ATCO.D.045   Skladba místního výcviku

a)

Místní výcvik zahrnuje výcvikový kurz (výcvikové kurzy) pro každou místní doložku stanovenou na daném stanovišti ATC, jak je uvedeno v místním plánu výcviku.

b)

Kurz (kurzy) pro získání místní doložky vypracovávají a poskytují organizace pro výcvik v souladu s částí ATCO.D.060 a schvaluje je příslušný úřad.

c)

Místní výcvik zahrnuje mimo jiné výcvik v oblastech:

1)

provozních postupů;

2)

specifických prvků jednotlivých úkolů;

3)

mimořádných a nouzových situací a

4)

lidských činitelů.

ATCO.D.050   Předpoklady místního výcviku

Místní výcvik mohou zahájit pouze osoby, které jsou držiteli:

a)

průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka s odpovídající kvalifikací a případně doložkou ke kvalifikaci; nebo

b)

průkazu způsobilosti řídícího letového provozu s odpovídající kvalifikací a případně doložkou ke kvalifikaci

za předpokladu, že jsou splněny požadavky stanovené v částech ATCO.B.001 písm. d) a ATCO.B.010 písm. b).

ATCO.D.055   Plán místního výcviku

a)

Plán místního výcviku vypracovává organizace pro výcvik pro každé stanoviště ATC a schvaluje jej příslušný úřad.

b)

Plán místního výcviku obsahuje alespoň:

1)

kvalifikace a doložky, pro které se provádí výcvik;

2)

strukturu místního výcviku;

3)

seznam kurzů pro získání místní doložky podle části ATCO.D.060;

4)

postup pro provádění kurzu pro získání místní doložky;

5)

metody výcviku;

6)

minimální délku kurzu (kurzů) pro získání místní doložky;

7)

postup pro přizpůsobení kurzu (kurzů) pro získání místní doložky tak, aby náležitě zohledňoval (zohledňovaly) již získané kvalifikace a/nebo doložky ke kvalifikaci a v příslušných případech též zkušenosti uchazečů;

8)

postupy pro prokazování teoretických znalostí a jejich pochopení podle části ATCO.D.065, včetně počtu, četnosti a druhu zkoušek, jakož i požadovaných minim pro jejich absolvování, což musí být nejméně 75 % bodů za tyto zkoušky;

9)

postupy hodnocení podle části ATCO.D.070, včetně počtu a četnosti hodnocení;

10)

kvalifikace, úlohy a povinnosti osob provádějících výcvik;

11)

postup pro předčasné ukončení výcviku;

12)

odvolací postup;

13)

určení záznamů týkajících se místního výcviku, které mají být vedeny;

14)

seznam zjištěných mimořádných a nouzových situací, které jsou specifické pro každou místní doložku;

15)

postup a důvody pro provádění přezkumů a změn místního plánu výcviku a jejich předkládání příslušnému úřadu. Přezkum místního plánu výcviku se provádí nejméně každé tři roky.

ATCO.D.060   Kurz pro získání místní doložky

a)

Kurz pro získání místní doložky je kombinací příslušných fází místního výcviku pro vydání nebo obnovu místní doložky uvedené v průkazu způsobilosti. Každý kurz zahrnuje:

1)

fázi přechodové přípravy;

2)

fázi provozního výcviku.

V případě potřeby se zařadí také fáze předprovozního výcviku v souladu s částí ATCO.D.005 písm. a) bodem 2.

b)

Fáze místního výcviku uvedené v písmeni a) se poskytují samostatně nebo integrovaným způsobem.

c)

V souladu s částí ATCO.D.045 písm. c) se stanoví osnova a výkonnostní cíle kurzů pro získání místní doložky a kurzy se provádějí v souladu s místním plánem výcviku.

d)

Kurzy pro získání místní doložky, které zahrnují výcvik pro udělení doložky (doložek) ke kvalifikaci podle části ATCO.B.015 se doplní dalším výcvikem umožňujícím získat dovednosti spojené s příslušnou doložkou ke kvalifikaci.

e)

Výcvik určený pro získání jiné doložky ke kvalifikaci, než jsou doložky ke kvalifikaci uvedené v části ATCO.B.015 písm. a) bodě 3, zahrnuje předměty, cíle předmětů, témata a podtémata, které vypracovává organizace pro výcvik, a jsou schváleny v rámci výcvikového kurzu.

f)

Kurzy pro získání místní doložky poskytované po výměně průkazu způsobilosti se přizpůsobí tak, aby zahrnovaly prvky vstupního výcviku, které jsou specifické pro daný funkční blok vzdušného prostoru nebo pro vnitrostátní prostředí.

ATCO.D.065   Prokazování teoretických znalostí a jejich pochopení

Teoretické znalosti a jejich pochopení se prokazují zkouškami.

ATCO.D.070   Hodnocení během kurzů pro získání místní doložky

a)

Hodnocení uchazeče se provádí v provozním prostředí za normálních provozních podmínek alespoň jednou na konci provozního výcviku.

b)

Zahrnuje-li kurz pro získání místní doložky fázi předprovozního výcviku, hodnotí se dovednosti uchazeče na syntetickém výcvikovém zařízení alespoň na konci této fáze.

c)

Aniž je dotčeno písmeno a), může být při hodnocení za účelem vydání místní doložky použito syntetické výcvikové zařízení s cílem prokázat uplatňování postupů nabytých při výcviku, které se v provozním prostředí v době zkoušky nevyskytují.

ODDÍL 4

Požadavky na průběžný výcvik

ATCO.D.075   Průběžný výcvik

Průběžný výcvik zahrnuje kurzy udržovacího a přeškolovacího výcviku a poskytuje se v souladu s požadavky uvedenými v místním systému odborné způsobilosti podle části ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Udržovací výcvik

a)

Kurz (kurzy) udržovacího výcviku vypracovávají a poskytují organizace pro výcvik a schvaluje je příslušný úřad.

b)

Udržovací výcvik je koncipován tak, aby přezkoumal, upevnil nebo prohloubil stávající znalosti a dovednosti řídících letového provozu pro zajištění bezpečného, řádného a urychleného toku letového provozu, a zahrnuje alespoň:

1)

výcvik ve standardních předpisech a postupech, používání schválené frazeologie a efektivní komunikace,

2)

výcvik pro mimořádné a nouzové situace, používání schválené frazeologie a efektivní komunikace a

3)

výcvik týkající se lidských činitelů.

c)

Stanoví se osnovy kurzu udržovacího výcviku, a pokud určitý předmět obnovuje dovednosti řídících letového provozu, vypracují se rovněž výkonnostní cíle.

ATCO.D.085   Přeškolovací výcvik

a)

Kurz (kurzy) přeškolovacího výcviku vypracovávají a poskytují organizace pro výcvik a schvaluje je příslušný úřad.

b)

Přeškolovací výcvik je koncipován tak, aby poskytoval znalosti a dovednosti vhodné pro změnu provozního prostředí a poskytují ho organizace pro výcvik, pokud posouzení bezpečnosti změny dospěje k závěru o potřebě takového výcviku.

c)

Pro kurzy přeškolovacího výcviku se mimo jiné stanoví:

1)

vhodná metoda výcviku a délka kurzu s ohledem na povahu a rozsah změny a

2)

metody zkoušek a/nebo hodnocení přeškolovacího výcviku.

d)

Přeškolovací výcvik se poskytuje předtím, než řídící letového provozu začnou vykonávat práva vyplývající z jejich průkazu způsobilosti ve změněném provozním prostředí.

ODDÍL 5

Výcvik instruktorů a hodnotitelů

ATCO.D.090   Výcvik instruktorů praktického výcviku

a)

Výcvik instruktorů praktického výcviku vypracovávají a poskytují organizace pro výcvik a zahrnuje:

1)

kurz technik praktického výcviku pro instruktory pro provozní výcvik a/nebo instruktory syntetických výcvikových zařízení, včetně hodnocení;

2)

kurz udržovacího výcviku v praktických dovednostech v oblasti poskytování výcviku;

3)

metodu (metody) hodnocení odborné způsobilosti instruktorů praktického výcviku.

b)

Výcvikové kurzy a metody hodnocení uvedené v písmeni a) schvaluje příslušný úřad.

ATCO.D.095   Výcvik hodnotitelů

a)

Výcvik hodnotitelů vypracovávají a poskytují organizace pro výcvik a zahrnuje:

1)

výcvikový kurz hodnotitele, včetně hodnocení;

2)

kurz udržovacího výcviku v dovednostech hodnotitele;

3)

metoda (metody) hodnocení odborné způsobilosti hodnotitelů.

b)

Výcvikové kurzy a metody hodnocení uvedené v písmeni a) schvaluje příslušný úřad.

Dodatek 1 přílohy I

HODNOTÍCÍ STUPNICE JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ – POŽADAVKY NA JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Hodnotící stupnice jazykových znalostí: úroveň odborná, rozšířená a provozní.

Úroveň

Výslovnost

Používá dialekt a/nebo akcent srozumitelný letecké komunitě

Struktura

Relevantnost gramatických struktur a větných vzorců určují jazykové funkce spojené s úkolem

Slovní zásoba

Plynulost

Porozumění

Interakce

Odborná

6

Přestože výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace mohou být ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami, téměř nikdy neovlivňují snadnost porozumění.

Soustavně dobře používá základní i složité gramatické struktury a větné vzorce.

Rozsah a přesnost slovní zásoby dostačuje k účinné komunikaci o široké škále známých či neznámých témat. Slovní zásoba je idiomatická, významově odstíněná a citlivá k rejstříku.

Je schopen obšírně hovořit přirozeně a bez námahy. Mění plynulost řeči za účelem navození stylistického účinku, např. pro zdůraznění určité myšlenky. Spontánně používá vhodné diskursivní částice.

Porozumění je důsledně přesné téměř ve všech kontextech a zahrnuje porozumění jazykovým a kulturním nuancím.

Snadno reaguje téměř ve všech situacích. Vnímá verbální i neverbální podněty a vhodně na ně reaguje.

Rozšířená

5

Přestože jsou výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami, zřídkakdy ovlivňují snadnost porozumění.

Soustavně dobře používá základní gramatické struktury a větné vzorce. Pokouší se o složitější struktury, ale s chybami, které někdy ovlivňují význam.

Rozsah a přesnost slovní zásoby dostačuje k účinné komunikaci o běžných, konkrétních a pracovních tématech. Soustavně a bezchybně parafrázuje. Slovní zásoba je někdy idiomatická.

Je schopen obšírně hovořit poměrně snadno o známých tématech, ale nemění plynulost řeči za účelem navození stylistického účinku. Umí používat vhodné diskursivní částice.

Porozumění běžným, konkrétním a pracovním tématům je přesné a je téměř přesné, je-li mluvčí konfrontován s jazykovými či situačními komplikacemi či neočekávaným sledem událostí. Je schopen porozumět řadě řečových variet (dialektů a/nebo akcentů) či rejstříků.

Reakce jsou pohotové, přiměřené a informativní. Vztah mluvčího a posluchače zvládá efektivně.

Provozní

4

Výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace jsou ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami, ale pouze někdy ovlivňují snadnost porozumění.

Tvořivě a obvykle správně používá základní gramatické struktury a větné vzorce. Mohou se vyskytnout chyby, zejména v neobvyklých nebo neočekávaných situacích, ale jen zřídka ovlivňují význam.

Rozsah a přesnost slovní zásoby obvykle dostačuje k účinné komunikaci o běžných, konkrétních a pracovních tématech. Je schopen často správně parafrázovat, postrádá-li slovní zásobu v neobvyklých nebo neočekávaných situacích.

Vytváří promluvy ve vhodném tempu. Příležitostně může dojít ke ztrátě plynulosti při přechodu z nacvičené či formulační řeči do spontánní interakce, což však nebrání efektivní komunikaci. V omezené míře používá diskursivní částice. Výplně nepůsobí rušivě.

Porozumění běžným, konkrétním a pracovním tématům je většinou přesné, je-li použitý akcent nebo varieta srozumitelná mezinárodní komunitě uživatelů. Je-li mluvčí konfrontován s jazykovými či situačními komplikacemi nebo s neočekávaným vývojem událostí, porozumění může být pomalejší nebo vyžaduje klasifikační strategie.

Reakce jsou obvykle pohotové, přiměřené a informativní. Zahajuje a udržuje hovor, i když je konfrontován s neočekávaným vývojem událostí. Zjevná nedorozumění řeší přiměřeně ověřením, potvrzením nebo vyjasněním.

Hodnotící stupnice jazykových znalostí: úroveň předprovozní, elementární a předelementární.

Úroveň

Výslovnost

Používá dialekt a/nebo akcent srozumitelný letecké komunitě

Struktura

Relevantnost gramatických struktur a větných vzorců určují jazykové funkce spojené s úkolem

Slovní zásoba

Plynulost

Porozumění

Interakce

Předprovozní

3

Výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace jsou ovlivněny rodným jazykem nebo regionálními varietami a často ovlivňují snadnost porozumění.

Ne vždy správně používá základní gramatické struktury a větné vzorce související s předvídatelnými situacemi. Chyby často ovlivňují význam.

Rozsah a přesnost slovní zásoby často dostačuje ke komunikaci o běžných, konkrétních a pracovních tématech, ale její rozsah je omezený a výběr slov je často nevhodný. Je často neschopen úspěšně parafrázovat, postrádá-li slovní zásobu.

Vytváří promluvy, ale frázování a pauzy jsou často nevhodné. Váhání nebo pomalé zpracovávání jazyka mohou bránit efektivní komunikaci. Výplně někdy působí rušivě.

Porozumění běžným, konkrétním a pracovním tématům je často přesné, jsou-li použitý akcent či varieta dostatečně srozumitelné mezinárodní komunitě uživatelů. Může neporozumět při jazykových či situačních komplikacích nebo při neočekávaném vývoji událostí.

Reakce jsou někdy pohotové, přiměřené a informativní. S poměrnou snadností je schopen zahájit a udržet hovor o známých tématech a v předvídatelných situacích. Jazyk je obvykle nepřiměřený při vystavení neočekávanému vývoji událostí.

Elementární

2

Výslovnost, přízvuk, rytmus a intonace jsou velmi ovlivněny rodným jazykem nebo regionální varietou a obvykle ovlivňují snadnost porozumění.

Prokazuje pouze omezené zvládnutí několika jednoduchých a memorovaných gramatických struktur a větných vzorců.

Omezený rozsah slovní zásoby, který sestává pouze z izolovaných slov a memorovaných frází.

Je schopen tvořit velmi krátké, izolované promluvy s častými pauzami a s rušivým používáním výplní při hledání výrazů a při výslovnosti méně známých slov.

Porozumění je omezeno na izolované memorované fráze, jsou-li pečlivě a pomalu vyslovovány.

Čas odezvy je pomalý, a často nepřiměřený. Interakce je omezena na jednoduché rutinní hovory.

Předelementární

1

Úroveň horší než elementární.

Úroveň horší než elementární.

Úroveň horší než elementární.

Úroveň horší než elementární.

Úroveň horší než elementární.

Úroveň horší než elementární.

Dodatek 2 přílohy I

ZÁKLADNÍ VÝCVIK

(Reference: Příloha I — část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 1)

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTRB 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTRB 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTRB 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTRB 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTRB 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTRB 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTRB 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTRB 2.3 –

Způsob hodnocení

TÉMA INTRB 3 –   ÚVOD DO BUDOUCNOSTI ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma INTRB 3.1 –

Možnosti pracovního uplatnění

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAWB 1 –   ÚVOD DO LETECKÉHO PRÁVA

Podtéma LAWB 1.1 –

Relevantnost leteckého práva

TÉMA LAWB 2 –   MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Podtéma LAWB 2.1 –

ICAO

Podtéma LAWB 2.2 –

Evropské a další agentury

Podtéma LAWB 2.3 –

Letecké asociace

TÉMA LAWB 3 –   VNITROSTÁTNÍ ORGANIZACE

Podtéma LAWB 3.1 –

Účel a funkce

Podtéma LAWB 3.2 –

Vnitrostátní legislativní postupy

Podtéma LAWB 3.3 –

Příslušný úřad

Podtéma LAWB 3.4 –

Vnitrostátní letecké asociace

TÉMA LAWB 4 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATS

Podtéma LAWB 4.1 –

Bezpečnostní právní předpisy

Podtéma LAWB 4.2 –

Systém řízení bezpečnosti

TÉMA LAWB 5 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAWB 5.1 –

Měrné jednotky

Podtéma LAWB 5.2 –

Vydávání průkazů způsobilosti/osvědčení řídících letového provozu

Podtéma LAWB 5.3 –

Přehled služeb ANS a ATS

Podtéma LAWB 5.4 –

Pravidla létání

Podtéma LAWB 5.5 –

Vzdušný prostor a tratě ATS

Podtéma LAWB 5.6 –

Letový plán

Podtéma LAWB 5.7 –

Letiště

Podtéma LAWB 5.8 –

Postupy vyčkávání pro lety IFR

Podtéma LAWB 5.9 –

Postupy vyčkávání pro lety VFR

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATMB 1 –   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma ATMB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma ATMB 1.2 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATMB 1.3 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATMB 1.4 –

Pohotovostní služba

Podtéma ATMB 1.5 –

Letová poradní služba

Podtéma ATMB 1.6 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATMB 1.7 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATMB 2 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATMB 2.1 –

Měření výšky

Podtéma ATMB 2.2 –

Převodní hladina

Podtéma ATMB 2.3 –

Přidělování letových hladin

TÉMA ATMB 3 –   RADIOTELEFONIE (RTF)

Podtéma ATMB 3.1 –

Obecné provozní postupy RTF

TÉMA ATMB 4 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATMB 4.1 –

Druhy a obsah povolení ATC

Podtéma ATMB 4.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATMB 5 –   KOORDINACE

Podtéma ATMB 5.1 –

Zásady, druhy a obsah koordinace

Podtéma ATMB 5.2 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATMB 5.3 –

Koordinační prostředky

TÉMA ATMB 6 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATMB 6.1 –

Získávání dat

Podtéma ATMB 6.2 –

Správa dat

TÉMA ATMB 7 –   ROZSTUPY

Podtéma ATMB 7.1 –

Vertikální rozstup a postupy

Podtéma ATMB 7.2 –

Horizontální rozstup a postupy

Podtéma ATMB 7.3 –

Vizuální rozstup

Podtéma ATMB 7.4 –

Rozstupy v blízkosti letišť a postupy

Podtéma ATMB 7.5 –

Rozstupy podle přehledových systémů ATS

Podtéma ATMB 7.6 –

Rozstup při turbulenci v úplavu

TÉMA ATMB 8 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATMB 8.1 –

Palubní protisrážkové systémy

Podtéma ATMB 8.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATMB 9 –   ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

Podtéma ATMB 9.1 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATMB 9.2 –

Základní praktické dovednosti pro všechny kvalifikace

Podtéma ATMB 9.3 –

Základní praktické dovednosti pro letiště

Podtéma ATMB 9.4 –

Základní praktické dovednosti pro přehledové činnosti

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA METB 1 –   ÚVOD DO METEOROLOGIE

Podtéma METB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma METB 1.2 –

Letectví a meteorologie

Podtéma METB 1.3 –

Organizace meteorologických služeb

TÉMA METB 2 –   ATMOSFÉRA

Podtéma METB 2.1 –

Složení a struktura

Podtéma METB 2.2 –

Standardní atmosféra

Podtéma METB 2.3 –

Teplo a teplota

Podtéma METB 2.4 –

Voda v atmosféře

Podtéma METB 2.5 –

Tlak vzduchu

TÉMA METB 3 –   ATMOSFÉRICKÁ CIRKULACE

Podtéma METB 3.1 –

Všeobecná cirkulace atmosféry

Podtéma METB 3.2 –

Vzduchové hmoty a frontální systémy

Podtéma METB 3.3 –

Mezoměřítkové systémy

Podtéma METB 3.4 –

Vítr

TÉMA METB 4 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma METB 4.1 –

Oblačnost

Podtéma METB 4.2 –

Druhy srážek

Podtéma METB 4.3 –

Dohlednost

Podtéma METB 4.4 –

Nebezpečné meteorologické jevy

TÉMA METB 5 –   LETECKÉ METEOROLOGICKÉ INFORMACE

Podtéma METB 5.1 –

Zprávy a hlášení

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAVB 1 –   ÚVOD DO NAVIGACE

Podtéma NAVB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma NAVB 1.2 –

Účel a použití navigace

TÉMA NAVB 2 –   ZEMĚ

Podtéma NAVB 2.1 –

Poloha a pohyb Země

Podtéma NAVB 2.2 –

Soustava souřadnic, směr a vzdálenost

Podtéma NAVB 2.3 –

Magnetické pole

TÉMA NAVB 3 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAVB 3.1 –

Tvorba map a projekce

Podtéma NAVB 3.2 –

Mapy používané pro navigaci

TÉMA NAVB 4 –   ZÁKLADY NAVIGACE

Podtéma NAVB 4.1 –

Vliv větru

Podtéma NAVB 4.2 –

Rychlost

Podtéma NAVB 4.3 –

Vizuální navigace

Podtéma NAVB 4.4 –

Navigační aspekty plánování letu

TÉMA NAVB 5 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAVB 5.1 –

Pozemní systémy

Podtéma NAVB 5.2 –

Inerciální navigační systémy

Podtéma NAVB 5.3 –

Satelitní systémy

Podtéma NAVB 5.4 –

Postupy přiblížení podle přístrojů

TÉMA NAVB 6 –   NAVIGACE ZALOŽENÁ NA VÝKONNOSTI

Podtéma NAVB 6.1 –

Principy a výhody prostorové navigace

Podtéma NAVB 6.2 –

Úvod do navigace založené na výkonnosti (PBN)

Podtéma NAVB 6.3 –

Využití PBN

TÉMA NAVB 7 –   VÝVOJ V OBLASTI NAVIGACE

Podtéma NAVB 7.1 –

Budoucí vývoj

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFTB 1 –   ÚVOD DO LETADLA

Podtéma ACFTB 1.1 –

Použití měrných jednotek

Podtéma ACFTB 1.2 –

Letectví a letadla

TÉMA ACFTB 2 –   PRINCIPY LETU

Podtéma ACFTB 2.1 –

Síly působící na letadlo

Podtéma ACFTB 2.2 –

Konstrukční prvky a řízení letadla

Podtéma ACFTB 2.3 –

Letová obálka

TÉMA ACFTB 3 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFTB 3.1 –

Kategorie letadel

Podtéma ACFTB 3.2 –

Kategorie turbulencí v úplavu

Podtéma ACFTB 3.3 –

Kategorie přiblížení podle ICAO

Podtéma ACFTB 3.4 –

Environmentální kategorie

TÉMA ACFTB 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFTB 4.1 –

Rozpoznání letadla

Podtéma ACFTB 4.2 –

Údaje o výkonnosti

TÉMA ACFTB 5 –   LETECKÉ MOTORY

Podtéma ACFTB 5.1 –

Pístové motory

Podtéma ACFTB 5.2 –

Tryskové motory

Podtéma ACFTB 5.3 –

Turbovrtulové motory

Podtéma ACFTB 5.4 –

Letecká paliva

TÉMA ACFTB 6 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE A SYSTÉMY

Podtéma ACFTB 6.1 –

Letové přístroje

Podtéma ACFTB 6.2 –

Navigační přístroje

Podtéma ACFTB 6.3 –

Přístroje motoru

Podtéma ACFTB 6.4 –

Palubní systémy

TÉMA ACFTB 7 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFTB 7.1 –

Vzletové faktory

Podtéma ACFTB 7.2 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFTB 7.3 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFTB 7.4 –

Faktory ovlivňující klesání a počáteční přiblížení

Podtéma ACFTB 7.5 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFTB 7.6 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFTB 7.7 –

Environmentální faktory

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUMB 1 –   ÚVOD DO LIDSKÝCH ČINITELŮ

Podtéma HUMB 1.1 –

Techniky učení

Podtéma HUMB 1.2 –

Význam lidských činitelů pro ATC

Podtéma HUMB 1.3 –

Lidské činitele a ATC

TÉMA HUMB 2 –   LIDSKÁ VÝKONNOST

Podtéma HUMB 2.1 –

Chování jednotlivců

Podtéma HUMB 2.2 –

Kultura bezpečnosti a profesionální chování

Podtéma HUMB 2.3 –

Zdraví a kvalita života

Podtéma HUMB 2.4 –

Týmová práce

Podtéma HUMB 2.5 –

Základní potřeby pracovníků

Podtéma HUMB 2.6 –

Stres

TÉMA HUMB 3 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUMB 3.1 –

Nebezpečí selhání

Podtéma HUMB 3.2 –

Definice selhání lidského činitele

Podtéma HUMB 3.3 –

Klasifikace selhání lidského činitele

Podtéma HUMB 3.4 –

Analýza a řízení rizik

TÉMA HUMB 4 –   KOMUNIKACE

Podtéma HUMB 4.1 –

Význam fungující komunikace v ATC

Podtéma HUMB 4.2 –

Komunikační proces

Podtéma HUMB 4.3 –

Způsoby komunikace

TÉMA HUMB 5 –   PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Podtéma HUMB 5.1 –

Ergonomie a kvalitní design

Podtéma HUMB 5.2 –

Vybavení a nástroje

Podtéma HUMB 5.3 –

Automatizace

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPSB 1 –   ZAŘÍZENÍ ATC

Podtéma EQPSB 1.1 –

Základní druhy zařízení ATC

TÉMA EQPSB 2 –   RÁDIOVÉ SYSTÉMY

Podtéma EQPSB 2.1 –

Teorie

Podtéma EQPSB 2.2 –

Zaměřování

TÉMA EQPSB 3 –   KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Podtéma EQPSB 3.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPSB 3.2 –

Hlasová komunikace mezi stanovišti/pracovišti ATS

Podtéma EQPSB 3.3 –

Komunikace datovým spojením

Podtéma EQPSB 3.4 –

Komunikace leteckých společností

TÉMA EQPSB 4 –   ÚVOD DO PŘEHLEDOVÝCH SYSTÉMŮ

Podtéma EQPSB 4.1 –

Pojetí přehledu v ATS

TÉMA EQPSB 5 –   RADAR

Podtéma EQPSB 5.1 –

Princip fungování radaru

Podtéma EQPSB 5.2 –

Primární radar

Podtéma EQPSB 5.3 –

Sekundární radar

Podtéma EQPSB 5.4 –

Použití radaru

Podtéma EQPSB 5.5 –

Režim S

TÉMA EQPSB 6 –   AUTOMATICKÝ ZÁVISLÝ PŘEHLEDOVÝ SYSTÉM

Podtéma EQPSB 6.1 –

Princip fungování automatického závislého přehledového systému

Podtéma EQPSB 6.2 –

Použití automatického závislého přehledového systému

TÉMA EQPSB 7 –   MULTILATERACE

Podtéma EQPSB 7.1 –

Princip fungování multilaterace

Podtéma EQPSB 7.2 –

Použití multilaterace

TÉMA EQPSB 8 –   ZPRACOVÁNÍ PŘEHLEDOVÝCH DAT

Podtéma EQPSB 8.1 –

Předávání přehledových dat

Podtéma EQPSB 8.2 –

Principy fungování předávání přehledových dat

TÉMA EQPSB 9 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPSB 9.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPSB 10 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPSB 10.1 –

Principy automatizace

Podtéma EQPSB 10.2 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPSB 10.3 –

Výměna dat on-line

Podtéma EQPSB 10.4 –

Systémy používané k automatickému šíření dat

TÉMA EQPSB 11 –   PRACOVIŠTĚ

Podtéma EQPSB 11.1 –

Vybavení pracoviště

Podtéma EQPSB 11.2 –

Letištní řízení

Podtéma EQPSB 11.3 –

Přibližovací řízení

Podtéma EQPSB 11.4 –

Oblastní řízení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PENB 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PENB 1.1 –

ATS a letištní zařízení

TÉMA PENB 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PENB 2.1 –

Civilní letectví

Podtéma PENB 2.2 –

Vojenské síly

Podtéma PENB 2.3 –

Očekávání a požadavky pilotů

TÉMA PENB 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PENB 3.1 –

Vztahy se zákazníky

TÉMA PENB 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PENB 4.1 –

Ochrana životního prostředí

Dodatek 3 přílohy I

KVALIFIKACE VIZUÁLNÍHO LETIŠTNÍHO ŘÍZENÍ (ADV)

(Reference: Příloha I – část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod i))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW 1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Letištní služba řízení

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Rozstupy mezi odlétajícími letadly

Podtéma ATM 6.2 –

Rozstupy mezi přistávajícím letadlem a předchozím přistávajícím nebo odlétajícím letadlem

Podtéma ATM 6.3 –

Podélný časový rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.4 –

Snížená minima rozstupu

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní protisrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ LETIŠTNÍCH SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost za poskytování služeb

Podtéma ATM 10.2 –

Funkce letištní řídící věže

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Letecká pozemní návěstidla

Podtéma ATM 10.5 –

Informace předávané letadlům letištní řídící věží

Podtéma ATM 10.6 –

Řízení letištního provozu

Podtéma ATM 10.7 –

Řízení provozu na letištním okruhu

Podtéma ATM 10.8 –

Používaná dráha

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Meteorologické přístroje

Podtéma MET 2.2 –

Další zdroje meteorologických dat

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 1 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Vzletové faktory

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Rozpoznání typu letadla

Podtéma ACFT 4.2 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitivní faktory

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Dobrá fyzická kondice

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Optimalizace činnosti týmu (Team Resource Management, TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Týmová práce a role v týmu

Podtéma HUMB 3.3 –

Odpovědné chování

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání stresu

TÉMA HUM 5 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUM 5.1 –

Selhání lidského činitele

Podtéma HUM 5.2 –

Porušení pravidel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCE

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráce ve stejné oblasti působnosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráce mezi různými oblastmi působnosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráce řídícího a pilota

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva letiště

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Narušení dráhy

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění

Dodatek 4 přílohy I

KVALIFIKACE PŘÍSTROJOVÉHO LETIŠTNÍHO ŘÍZENÍ Z ŘÍDÍCÍ VĚŽE – ADI (TWR)

(Reference: Příloha I – část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod ii))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW 1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Letištní služba řízení

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Rozstupy mezi odlétajícími letadly

Podtéma ATM 6.2 –

Rozstupy mezi odlétajícím a přilétajícím letadlem

Podtéma ATM 6.3 –

Rozstupy mezi přistávajícím letadlem a předchozím přistávajícím nebo odlétajícím letadlem

Podtéma ATM 6.4 –

Podélný časový rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.5 –

Snížená minima rozstupu

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní protisrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ LETIŠTNÍCH SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost za poskytování služeb

Podtéma ATM 10.2 –

Funkce letištní řídící věže

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Letecká pozemní návěstidla

Podtéma ATM 10.5 –

Informace předávané letadlům letištní řídící věží

Podtéma ATM 10.6 –

Řízení letištního provozu

Podtéma ATM 10.7 –

Řízení provozu na letištním okruhu

Podtéma ATM 10.8 –

Používaná dráha

TÉMA ATM 11 –   POSKYTOVÁNÍ LETIŠTNÍCH SLUŽEB ŘÍZENÍ – PŘÍSTROJOVÉ ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Provoz za podmínek nízké dohlednosti a zvláštní pravidla letu za viditelnosti (VFR)

Podtéma ATM 11.2 –

Odlétající letadla

Podtéma ATM 11.3 –

Přilétající letadla

Podtéma ATM 11.4 –

Letištní služby řízení s podporou pokročilého systému

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Meteorologické přístroje

Podtéma MET 2.2 –

Další zdroje meteorologických dat

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 1 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a přílety za použití navigačních přístrojů

Podtéma NAV 2.4 –

Satelitní systémy

Podtéma NAVB 2.5 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

Podtéma ACFT 2.2 –

Použití kategorií přiblížení podle ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Vzletové faktory

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Rozpoznání typu letadla

Podtéma ACFT 4.2 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitivní faktory

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Dobrá fyzická kondice

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Optimalizace činnosti týmu (Team Resource Management, TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Týmová práce a role v týmu

Podtéma HUMB 3.3 –

Odpovědné chování

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání stresu

TÉMA HUM 5 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUM 5.1 –

Selhání lidského činitele

Podtéma HUM 5.2 –

Porušení pravidel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCE

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráce ve stejné oblasti působnosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráce mezi různými oblastmi působnosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráce řídícího a pilota

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva letiště

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Narušení dráhy

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění

Dodatek 5 přílohy I

KVALIFIKACE PROCEDURÁLNÍHO PŘIBLIŽOVACÍHO ŘÍZENÍ (APP)

(Reference: Příloha I – část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod iii))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW 1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Horizontální rozstupy

Podtéma ATM 6.3 –

Zajišťování rozstupů

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní protisrážkové systémy

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Přibližovací řízení

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Přibližující se letadla

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 1 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a přílety za použití navigačních přístrojů

Podtéma NAV 2.4 –

Navigační asistence

Podtéma NAV 2.5 –

Satelitní systémy

Podtéma NAVB 2.6 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

Podtéma ACFT 2.2 –

Použití kategorií přiblížení podle ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání a počáteční přiblížení

Podtéma ACFT 3.4 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.5 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.6 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitivní faktory

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Dobrá fyzická kondice

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Optimalizace činnosti týmu (Team Resource Management, TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Týmová práce a role v týmu

Podtéma HUMB 3.3 –

Odpovědné chování

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání stresu

TÉMA HUM 5 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUM 5.1 –

Selhání lidského činitele

Podtéma HUM 5.2 –

Porušení pravidel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCE

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráce ve stejné oblasti působnosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráce mezi různými oblastmi působnosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráce řídícího a pilota

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva přibližovacího stanoviště řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění

Dodatek 6 přílohy I

KVALIFIKACE PROCEDURÁLNÍHO OBLASTNÍHO ŘÍZENÍ (ACP)

(Reference: Příloha I – část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod iv))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW 1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Horizontální rozstupy

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní protisrážkové systémy

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Oblastní řízení

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Vyčkávající letadlo

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 1 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Navigační asistence

Podtéma NAVB 2.3 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitivní faktory

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Dobrá fyzická kondice

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Optimalizace činnosti týmu (Team Resource Management, TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Týmová práce a role v týmu

Podtéma HUMB 3.3 –

Odpovědné chování

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání stresu

TÉMA HUM 5 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUM 5.1 –

Selhání lidského činitele

Podtéma HUM 5.2 –

Porušení pravidel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCE

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráce ve stejné oblasti působnosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráce mezi různými oblastmi působnosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráce řídícího a pilota

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva oblastního střediska řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Dodatek 7 přílohy I

KVALIFIKACE PŘEHLEDOVÉHO PŘIBLIŽOVACÍHO ŘÍZENÍ (APS)

(Reference: Příloha I – část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod v))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 11:

LETIŠTĚ

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW 1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Podélné rozstupy v přehledovém prostředí

Podtéma ATM 6.3 –

Zajišťování rozstupů

Podtéma ATM 6.4 –

Vzdálenostní rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.5 –

Rozstupy podle přehledových systémů ATS

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní protisrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Přehledový systém ATS

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

Podtéma ATM 10.5 –

Služby řízení s podporou pokročilého systému

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Přibližující se letadla

Podtéma ATM 11.3 –

Vyčkávání v přehledovém prostředí

TÉMA ATM 12 –   IDENTIFIKACE

Podtéma ATM 12.1 –

Identifikace

Podtéma ATM 12.2 –

Udržování identifikace

Podtéma ATM 12.3 –

Ztráta identifikace

Podtéma ATM 12.4 –

Informace o poloze

Podtéma ATM 12.5 –

Předání identifikace

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 1 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Stabilizované přiblížení

Podtéma NAV 2.3 –

Odlety a přílety za použití navigačních přístrojů

Podtéma NAV 2.4 –

Navigační asistence

Podtéma NAV 2.5 –

Satelitní systémy

Podtéma NAVB 2.6 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

Podtéma ACFT 2.2 –

Použití kategorií přiblížení podle ICAO

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání a počáteční přiblížení

Podtéma ACFT 3.4 –

Faktory ovlivňující konečné přiblížení a přistání

Podtéma ACFT 3.5 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.6 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitivní faktory

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Dobrá fyzická kondice

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Optimalizace činnosti týmu (Team Resource Management, TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Týmová práce a role v týmu

Podtéma HUMB 3.3 –

Odpovědné chování

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání stresu

TÉMA HUM 5 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUM 5.1 –

Selhání lidského činitele

Podtéma HUM 5.2 –

Porušení pravidel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCE

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráce ve stejné oblasti působnosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráce mezi různými oblastmi působnosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráce řídícího a pilota

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

Podtéma EQPS 3.4 –

Použití přehledového systému ATS

Podtéma EQPS 3.5 –

Pokročilé systémy

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

Podtéma EQPS 5.4 –

Degradace přehledového vybavení

Podtéma EQPS 5.5 –

Degradace systému ATC

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva přibližovacího stanoviště řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Podtéma ABES 3.6 –

Selhání odpovídače

PŘEDMĚT 11:   LETIŠTĚ

TÉMA AGA 1 –   ÚDAJE O LETIŠTI, PLÁN LETIŠTĚ A KOORDINACE

Podtéma AGA 1.1 –

Definice

Podtéma AGA 1.2 –

Koordinace

TÉMA AGA 2 –   POHYBOVÁ PLOCHA

Podtéma AGA 2.1 –

Pohybová plocha

Podtéma AGA 2.2 –

Provozní plocha

Podtéma AGA 2.3 –

Dráhy

TÉMA AGA 3 –   PŘEKÁŽKY

Podtéma AGA 3.1 –

Bezpřekážkový vzdušný prostor kolem letišť

TÉMA AGA 4 –   RŮZNÉ VYBAVENÍ

Podtéma AGA 4.1 –

Umístění

Dodatek 8 přílohy I

KVALIFIKACE PŘEHLEDOVÉHO OBLASTNÍHO ŘÍZENÍ (ACS)

(Reference: Příloha I – část ATCO hlava D oddíl 2 ATCO.D.010 písm. a) bod 2 podbod vi))

OBSAH

PŘEDMĚT 1:

ÚVOD

PŘEDMĚT 2:

LETECKÉ PRÁVO

PŘEDMĚT 3:

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

PŘEDMĚT 4:

METEOROLOGIE

PŘEDMĚT 5:

LETECKÁ NAVIGACE

PŘEDMĚT 6:

LETADLO

PŘEDMĚT 7:

LIDSKÉ ČINITELE

PŘEDMĚT 8:

VYBAVENÍ A SYSTÉMY

PŘEDMĚT 9:

PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

PŘEDMĚT 10:

MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

PŘEDMĚT 1:   ÚVOD

TÉMA INTR 1 –   VEDENÍ KURZU

Podtéma INTR 1.1 –

Úvod do kurzu

Podtéma INTR 1.2 –

Organizace kurzu

Podtéma INTR 1.3 –

Studijní materiály a dokumenty

TÉMA INTR 2 –   ÚVOD DO VÝCVIKOVÉHO KURZU ATC

Podtéma INTR 2.1 –

Náplň kurzu a organizace

Podtéma INTR 2.2 –

Charakter kurzu

Podtéma INTR 2.3 –

Způsob hodnocení

PŘEDMĚT 2:   LETECKÉ PRÁVO

TÉMA LAW 1 –   UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI/OSVĚDČENÍ ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma LAW 1.1 –

Práva a podmínky

TÉMA LAW 2 –   PRAVIDLA A PŘEDPISY

Podtéma LAW 2.1 –

Zprávy

Podtéma LAW 2.2 –

Vzdušný prostor

TÉMA LAW 3 –   ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ATC

Podtéma LAW 3.1 –

Zpětná vazba

Podtéma LAW 3.2 –

Šetření

PŘEDMĚT 3:   USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

TÉMA ATM 1 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Podtéma ATM 1.1 –

Služby řízení letového provozu (ATC)

Podtéma ATM 1.2 –

Letová informační služba (FIS)

Podtéma ATM 1.3 –

Pohotovostní služba (ALRS)

Podtéma ATM 1.4 –

Kapacita systému ATS a uspořádání toku letového provozu

Podtéma ATM 1.5 –

Uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

TÉMA ATM 2 –   KOMUNIKACE

Podtéma ATM 2.1 –

Efektivní komunikace

TÉMA ATM 3 –   POVOLENÍ ATC A POKYNY ATC

Podtéma ATM 3.1 –

Povolení ATC

Podtéma ATM 3.2 –

Pokyny ATC

TÉMA ATM 4 –   KOORDINACE

Podtéma ATM 4.1 –

Nutnost koordinace

Podtéma ATM 4.2 –

Nástroje a metody koordinace

Podtéma ATM 4.3 –

Koordinační postupy

TÉMA ATM 5 –   VÝŠKOPIS A LETOVÉ HLADINY

Podtéma ATM 5.1 –

Měření výšky

Podtéma ATM 5.2 –

Výška nad terénem

TÉMA ATM 6 –   ROZSTUPY

Podtéma ATM 6.1 –

Vertikální rozstupy

Podtéma ATM 6.2 –

Podélné rozstupy v přehledovém prostředí

Podtéma ATM 6.3 –

Vzdálenostní rozstup při turbulenci v úplavu

Podtéma ATM 6.4 –

Rozstupy podle přehledových systémů ATS

TÉMA ATM 7 –   PALUBNÍ PROTISRÁŽKOVÉ SYSTÉMY A POZEMNÍ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE (SAFETY NETS)

Podtéma ATM 7.1 –

Palubní protisrážkové systémy

Podtéma ATM 7.2 –

Pozemní bezpečnostní funkce (safety nets)

TÉMA ATM 8 –   ZOBRAZENÍ DAT

Podtéma ATM 8.1 –

Správa dat

TÉMA ATM 9 –   PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ (SIMULOVANÉ)

Podtéma ATM 9.1 –

Integrita provozního prostředí

Podtéma ATM 9.2 –

Ověření platnosti provozních postupů

Podtéma ATM 9.3 –

Předání a převzetí řízení

TÉMA ATM 10 –   POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ

Podtéma ATM 10.1 –

Odpovědnost a zpracování informací

Podtéma ATM 10.2 –

Přehledový systém ATS

Podtéma ATM 10.3 –

Proces uspořádání provozu

Podtéma ATM 10.4 –

Zvládání provozních situací

Podtéma ATM 10.5 –

Služby řízení s podporou pokročilého systému

TÉMA ATM 11 –   VYČKÁVÁNÍ

Podtéma ATM 11.1 –

Obecné postupy vyčkávání

Podtéma ATM 11.2 –

Vyčkávající letadlo

Podtéma ATM 11.3 –

Vyčkávání v přehledovém prostředí

TÉMA ATM 12 –   IDENTIFIKACE

Podtéma ATM 12.1 –

Identifikace

Podtéma ATM 12.2 –

Udržování identifikace

Podtéma ATM 12.3 –

Ztráta identifikace

Podtéma ATM 12.4 –

Informace o poloze

Podtéma ATM 12.5 –

Předání identifikace

PŘEDMĚT 4:   METEOROLOGIE

TÉMA MET 1 –   METEOROLOGICKÉ JEVY

Podtéma MET 1.1 –

Meteorologické jevy

TÉMA MET 2 –   ZDROJE METEOROLOGICKÝCH DAT

Podtéma MET 2.1 –

Zdroje meteorologických informací

PŘEDMĚT 5:   LETECKÁ NAVIGACE

TÉMA NAV 1 –   MAPY A LETECKÉ MAPY

Podtéma NAV 1.1 –

Mapy a letecké mapy

TÉMA NAV 1 –   NAVIGACE POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Podtéma NAV 2.1 –

Navigační systémy

Podtéma NAV 2.2 –

Navigační asistence

Podtéma NAVB 2.3 –

Využití PBN

PŘEDMĚT 6:   LETADLO

TÉMA ACFT 1 –   PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Podtéma ACFT 1.1 –

Palubní přístroje

TÉMA ACFT 2 –   KATEGORIE LETADEL

Podtéma ACFT 2.1 –

Turbulence v úplavu

TÉMA ACFT 3 –   FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST LETADLA

Podtéma ACFT 3.1 –

Faktory ovlivňující stoupání

Podtéma ACFT 3.2 –

Faktory ovlivňující let

Podtéma ACFT 3.3 –

Faktory ovlivňující klesání

Podtéma ACFT 3.4 –

Ekonomické faktory

Podtéma ACFT 3.5 –

Environmentální faktory

TÉMA ACFT 4 –   ÚDAJE O LETADLE

Podtéma ACFT 4.1 –

Údaje o výkonnosti

PŘEDMĚT 7:   LIDSKÉ ČINITELE

TÉMA HUM 1 –   PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 1.1 –

Kognitivní faktory

TÉMA HUM 2 –   ZDRAVOTNÍ A FYZIOLOGICKÉ FAKTORY

Podtéma HUM 2.1 –

Únava

Podtéma HUM 2.2 –

Dobrá fyzická kondice

TÉMA HUM 3 –   SOCIÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ FAKTORY

Podtéma HUM 3.1 –

Optimalizace činnosti týmu (Team Resource Management, TRM)

Podtéma HUM 3.2 –

Týmová práce a role v týmu

Podtéma HUMB 3.3 –

Odpovědné chování

TÉMA HUM 4 –   STRES

Podtéma HUM 4.1 –

Stres

Podtéma HUM 4.2 –

Zvládání stresu

TÉMA HUM 5 –   SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE

Podtéma HUM 5.1 –

Selhání lidského činitele

Podtéma HUM 5.2 –

Porušení pravidel

TÉMA HUM 6 –   SPOLUPRÁCE

Podtéma HUM 6.1 –

Komunikace

Podtéma HUM 6.2 –

Spolupráce ve stejné oblasti působnosti

Podtéma HUM 6.3 –

Spolupráce mezi různými oblastmi působnosti

Podtéma HUM 6.4 –

Spolupráce řídícího a pilota

PŘEDMĚT 8:   VYBAVENÍ A SYSTÉMY

TÉMA EQPS 1 –   HLASOVÁ KOMUNIKACE

Podtéma EQPS 1.1 –

Radiokomunikace

Podtéma EQPS 1.2 –

Další formy hlasové komunikace

TÉMA EQPS 2 –   AUTOMATIZACE ATS

Podtéma EQPS 2.1 –

Letecká pevná telekomunikační síť (AFTN)

Podtéma EQPS 2.2 –

Automatická výměna dat

TÉMA EQPS 3 –   PRACOVIŠTĚ ŘÍDÍCÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Podtéma EQPS 3.1 –

Ovládání a sledování vybavení

Podtéma EQPS 3.2 –

Zobrazení situace a informační systémy

Podtéma EQPS 3.3 –

Systémy letových údajů

Podtéma EQPS 3.4 –

Použití přehledového systému ATS

Podtéma EQPS 3.5 –

Pokročilé systémy

TÉMA EQPS 4 –   VYBAVENÍ BUDOUCNOSTI

Podtéma EQPS 4.1 –

Nejnovější vývoj

TÉMA EQPS 5 –   OMEZENÍ A DEGRADACE SYSTÉMŮ A VYBAVENÍ

Podtéma EQPS 5.1 –

Reakce na omezení

Podtéma EQPS 5.2 –

Degradace komunikačního vybavení

Podtéma EQPS 5.3 –

Degradace navigačního vybavení

Podtéma EQPS 5.4 –

Degradace přehledového vybavení

Podtéma EQPS 5.5 –

Degradace systému ATC

PŘEDMĚT 9:   PROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TÉMA PEN 1 –   SEZNÁMENÍ S PROSTŘEDÍM

Podtéma PEN 1.1 –

Studijní návštěva oblastního střediska řízení

TÉMA PEN 2 –   UŽIVATELÉ VZDUŠNÉHO PROSTORU

Podtéma PEN 2.1 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro civilní lety

Podtéma PEN 2.2 –

Subjekty podílející se na poskytování služeb ATS pro vojenské lety

TÉMA PEN 3 –   VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Podtéma PEN 3.1 –

Poskytování služeb a požadavky uživatelů

TÉMA PEN 4 –   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podtéma PEN 4.1 –

Ochrana životního prostředí

PŘEDMĚT 10:   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

TÉMA ABES 1 –   MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 1.1 –

Přehled mimořádných a nouzových situací

TÉMA ABES 2 –   ZDOKONALOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ

Podtéma ABES 2.1 –

Efektivita komunikace

Podtéma ABES 2.2 –

Prevence nadměrné psychické zátěže

Podtéma ABES 2.3 –

Spolupráce vzduch-země

TÉMA ABES 3 –   POSTUPY PRO MIMOŘÁDNÉ A NOUZOVÉ SITUACE

Podtéma ABES 3.1 –

Použití postupů pro mimořádné a nouzové situace

Podtéma ABES 3.2 –

Ztráta spojení

Podtéma ABES 3.3 –

Protiprávní čin a hrozba bombového útoku na palubě

Podtéma ABES 3.4 –

Zbloudilé nebo neidentifikované letadlo

Podtéma ABES 3.5 –

Odchýlení

Podtéma ABES 3.6 –

Selhání odpovídače


PŘÍLOHA II

ČÁST ATCO.AR

POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A

OBECNÉ POŽADAVKY

ATCO.AR.A.001   Oblast působnosti

Část ATCO.AR, která je předmětem této přílohy, stanoví správní požadavky vztahující se na příslušné úřady odpovědné za vydávání, zachování, pozastavení platnosti nebo zrušení průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení zdravotní způsobilosti řídících letového provozu a za osvědčování organizací pro výcvik a leteckých zdravotních středisek a dozor nad nimi.

ATCO.AR.A.005   Personál

a)

Příslušné úřady vypracují a každé dva roky aktualizují posouzení lidských zdrojů potřebných pro provádění jejich funkcí dozoru, založené na analýze procesů, jež vyžaduje toto nařízení, a jejich uplatňování.

b)

Personál pověřený příslušným úřadem prováděním úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dozorem je zmocněn přinejmenším k vykonávání těchto úkolů:

1)

zkoumat dokumenty, včetně průkazů způsobilosti, osvědčení, záznamů, údajů, postupů a jakéhokoli dalšího materiálu významného z hlediska plnění jim uložených úkolů;

2)

pořizovat kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a dalších materiálů;

3)

požadovat vysvětlení;

4)

vstupovat do veškerých dotčených objektů a provozních míst;

5)

provádět audity a kontroly, včetně neohlášených kontrol;

6)

přijímat nebo iniciovat potřebná donucovací opatření.

c)

Příslušný úřad může pověřit svůj personál prováděním hodnocení, jež vedou k vydání, prodloužení platnosti a obnově místní doložky, za předpokladu, že splňuje požadavky stanovené v části ATCO.C.045, s výjimkou písm. d) bodu 1. Musí však být zajištěno jeho obeznámení s platnými provozními postupy a postupy stanoviště, kde hodnocení probíhá.

ATCO.AR.A.010   Úkoly příslušných úřadů

a)

Úkoly příslušných úřadů mimo jiné zahrnují:

1)

vydávání, pozastavení a zrušení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení zdravotní způsobilosti;

2)

vydávání dočasných oprávnění instruktora pro provozní výcvik v souladu s částí ATCO.C.025;

3)

vydávání dočasných oprávnění hodnotitele v souladu s částí ATCO.C.065;

4)

prodlužování platnosti a obnovu doložek;

5)

prodlužování platnosti, obnovu a omezení osvědčení zdravotní způsobilosti poté, co jim je leteckým lékařem nebo leteckým zdravotním střediskem postoupeno posouzení způsobilosti;

6)

vydávání, prodlužování, obnovu, pozastavení, zrušení, omezení a změnu platnosti osvědčení leteckého lékaře;

7)

vydávání, pozastavení, zrušení a omezení platnosti osvědčení organizací pro výcvik a osvědčení leteckých zdravotních středisek;

8)

schvalování výcvikových kurzů, plánů výcviku a místních systémů odborné způsobilosti, jakož i metod hodnocení;

9)

schvalování metody hodnocení pro prokazování jazykových znalostí a stanovení požadavků pro subjekty provádějící hodnocení jazykových znalostí podle části ATCO.B.040;

10)

schvalování požadavků na absolvování rozšířené úrovně (úroveň 5) jazykových znalostí v souladu s částí ATCO.B.030 písm. d);

11)

sledování organizací pro výcvik, včetně jejich výcvikových kurzů a plánů výcviku;

12)

schvalování a sledování místních systémů odborné způsobilosti;

13)

vytvoření příslušných odvolacích postupů a oznamovacích mechanismů;

14)

usnadňovat uznávání a výměnu průkazů způsobilosti, včetně předávání záznamů o řídících letového provozu a vrácení starého průkazu způsobilosti příslušnému úřadu, který ho vydal, v souladu s částí ATCO.A.010;

15)

usnadňovat uznávání osvědčení organizací pro výcvik a schvalování kurzů.

ATCO.AR.A.015   Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu (AMC), které lze využívat k prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Je-li dosaženo shody s AMC, jsou tím splněny i odpovídající požadavky prováděcích pravidel.

b)

K prokazování souladu s prováděcími pravidly lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušný úřad vytvoří systém, který umožní konzistentně hodnotit, zda všechny alternativní způsoby průkazu používané tímto úřadem nebo organizacemi či osobami, nad nimiž vykonává dozor, umožňují prokazovat soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly.

d)

Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které organizace navrhla v souladu s částí ATCO.OR.B.005, provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace, a uzná-li za nutné, také na základě inspekce, kterou v dané organizaci vykoná.

Shledá-li příslušný úřad, že navržené alternativní způsoby průkazu jsou v souladu s prováděcími pravidly, neprodleně:

1)

žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a případně též odpovídajícím způsobem upraví oprávnění či osvědčení žadatele;

2)

sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré související dokumentace a

3)

informuje ostatní členské státy o alternativních způsobech průkazu, které byly přijaty.

e)

Používá-li alternativní způsoby průkazu za účelem prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly samotný příslušný úřad:

1)

zpřístupní je všem organizacím a osobám, nad nimiž vykonává dozor; a

2)

neprodleně o tom vyrozumí agenturu.

Příslušný úřad agentuře předloží úplný popis alternativních způsobů průkazu, včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který bude prokazovat dodržování prováděcích pravidel.

ATCO.AR.A.020   Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad agenturu neprodleně uvědomí, pokud nastanou jakékoli závažné problémy s uplatňováním nařízení (ES) č. 216/2008 a tímto nařízením.

b)

Příslušný úřad agentuře poskytne informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z obdržených hlášení událostí.

ATCO.AR.A.025   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

a)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (1), zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém umožňující řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně členským státům a Komisi poskytne veškeré informace, včetně doporučení a nápravných opatření, která je nutno přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se výrobků, částí, zařízení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmeni a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému.

d)

O opatřeních přijatých v souladu s písmenem c) příslušný úřad neprodleně vyrozumí veškeré osoby a organizace, které se podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel mají těmito opatřeními řídit. Příslušný úřad o těchto opatřeních vyrozumí rovněž agenturu a v případě, že je třeba, aby se na jejich uplatňování podílelo více členských států, vyrozumí i další dotčené členské státy.

HLAVA B

ŘÍZENÍ

ATCO.AR.B.001   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a spravuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1)

zdokumentované politiky a postupy, z nichž je patrná jeho organizace a jeho způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a s tímto nařízením. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2)

dostatečné množství personálu, včetně inspektorů podílejících se na udělování průkazů způsobilosti a osvědčení, aby mohl vykonávat své úkoly a plnit své povinnosti. Tento personál má kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a má nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní, provozní a udržovací výcvik, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Zaveden je rovněž systém pro plánování dostupnosti personálu, aby bylo možné zajistit řádné plnění všech souvisejících úkolů;

3)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání stanovených úkolů;

4)

funkci pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy nezávislého auditu k vedení příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření; a

5)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování souladu.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, včetně výměny informací i veškerých učiněných nálezů a následných opatření přijatých v důsledku dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly od příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem normalizace dává k dispozici agentuře.

ATCO.AR.B.005   Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Zadává-li příslušný úřad úkoly související se získáním prvního osvědčení nebo s vykonáváním průběžného dozoru nad osobami či organizacemi podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, mohou být tyto zadány pouze kvalifikovaným subjektům. Při zadávání úkolů se příslušný úřad postará o to, aby měl:

1)

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné hodnocení toho, zda oprávněný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008.

Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2)

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu dokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné řídící úrovni, ve které jsou jasně vymezeny:

i)

stanovené úkoly;

ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy;

iii)

technické podmínky, které musí být při realizaci těchto úkolů splněny;

iv)

související míra odpovědnosti a

v)

ochrana údajů získaných v souvislosti s prováděním těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby vnitřní audit a řízení bezpečnostních rizik vyplývající z b) jménem prováděné úkoly v oblasti osvědčování či dozoru.

ATCO.AR.B.010   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a tomto nařízení. To umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby tento systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (ES) č. 216/2008 a tohoto nařízení, a bylo tak zajištěno jejich efektivní provádění.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a tomto nařízení.

ATCO.AR.B.015   Vedení záznamů

a)

Příslušné úřady vedou seznam všech osvědčení vydaných organizacím a průkazů způsobilosti a osvědčení vydaných personálu.

b)

Příslušný úřad vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

1)

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2)

výcviku personálu, jeho kvalifikace a oprávnění, která mu byla udělena;

3)

stanovení úkolů, které musí zahrnovat požadavky vyplývající z části ATCO.AR.B.005 a podrobné údaje o stanovených úkolech;

4)

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení;

5)

podrobnosti o kurzech, jež poskytují organizace pro výcvik;

6)

postupů pro vydávání průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení a postupů uplatňovaných v rámci průběžného dozoru nad držiteli těchto průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení;

7)

průběžného dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, avšak osvědčení jim vydal příslušný úřad jiného členského státu na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;

8)

nálezů, nápravných opatření a data uzavření těchto opatření;

9)

přijatých donucovacích opatření;

10)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření;

11)

uplatňování opatření pro zvýšení pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008 a

12)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených organizacemi a jejich oznámení agentuře a posouzení alternativních způsobů průkazu souladu používaných samotným příslušným úřadem.

c)

Záznamy se uchovávají nejméně po dobu pěti let a záznamy související s průkazy způsobilosti personálu nejméně po dobu deseti let od skončení platnosti poslední doložky uvedené na průkazu způsobilosti v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů.

HLAVA C

DOZOR A DONUCOVÁNÍ

ATCO.AR.C.001   Dozor

a)

Příslušný úřad ověřuje:

1)

před vydáním osvědčení organizace nebo průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace či doložky personálu dodržování požadavků vztahujících se na organizace nebo osoby;

2)

průběžné dodržování příslušných požadavků a podmínek připojených k osvědčení organizace pro výcvik, jakož i příslušných požadavků na výcvikové kurzy, plány a systémy, které schválil, a požadavků vztahujících se na personál;

3)

provádění náležitých bezpečnostních opatření z pověření příslušného úřadu v souladu s částí ATCO.AR.A.025 písm. c) a d).

b)

V rámci tohoto ověřování:

1)

vychází příslušných úřad z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za bezpečnostní dozor, pokyny pro vykonávání jeho funkcí;

2)

jsou dotčené osoby a organizace seznámeny s výsledky dozoru bezpečnosti;

3)

se příslušný úřad opírá o audity a kontroly, které podle potřeby zahrnují také neohlášené kontroly; a

4)

si příslušný úřad opatřuje doklady pro případ, že bude nutno přijmout další opatření, včetně opatření stanovených v částech ATCO.AR.C.010 a ATCO.AR.E.015.

c)

Rozsah dozoru se určí na základě rozsahu a výsledků předchozích činností dozoru a bezpečnostních priorit.

d)

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států, rozsah dozoru nad činnostmi, které na území daného členského státu vykonávají osoby nebo organizace zřízené či sídlící v jiném členském státě, se určí na základě bezpečnostních priorit a předchozích činností dozoru.

e)

Zahrnuje-li činnost určité osoby nebo organizace více než jeden členský stát, příslušný úřad, který podle písmen a) až c) odpovídá za vykonávání dozoru, se může s jiným příslušným úřadem (jinými příslušnými úřady) dohodnout na konkrétních alternativních opatřeních v oblasti dozoru. Všechny osoby a organizace, které jsou předmětem takové dohody, jsou informovány o její existenci a o jejím rozsahu.

ATCO.AR.C.005   Program dozoru

a)

Příslušný úřad vypracuje a udržuje program dozoru, který zahrnuje činnosti dozoru stanovené v části ATCO.AR.C.001.

b)

V případě organizací, kterým příslušný úřad vydal osvědčení, je program dozoru koncipován tak, aby bral v úvahu specifickou povahu dané organizace, složitost jejích činností a výsledky předchozích činností osvědčování a/nebo dozoru. Každý plánovací cyklus dozoru zahrnuje:

1)

audity a kontroly, které podle potřeby zahrnují také neohlášené kontroly; a

2)

společné schůze vedení organizace pro výcvik a příslušného úřadu, jejichž účelem je zajistit, aby obě strany byly průběžně informovány o důležitých otázkách.

c)

V případě organizací, kterým příslušný úřad vydal osvědčení, nesmí být plánovací cyklus dozoru delší než 24 měsíců.

Jsou-li doklady o tom, že výkonnost dané organizace se z hlediska bezpečnosti snížila, může se plánovací cyklus dozoru zkrátit.

Plánovací cyklus dozoru se může prodloužit, a to nejvýše na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1)

prokázala dotyčná organizace schopnost účinným způsobem zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a s nimi spojená rizika;

2)

organizace průběžně prokazovala podle části ATCO.OR.B.015, že má plnou kontrolu nad veškerými změnami;

3)

nebyly vydány žádné nálezy úrovně 1 a

4)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, v souladu s částí ATCO.AR.E.015.

V případě, že organizace má kromě výše uvedeného zavedený a příslušným úřadem schválený efektivně fungující systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterých informuje příslušný úřad o svých výsledcích z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovací cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

d)

Program dozoru pro organizace pro výcvik zahrnuje sledování úrovně výcviku, případně včetně namátkových inspekcí poskytování výcviku.

e)

V případě osob, které jsou držiteli průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo doložky, které jim vydal příslušný úřad, zahrnuje program dozoru kontroly a případně také neohlášené kontroly.

ATCO.AR.C.010   Nálezy a donucovací opatření vůči personálu

a)

Shledá-li příslušný úřad zodpovědný za výkon dozoru podle části ATCO.AR.C.001 při vykonávání tohoto dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem, že určitá osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti vydaného v souladu s tímto nařízením, neplní příslušné požadavky, učiní tento příslušný úřad nález, pořídí o něm záznam a dotyčného držitele průkazu způsobilosti o něm písemně vyrozumí, a je-li to možné, o nálezu vyrozumí také organizaci, která ho zaměstnává.

b)

Je-li příslušný úřad, který nález učinil, příslušným úřadem odpovědným za vydání průkazu způsobilosti:

1)

ve chvíli, kdy je zjištěn problém z hlediska bezpečnosti, podle okolností může pozastavit či zrušit platnost průkazu způsobilosti, kvalifikace či doložky a

2)

přijme veškerá nezbytná donucovací opatření, aby zabránil dalšímu neplnění těchto požadavků.

c)

Pokud příslušný úřad, který nález učinil, není příslušným úřadem odpovědným za vydání průkazu způsobilosti, informuje příslušný úřad, který průkaz způsobilosti vydal. V tom případě příslušný úřad, který průkaz způsobilosti vydal, přijme opatření v souladu s písmenem b) a informuje o něm příslušný úřad, který učinil nález.

HLAVA D

VYDÁNÍ, PRODLOUŽENÍ, OBNOVA, POZASTAVENÍ A ZRUŠENÍ PLATNOSTI PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI, KVALIFIKACÍ A DOLOŽEK

ATCO.AR.D.001   Postup při vydávání průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a oprávnění a při prodloužení či obnově jejich platnosti

a)

Příslušný úřad stanoví postupy pro podávání žádostí o průkazy způsobilosti, vydávání a výměnu průkazů způsobilosti, vydávání kvalifikací a doložek, jakož i pro prodlužování platnosti a obnovu doložek. Tyto postupy mohou zahrnovat:

1)

vydávání dočasných oprávnění instruktora pro provozní výcvik a dočasných oprávnění hodnotitele a

2)

případně schvalování hodnotitelů pro prodlužování platnosti a obnovu místních doložek, přičemž hodnotitelé v tomto případě příslušnému úřadu předloží veškeré záznamy, zprávy a jakékoli další informace stanovené v těchto postupech.

b)

Po obdržení žádosti a podle potřeby veškeré podkladové dokumentace příslušný úřad ověří úplnost žádosti a to, zda žadatel splňuje požadavky stanovené v příloze I.

c)

Pokud žadatel příslušné požadavky splňuje, vydá příslušný úřad příslušný průkaz způsobilosti, kvalifikaci (kvalifikace) a doložku (doložky) za použití formátů průkazů způsobilosti uvedených v dodatku 1 přílohy II, případně prodlouží nebo obnoví jejich platnost. Dočasné oprávnění instruktora pro provozní výcvik podle části ATCO.C.025 a dočasné oprávnění hodnotitele podle části ATCO.C.065 se vydá jako samostatný dokument, v němž jsou uvedena práva držitele a platnost oprávnění.

d)

V zájmu snížení nadměrné administrativní zátěže může příslušný úřad stanovit postupy, jež umožňují stanovit jednu dobu platnosti pro několik doložek. Doba platnosti příslušných doložek však v žádném případě nesmí být prodloužena.

e)

Příslušný úřad nahradí průkaz způsobilosti řídícího letového provozu, je-li to nezbytné z administrativních důvodů a pokud je položka XIIa průkazu způsobilosti zcela zaplněna a nezbývá v ní žádné další místo. Datum prvního vydání kvalifikací a doložek ke kvalifikaci se přenese do nového průkazu způsobilosti.

ATCO.AR.D.005   Zrušení a pozastavení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek

a)

Pro účely části ATCO.A.020 stanoví příslušný úřad správní postupy pro pozastavení platnosti a zrušení průkazů způsobilosti, kvalifikací a doložek.

b)

Příslušný úřad může pozastavit platnost průkazu způsobilosti v případě, že není ukončena dočasná nezpůsobilost v souladu s postupy uvedenými v části ATCO.A.015 písm. e).

c)

Příslušný úřad pozastaví platnost průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo doložky nebo je zruší v souladu s částí ATCO.AR.C.010 zejména za těchto okolností:

1)

práva vyplývající z průkazu způsobilosti jsou vykonávána, ačkoli jeho držitel již nesplňuje příslušné požadavky tohoto nařízení;

2)

průkaz způsobilosti řídícího letového provozu-žáka nebo průkaz způsobilosti řídícího letového provozu, kvalifikace, doložka nebo osvědčení byly získány paděláním předložených dokladů;

3)

v případě padělání záznamů v průkazu způsobilosti nebo osvědčení;

4)

práva vyplývající z průkazu způsobilosti, kvalifikace (kvalifikací) či doložky (doložek) vykonával jeho (jejich) držitel pod vlivem psychoaktivních látek.

d)

V případě pozastavení platnosti nebo zrušení průkazů způsobilosti, kvalifikací či doložek příslušný úřad držitele průkazu písemně informuje o tomto rozhodnutí a o jeho právu na odvolání v souladu s postupy stanovenými v části ATCO.AR.A.010 písm. a) bodě 14. Pozastavení platnosti nebo zrušení doložky hodnotitele se oznámí také příslušnému poskytovateli letových navigačních služeb.

e)

Příslušný úřad může rovněž pozastavit platnost průkazu způsobilosti, kvalifikace či doložky nebo je zrušit na písemnou žádost držitele tohoto průkazu způsobilosti.

HLAVA E

POSTUP UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ ORGANIZACÍ PRO VÝCVIK ŘÍDÍCÍCH LETOVÉHO PROVOZU A SCHVALOVÁNÍ VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

ATCO.AR.E.001   Žádost a postup pro udělování osvědčení organizací pro výcvik

a)

Po obdržení žádosti o vydání osvědčení organizace pro výcvik příslušný úřad ověří, zda tato organizace pro výcvik splňuje požadavky stanovené v příloze III.