(EU) 2015/255Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/255 ze dne 13. února 2015 , kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marchfeldspargel (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 43, 18.2.2015, s. 3-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. února 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. března 2015 Nabývá účinnosti: 10. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/255

ze dne 13. února 2015,

kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Marchfeldspargel (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Rakouska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Marchfeldspargel“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1263/96 (2) ve znění nařízení (ES) č. 564/2002 (3).

(2)

Účelem žádosti je změnit specifikaci, pokud jde o změnu kontrolního orgánu.

(3)

Komise prověřila danou změnu a rozhodla, že je odůvodněná. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu malého rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, může ji Komise schválit, aniž by použila postup podle článků 50 až 52 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace chráněného zeměpisného označení „Marchfeldspargel“ se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Konsolidovaný jednotný dokument obsahující hlavní body specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1263/96 ze dne 1. července 1996, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 19).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 564/2002 ze dne 2. dubna 2002, kterým se mění specifikace dvou názvů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin a kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod) (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 7).


PŘÍLOHA I

Ve specifikaci chráněného zeměpisného označení „Marchfeldspargel“ se schvalují tyto změny:

V bodě 5 g) specifikace se uváděný kontrolní subjekt – Landeshauptmann von Niederösterreich – nahrazuje tímto soukromým kontrolním subjektem:

SGS Austria Controll-Co.GesmbH

Diefenbachgasse 35

A-1150 Wien

Tel. + 43-1-512 25 67-0

Fax + 43-1-512 25 67-9

E-mail: [email protected]

Název seskupení žadatelů byl změněn takto:

„Verein Genuss Region Marchfeldspargel g.g.A.“


PŘÍLOHA II

KONSOLIDOVANÝ JEDNOTNÝ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1)

„MARCHFELDSPARGEL“

ES: AT-PGI-0217-01213 – 11.03.2014

CHZO (X) CHOP ( )

1.   Název

„Marchfeldspargel“

2.   Členský stát nebo třetí země

Rakousko

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Výhonky chřestu (= mladé výhonky chřestu „Asparagus officinalis L.“) musí být celé, zdravé, nepoškozené následkem nevhodného mytí, čisté, čerstvého vzhledu a vůně, bez parazitů a nepoškozené od hlodavců nebo hmyzu, bez otlačenin či nadměrné povrchové vlhkosti a cizorodé vůně a/nebo chuti. Řez ve spodní části chřestu musí být pokud možno hladký. Kromě toho nesmějí být výhonky duté, prasklé ani oloupané. Tolerují se drobné trhliny, k nimž v omezené míře došlo po sklizni. Produkt „Marchfeldspargel“ má mírně nahořklou, jemnou a výraznou chuť chřestu. Jejich chuť nemůže být hořká a nesmí být cítit po vláknině.

Chřest se podle svého zabarvení dělí do čtyř skupin:

bílý chřest,

fialový chřest: pupen má růžové až purpurově fialové zabarvení a část výhonku je bílá,

fialově zelený chřest: zčásti fialový a zelené zabarvení,

zelený chřest: pupen a velká část výhonku musí mít zelené zabarvení.

Maximální přípustná délka je v případě bílého a fialového chřestu 22 cm a 25 cm u fialově zeleného a zeleného chřestu.

Odrůdy:

německé odrůdy: Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuss, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos,

odrůdy zeleného chřestu (= bez antokyanů): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf,

nizozemské odrůdy: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim,

francouzské odrůdy: Larac, Cito, Aneto, Desto, Selection „Darbonne no4“, Selection „Darbonne no3“, Jacq. Ma. 2001, Jacq. Ma. 2002, Andreas, Dariana, Cipres, Viola,

americká odrůda: Mary Washington.

3.3.   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)

3.5.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

3.6.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.

Produkty „Marchfeldspargel“ se balí do pevně svázaných svazků uložených ve vrstvách v jednotlivých baleních nebo v malých baleních. Velikost je v souladu se specifikací dána průměrem. Obsah každého balení nebo svazku musí být jednotný a musí v něm být pouze chřest téhož původu, jakosti a zabarvení. Obal je vyroben výhradně z materiálů, jež poskytují ochranu proti vlhkosti, jimiž neprostupuje světlo a na které lze umístit pečeť.

Speciální systém přepravy zaručuje, že chřest je po celém Rakousku dostupný do 24 hodin po sklizení.

3.7.   Zvláštní pravidla pro označování

Společné logo, chráněné označení „Marchfeldspargel“, název, adresa, druh zabarvení, třída, velikost, hmotnost a počet balení.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Marchfeld (Moravské pole): úrodná nížina východně od Vídně mezi Dunajem a řekou Moravou (německy March), již na jihu vymezuje Dunaj, na východě řeka Morava, na severu pahorky Weinviertler Hügelland a na západě hranice Vídně.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1.   Specifičnost zeměpisné oblasti

Oblast Marchfeld (Moravské pole) je mírně ovlivňována podnebím stepí v Panonii a jsou v ní zvláštní typy půd (půdy podél řeky, černozemě, koluviální a aluviální půdy s vysokým obsahem humusu a proměnlivým obsahem jílu a spraše). Spolu s jihovýchodním Štýrskem se v rámci Rakouska těší z nejvíce dnů slunečního svitu a patří mezi nejteplejší oblasti země. Již od 19. století má oblast Marchfeld v souvislosti s pěstováním chřestu významné postavení (v rakousko-uherské monarchii zásobovali jednotliví producenti císařský dvůr ve Vídni). Zemědělci z této oblasti, kteří se věnují pěstování zeleniny, tedy mají s chřestem dlouholeté zkušenosti. Díky pěstitelským podmínkám, jež jsou v oblasti Marchfeld příznivé, splňuje chřest bez problémů ekologická kritéria.

5.2.   Specifičnost produktu

Chřest „Marchfeldspargel“ se vyznačuje jedinečnou vůní, jež je pro chřest zcela typická. Obsahuje méně hořkých látek než srovnatelné produkty a upoutá svou křehkostí.

5.3.   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO)

Klimatické podmínky jsou spolu se zvláštními typy půd pro pěstování chřestu ideální. Vyšší průměrné teploty a dostatečná vlhkost zaručují velmi příznivé pěstitelské podmínky. Z oblasti Marchfeld totiž pochází planě rostoucí chřest. Dlouholeté zkušenosti pěstitelů z oblasti Marchfeld jsou zárukou, že se pěstují pouze odrůdy, jež jsou za daných jedinečných podmínek nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že se jedná o odrůdy chřestu, jež se mimořádně přizpůsobily půdním podmínkám, obsahuje chřest „Marchfeldspargel“ velmi málo hořkých látek. Kromě toho se výhonky chřestu „Marchfeldspargel“ sklízejí častěji než jiné srovnatelné produkty, díky čemuž jsou zřídkakdy dřevnaté.

Chřest „Marchfeldspargel“ se ostatně těší vynikající pověsti. Sezonu chřestu z Marchfeldu otvírají známé osobnosti ze světa politiky, obchodu a kultury a během této události se volí královna tohoto chřestu.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

http://www.patentamt.at/Media/Marchfeldspargel.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahrazeno nařízením (EU) č. 1151/2012.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU