(EU) 2015/230Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/230 ze dne 12. února 2015 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 39, 14.2.2015, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. února 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. února 2015 Nabývá účinnosti: 14. února 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/230

ze dne 12. února 2015,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. března 2012 přijala nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Tribunál Evropské unie rozsudkem ze dne 12. prosince 2013 ve věci T-58/12 zrušil rozhodnutí Rady, kterým byli na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 zařazeni Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mahamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool a Ahmad Tafazoly.

(3)

Gholam Golparvar by měl být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, znovu zařazen, a to na základě nového odůvodnění.

(4)

Tribunál Evropské unie rozsudkem ze dne 3. července 2014 ve věci T-565/12 zrušil rozhodnutí Rady, kterým byla na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012, zařazena společnost National Iranian Tanker Company.

(5)

Společnost National Iranian Tanker Company by měla být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, znovu zařazena, a to na základě nového odůvodnění.

(6)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

I.

Do seznamu obsaženého v části I přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňuje níže uvedený subjekt:

I.   Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Tehran, P.O. Box: 19395-4833,

Tel: +98 21 23801,

e-mail: [email protected]; všechny pobočky na celém světě

Společnost National Iranian Tanker Company poskytuje finanční podporu vládě Íránu prostřednictvím svých akcionářů, jimiž jsou íránský státní důchodový fond (Iranian State Retirement Fund), íránský systém sociálního zabezpečení (Iranian Social Security Organization) a fond Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund, což jsou státem ovládané subjekty. NITC je navíc jedním z největších provozovatelů ropných tankerů na světě a jednou z hlavních společností přepravujících íránskou ropu. NITC tudíž poskytuje íránské vládě logistickou podporu prostřednictvím přepravy íránské ropy.

 

II.

Do seznamu obsaženého v části III přílohy IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňuje níže uvedená osoba:

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Osoba

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

8.

Gholam Hossein Golparvar

Datum narození: 23. ledna 1957, íránský státní příslušník. Identifikační průkaz č. 4207.

Gholam Hossein Golparvar jedná jménem společnosti IRISL a s ní spojených společností. Byl obchodním ředitelem společnosti IRISL, jakož i výkonným ředitelem a akcionářem společnosti SAPID Shipping Company, členem statutárního orgánu a akcionářem společnosti HDSL a akcionářem společnosti Rhabaran Omid Darya Ship Management Company, což jsou subjekty určené EU jako subjekty jednající jménem společnosti IRISL.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU