(EU) 2015/221Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/221 ze dne 10. února 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 37, 13.2.2015, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. února 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 2015 Nabývá účinnosti: 5. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/221

ze dne 10. února 2015

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Nové užitkové vozidlo s pohonem čtyř kol se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem) o zdvihovém objemu 720 cm3, o čisté hmotnosti (včetně kapalin) přibližně 630 kg, s tažnou silou v nezabrzděném stavu 750 kg a o rozměrech přibližně 300 × 160 cm.

Vozidlo má otevřenou kabinu se dvěma sedadly (včetně sedadla pro řidiče) vybavenou kompletním ochranným rámem chránícím při převrácení a ložný prostor zhotovený ze silného ocelového rámu s robustní sklápěcí plošinou s ručně ovládanou korbou o objemu 0,4 m3 nebo o únosnosti přibližně 400 kg. Má velkou světlou výšku nad vozovkou (27 cm) a rozvor náprav 198 cm.

Je vybaveno terénními pneumatikami pro zemní práce, mokrými kotoučovými brzdami, spojovacím zařízením a předním závěsným zařízením. Vozidlo má omezenou rychlost 25 km/h a vysoký brzdný účinek.

Vozidlo je určeno pro terénní použití, zejména ve velmi náročném terénu. Je prezentováno jako vozidlo používané pro řadu funkcí, například tlačení, tažení přípojných vozidel, převoz zvířat a přepravu rostlin, krabic, vody a vybavení, munice a krmiva pro zvířata.

 (1) Viz obrázek.

8704 21 91

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8704, 8704 21 a 8704 21 91.

Vozidlo je konstruováno jako vozidlo víceúčelové, které lze používat pro řadu funkcí v různých prostředích. Má objektivní vlastnosti motorových vozidel pro přepravu nákladu čísla 8704. (Viz rovněž stanoviska k zařazení do harmonizovaného systému 8704.31/3 a 8704 90/1.)

Vozidlo není terénní vyklápěcí vůz. Není robustní konstrukce s výsypnou korbou nebo korbou se zadním otevíráním, konstruované pro přepravu hlušiny nebo různých materiálů (viz také odstavec 6 bod 1 vysvětlivek k harmonizovanému systému k číslu 8704). Zařazení do položky 8704 10 je proto vyloučeno.

Vozidlo je proto třeba zařadit do kódu KN 8704 21 91 jako nové motorové vozidlo pro přepravu nákladu.

Image

(1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU