(EU) 2015/220Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015 , kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 46, 19.2.2015, s. 1-106 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. února 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. února 2015 Nabývá účinnosti: 19. února 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/220

ze dne 3. února 2015,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

EVROPSKÁ KOMISE,

S ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 první pododstavec, čl. 5a odst. 2 a 4, čl. 5b odst. 7, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bylo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 (2) změněno nařízení (ES) č. 1217/2009 s cílem uvést jej do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aby se zajistilo fungování nového právního rámce, jenž z tohoto sladění vyplývá, měla by se prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijmout určitá pravidla. Nová pravidla by měla nahradit stávající pravidla stanovená Komisí za účelem provádění nařízení (ES) č. 1217/2009. Je proto vhodné zrušit prováděcí nařízení Komise (EU) č. 283/2012 (3) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 730/2013 (4).

(2)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 1217/2009 je nutno stanovit prahy ekonomické velikosti. Tyto prahy se musí lišit podle členských států a v některých případech i podle oblastí zemědělské účetní datové sítě (FADN), aby byly zohledněny jejich různé zemědělské struktury.

(3)

Článek 5a nařízení (ES) č. 1217/2009 stanoví, že údaje se shromažďují na základě plánu pro výběr vykazujících podniků (plánu výběru). Pro účely plánu výběru by měla být oblast zjišťování stratifikována podle oblastí FADN uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1217/2009 a podle typů výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

(4)

Aby byl pro stratifikovanou oblast zjišťování vymezen reprezentativní soubor vykazujících podniků, měl by se určit počet vykazujících podniků na členský stát a oblast FADN.

(5)

Plán výběru by měl být vypracován před začátkem příslušného účetního období, aby před jeho použitím pro výběr vykazujících podniků mohla Komise ověřit jeho obsah.

(6)

Za účelem dosažení cílů vytyčených v článku 5b nařízení (ES) č. 1217/2009, které souvisejí s FADN, by se měla stanovit prováděcí pravidla pro klasifikační systém Unie.

(7)

Na základě ekonomického kritéria by měl být určen typ výrobního zaměření a ekonomická velikost podniku. Pro tyto účely je vhodné použít standardní produkci zmiňovanou v čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009. Tuto standardní produkci je třeba určit podle produktu a v souladu se seznamem ukazatelů statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků stanoveným v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 (5). V tomto směru je třeba určit vztah mezi ukazateli zjišťování o struktuře zemědělských podniků a položkami podnikových výkazů FADN.

(8)

Jelikož v příjmech zemědělců roste význam jiných než zemědělských výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, měla by být do klasifikačního systému Unie začleněna klasifikační proměnná, jež by odrážela význam těchto jiných výdělečných činností (JVČ), které se přímo týkají podniku.

(9)

Také je nutno stanovit určitá pravidla pro předávání údajů o standardní produkci a údajů potřebných pro její výpočet Komisi.

(10)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 (6) stanoví hlavní kategorie účetních údajů uvedené v článku 8 nařízení (ES) č. 1217/2009 a obecná pravidla pro sběr těchto údajů. Druh, definice a způsob předkládání účetních údajů, které se shromažďují pomocí podnikových výkazů vypracovávaných za účelem spolehlivého stanovení příjmů zemědělských podniků, musí být shodné bez ohledu na zjišťované vykazující podniky. Z tohoto důvodu je zapotřebí stanovit formu a strukturu podnikového výkazu a také metody a lhůty pro předkládání údajů Komisi. Údaje shromažďované pomocí podnikových výkazů by také měly zohledňovat reformu společné zemědělské politiky z roku 2013.

(11)

Řádně vyplněné podnikové výkazy by se měly Komisi zasílat včas prostřednictvím kontaktního orgánu jmenovaného každým členským státem v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1217/2009, tak aby bylo zajištěno jednotné a včasné zpracování doručených účetních údajů. Proces doručování účetních údajů Komisi by měl být praktický a bezpečný. Proto by se měla formulovat ustanovení, na základě kterých by kontaktní orgán posílal dotčené informace přímo Komisi prostřednictvím počítačového systému zavedeného Komisí pro účely uvedeného nařízení a která by definovala další postupy v tomto směru. Je záhodno, aby lhůty pro předkládání těchto údajů Komisi zohledňovaly, jakým způsobem členské státy tyto údaje předkládaly v minulosti.

(12)

Aby byl podnikový výkaz doručený Komisi považován za způsobilý pro vyplacení paušálního poplatku, musí být vždy řádně vyplněn.

(13)

Nařízení (ES) č. 1217/2009 stanoví pro každý členský stát omezení co do celkového počtu řádně vyplněných podnikových výdajů, které jsou způsobilé pro financování EU. Pokud jde o počet vykazujících podniků na oblast FADN, měla by být povolena flexibilita, ovšem pod podmínkou dodržení celkového počtu vykazujících podniků na členský stát stanoveného v nařízení (ES) č. 1217/2009.

(14)

Článek 19 nařízení (ES) č. 1217/2009 stanoví, že prostředky uvedené v souhrnném rozpočtu Evropské unie, oddíle Komise, musí krýt celkovou výši paušálního poplatku splatného členským státům za poskytnutí řádně vyplněných podnikových výkazů Komisi ve stanovené lhůtě. Počet řádně vyplněných podnikových výkazů, za které se vyplácí paušální poplatek, by neměl být vyšší než maximální počet vykazujících podniků.

(15)

Aby se napomohlo zlepšení postupů pro zpracovávání údajů z podnikových výkazů, měl by být členským státům, které řádně vyplněné podnikové výkazy předloží před koncem lhůty, jež je pro jejich odevzdání stanovena, vyplácen vyšší paušální poplatek.

(16)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto nařízením by se měla uplatňovat počínaje účetním obdobím 2015, toto nařízení by se mělo použít od téhož účetního období.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBLAST ZJIŠŤOVÁNÍ A PLÁN VÝBĚRU

Článek 1

Práh ekonomické velikosti

Prahy ekonomické velikosti zmiňované v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1217/2009 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Počet vykazujících podniků

Počet vykazujících podniků na členský stát a na oblast zemědělské účetní datové sítě (FADN) zmiňovaný v čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009 je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Plán výběru

1.   Modely a metody týkající se formy a obsahu údajů zmiňované v čl. 5a odst. 4 nařízení (ES) č. 1217/2009 jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

2.   Plán výběru zmiňovaný v čl. 5a odst. 1 nařízení (ES) č. 1217/2009 a schválený celostátním výborem uvedeným v čl. 6 odst. 2 téhož nařízení oznámí členské státy Komisi elektronicky nejpozději dva měsíce před začátkem účetního období, ke kterému se tento plán vztahuje.

KAPITOLA 2

SYSTÉM UNIE PRO KLASIFIKACI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Článek 4

Speciální typy výrobního zaměření

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření uváděných v čl. 5b odst. 3 nařízení (ES) č. 1217/2009 a jejich vztah k obecným a hlavním typům výrobního zaměření zmiňovaným v tomtéž článku jsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 5

Ekonomická velikost podniku

Metoda pro výpočet ekonomické velikosti podniku zmiňované v čl. 5b odst. 4 nařízení (ES) č. 1217/2009 a tříd ekonomické velikosti zmiňovaných v čl. 5b odst. 1 uvedeného nařízení je stanovena v příloze V tohoto nařízení.

Článek 6

Standardní produkce a celková standardní produkce

1.   Metoda pro výpočet standardní produkce každého produkčního odvětví, jak je uvedeno v čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009, a postupy pro shromažďování příslušných údajů jsou stanoveny v příloze VI tohoto nařízení.

Standardní produkce různých produkčních odvětví podniku, jak je uvedeno v čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009, se určuje u každé zeměpisné jednotky uvedené v bodě 2 písm. b) přílohy VI tohoto nařízení a u každého odvětví rostlinné a živočišné výroby v rámci zjišťování o struktuře zemědělských podniků uvedeného na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1166/2008.

2.   Celková standardní produkce podniku se zjistí vynásobením standardní produkce každého odvětví rostlinné a živočišné výroby počtem příslušných jednotek.

Článek 7

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku, zmiňované v čl. 5b odst. 5 nařízení (ES) č. 1217/2009 jsou definovány v části A přílohy VII tohoto nařízení. Jejich význam se vyjádří jako procentuální rozpětí. Tato procentuální rozpětí jsou stanovena v části C přílohy VII tohoto nařízení.

Metoda pro odhad významu výdělečných činností uvedených v prvním pododstavci je stanovena v částech B a C přílohy VII tohoto nařízení.

Článek 8

Oznamování standardní produkce a údajů pro její určení

1.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) hodnoty standardní produkce a údaje pro jejich určení, jak je uvedeno v čl. 5b odst. 6 nařízení (ES) č. 1217/2009 za referenční období roku N před 31. prosincem roku N+3.

2.   Pro předkládání údajů uvedených v odstavci 1 používají členské státy počítačové systémy, které jim pro tyto účely poskytne Komise (Eurostat).

KAPITOLA 3

PODNIKOVÝ VÝKAZ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ KOMISI

Článek 9

Forma a struktura podnikového výkazu

Forma a struktura pro předkládání účetních údajů zmiňované v článku 8 nařízení (ES) č. 1217/2009 a související pokyny jsou stanoveny v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 10

Metody a lhůty pro předkládání údajů Komisi

1.   Podnikové výkazy předkládá Komisi kontaktní orgán zmiňovaný v článku 7 nařízení (ES) č. 1217/2009 prostřednictvím počítačového systému pro doručování a kontrolu zmiňovaného v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1217/2009. K výměně požadovaných informací dochází elektronicky na základě modelů, které jsou kontaktnímu orgánu poskytnuty v rámci uvedeného systému.

2.   Členské státy jsou informovány o obecných podmínkách zavádění počítačového systému uvedeného v odstavci 1 prostřednictvím Výboru pro zemědělskou účetní datovou síť.

3.   Podnikové výkazy se Komisi předkládají do 31. prosince po skončení dotčeného účetního období.

Členské státy, které nebyly schopny doručit údaje z podnikového výkazu za rok 2012 ve lhůtě stanovené v prvním pododstavci, mohou podnikové výkazy Komisi předložit až do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v prvním pododstavci.

4.   Podnikové výkazy se považují za doručené Komisi, jakmile jsou účetní údaje zmiňované v článku 9 zaneseny do počítačového systému pro doručování a kontrolu uvedeného v odstavci 1, proběhnou následná počítačová ověření a kontaktní orgán potvrdí, že údaje jsou připraveny k nahrání do systému.

KAPITOLA 4

PAUŠÁLNÍ POPLATEK

Článek 11

Řádně vyplněné podnikové výkazy

Pro účely čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1217/2009 je podnikový výkaz řádně vyplněn, je-li jeho obsah věcně správný a účetní údaje, které jsou v něm uvedeny, jsou zaznamenány a prezentovány v souladu s formou a strukturou stanovenou v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 12

Způsobilý počet podnikových výkazů

Celkový počet řádně vyplněných a předložených podnikových výkazů na členský stát, jak je uvedeno v čl. 5a odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009, které jsou způsobilé pro vyplacení paušálního poplatku, nesmí být vyšší než celkový počet vykazujících podniků, jenž je pro daný členský stát stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Pokud mají členské státy více než jednu oblast FADN, počet řádně vyplněných a předložených podnikových výkazů na oblast FADN, které jsou způsobilé k vyplacení paušálního poplatku, může být až o 20 % vyšší než počet, který je pro dotčenou oblast FADN stanoven, avšak celkový počet řádně vyplněných a předložených podnikových výkazů za dotčený členský stát nesmí být vyšší než celkový počet, jenž je pro tento členský stát stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Článek 13

Vyplácení paušálního poplatku

Celková výše paušálního poplatku zmiňovaného v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1217/2009 se vyplácí ve dvou splátkách:

a)

na začátku každého účetního období se za počet vykazujících podniků stanovený v příloze II tohoto nařízení proplatí 50 % celkové výše, přičemž tato platba se vypočte na základě částky stanovené v prvním pododstavci článku 14 tohoto nařízení;

b)

zbývající částka se proplatí poté, co Komise ověří, že předložené podnikové výkazy byly řádně vyplněny.

Zbývající částka uvedená v písmeni b) prvního pododstavce tohoto článku se vypočte tak, že se vynásobí paušální poplatek za podnikový výkaz vypočtený na základě článku 14 tohoto nařízení počtem řádně vyplněných podnikových výkazů, které jsou způsobilé podle článku 12 tohoto nařízení, a odečte se platba uvedená v písmeni a) prvního pododstavce tohoto článku.

Článek 14

Výše paušálního poplatku

Paušální poplatek zmiňovaný v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1217/2009 se stanoví na 160 EUR za podnikový výkaz.

Není-li na úrovni oblasti FADN ani na úrovni dotčeného členského státu dosaženo 80 % prahu uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1217/2009, snížení zmiňované v uvedeném ustanovení se použije jen na vnitrostátní úrovni.

Pokud členský stát předloží účetní údaje uvedené v článku 9 tohoto nařízení nejpozději jeden měsíc před uplynutím příslušných lhůt uvedených v čl. 10 odst. 3, navýší se paušální poplatek o 5 EUR, s výjimkou případů, kdy ve vztahu k některé oblasti FADN nebo k některému členskému státu nebude dosaženo 80 % prahu zmiňovaného v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1217/2009.

KAPITOLA 5

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Zrušení předpisů

Prováděcí nařízení (EU) č. 283/2012 a prováděcí nařízení (EU) č. 730/2013 se s účinkem od 1. ledna 2015 zrušují.

I nadále se však použijí na účetní období předcházející účetnímu období 2015.

Článek 16

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (Úř. věst. L 340, 17.12.2013, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 283/2012 ze dne 29. března 2012, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2012 (Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 730/2013 ze dne 29. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků (Úř. věst. L 203, 30.7.2013, s. 6).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (Úř. věst. L 321, 1.12.2008, s. 14).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 321, 7.11.2014, s. 2).


PŘÍLOHA I

PRÁH EKONOMICKÉ VELIKOSTI PRO OBLAST ZJIŠŤOVÁNÍ (ČLÁNEK 1)

Členský stát/oblast FADN

Práh (v EUR)

Belgie

25 000

Bulharsko

2 000

Česká republika

8 000

Dánsko

15 000

Německo

25 000

Estonsko

4 000

Irsko

8 000

Řecko

4 000

Španělsko

8 000

Francie (s výjimkou ostrovů Martinik, Réunion a Guadeloupe)

25 000

Francie (pouze ostrovy Martinik, Réunion a Guadeloupe)

15 000

Chorvatsko

4 000

Itálie

8 000

Kypr

4 000

Lotyšsko

4 000

Litva

4 000

Lucembursko

25 000

Maďarsko

4 000

Malta

4 000

Nizozemsko

25 000

Rakousko

8 000

Polsko

4 000

Portugalsko

4 000

Rumunsko

2 000

Slovinsko

4 000

Slovensko

25 000

Finsko

8 000

Švédsko

15 000

Spojené království (s výjimkou Severního Irska)

25 000

Spojené království (pouze Severní Irsko)

15 000


PŘÍLOHA II

POČET VYKAZUJÍCÍCH PODNIKŮ (ČLÁNEK 2)

Referenční číslo

Název oblasti FADN

Počet vykazujících podniků za účetní období

BELGIE

341

Vlámsko

720

342

Brusel

343

Valonsko

480

Belgie celkem

1 200

BULHARSKO

831

Северозападен (Severozapaden)

346

832

Северен централен (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен (Severoiztochen)

373

834

Югозападен (Yugozapaden)

335

835

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен (Yugoiztochen)

396

Bulharsko celkem

2 202

745

ČESKÁ REPUBLIKA

1 417

370

DÁNSKO

2 150

NĚMECKO

010

Šlesvicko-Holštýnsko

565

020

Hamburk

97

030

Dolní Sasko

1 307

040

Brémy

050

Severní Porýní-Vestfálsko

1 010

060

Hesensko

558

070

Porýní-Falc

887

080

Bádensko-Württembersko

1 190

090

Bavorsko

1 678

100

Sársko

90

110

Berlín

112

Braniborsko

284

113

Meklenbursko-Přední Pomořansko

268

114

Sasko

313

115

Sasko-Anhaltsko

270

116

Durynsko

283

Německo celkem

8 800

755

ESTONSKO

658

380

IRSKO

900

ŘECKO

450

Makedonie-Thrákie

2 000

460

Epirus-Peloponés-Iónské ostrovy

1 350

470

Thesálie

700

480

Kontinentální Řecko, Egejské ostrovy, Kréta

1 450

Řecko celkem

5 500

ŠPANĚLSKO

500

Galicie

450

505

Asturské knížectví

190

510

Kantábrie

150

515

Baskicko

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragonie

676

535

Katalánsko

664

540

Baleárské ostrovy

180

545

Kastilie a León

950

550

Madridské společenství

190

555

Kastilie-La Mancha

900

560

Valencijské společenství

638

565

Region Murcie

348

570

Extremadura

718

575

Andalusie

1 504

580

Kanárské ostrovy

230

Španělsko celkem

8 700

FRANCIE

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Pikardie

270

133

Horní Normandie

170

134

Střed

410

135

Dolní Normandie

240

136

Burgundsko

340

141

Sever-Pas de Calais

280

151

Lotrinsko

230

152

Alsasko

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretaň

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Akvitánie

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhôna-Alpy

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpy-Azurové pobřeží

420

204

Korsika

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinik

80

207

Réunion

160

Francie celkem

7 640

860

CHORVATSKO

1 251

ITÁLIE

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemont

594

230

Lombardie

717

241

Trident

282

242

Horní Adiže

338

243

Benátsko

707

244

Furlánsko–Julské Benátsko

451

250

Ligurie

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toskánsko

577

281

Marche

452

282

Umbrie

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Kampánie

667

303

Kalábrie

510

311

Apulie

723

312

Basilicata

400

320

Sicílie

706

330

Sardinie

547

Itálie celkem

11 106

740

KYPR

500

770

LOTYŠSKO

1 000

775

LITVA

1 000

350

LUCEMBURSKO

450

MAĎARSKO

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Maďarsko celkem

1 900

780

MALTA

536

360

NIZOZEMSKO

1 500

660

RAKOUSKO

2 000

POLSKO

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Polsko celkem

12 100

PORTUGALSKO

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Portugalsko celkem

2 300

RUMUNSKO

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Rumunsko celkem

6 000

820

SLOVINSKO

908

810

SLOVENSKO

562

FINSKO

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Finsko celkem

1 100

ŠVÉDSKO

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Švédsko celkem

1 025

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

411

Anglie — severní region

420

412

Anglie — východní region

650

413

Anglie — západní region

430

421

Wales

300

431

Skotsko

380

441

Severní Irsko

320

Spojené království celkem

2 500


PŘÍLOHA III

MODELY A METODY PRO PŘÍPRAVU PLÁNU VÝBĚRU (ČL. 3 ODST. 1)

Údaje zmiňované v čl. 5a odst. 4 nařízení (ES) č. 1217/2009 se Komisi oznamují podle následující struktury:

A.   PŘEHLED

1.

Obecné informace

1.1

Účetní období

1.2

Členský stát

1.3

Název kontaktního orgánu

1.4

Je kontaktní orgán součástí veřejné správy? (Ano/Ne)

 

2.

Základ plánu výběru

2.1

Zdroj celkového souboru podniků

2.2

Použitý rok souboru podniků

2.3

Rok standardní produkce

2.4

Vymezení oblasti zjišťování

 

3.

Postupy pro stratifikaci oblasti zjišťování

3.1

Seskupování podle typu zemědělského podniku

3.2

Seskupování podle třídy velikosti zemědělského podniku

3.3

Další vnitrostátní kritérium používané ke stratifikaci oblasti zjišťování

3.3.1

Uplatňuje se nějaké další kritérium stratifikace?

3.3.2

Používá se toto další vnitrostátní kritérium při vnitrostátním výběru vzorku?

3.3.3

Používá se toto další vnitrostátní kritérium k vnitrostátnímu vážení údajů souboru?

3.3.4

Používá se toto další vnitrostátní kritérium při výběru vykazujících podniků pro účely zemědělské účetní datové sítě EU?

3.3.5

Je-li používáno pro výběr EU, svou volbu vysvětlete a uveďte, jaké to má důsledky pro reprezentativnost oblasti zjišťování v rámci zemědělské účetní datové sítě EU.

3.4

Pravidla seskupování

3.5

Rozsah vzorku

 

4.

Metody pro stanovení výběrové kvóty a velikosti vzorku zvolené pro každou vrstvu

 

Proporcionální alokace

Optimální alokace

Kombinace proporcionální a optimální alokace

Jiná metoda

 

5.

Postupy pro výběr vykazujících podniků

 

Náhodný výběr

Cílený výběr

Kombinace náhodného a cíleného výběru

Jiná metoda

 

6.

Postupy pro možnou pozdější aktualizaci plánu výběru

 

7.

Pravděpodobné období platnosti plánu výběru

 

8.

Členění podniků v oblasti zjišťování podle unijní klasifikace zemědělských podniků (odpovídající alespoň hlavním typům)

 

9.

Počet vykazujících podniků vybíraných za každou přijatou vrstvu

 

10.

Další informace, které nejsou obsaženy v předchozích bodech

 

11.

Plán výběru byl schválen celostátním výborem, datum

B.   TABULKY PRO PLÁN VÝBĚRU

Podrobnosti o referenčním souboru a o vzorku navrženém pro dané účetní období je třeba uvádět podle modelů stanovených v následujících tabulkách, které jsou nedílnou součástí podkladů pro plán výběru.

Tabulka č. 1   Pravidla pro seskupování uplatňovaná pro výběr vzorku hospodářských podniků pro účely zemědělské účetní datové sítě EU.

Struktura tabulky

Číslo sloupce

Popis sloupce

1

Kód oblasti FADN (viz příloha II)

2

Skupiny typů výrobního zaměření (viz příloha IV)

3

Skupiny tříd ekonomické velikosti (viz příloha V)


Tabulka č. 2   Rozsah vzorku

Struktura tabulky

Číslo sloupce

Popis sloupce

1

Třídy ekonomické velikosti (stanovené v příloze V)

2

Dolní prahy tříd ekonomické velikosti (v EUR)

3

Horní prahy tříd ekonomické velikosti (v EUR)

4

Počet podniků v zastoupeném souboru

5

Inverzní kumulativní procentuální podíl počtu podniků v zastoupeném souboru

6

Využitá zemědělská plocha (ha) v zastoupeném souboru

7

Inverzní kumulativní procentuální podíl zastoupené využité zemědělské plochy

8

Celková standardní produkce zastoupeného souboru

9

Inverzní kumulativní procentuální podíl zastoupené celkové standardní produkce

10

Počet dobytčích jednotek v zastoupeném souboru

11

Inverzní kumulativní procentuální podíl počtu zastoupených dobytčích jednotek


Tabulka č. 3   Rozdělení zemědělských podniků v souboru

Struktura tabulky

Číslo sloupce

Popis sloupce

1

Kód – hlavní typ výrobního zaměření

2

Označení – hlavní typ výrobního zaměření

3

Třída ekonomické velikosti – 1

4

Třída ekonomické velikosti – 2

5

Třída ekonomické velikosti – 3

6

Třída ekonomické velikosti – 4

7

Třída ekonomické velikosti – 5

8

Třída ekonomické velikosti – 6

9

Třída ekonomické velikosti – 7

10

Třída ekonomické velikosti – 8

11

Třída ekonomické velikosti – 9

12

Třída ekonomické velikosti – 10

13

Třída ekonomické velikosti – 11

14

Třída ekonomické velikosti – 12

15

Třída ekonomické velikosti – 13

16

Třída ekonomické velikosti – 14

17

Třída ekonomické velikosti – celkem


Tabulka č. 4   Plán výběru

Struktura tabulky

Číslo sloupce

Popis sloupce

1

Oblast FADN – kód zemědělské účetní datové sítě EU

2

Oblast FADN – název

3

Typ zemědělského podniku – vnitrostátní kód

4

Typ zemědělského podniku – kód zemědělské účetní datové sítě EU

5

Třída ekonomické velikosti – vnitrostátní kód

6

Třída ekonomické velikosti – kód zemědělské účetní datové sítě EU

7

Třída ekonomické velikosti – popis (velikost v EUR)

8

Počet vybíraných podniků (A)

9

Počet podniků v souboru (B)

10

Průměrná váha (B)/(A)


PŘÍLOHA IV

SPECIÁLNÍ TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ A JEJICH VZTAH K OBECNÝM A HLAVNÍM TYPŮM VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ (ČLÁNEK 4)

A.   SPECIÁLNÍ TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

Speciální typy výrobního zaměření jsou definovány dvěma aspekty:

a)   druhem daných produkčních odvětví

Tato odvětví jsou odvozena ze seznamu produkčních odvětví v rámci zjišťování o struktuře zemědělských podniků pro rok 2016: jsou označována pomocí kódů uvedených ve srovnávací tabulce v části B.I této přílohy nebo pomocí kódů seskupujících několik těchto odvětví uvedených v části B.II této přílohy (1).

b)   podmínkami, jež určují klasifikační prahy

Není-li uvedeno jinak, vyjadřují se tyto podmínky jako zlomek celkové standardní produkce dotčeného podniku.

Aby mohl být podnik klasifikován do daného speciálního typu výrobního zaměření, musí být kumulativně splněny všechny podmínky, které jsou pro speciální typy výrobního zaměření stanoveny.

Specializované podniky — rostlinná výroba

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených 6 sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

Obecné

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

Popis výpočtu

Kód odvětví a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

1

Polní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

Obiloviny, bez rýže, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Rýže

Rýže > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 151 a 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Všeobecná polní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Okopaniny

Brambory, cukrová řepa a krmné okopaniny a hlízy > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

Obiloviny, olejniny, sušené luštěniny a bílkovinné plodiny > 1/3; okopaniny > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Polní zelenina

Čerstvá zelenina, melouny, jahody – polní produkce > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Tabák

Tabák > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Bavlna

Bavlna > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Kombinace různých polních plodin

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 161, 162, 163, 164 a 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované ve skleníku > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve skleníku > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 211 a 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Zahradnictví – polní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Zelenina – polní

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – zahradní produkce > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Květiny a okrasné rostliny – polní

Květiny a okrasné rostliny pěstované volně > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Smíšené zahradnické plodiny – polní

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 221 a 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Ostatní zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Houby

Houby > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Školky

Školky > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Různé zahradnictví

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 231 a 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Trvalé kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Jakostní víno

Vinice běžně produkující jakostní víno > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Ostatní víno

Vinice běžně produkující víno jiné než jakostní > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Stolní hrozny

Vinice běžně produkující stolní hrozny > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Ostatní vinice

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 351, 352 a 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Ovocnářství včetně citrusových plodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Ovocnářství (bez citrusů, tropického a subtropického ovoce a ořechů)

Ovoce a bobuloviny mírného podnebného pásma > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Citrusové plody

Citrusové plody > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Ořechy

Ořechy > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Tropické a subtropické ovoce

Ovoce subtropického klimatického pásma > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Ovocnářství, citrusy, tropické a subtropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 361, 362, 363 a 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Olivy

Olivy > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Různé trvalé kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Různé trvalé kultury

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 351 až 370

P3 > 2/3

 

 


Specializované podniky — živočišná výroba

Typy výrobního zaměření

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

Obecné

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

Popis výpočtu

Kód odvětví a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

4

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Produkce mléka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Produkce mléka

Dojnice > 3/4 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Odchov a výkrm — skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Odchov a výkrm skotu

Skot celkem (tj. skot do jednoho roku, od jednoho do dvou let a dvou- a víceletý (býci, jalovice, dojnice a ostatní)) > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice ≤ 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Kombinovaný chov skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kombinovaný chov skotu

Skot celkem > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce; s výjimkou podniků v třídě 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; bez 450

 

 

 

48

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Ovce

Ovce > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Ovce a skot

Skot celkem > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; ovce > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci a zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Kozy

Kozy > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 481, 482 a 483

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

 

5

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Chov prasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Odchov prasat

Prasnice > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Výkrm prasat

Selata a ostatní prasata > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Odchov a výkrm prasat

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 511 a 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Chov drůbeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Nosnice

Nosnice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Jatečná drůbež

Jatečná drůbež a ostatní drůbež > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Nosnice a jatečná drůbež

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 521 a 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 511 až 523

P5 > 2/3

 

 


Smíšené podniky

Typy výrobního zaměření

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

Obecné

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

Popis výpočtu

Kód odvětví a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

6

Smíšená rostlinná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Smíšená rostlinná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Zahradnictví a trvalé kultury

Zahradnictví >1/3; trvalé kultury >1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Polní plodiny a zahradnictví

Všeobecná rostlinná výroba >1/3; zahradnictví >1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Polní plodiny a vinice

Všeobecná rostlinná výroba >1/3; vinice >1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Polní plodiny a trvalé kultury

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3; trvalé kultury > 1/3 vinice ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3; žádná další činnost > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Ostatní smíšená rostlinná výroba

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 611, 612, 613, 614 a 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Smíšená živočišná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Smíšený chov převážně mléčného skotu

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice >1/2 mléčného skotu;

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídě 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Smíšený chov, převážně zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; zvířata krmená jadrným krmivem >1/3, dojnice > 1/2 mléčného skotu

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídě 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Polní plodiny a mléčný skot

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/2 mléčného skotu; mléčný skot < všeobecná rostlinná výroba

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Mléčný skot a polní plodiny

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci; dojnice > 1/2 mléčného skotu; mléčný skot ≥ všeobecná rostlinná výroba

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

Všeobecná rostlinná výroba > zvířata zkrmující objemnou píci a píce, s výjimkou podniků ve třídě 831

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; bez 831

 

 

 

 

834

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832 a 833

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

Všeobecná rostlinná výroba >1/3; zvířata krmená jadrným krmivem >1/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

P1> 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

Trvalé kultury >1/3; Zvířata zkrmující objemnou píci a píce > 1/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Včelařství

Včely > 2/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Různé smíšené druhy rostlinné a živočišné produkce

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 841, 842 a 843

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

 


Neklasifikované podniky

Typy výrobního zaměření

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

Obecné

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

Popis výpočtu

Kód odvětví a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1

(C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

9

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Neklasifikované podniky

Celková standardní produkce = 0

 

 

 

B.   SROVNÁVACÍ TABULKA A NOVĚ KLASIFIKUJÍCÍ KÓDY

I.   Srovnání mezi položkami ve statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků (FSS) uvedenými v nařízení (ES) č. 1166/2008 a v podnikovém výkazu zemědělské účetní datové sítě (FADN)

Rovnocenné položky pro účely standardní produkce

Kód FSS, který se má používat pro položku

Kód koeficientu standardní produkce

Zjišťování o struktuře zemědělských podniků provedené Unií v roce 2016 (FSS 2016)

(nařízení (ES) č. 1166/2008)

Podnikový výkaz FADN

(příloha VIII tohoto nařízení)

I.   

Plodiny

2.01.01.01.

B_1_1_1

Pšenice obecná a špalda

10110.

Pšenice obecná a špalda

2.01.01.02.

B_1_1_2

Pšenice tvrdá

10120.

Pšenice tvrdá

2.01.01.03.

B_1_1_3

Žito

10130.

Žito

2.01.01.04.

B_1_1_4

Ječmen

10140.

Ječmen

2.01.01.05.

B_1_1_5

Oves

10150.

Oves

2.01.01.06.

B_1_1_6

Kukuřice na zrno

10160.

Kukuřice na zrno

2.01.01.07.

B_1_1_7

Rýže

10170.

Rýže

2.01.01.99.

B_1_1_99

Ostatní obiloviny pěstované na zrno

10190.

Ostatní obiloviny pěstované na zrno

2.01.02.

B_1_2

Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)

10220.

Čočka, cizrna, vikev

10290.

Ostatní bílkovinné plodiny

2.01.02.01.

B_1_2_1

z toho hrách, bob polní a sladká lupina

10210.

Hrách, polní fazole, sladké lupiny

2.01.03.

B_1_3

Brambory (včetně raných a sadbových)

10300.

Brambory (včetně raných a sadbových)

10310.

Brambory na škrob

10390.

Ostatní brambory

2.01.04.

B_1_4

Cukrovka (kromě sadbové)

10400.

Cukrovka (kromě sadbové)

2.01.05.

B_1_5

Krmné okopaniny a hlízy (kromě sadbových)

10500.

Krmné okopaniny a brukvovité (kromě sadbových)

2.01.06.01.

B_1_6_1

Tabák

10601.

Tabák

2.01.06.02.

B_1_6_2

Chmel

10602.

Chmel

2.01.06.03.

B_1_6_3

Bavlna

10603.

Bavlna

2.01.06.04.

B_1_6_4

Řepka a řepice

10604.

Řepka a řepice

2.01.06.05.

B_1_6_5

Slunečnice

10605.

Slunečnice

2.01.06.06.

B_1_6_6

Sója

10606.

Sója

2.01.06.07.

B_1_6_7

Len setý olejný

10607.

Len setý olejný

2.01.06.08.

B_1_6_8

Ostatní olejniny

10608.

Ostatní olejniny

2.01.06.09.

B_1_6_9

Len

10609.

Len

2.01.06.10.

B_1_6_10

Konopí

10610.

Konopí

2.01.06.11.

B_1_6_11

Ostatní přadné plodiny

10611.

Ostatní přadné rostliny

2.01.06.12.

B_1_6_12

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

10612.

Aromatické, léčivé a kořenivé rostliny

2.01.06.99.

B_1_6_99

Ostatní technické plodiny jinde neuvedené

10613.

Cukrová třtina

10690.

Ostatní technické plodiny jinde neuvedené

2.01.07.

B_1_7

Čerstvá zelenina, melouny, jahody, z toho:

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

 

2.01.07.01.01.

B_1_7_1_1

polní produkce

10711.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – polní produkce

2.01.07.01.02.

B_1_7_1_2

zahradnická produkce

10712.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – zahradní produkce

2.01.07.02.

B_1_7_2

pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

10720.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

2.01.08.

 

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek):

 

2.01.08.01.

B_1_8_1

pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

10810.

Květiny a okrasné rostliny – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

2.01.08.02.

B_1_8_2

pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

10820.

Květiny a okrasné rostliny – pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

2.01.09.

B_1_9

Plodiny sklízené v zeleném stavu

 

2.01.09.01.

B_1_9_1

Dočasné travní porosty

10910.

Dočasné travní porosty

2.01.09.02.

B_1_9_2

Ostatní plodiny sklízené v zeleném stavu

 

2.01.09.02.01.

B_1_9_2_1

Kukuřice na zelené krmení

10921.

Kukuřice na zelené krmení

2.01.09.02.02.

B_1_9_2_2

Luskoviny

10922.

Luskoviny

2.01.09.02.99.

B_1_9_2_99

Ostatní plodiny sklízené v zeleném stavu jinde neuvedené

10923.

Ostatní plodiny sklízené v zeleném stavu jinde neuvedené

2.01.10.

B_1_10

Osivo a sadba na orné půdě

11000.

Osivo a sadba na orné půdě

2.01.11.

B_1_11

Ostatní plodiny na orné půdě

11100.

Ostatní plodiny na orné půdě

2.01.12.

B_1_12

Půda ležící ladem

11210.

Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence

2.02.

B_2

Zelinářské zahrady

20000.

Užitkové zahrady

2.03.01.

B_3_1

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

30100.

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

2.03.02.

B_3_2

Extenzivní pastviny

30200.

Extenzivní pastviny

2.03.03.

B_3_3

Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence

30300.

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

2.04.01.

B_4_1

Ovocné sady včetně porostů bobulovin

 

2.04.01.01.

B_4_1_1

Druhy ovoce, z toho:

 

2.04.01.01.01.

B_4_1_1_1

ovoce mírného klimatického pásma

40111.

Jablka

40112.

Hrušky

40113.

Broskve a nektarinky

40114.

Jiné ovoce mírného podnebného pásu

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

ovoce subtropického klimatického pásma

40115.

Ovoce subtropického nebo tropického podnebného pásu

2.04.01.02.

B_4_1_2

Bobuloviny

40120.

Bobuloviny

2.04.01.03.

B_4_1_3

Skořápkové ovoce

40130.

Ořechy

2.04.02.

B_4_2

Citrusové sady

40210.

Pomeranče

40220.

Tanžerinky, mandarinky, klementinky a podobné drobné ovoce

40230.

Citrony

40290.

Ostatní citrusové ovoce

2.04.03.

B_4_3

Olivové háje

 

2.04.03.01.

B_4_3_1

produkující běžně stolní olivy

40310.

Stolní olivy

2.04.03.02.

B_4_3_2

produkující běžně olivy na olej

40320.

Olivy na výrobu oleje (prodávané jako plody)

40330.

Olivový olej

2.04.04.

B_4_4

Vinice, jejichž produkcí je obvykle

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Jakostní víno

40411.

Víno s chráněným označením původu (CHOP)

40412.

Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40451.

Hrozny pro výrobu vína s chráněným označením původu (CHOP)

40452.

Hrozny pro výrobu vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

2.04.04.02.

B_4_4_2

Ostatní víno

40420.

Ostatní víno

40460.

Hrozny pro výrobu ostatních vín

2.04.04.03.

B_4_4_3

Hrozny stolní

40430.

Hrozny stolní

2.04.04.04.

B_4_4_4

Rozinky

40440.

Rozinky

2.04.05.

B_4_5

Školky

40500.

Školky

2.04.06.

B_4_6

Ostatní trvalé kultury

40600.

Ostatní trvalé kultury

40610.

Vánoční stromky

2.04.07.

B_4_7

Trvalé kultury pěstované ve skleníku

40700.

Trvalé kultury pěstované ve skleníku

2.06.01.

B_6_1

Houby

60000.

Houby

II.   

Hospodářská zvířata

3.01.

C_1

Koňovití

100.

Koňovití

3.02.01.

C_2_1

Skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice

210.

Skot, mladší než jeden rok, samci a samice

3.02.02.

C_2_2

Býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky

220.

Samci skotu, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky

3.02.03.

C_2_3

Jalovice, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky

230.

Samice skotu, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky

3.02.04.

C_2_4

Býci, nejméně 2 roky staří

240.

Samci skotu, nejméně 2 roky staří

3.02.05.

C_2_5

Jalovice, nejméně 2 roky staré

251.

Chovné jalovice

252.

Jalovice na výkrm

3.02.06.

C_2_6

Dojnice

261.

Dojnice

262.

Buvolí krávy

3.02.99.

C_2_99

Ostatní krávy

269.

Ostatní krávy

3.03.01.

C_3_1

Ovce (jakéhokoli stáří)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Chovné samice

311.

Bahnice, chovné samice

3.03.01.99.

C_3_1_99

Ostatní ovce

319.

Ostatní ovce

3.03.02.

C_3_2

Kozy (jakéhokoli stáří)

 

3.03.02.01.

C_3_2_1

Chovné samice

321.

Kozy, chovné samice

3.03.02.99.

C_3_2_99

Ostatní kozy

329.

Ostatní kozy

3.04.01.

C_4_1

Selata s živou hmotností méně než 20 kg

410.

Selata s živou hmotností méně než 20 kg

3.04.02.

C_4_2

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

420.

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

3.04.99.

C_4_99

Ostatní prasata

491.

Prasata na výkrm

499.

Ostatní prasata

3.05.01.

C_5_1

Brojleři

510.

Drůbež — brojleři

3.05.02.

C_5_2

Nosnice

520.

Nosnice

3.05.03.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Ostatní drůbež

Krůty

Kachny

Husy

Pštrosi

Ostatní drůbež jinde neuvedená

530.

Ostatní drůbež

3.06.

C_6

Králíci, chovné samice

610.

Králíci, chovné samice

699.

Ostatní králíci

3.07.

C_7

Včely

700.

Včely

II.   Kódy seskupující několik odvětví zahrnutých do FSS 2016:

P45.

Mléčný skot = 3.02.01. (skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice) + 3.02.03. (jalovice, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky) + 3.02.05. (jalovice, nejméně 2 roky staré) + 3.02.06. (dojnice)

P46.

Skot = P45 (mléčný skot) + 3.02.02. (býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky) + 3.02.04. (býci, nejméně 2 roky staří) + 3.02.99. (ostatní krávy)

GL

Hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci = 3.01. (koňovití) + P46 (skot) + 3.03.01.01. (chovné ovce – samice) + 3.03.01.99. (ostatní ovce) + 3.03.02.01. (chovné kozy samice) + 3.03.02.99. (ostatní kozy)

Pokud GL=0 FCP1 Pícniny na prodej = 2.01.05. (krmné okopaniny a hlízy) + 2.01.09. (Plodiny sklizené v zeleném stavu) + 2.03.01. (pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + 2.03.02. (extenzivní pastviny)

FCP4

Pícniny pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci = 0

P17

Okopaniny = 2.01.03. (brambory) + 2.01.04. (cukrová řepa) + 2.01.05. (krmné okopaniny a hlízy)

Pokud GL > 0 FCP1 Pícniny na prodej = 0

FCP4

Pícniny pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci = 2.01.05. (krmné okopaniny a hlízy) + 2.01.09. (plodiny sklizené v zeleném stavu) + 2.03.01. (pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + 2.03.02. (extenzivní pastviny)

P17

Okopaniny = 2.01.03. (brambory) + 2.01.04. (cukrová řepa)

P151.

Obiloviny bez rýže = 2.01.01.01. (pšenice obecná a špalda) + 2.01.01.02. (pšenice tvrdá) + 2.01.01.03. (žito) + 2.01.01.04. (ječmen) + 2.01.01.05. (oves) + 2.01.01.06. (kukuřice na zrno) + 2.01.01.99. (ostatní obiloviny pěstované na zrno)

P15.

Obiloviny = P151 (obiloviny bez rýže) + 2.01.01.07. (rýže) P16. Olejniny = 2.01.06.04. (řepka a řepice) + 2.01.06.05. (slunečnice) + 2.01.06.06. (sója) + 2.01.06.07. (len (lněné semeno)) + 2.01.06.08. (ostatní olejniny)

P16.

Olejniny = 2.01.06.04. (řepka a řepice) + 2.01.06.05. (slunečnice) + 2.01.06.06. (sója) + 2.01.06.07. (len (lněné semeno)) + 2.01.06.08. (ostatní olejniny)

P51.

Prasata = 3.04.01. (selata s živou hmotností méně než 20 kg) + 3.04.02. (chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg) + 3.04.99. (ostatní prasata)

P52.

Drůbež = 3.05.01. (brojleři) + 3.05.02. (nosnice) + 3.05.03. (ostatní drůbež)

P1.

Všeobecná rostlinná výroba = P15 (obiloviny) + 2.01.02. (sušené luštěniny a bílkovinné plodiny) + 2.01.03. (brambory) + 2.01.04. (cukrová řepa) + 2.01.06.01. (tabák) + 2.01.06.02. (chmel) + 2.01.06.03. (bavlna) + P16 (olejniny) + 2.01.06.09. (len) + 2.01.06.10. (konopí) + 2.01.06.11. (ostatní přadné rostliny) + 2.01.06.12. (aromatické, léčivé a kořeninové rostliny) + 2.01.06.99. (ostatní technické plodiny jinde neuvedené) + 2.01.07.01.01. (čerstvá zelenina, melouny, jahody — pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem — polní produkce + 2.01.10. (osivo a sadba na orné půdě) + 2.01.11. (ostatní orná půda) + 2.01.12. (půda ležící ladem) + FCP1 (pícniny na prodej)

P2.

Zahradnictví = 2.01.07.01.02. (čerstvá zelenina, melouny, jahody — pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem — zahradní produkce + 2.01.07.02. (čerstvá zelenina, melouny a jahody — pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem) + 2.01.08.01. (květiny a okrasné rostliny — pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem) + 2.01.08.02. (květiny a okrasné rostliny — pěstované venku nebo pod nízkým (přístupným) ochranným krytem) + 2.06.01. (houby) + 2.04.05. (školky)

P3.

Trvalé kultury = 2.04.01. (ovocné sady včetně porostů bobulovin) + 2.04.02. (citrusové sady) + 2.04.03. (olivové háje) + 2.04.04. (vinice) + 2.04.06. (ostatní trvalé kultury) + 2.04.07. (trvalé kultury pěstované ve skleníku)

P4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci a píce = GL (hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci) + FCP4 (píce pro hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci)

P5.

Chov zvířat krmených jadrným krmivem = P51 (prasata) + P52 (drůbež) + 3.06. (králíci, chovné samice)

C.   TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ UVEDENÉ V ČÁSTI A

Specializované podniky — rostlinná výroba

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typy výrobního zaměření

1.

Polní výroba

15.

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

151.

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

152.

Rýže

153.

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

16.

Všeobecná polní výroba

161.

Okopaniny

162.

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

163.

Polní zelenina

164.

Tabák

165.

Bavlna

166.

Kombinace různých polních plodin

2.

Zahradnictví

21.

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

211.

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

212.

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

213.

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

22.

Zahradnictví – polní

221.

Zelenina – polní

222.

Květiny a okrasné rostliny – polní

223.

Smíšené zahradnické plodiny – polní

23.

Ostatní zahradnictví

231.

Houby

232.

Školky

233.

Různé zahradnictví

3.

Trvalé kultury

35.

Vinice

351.

Jakostní víno

352.

Ostatní víno

353.

Stolní hrozny

354.

Ostatní vinice

36.

Ovocnářství včetně citrusových plodů

361.

Ovocnářství (bez citrusů, tropického a subtropického ovoce a ořechů)

362.

Citrusové plody

363.

Ořechy

364.

Tropické a subtropické ovoce

365.

Ovocnářství, citrusy, tropické a subtropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

37.

Olivy

370.

Olivy

38.

Různé trvalé kultury

380.

Různé trvalé kultury


Specializované podniky — živočišná výroba

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typy výrobního zaměření

4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

45.

Produkce mléka

450.

Produkce mléka

46.

Odchov a výkrm skotu

460.

Odchov a výkrm skotu

47.

Kombinovaný chov skotu

470.

Kombinovaný chov skotu

48.

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

481.

Ovce

482.

Ovce a skot

483.

Kozy

484.

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

5.

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

51.

Chov prasat

511.

Odchov prasat

512.

Výkrm prasat

513.

Odchov a výkrm prasat

52.

Chov drůbeže

521.

Nosnice

522.

Jatečná drůbež

523.

Nosnice a jatečná drůbež

53.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

530.

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem


Smíšené podniky

Obecný typ výrobního zaměření

Hlavní typ výrobního zaměření

Speciální typy výrobního zaměření

6.

Smíšená rostlinná výroba

61.

Smíšená rostlinná výroba

611.

Zahradnictví a trvalé kultury

612.

Polní plodiny a zahradnictví

613.

Polní plodiny a vinice

614.

Polní plodiny a trvalé kultury

615.

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

616.

Ostatní smíšená rostlinná výroba

7.

Smíšená živočišná výroba

73.

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

731.

Smíšený chov převážně mléčného skotu

732.

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

74.

Smíšený chov – převážně zvířat krmených jadrným krmivem

741.

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

742.

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

8.

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

83.

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

831.

Polní plodiny a mléčný skot

832.

Mléčný skot a polní plodiny

833.

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

834.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

84.

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

841.

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

842.

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

843.

Včelařství

844.

Různé smíšené druhy rostlinné a živočišné produkce

9.

Neklasifikované podniky

99.

Neklasifikované podniky

999.

Neklasifikované podniky


(1)  Odvětví 2.01.05. (Krmné okopaniny a hlízy), 2.01.09. (Plodiny sklizené v zeleném stavu), 2.01.12. (Půda ležící ladem), 2.02. (Zelinářské zahrady), 2.03.01. (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin), 2.03.02. (Extenzivní pastviny), 2.03.03. (Trvalé travní porosty, které se již nevyužívají k účelům produkce a na které se vztahují subvence), 3.02.01. (Skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice), 3.03.01.99. (Ostatní ovce), 3.03.02.99. (Ostatní kozy) a 3.04.01. (Selata s živou váhou méně než 20 kg) se používají pouze za určitých podmínek (viz příloha VI bod 5).


PŘÍLOHA V

EKONOMICKÁ VELIKOST PODNIKŮ A TŘÍDY EKONOMICKÉ VELIKOSTI (ČLÁNEK 5)

A.   EKONOMICKÁ VELIKOST PODNIKU

Ekonomická velikost podniku se měří jako celková standardní produkce podniku vyjádřená v eurech.

B.   TŘÍDY EKONOMICKÉ VELIKOSTI PODNIKŮ

Podniky se klasifikují podle tříd velikosti, jejichž prahy se stanovují takto:

Třídy

Prahy v EUR

I

méně než 2 000

II

nejméně 2 000, méně než 4 000

III

nejméně 4 000, méně než 8 000

IV

nejméně 8 000, méně než 15 000

V

nejméně 15 000, méně než 25 000

VI

nejméně 25 000, méně než 50 000

VII

nejméně 50 000, méně než 100 000

VIII

nejméně 100 000, méně než 250 000

IX

nejméně 250 000, méně než 500 000

X

nejméně 500 000, méně než 750 000

XI

nejméně 750 000, méně než 1 000 000

XII

nejméně 1 000 000, méně než 1 500 000

XIII

nejméně 1 500 000, méně než 3 000 000

XIV

nejméně 3 000 000

Velikostní třídy II a III nebo III a IV, IV a V nebo od III do V, VI a VII, VIII a IX, X a XI a od XII do XIV nebo X až XIV lze sloučit dohromady.


PŘÍLOHA VI

STANDARDNÍ PRODUKCE (ČLÁNEK 6)

1.   DEFINICE A ZÁSADY PRO VÝPOČET STANDARDNÍ PRODUKCE

a)   Standardní produkcí se rozumí hodnota produkce každého zemědělského produkčního odvětví uvedeného v čl. 6 odst. 1 odpovídající průměrné situaci v daném regionu.

b)   Hodnotou produkce uvedenou v písmeni a) se rozumí finanční hodnota hrubé zemědělské produkce ve výstupních cenách zemědělské produkce. Jde o součet hodnoty hlavního produktu (hlavních produktů) a druhotného produktu (druhotných produktů).

Hodnoty se vypočítají vynásobením produkce připadající na jednotku výstupní cenou zemědělské produkce. DPH, daně z produktů a přímé platby se nezahrnují.

c)   Produkční období

Hodnoty standardní produkce odpovídají produkčnímu období 12 měsíců (kalendářního nebo zemědělského hospodářského roku).

U produktů rostlinné a živočišné výroby, pro které je produkční období kratší nebo přesahuje 12 měsíců, se vypočítává standardní produkce odpovídající růstu nebo produkci za 12měsíční období.

d)   Základní údaje a sledované období

Standardní produkce se určuje na základě produkce připadající na jednotku a na základě výstupní ceny zemědělské produkce zmiňované v písmeni b). Za tímto účelem jsou v členských státech základní údaje shromažďovány za sledované období vymezené v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014.

e)   Jednotky

1)

Fyzické jednotky:

a)

Hodnoty standardní produkce se v produkčních odvětvích rostlinné výroby určují na základě plochy v hektarech.

U hub se však hodnoty standardní produkce určují na základě hrubé produkce za veškeré roční po sobě jdoucí sklizně a vyjadřují se na 100 m2 obhospodařované plochy. Pro použití v rámci zemědělské účetní datové sítě se tyto hodnoty standardní produkce u hub vydělují počtem ročních po sobě jdoucích sklizní, jejichž počet se sděluje Komisi podle článku 8 tohoto nařízení.

b)

Hodnoty standardní produkce týkající se produkčních odvětví živočišné výroby se určují na jeden kus hospodářského zvířete s výjimkou drůbeže, u níž se určují na 100 kusů, a včel, u nichž se určují na jedno včelstvo.

2)

Měnové jednotky a zaokrouhlování:

Základní údaje pro výpočet hodnot standardní produkce a vypočítané hodnoty standardní produkce se udávají v eurech. U členských států, které se neúčastní hospodářské a měnové unie, se standardní produkce převádí na eura s využitím průměrných směnných kurzů za sledované období vymezené v bodě 1 písm. d) této přílohy. Tyto průměrné směnné kurzy se vypočítávají na základě oficiálních směnných kurzů zveřejňovaných Komisí (Eurostatem).

V příslušných případech lze hodnoty standardní produkce zaokrouhlovat na nejbližších 5 EUR.

2.   ČLENĚNÍ STANDARDNÍ PRODUKCE

a)   Podle odvětví rostlinné a živočišné výroby

Standardní produkce se určuje pro všechna zemědělská odvětví odpovídající položkám ve statistickém zjišťování o struktuře zemědělských podniků, a to v souladu s pravidly platnými pro tato zjišťování.

b)   Územní členění

Standardní produkce se určuje alespoň pro územní jednotky, které jsou použitelné pro statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků a pro zemědělskou účetní datovou síť. Všechny tyto zeměpisné jednotky jsou založeny na obecné klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (1). Tyto jednotky jsou popsány jako nová klasifikace regionů úrovně NUTS 3. Za územní jednotky se nepokládají znevýhodněné oblasti nebo horské oblasti.

Pro odvětví nezastoupená v dané oblasti se standardní produkce neurčuje.

3.   SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO URČOVÁNÍ STANDARDNÍ PRODUKCE

a)

Základní údaje pro určení standardní produkce se obměňují alespoň pokaždé, kdy se provádí statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků ve formě cenzu, jak je uvedeno v článku 6 nařízení (ES) č. 1166/2008.

b)

Je-li možné zjišťování o struktuře zemědělských podniků uskutečnit formou výběrových šetření, jak je uvedeno v článku 6 nařízení (ES) č. 1166/2008, provede se aktualizace hodnot standardní produkce:

buď obměnou základních údajů podobným způsobem jako podle písmene a),

nebo uplatněním změnového koeficientu, kdy se hodnoty standardní produkce aktualizují, aby zohledňovaly změny, odhadované členskými státy, v množstvích produkovaných na jednotku a v cenách, pokud jde o jednotlivá produkční odvětví a jednotlivé regiony, k nimž došlo od posledního sledovaného období, jak je uvedeno v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014.

4.   PROVÁDĚNÍ

Členské státy jsou podle této přílohy odpovědné za shromažďování základních údajů pro výpočet hodnot standardní produkce, jakož i za výpočet těchto hodnot a jejich převod na eura a v příslušných případech i za shromažďování údajů potřebných pro použití aktualizační metody.

5.   ŘEŠENÍ SPECIÁLNÍCH PŘÍPADŮ

Následující speciální pravidla platí pro výpočet hodnot standardní produkce u určitých typů výrobního zaměření a pro výpočet celkové standardní produkce podniku:

a)   Půda ležící ladem

Standardní produkce týkající se půdy ležící ladem se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňuje, pouze pokud u tohoto podniku existují jiné kladné hodnoty standardní produkce.

b)   Zelinářské zahrady

Jelikož produkce zelinářských zahrad je obvykle určena pro vlastní spotřebu držitele, nikoli na prodej, hodnoty standardní produkce se považují za rovné nule.

c)   Živočišná výroba

U hospodářských zvířat jsou odvětví členěna podle kategorie věku. Produkce odpovídá hodnotě růstu zvířete v době, v níž spadalo do dané kategorie. Jinými slovy, odpovídá rozdílu mezi hodnotou zvířete v okamžiku, kdy bylo z dané kategorie vyřazeno, a jeho hodnotou v okamžiku, kdy bylo do dané kategorie zařazeno (nazývanému též reprodukční hodnota).

d)   Skot, mladší než jeden rok, býci a jalovice

Hodnoty standardní produkce týkající se skotu mladšího jednoho roku se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud je v podniku více kusů skotu mladšího jednoho roku než krav. Zohledňují se pouze hodnoty standardní produkce týkající se počtu skotu mladšího jednoho roku, který přesahuje počet krav.

e)   Ostatní ovce a ostatní kozy

Hodnoty standardní produkce týkající se ostatních ovcí se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné ovce – samice.

Hodnoty standardní produkce týkající se ostatních koz se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné kozy – samice.

f)   Selata

Hodnoty standardní produkce týkající se selat se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné prasnice.

g)   Píce

Pokud v podniku nejsou hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci (tj. koňovití, skot, ovce nebo kozy), píce (tj. okopaniny a hlízy, plodiny sklizené v zeleném stavu, pastviny a louky) se považuje za určenou na prodej a je součástí produkce všeobecné rostlinné výroby.

Pokud v zemědělském podniku jsou hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci, považuje se píce za určenou ke krmení hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci a je součástí produkce hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci a píce.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).


PŘÍLOHA VII

JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU (ČLÁNEK 7)

A.   DEFINICE JINÝCH VÝDĚLEČNÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku, než zemědělské činnosti podniku zahrnují všechny činnosti, které se přímo týkají podniku a které mají na podnik ekonomický dopad, s výjimkou zemědělských prací. Jsou to činnosti, při kterých se využívají buď zdroje podniku (pozemky, stavební objekty, stroje, zemědělské produkty atd.), nebo produkty podniku.

Výdělečnými činnostmi se v této souvislosti rozumí aktivní práce; čímž jsou vyloučeny čistě finanční investice. Za jiné výdělečné činnosti se nepovažuje ani pronájem půdy či jiných zemědělských zdrojů podniku k rozličným činnostem, do nichž není podnik dále zapojen (v tom případě jde o součást jeho zemědělské činnosti).

Za jiné výdělečné činnosti se považuje veškeré zpracovávání zemědělských produktů, pokud se příslušné zpracovávání nemá za součást zemědělské činnosti. Zpracovávání vína a výroba olivového oleje proto zahrnuty nejsou, ledaže by byl podíl nakoupeného vína nebo olivového oleje významný.

Veškeré zpracovávání primárních zemědělských produktů na zpracovaný druhotný produkt v zemědělském podniku bez ohledu na to, zda se suroviny produkují v tomto zemědělském podniku, nebo se kupují jinde, se považuje za jiné výdělečné činnosti. Zahrnuto je zpracování masa, výroba sýrů atd.

B.   ODHAD VÝZNAMU JINÝCH VÝDĚLEČNÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

Podíl jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, na produkci podniku se odhaduje jako podíl obratu jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, na sumě celkového obratu podniku a přímých plateb podniku podle nařízení (EU) č. 1307/2013 (1):

Formula

C.   TŘÍDY ODRÁŽEJÍCÍ VÝZNAM JINÝCH VÝDĚLEČNÝCH ČINNOSTÍ, KTERÉ SE PŘÍMO TÝKAJÍ PODNIKU

Podniky se klasifikují podle tříd odrážejících podíl jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, na produkci daného podniku. Platí následující prahy:

Třídy

Procentuální rozpětí

I

Od 0 % do 10 % (marginální podíl)

II

Od více než 10 % do 50 % (střední podíl)

III

Od více než 50 % do méně než 100 % (výrazný podíl)


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


PŘÍLOHA VIII

FORMA A STRUKTURA PODNIKOVÉHO VÝKAZU (ČLÁNEK 9)

Údaje, které se mají shromažďovat, se klasifikují v tabulkách, ve kterých jsou rozděleny do skupin, kategorií a sloupců. Na konkrétní pole s údaji se obvykle odkazuje takto:

<tabulka písmeno>_<skupina>_<kategorie>[_<kategorie>]_<sloupec>_

Konkrétní hodnoty údajů se zobrazují ve sloupcích. V níže uvedených tabulkách lze údaje zanášet do prázdných buněk, šedé buňky označené pomocí „—“ nemají v kontextu skupiny význam, a údaje do nich proto zanášet nelze.

Příklady:

B.UT.20.A (sloupec A skupiny UT, kategorie 20, tabulka B) znamená „plocha propachtované zemědělsky využité plochy“, jež se má vykázat v tabulce B v rámci „zemědělsky využité plochy v peněžním pachtu“.

I.A.10110.1.0.TA (sloupec TA skupiny A, kategorie 10110, tabulka I) znamená celkovou plochu „Pšenice obecná a špalda“, pokud jde o typ rostlinné výroby 1 „Polní produkce – hlavní plodiny, kombinované plodiny“ a chybějící údaje kód 0 „Žádné chybějící údaje“.

Pokud hodnota v případě konkrétního podniku není relevantní či chybí, neuvádějte hodnotu „0“.

Tabulky se označují jedním písmenem, skupiny jedním nebo více písmeny, kategorie číselnými kódy a sloupce jedním nebo více písmeny.

V tabulkách A až M ukazuje první tabulka u skupin a sloupců vysokou úroveň matrice. Druhá tabulka ukazuje rozdělení do kategorií, přičemž každá kategorie se označuje jedním nebo více kódy či podkódy.

Údaje v podnikovém výkazu je třeba uvádět s těmito mírami přesnosti:

—   finanční hodnoty: v eurech nebo v národních měnových jednotkách bez desetinného místa. U národních měn, které mají v porovnání s eurem relativně nízkou hodnotu, se však kontaktní orgán příslušného členského státu a pracovníci Komise spravující zemědělskou účetní datovou síť mohou dohodnout na uvádění hodnot ve stovkách nebo tisících jednotek národní měny,

—   fyzické množství: v metrických centech (1 q = 100 kg), s výjimkou vajec, kde se množství vyjadřuje v tisících kusů, a vína a souvisejících produktů, kde se množství vyjadřuje v hektolitrech,

—   plochy: v arech (1 a = 100 m2), s výjimkou hub, u kterých se plocha uvádí ve čtverečních metrech celkové obhospodařované plochy,

—   průměrné stavy hospodářských zvířat: na dvě desetinná místa, s výjimkou drůbeže a králíků, u kterých se uvádějí celá čísla, a včel, u kterých se uvádí počet obsazených úlů,

—   jednotky pracovní síly: na dvě desetinná místa.

Za příslušnou tabulkou jsou uvedeny další definice a postupy týkající se každé kategorie v tabulce a hodnoty ve sloupci.

Tabulka A

Obecné informace o podniku

Kategorie obecných informací

Kód (*)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Oblast FADN

Podoblast

Pořadové číslo podniku

Stupeň

Minuty

NUTS

Číslo účtárny

Datum

Váha podniku

Typ výrobního zaměření

Třída ekonomické velikosti

Kód

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identifikace podniku

 

 

 

LO

Zeměpisná poloha podniku

 

 

 

AI

Účetní údaje

 

 

 

TY

Klasifikace

 

 

 

CL

Třída

 

OT

Ostatní údaje o podniku

 


Kód (*)

Popis

Skupina

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Číslo podniku

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Zeměpisná šířka

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Zeměpisná délka

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS 3

LO

ALO40N

50

Účtárna

AI

AAI50AO

60

Typ účetnictví

AI

AAI60C

70

Datum účetní závěrky

AI

AAI70DT

80

Vnitrostátní váha podniku vypočtená příslušným členským státem

TY

ATY80W

90

Klasifikace při výběru

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

CL

ACL100C

110

Druh vlastnictví/hospodářský cíl

CL

ACL110C

120

Právní postavení

CL

ACL120C

130

Míra ručení držitele (držitelů)

CL

ACL130C

140

Ekologické zemědělství

CL

ACL140C

141

Odvětví v ekologickém zemědělství

CL

ACL141C

150

Chráněné označení původu (CHOP)/chráněné zeměpisné označení (CHZO)/zaručená tradiční specialita (ZTS)/horský produkt

CL

ACL150C

151

Odvětví s CHOP/CHZO

CL

ACL151C

160

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

CL

ACL160C

170

Nadmořská výška

CL

ACL170C

180

Plocha, na kterou se vztahují strukturální fondy

CL

ACL180C

190

Oblast Natury 2000

CL

ACL190C

200

Oblast, na kterou se vztahuje směrnice o vodě (2000/60/ES)

CL

ACL200C

210

Zavlažovací systém

OT

AOT210C

220

Počet pastevních dnů velké dobytčí jednotky na veřejných pozemcích

OT

AOT220C

A.ID.   Identifikace podniku

Každému vykazujícímu podniku je při prvém zařazení do zjišťování přiřazeno číslo. Podnik si své číslo podrží trvale po celou dobu, po kterou je zahrnut do účetní sítě. Číslo, jež bylo jednou nějakému podniku přiděleno, se již jinému podniku nepřidělí.

Avšak v případě, že podnik prochází nějakou zásadní změnou, a zejména, je-li výsledkem této změny rozdělení do dvou samostatných podniků nebo fúze s jiným podnikem, může se považovat za nový podnik. V takovém případě je nutné přidělit mu nové číslo. Změna typu výrobního zaměření prováděného v podniku nové číslo nevyžaduje. Pokud by mohlo dojít k záměně s jiným vykazujícím podnikem proto, že si podnik zachová své číslo (např. při zavádění nového regionálního členění), je třeba toto číslo změnit. Potom je nutné Komisi předložit tabulku, uvádějící vzájemnou ekvivalenci starých a nových čísel.

Číslo podniku se skládá ze tří skupin údajů:

 

A.ID.10.R. Oblast FADN: uvádí se číselný kód odpovídající kódu v příloze II tohoto nařízení

 

A.ID.10.S. Podoblast: uvádí se číselný kód.

Zvolené podoblasti by měly vycházet ze společného systému členění oblastí označovaného jako klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) a zavedeného Eurostatem ve spolupráci s vnitrostátními statistickými úřady.

Daný členský stát předá v každém případě Komisi tabulku, ve které bude u každého použitého kódu podoblasti uvedena odpovídající oblast NUTS, jakož i odpovídající oblast, pro kterou se vypočítávají specifické hodnoty standardní produkce.

 

A.ID.10.H. Pořadové číslo podniku.

A.LO.   Zeměpisná poloha podniku

Zeměpisná poloha podniku se vykazuje dvěma údaji: georeferenčním údajem (zeměpisná šířka a délka) a kódem územních statistických jednotek na úrovni NUTS 3.

 

A.LO.20. Zeměpisná šířka: stupně a minuty (ve výseči pěti minut), sloupce DG a MI.

 

A.LO.30. Zeměpisná délka: stupně a minuty (ve výseči pěti minut), sloupce DG a MI.

 

A.LO.40.N. Kód NUTS3 znamená kód územní statistické jednotky na úrovni NUTS 3, kde se podnik nachází. Je třeba uvést poslední verzi tohoto kódu podle nařízení (ES) č. 1059/2003.

A.AI.   Účetní údaje

 

A.AI.50.AO. Číslo účtárny: uvádí se číselný kód.

V každém členském státě obdrží každá účtárna jedinečné číslo. Uvádí se číslo účtárny, která v příslušném účetním období pracovala pro daný podnik.

 

A.AI.60.C. Typ účetnictví: uvádí se, jaký typ účetnictví zemědělský podnik využívá. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Účetnictví

2.

Daňová evidence

3.

Žádné.

 

A.AI.70.DT. Datum účetní závěrky: vykáže se ve formátu „RRRR–MM–DD“, například 2009-06-30 nebo 2009-12-31.

A.TY.   Klasifikace

 

A.TY.80.W. Vnitrostátní váha zemědělského podniku: uvádí se hodnota odhadovaného faktoru vypočítaného daným členským státem. Hodnoty je nutné určit na dvě desetinná místa.

 

A.TY.90.TF. Typ výrobního zaměření v době zařazení: kód výrobního zaměření podniku podle přílohy IV tohoto nařízení v době zařazení podniku do zjišťování v příslušném účetním období.

 

A.TY.90.ES. Ekonomická velikost v době zařazení: kód třídy ekonomické velikosti podniku podle přílohy V tohoto nařízení v době zařazení podniku do zjišťování v příslušném účetním období.

A.CL.   Třída

 

A.CL.100.C. Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku: uvádí se jako procentuální rozpětí udávající podíl obratu (1) pocházejícího z jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, na celkovém obratu podniku. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

≥ 0 do ≤ 10 % (marginální podíl)

2.

> 10 % do ≤ 50 % (střední podíl)

3.

> 50 % do < 100 % (výrazný podíl)

 

A.CL.110.C. Druh vlastnictví/hospodářský cíl: uvádí se údaje o vlastnictví a hospodářských cílech podniku. Používají se tyto číselné kódy:

1.   Rodinný zemědělský podnik: podnik využívá práce a kapitálu držitele/vedoucího a jeho rodiny, kteří mají z dané hospodářské činnosti prospěch.

2.   Společnictví: výrobní faktory vkládá do podniku více společníků, z nichž se alespoň někteří podílejí na práci v podniku jako neplacená pracovní síla. Příjmy z podniku získává společnictví.

3.   Společnost orientovaná na zisk: příjmy se používají na výplatu dividend/zisků akcionářům. Podnik vlastní příslušná společnost.

4.   Společnost neorientovaná na zisk: příjmy se používají především na zajištění zaměstnanosti či podobné sociální účely. Podnik vlastní příslušná společnost.

 

A.CL.120.C. Právní postavení: uvádí se, zda je podnik právnickou osobou, či nikoli. Použijí se tyto číselné kódy:

0.

Nesouhlasí

1.

Souhlasí

 

A.CL.130.C. Míra ručení držitele (držitelů): uvádí se údaj o míře ručení (hospodářské odpovědnosti) (hlavního) držitele. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Úplná

2.

Částečná

 

A.CL.140.C. Ekologické zemědělství: uvádí se, zda podnik používá ekologické výrobní metody ve smyslu nařízení (ES) č. 834/2007 (2), zejména článků 4 a 5 uvedeného nařízení. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Podnik nepoužívá ekologické výrobní metody.

2.

Podnik pro všechny své produkty používá výhradně ekologické výrobní metody.

3.

Podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody.

4.

Podnik právě přechází na ekologické výrobní metody.

 

A.CL.141.C. Odvětví v ekologickém zemědělství: Pokud podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody, uvedou se odvětví výroby, ve kterých podnik používá výhradně ekologické výrobní metody (je dovoleno uvést více údajů). Použijí se číselné kódy uvedené níže. Pokud podnik používá jak ekologické výrobní metody, tak i jiné výrobní metody ve všech odvětvích své produkce, použije se kód „Nevyužito“.

0.

Nevyužito

31.

Obiloviny

32.

Olejniny a bílkovinné plodiny

33.

Ovoce a zelenina (včetně citrusových plodů, avšak s výjimkou oliv)

34.

Olivy

35.

Vinice

36.

Hovězí maso

37.

Kravské mléko

38.

Vepřové maso

39.

Ovce a kozy (mléko a maso)

40.

Drůbeží maso

41.

Vejce

42.

Ostatní odvětví

 

A.CL.150.C.„Chráněné označení původu“/„chráněné zeměpisné označení“/„zaručená tradiční specialita“/„horský produkt“: uvádí se, zda podnik vyrábí zemědělské produkty a/nebo potraviny nesoucí chráněné označení původu (CHOP), chráněné zeměpisné označení (CHZO), označení „zaručená tradiční specialita“ či označení „horský produkt“ nebo zda vyrábí zemědělské produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP/CHZO/ZTS/„horský produkt“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (3). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Podnik nevyrábí žádný produkt či potravinu nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ ani žádný produkt, o němž je známo, že se používá k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“.

2.

Podnik vyrábí výhradně produkty či potraviny nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“.

3.

Podnik vyrábí některé produkty či potraviny nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo některé produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“.

 

A.CL.151.C. Odvětví s chráněným označením původu/chráněným zeměpisným označením/označením „zaručená tradiční specialita“/označením „horský produkt“: pokud se většina výroby v určitých konkrétních odvětvích skládá z produktů nebo potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo z produktů, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“, uvede se, o jaká odvětví výroby se jedná (je dovoleno uvést více údajů). Použijí se číselné kódy uvedené níže. Pokud podnik vyrábí některé produkty či potraviny nesoucí označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“ nebo některé produkty, o nichž je známo, že se používají k výrobě potravin nesoucích označení CHOP, CHZO, ZTS nebo „horský produkt“, avšak netýká se to většiny výroby v jednotlivých odvětvích, použije se kód „Nevyužito“.

0.

Nevyužito

31.

Obiloviny

32.

Olejniny a bílkovinné plodiny

33.

Ovoce a zelenina (včetně citrusových plodů, avšak s výjimkou oliv)

34.

Olivy

35.

Vinice

36.

Hovězí maso

37.

Kravské mléko

38.

Vepřové maso

39.

Ovce a kozy (mléko a maso)

40.

Drůbeží maso

41.

Vejce

42.

Ostatní odvětví

Položky A.CL.150.C. Chráněné označení původu/chráněné zeměpisné označení/zaručená tradiční specialita/horský produkt a A.CL.151.C uvádí členské státy nepovinně. Pokud určitý členský stát dané údaje uvádí, měl by je uvádět u všech podniků zařazených do zjišťování na jeho území. Pokud uvádí údaje v položce A.CL.150.C, měl by je uvádět rovněž v položce A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními: uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje článek 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (4). V členských státech, kde vymezování oblastí s významnými přírodními omezeními v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 není zatím dokončeno, se uvede odkaz na oblasti, jež byly způsobilé podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 během programového období 2007–2013. Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku neleží v oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními ve smyslu článku 32 nařízení (EU) č. 1305/2013 ani v oblasti, která byla způsobilá podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 během programového období 2007–2013, v těch členských státech, kde dosud nebylo dokončeno vymezení v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

21.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v oblasti s významnými přírodními omezeními ve smyslu čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

22.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v oblasti postižené zvláštními omezeními ve smyslu čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) č. 1305/2013.

23.

Většina zemědělsky využité plochy podniku leží v oblasti, která byla způsobilá podle čl. 36 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 1698/2005 během programového období 2007–2013, v členských státech, kde dosud nebylo dokončeno vymezení v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013.

3.

Většina zemědělsky využité plochy podniku leží v horské oblasti ve smyslu čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013.

5.

Většina zemědělsky využité plochy podniku leží v oblasti ve fázi vyřazování ve smyslu čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) č. 1305/2013.

 

A.CL.170.C. Nadmořská výška: nadmořskou výšku je třeba vyznačit odpovídajícím číselným kódem takto:

1.

Větší část podniku leží v nadmořské výšce < 300 m.

2.

Větší část podniku leží v nadmořské výšce 300 až 600 m.

3.

Větší část podniku leží v nadmořské výšce > 600 m.

4.

Údaj není k dispozici.

 

A.CL.180.C. Plocha, na kterou se vztahují strukturální fondy: uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje čl. 90 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (5). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v méně rozvinutém regionu ve smyslu nařízení (EU) č. 1303/2013, zejména čl. 90 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.

2.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v rozvinutějším regionu ve smyslu nařízení (EU) č. 1303/2013, zejména čl. 90 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení.

3.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nachází v oblasti v přechodovém regionu ve smyslu čl. 90 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013.

 

A.CL.190.C. Oblast Natury 2000: uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje provádění směrnice Rady 79/409/EHS (6) a směrnice Rady 92/43/EHS (7) (Natura 2000). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nenalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci programu Natura 2000.

2.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci programu Natura 2000.

 

A.CL.200.C. Oblast, na kterou se vztahuje směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES): uvádí se, zda se většina zemědělsky využité plochy podniku nalézá v oblastech, na které se vztahuje provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (8). Použijí se tyto číselné kódy:

1.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nenalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci směrnice 2000/60/ES.

2.

Většina zemědělsky využité plochy podniku se nalézá v oblasti způsobilé pro platby v rámci směrnice 2000/60/ES.

A.OT.   Ostatní údaje o podniku

 

A.OT.210.C. Zavlažovací systém: uvádí se, jaký se v podniku používá hlavní zavlažovací systém:

0.

Nevyužito (pokud podnik nemá žádný zavlažovací systém)

1.

Zavlažování na povrchu

2.

Rozstřikovač

3.

Kapková závlaha

4.

Ostatní

 

A.OT.220.C. Počet pastevních dnů velké dobytčí jednotky na veřejných pozemcích: uvede se počet pastevních dnů velké dobytčí jednotky na hospodářská zvířata na veřejných pozemcích využívaných podnikem.

SLOUPCE V TABULCE A

Sloupec R odkazuje na oblast FADN, sloupec S na podoblast, sloupec H na pořadové číslo podniku, sloupec DG na stupně, sloupec MI na minuty, sloupec N na NUTS, sloupec AO na číslo účtárny, sloupec DT na datum, sloupec W na váhu podniku, sloupec TF na typ výrobního zaměření, sloupec ES na třídu ekonomické velikosti a sloupec C na kód.

Tabulka B

Forma držby

Kategorie zemědělsky využité plochy (ZVP)

Kód(*)

 

Skupina údajů

Zemědělsky využitá plocha

A

UO

ZVP obhospodařovaná majitelem

 

UT

ZVP v peněžním pachtu

 

US

ZVP v naturálním pachtu nebo v jiné formě držby

 


Kód(*)

Popis kategorií

Skupina

A

10

ZVP obhospodařovaná majitelem

UO

 

20

ZVP v peněžním pachtu

UT

 

30

ZVP v naturálním pachtu

US

 

Pozemky podniků ve společném držení dvou nebo více společníků je třeba vykazovat jako obhospodařované majitelem, v peněžním pachtu, nebo v naturálním pachtu, podle platné dohody mezi společníky.

Zemědělsky využitou plochou (ZVP) je celková plocha orné půdy, trvalých travních porostů, trvalých kultur a zelinářských zahrad využívaných zemědělskými podniky bez ohledu na formu držby. Veřejné pozemky využívané podnikem se k ní nepočítají.

Používají se tyto skupiny údajů a kategorie:

B.UO.   ZVP obhospodařovaná majitelem

B.UO.10.A Zemědělsky využitá plocha (orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury a zelinářské zahrady), kterou obhospodařuje majitel nebo doživotní či dlouhodobý pachtýř, a/nebo ZVP v podobné formě držby. Tato kategorie zahrnuje pozemky připravené k osetí, dlouhodobě propachtované jiným subjektům (kód rostlinné výroby 11300).

B.UT.   ZVP v peněžním pachtu

B.UT.20.A Zemědělsky využitá plocha (orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury a zelinářské zahrady), kterou obhospodařuje jiná osoba než majitel či doživotní nebo dlouhodobý pachtýř, která má uvedenou plochu propachtovanou (pachtovné se platí v penězích a/nebo v naturáliích, přičemž se obecně sjednává předem a běžně nezávisí na výsledcích hospodaření podniku), a/nebo zemědělsky využitá plocha s podobnou formou držby.

Propachtovaná plocha nezahrnuje pozemky, jejichž úroda se kupuje nastojato. Částku zaplacenou za nákup úrody nastojato je třeba uvádět v tabulce H pod kódy 2020 až 2040 (nakupovaná krmiva), jde-li o louky nebo pícniny, a pod kódem 3090 (ostatní specifické náklady rostlinné výroby) v případě tržních plodin (plodin, jež se obvykle uvádějí na trh). V případě tržních plodin zakoupených nastojato se blíže neuvádí dotčená oblast (tabulka H).

Pozemky příležitostně propachtované na dobu kratší než jeden rok a z nich pocházející produkce se vykazují podobně jako pozemky, jejichž úroda se kupuje nastojato.

B.US.   ZVP v naturálním pachtu nebo v jiné formě držby

B.US.30.A Zemědělsky využitá plocha (orná půda, travní porosty a trvalé pastviny, trvalé kultury a zelinářské zahrady), kterou obhospodařuje společně pronajímatel a pachtýř na základě smlouvy o podílu na úrodě, a/nebo zemědělsky využitá plocha s podobnou formou držby.

SLOUPCE V TABULCE B

Sloupec A odkazuje na ZVP.

Tabulka C

Pracovní síla

Kategorie pracovní síly

Kód(*)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Obecné

Práce v podniku celkem (zemědělská práce a práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku

Počet osob

Pohlaví

Rok narození

Zemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka

Roční odpracovaná doba

Počet ročních pracovních jednotek

% roční odpracované doby

% ročních pracovních jednotek

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

V celých číslech

Kód

Čtyřmístné číslo

Kód

(v hodinách)

(roční pracovní jednotky)

%

%

UR

Neplacená pravidelná pracovní síla

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Neplacená příležitostná pracovní síla

 

 

PR

Placená pravidelná pracovní síla

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Placená příležitostná pracovní síla

 

 


Kód(*)

Popis

Skupina

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Držitel/vedoucí

UR

 

 

 

 

 

 

20

Držitel/osoba, jež není vedoucím

UR

 

 

 

 

 

30

Vedoucí/osoba, jež není držitelem

UR

 

 

 

 

 

 

40

Manželka/manžel držitele

UR

 

 

 

 

 

50

Ostatní

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Příležitostná pracovní síla

UC, PC

 

 

70

Vedoucí pracovník

PR

 

 

 

 

 

 

Za „pracovní sílu“ se považují všechny osoby, které se zapojily do práce v podniku v průběhu účetního období. Nepatří sem však osoby, které vykonávají tuto práci za jinou osobu nebo podnik (zemědělské práce vykonávané ve smluvním vztahu, jejichž náklady se objeví v tabulce H pod kódem 1020).

V případech vzájemné pomoci podniků, kde tato pomoc spočívá ve výměně práce a přijatá pomoc v zásadě odpovídá pomoci poskytnuté, se v podnikovém výkazu konkrétně uvedou doba odpracovaná pracovní silou podniku a všechny související mzdy.

Někdy je přijatá pomoc vyrovnávána pomocí jiného druhu (např. pomoc přijatá ve formě práce je vyrovnána dodáním strojního zařízení). Jestliže taková výměna služeb existuje v omezeném měřítku, v podnikovém výkazu se neuvádí (ve výše uvedeném příkladu se přijatá pomoc neobjeví v kategorii pracovní síly; do nákladů na strojní zařízení se však uvedou náklady na poskytnutí tohoto zařízení). Ve výjimečných případech, kdy výměna služeb probíhá ve velkém měřítku, se zvolí jeden z těchto postupů:

a)

pomoc přijatá ve formě práce je vyrovnávána službou jiného druhu (např. dodáním strojního zařízení): přijaté pracovní hodiny se vykáží jako placená práce v podniku (skupiny PR nebo PC podle toho, zda je pracovní síla v podniku využívána pravidelně, či jiným způsobem); hodnota poskytnuté pomoci se vykáže jednak jako výroba v odpovídající kategorii v jiných tabulkách (v tomto případě v tabulce L, kategorii 2010 „Práce vykonávané ve smluvním vztahu“), jednak jako náklady (v tabulce H, kategorii 1010 „Mzdy a sociální pojištění“);

b)

pomoc poskytnutá ve formě práce je vyrovnávána službou jiného druhu (např. dodáním strojního zařízení): v této situaci se poskytnutá pracovní doba a všechny s ní spojené mzdy nezohledňují; hodnota přijaté služby se vykáže jako vstup v odpovídající skupině v jiné tabulce (v tomto případě v tabulce H, skupině 1020 „Práce ve smluvním vztahu a pronájem strojního zařízení“).

Rozlišují se tyto skupiny údajů a kategorie pracovní síly:

C.UR.    Neplacená pravidelná pracovní síla

Neplacená pracovní síla nebo pracovní síla, která dostává nižší odměnu (v hotovosti nebo v naturáliích), než je částka běžně placená za poskytované služby (takové platby nepatří do podnikových nákladů), a která se během účetního období účastnila práce (mimo řádnou dovolenou) nejméně jeden celý den v týdnu.

Osoba zaměstnávaná pravidelně, která však ze specifických důvodů byla v podniku zaměstnávána v účetním období jen po omezenou dobu, se nicméně uvede (s počtem skutečně odpracovaných hodin) jako pravidelná pracovní síla.

Mohou nastat tyto nebo podobné případy:

a)

specifické výrobní podmínky podniku, kvůli nimž není pracovní síla potřebná po celý rok: např. v případě podniků produkujících olivy nebo vinnou révu a podniků specializovaných na sezónní výkrm zvířat nebo na venkovní produkci ovoce a zeleniny;

b)

nepřítomnost v práci z jiného důvodu, než je řádná dovolená (např. vojenská služba, nemoc, nehoda, mateřská dovolená, mimořádná dovolená atd.);

c)

nástup do podniku nebo odchod z podniku;

d)

úplné zastavení práce v podniku způsobené mimořádnou událostí (povodní, požárem atd.).

Uvádějí se tyto kategorie:

C.UR.10.   Držitel/vedoucí

Osoba, která má hospodářskou a právní odpovědnost za podnik a vykonává jeho každodenní řízení. V případě naturálního pachtu se jako držitel/vedoucí uvede pachtýř.

C.UR.20.   Držitel/osoba, jež není vedoucím

Osoba, která má hospodářskou a právní odpovědnost za podnik, aniž by vykonávala jeho každodenní řízení.

C.UR.30   Vedoucí/osoba, jež není držitelem

Osoba, která vykonává každodenní řízení podniku, aniž by za něj nesla hospodářskou a právní odpovědnost.

C.UR.40.   Manžel/manželka držitele (manželé/manželky držitelů)

C.UR.50.   Ostatní neplacená pravidelná pracovní síla

Pravidelná neplacená pracovní síla neuvedená v předchozích kategoriích zahrnuje rovněž předáky a vedoucí na nižší úrovni, kteří nejsou zodpovědní za řízení celého podniku.

C.UC.    Neplacená příležitostná pracovní síla

C.UC.60.

Do této kategorie se zahrnuje neplacená pracovní síla, která během účetního období nepracovala v podniku pravidelně.

C.PR.    Placená pravidelná pracovní síla

Pracovní síla placená (v hotovosti nebo v naturáliích) podle běžné stupnice za poskytované služby, která během účetního období (s výjimkou řádné dovolené) pracovala pro podnik nejméně jeden celý den týdně.

Uvádějí se tyto kategorie:

C.PR.70.   Vedoucí podniku

Osoba, která za plat vykonává každodenní řízení podniku.

C.PR.50.   Ostatní

V této skupině se uvádí veškerá pravidelná pracovní síla (s výjimkou placeného vedoucího podniku). Patří sem také předáci a vedoucí na nižší úrovni, kteří nejsou zodpovědní za řízení celého podniku.

C.PC.    Placená příležitostná pracovní síla

C.PC.60.

Do této kategorie se zahrne placená pracovní síla (včetně pracovníků pracujících v úkolové mzdě), která během účetního období nepracovala v podniku pravidelně.

SLOUPCE V TABULCE C

Počet osob (sloupec P)

Pokud je více držitelů, může se uvést více než jedna manželka/manžel. V příslušných kategoriích se uvádí počet manželek/manželů a počet osob (kategorie 40 a 50 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)).

Pohlaví (sloupec G)

Pohlaví se uvádí v příslušných kategoriích pouze u držitele/držitelů a/nebo vedoucího/vedoucích (kategorie 10 až 30 a 70 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)). Pohlaví se označuje pomocí číselného kódu, tj.:

1.

Mužské

2.

Ženské

Rok narození (sloupec B)

Rok narození se uvádí jako čtyřmístné číslo pouze u držitele/držitelů nebo vedoucího/vedoucích (kategorie 10 až 30 a 70 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)).

Zemědělská odborná příprava vedoucího pracovníka (sloupec T)

Zemědělská odborná příprava se uvádí pouze u vedoucího/vedoucích (kategorie 10, 30 a 70 skupin „Neplacená pravidelná pracovní síla“ (UR) nebo „Placená pravidelná pracovní síla“ (PR)). Zemědělská odborná příprava se označuje pomocí číselného kódu:

1.

Pouze praktické zemědělské zkušenosti

2.

Základní zemědělská odborná příprava

3.

Úplná zemědělská odborná příprava

Roční odpracovaná doba (sloupec Y1)

Odpracovanou dobu je třeba u všech skupin a kategorií uvádět v hodinách. Má vypovídat o době skutečně věnované práci v podniku. V případě pracovníků se změněnou pracovní schopností je nutné odpracovanou dobu snížit v poměru k jejich výkonnosti. Doba odpracovaná pracovníky pracujícími v úkolové mzdě se odhadne vydělením celkové částky zaplacené za práci hodinovou mzdou pracovníka pracujícího v hodinové mzdě.

Pracovní síla celkem: počet ročních jednotek (sloupec W1)

Pravidelně zaměstnávaná pracovní síla se přepočítává na roční pracovní jednotky. Počet ročních pracovních jednotek se nevykazuje u příležitostné pracovní síly (jak neplacené příležitostné pracovní síly (UC), tak i placené příležitostné pracovní síly (PC)). Jedna roční pracovní jednotka je ekvivalentem jedné osoby pracující v podniku na plný úvazek. Jedna osoba nemůže překročit jednu pracovní jednotku, i když její skutečná pracovní doba překračuje pracovní dobu běžnou v dané oblasti nebo v dané formě podniku. Osoba, která v podniku nepracuje po celý rok, představuje zlomek „roční pracovní jednotky“. „Roční pracovní jednotka“ každé takové osoby se získá vydělením její skutečně odpracované roční pracovní doby běžnou roční pracovní dobou pracovníka na plný úvazek v příslušné oblasti a v téže formě podniku.

V případě pracovníků se změněnou pracovní schopností je nutné roční pracovní jednotku snížit v poměru k jejich výkonnosti.

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, v % roční odpracované doby (sloupec Y2)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, pokud jde o odpracovanou dobu, se povinně vykazuje pouze u příležitostné pracovní síly (jak neplacené, tak i placené příležitostné pracovní síly). Vykázání je nepovinné, pokud jde o manželku/manžela držitele/držitelů, jiné neplacené pravidelné pracovní síly a jiné placené pravidelné pracovní síly. U každé příslušné kategorie (40, 50, 60) se v % uvedou odpracované hodiny za účetní období.

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku, v % ročních pracovních jednotek (sloupec W2)

Podíl práce v rámci jiných výdělečných činností, pokud jde o roční pracovní jednotky, se povinně vykazuje u všech kategorií pracovní síly s výjimkou příležitostné pracovní síly (jak neplacené příležitostné pracovní síly (UC), tak i placené příležitostné pracovní síly (PC)). Podíl se u každé kategorie uvádí v % ročních pracovních jednotek.

Práce v zemědělském podniku

Práce v podniku zahrnuje veškerou manuální i administrativní práci spočívající v organizaci, vedení a provádění vykonávanou v souvislosti se zemědělským provozem podniku a jinými výdělečnými činnostmi, které se přímo týkají podniku:

Zemědělský provoz podniku

finanční organizace a řízení (zemědělský nákup a prodej, účetnictví atd.),

polní práce (orba, setí, sklízení, údržba sadů atd.),

chov hospodářských zvířat (příprava krmiv, krmení zvířat, dojení, ošetřování hospodářských zvířat atd.),

příprava produktů pro trh, skladování, přímý prodej produktů podniku, zpracování zemědělských produktů pro vlastní spotřebu, výroba vína a olivového oleje,

údržba budov, strojního zařízení, vybavení, plotů, kanálů atd.,

přeprava pro podnik prováděná pracovníky podniku.

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

smluvní práce (za použití výrobních prostředků podniku),

cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti,

zpracování zemědělských produktů (bez ohledu na to, zda byly suroviny vyrobeny v daném podniku, či byly zakoupeny odjinud), např. sýru, másla, masných výrobků …,

výroba energie z obnovitelných zdrojů,

lesnictví a zpracování dřeva,

ostatní jiné výdělečné činnosti (chov kožešinových zvířat, sociální zemědělství, řemesla, akvakultura …).

Do práce podniku se nezahrnují:

práce na tvorbě dlouhodobých aktiv (stavba nebo větší opravy budov nebo strojního zařízení, výsadba sadů, demolice budov, kácení ovocných sadů atd.),

práce prováděné pro domácnost držitele nebo vedoucího.

Tabulka D

Aktiva

Struktura tabulky

Kategorie aktiv

Kód (*)

 

 

Sloupec

Skupina údajů

Hodnota

V

OV

Počáteční stav

 

AD

Kumulované odpisy

 

DY

Odpisy běžného roku

 

IP

Investice/nákupy před odečtením subvencí

 

S

Subvence

 

SA

Prodej

 

CV

Konečný stav

 


Kód (*)

Popis kategorií

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Peněžní hotovost a ekvivalenty

 

 

1020

Pohledávky

 

 

1030

Jiná běžná aktiva

 

 

1040

Zásoby

 

 

 

 

 

2010

Biologická aktiva – rostliny

 

 

 

 

 

3010

Zemědělská půda

 

 

 

 

 

3020

Zlepšení pozemků

 

 

 

 

 

 

 

3030

Hospodářské budovy

 

 

 

 

 

 

 

4010

Stroje a zařízení

 

 

 

 

 

 

 

5010

Lesní pozemky včetně dřeva na pni

 

 

 

 

 

7010

Nehmotná aktiva, obchodovatelná

 

 

 

 

 

7020

Nehmotná aktiva, neobchodovatelná

 

 

 

 

 

 

 

8010

Jiná dlouhodobá aktiva

 

 

 

 

 

 

 

Uvádí se tyto kategorie aktiv:

1010.   Peněžní hotovost a ekvivalenty

Peněžní hotovost a jiná aktiva, která lze snadno přeměnit na hotovost.

1020.   Pohledávky

Krátkodobá aktiva, pohledávky podniku, jež běžně vznikají při podnikatelské činnosti.

1030.   Jiná běžná aktiva

Jiná aktiva, jež lze snadno prodat nebo jež mají být splacena během jednoho roku.

1040.   Zásoby

Zásoby produktů, které podnik vlastní a které lze použít buď jako vstupy, nebo jsou drženy za účelem prodeje, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny podnikem, nebo zakoupeny.

2010.   Biologická aktiva – rostliny

Hodnota všech rostlin, které ještě nebyly sklizeny (všechny trvalé kultury a plodiny nastojato).

3010.   Zemědělská půda

Zemědělská půda ve vlastnictví podniku.

3020.   Zlepšení pozemků

Zlepšení pozemků (např.: oplocení, drenáž, pevné zavlažovací zařízení) náležejících držiteli bez ohledu na formu držby pozemku. Uvedené částky je nutno odepisovat ve sloupci DY.

3030.   Hospodářské budovy

Budovy patřící držiteli bez ohledu na formu držby pozemku. Položka se musí vyplnit a uvedené částky je nutno odepisovat ve sloupci DY.

4010.   Stroje a zařízení

Traktory, motorové kultivátory, nákladní automobily, dodávkové automobily, osobní automobily, větší i menší zařízení pro zemědělské práce. Položka se musí vyplnit a uvedené částky je nutno odepisovat ve sloupci DY.

5010.   Lesní pozemky včetně dřeva na pni

Lesní pozemky obhospodařované vlastníkem patřící podniku.

7010.   Nehmotná aktiva – obchodovatelná

Všechna nehmotná aktiva, která lze snadno koupit či prodat (např. kvóty a práva, pokud jsou obchodovatelná bez pozemků a existuje aktivní trh).

7020.   Nehmotná aktiva – neobchodovatelná

Všechna ostatní nehmotná aktiva (např. software, licence atd.). Položka se musí vyplnit a uvedené částky je nutno odepisovat ve sloupci DY.

8010.   Jiná dlouhodobá aktiva

Jiná dlouhodobá aktiva. Položka se musí vyplnit a uvedené částky je případně nutno odepisovat ve sloupci DY.

Skupiny údajů v tabulce D

Jedná se o tyto skupiny údajů: (OV) počáteční stav, (AD) kumulované odpisy, (DY) odpisy běžného roku, (IP) investice či nákup před odečtením subvencí, (S) subvence, (SA) prodej, (CV) konečný stav. Jsou vysvětleny níže:

K dispozici je pouze jeden sloupec „Hodnota“ (V).

Metody oceňování

Používají se tyto metody oceňování:

Reálná hodnota minus odhadnuté náklady prodeje

Částka, za kterou může být aktivum směněno nebo závazek vypořádán v transakci mezi informovanými, ochotnými a nespřízněnými stranami minus náklady, které by mohly vzniknout v souvislosti s prodejem

2010, 3010, 5010, 7010

Historická cena

Nominální či původní náklady aktiv v době jejich pořízení

3020, 3030, 4010, 7020

Účetní hodnota

Hodnota aktiva uvedená v rozvaze

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV.   Počáteční stav

Počáteční stav je hodnota aktiv na začátku účetního období. U zemědělských podniků zařazených do zjišťování také v předchozím roce musí počáteční stav odpovídat hodnotě konečného stavu v předchozím roce.

D.AD.   Kumulované odpisy

Úhrn odpisů aktiv od začátku jejich použitelnosti do konce předchozího období zjišťování.

D.DY.   Odpisy běžného roku

Systematická alokace odepisovatelné částky aktiva během doby jeho použitelnosti.

Tabulku s ročními odpisovými sazbami uplatňovanými jednotlivými členskými státy je třeba předat Komisi v řádné lhůtě pro zavedení počítačového systému pro doručování a kontrolu uvedeného v čl. 10 odst. 1.

D.IP.   Investice/Nákupy

Celkové výdaje na nákupy, větší opravy a produkci dlouhodobých aktiv v průběhu účetního období. Pokud byly na tyto investice získány podpory nebo subvence, ve sloupci IP se vykáže vydaná částka před odečtením uvedených podpor a subvencí.

Nákupy drobných položek strojů a zařízení, jakož i malých stromků a keřů pro drobná obnovení výsadby se v těchto sloupcích nezaznamenávají, ale zahrnují se do nákladů za účetní období.

Větší opravy, které účinně zvyšují hodnotu strojů a zařízení v porovnání s jejich hodnotou před opravou, se rovněž uvádějí v tomto sloupci, buď jako nedílná součást odpisů těchto strojů a zařízení (odpisy se popřípadě upravují tak, aby se vzala v úvahu (opravami) prodloužená životnost dané položky), anebo rozložením nákladů větších oprav na očekávanou dobu použitelnosti.

Hodnotu vyprodukovaných dlouhodobých aktiv je třeba odhadnout na základě jejich nákladů (včetně hodnoty placené a/nebo neplacené práce) a musí být přičtena k hodnotě dlouhodobých aktiv uvedených pod kódy 2010 až 8010 v tabulce D „Aktiva“.

D.S.   Subvence na investice

Současný podíl všech obdržených subvencí (v předchozím nebo běžném účetním období) na aktiva uvedená v této tabulce.

D.SA.   Prodej

Celkové tržby za aktiva prodaná během účetního období.

D.CV.   Konečný stav

Konečný stav je hodnota aktiv na konci účetního období.

Poznámky

U položek 2010, 3010, 5010 a 7010 se rozdíl mezi OV + IP – SA a CV považuje za zisk nebo ztrátu (způsobené jak změnou jednotkové ceny, tak změnou objemu), pokud jde o tato aktiva v daném účetním období.

Informace o kategorii „Biologická aktiva – Zvířata“ jsou uvedeny v tabulce J „Živočišná výroba“.

Tabulka E

Kvóty a jiná práva

Kategorie kvót a jiných práv

Kód(*)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Vlastněné kvóty

Kvóty v nájmu

Kvóty v pronájmu

Daně

N

I

O

T

QQ

Množství na konci účetního období

 

 

 

QP

Zakoupené kvóty

 

QS

Prodané kvóty

 

OV

Počáteční stav

 

CV

Konečný stav

 

PQ

Platby za kvóty v leasingu nebo kvóty v nájmu

 

RQ

Příjmy za leasing nebo pronájem kvót

 

TX

Daně

 


Kód(*)

Popis

40

Cukrová řepa

50

Organický hnůj

60

Nároky na platby v rámci režimu základní platby

Množství kvót (vlastněné kvóty, kvóty v nájmu a kvóty v pronájmu) se uvádí povinně. Zaznamenává se pouze množství na konci účetního období.

V této tabulce se uvádí hodnoty kvót, se kterými je možné volně obchodovat mimo dané pozemky. Kvóty, se kterými není možné volně obchodovat mimo dané pozemky, se uvádí pouze v tabulce D „Aktiva“. Vykázat je třeba i kvóty původně pořízené zdarma, které se v případě, že jsou volně obchodovatelné mimo dané pozemky, oceňují běžnými tržními hodnotami.

Některé vykazované údaje se zároveň uvádějí (jednotlivě nebo jako součást jiných souhrnných ukazatelů) v jiných skupinách či kategoriích v tabulkách: D „Aktiva“, H „Vstupy“ a/nebo I „Rostlinná výroba“.

Použijí se tyto kategorie:

40.

Cukrová řepa

50.

Organický hnůj

60.

Nároky na platby v rámci režimu základní platby

Použijí se tyto skupiny údajů:

E.QQ.   Množství (uvádí se pouze ve sloupcích N, I a O)

Používají se tyto jednotky:

—   kategorie 40 (cukrová řepa): metrické centy,

—   kategorie 50 (organický hnůj): počet zvířat převedený na standardní jednotky,

—   kategorie 60 (režim základní platby): počet nároků/arů

E.QP.   Zakoupené kvóty (uvádějí se pouze ve sloupci N)

Uvádí se částka zaplacená během daného účetního období za nákup kvót či jiných práv, se kterými je možné obchodovat volně mimo dané pozemky.

E.QS.   Prodané kvóty (uvádějí se pouze ve sloupci N)

Uvádí se částka obdržená během daného účetního období za prodej kvót či jiných práv, se kterými je možné obchodovat volně mimo dané pozemky.

E.OV.   Počáteční stav (uvádí se pouze ve sloupci N)

Hodnota počátečního stavu množství, které má držitel k dispozici, ať už bylo pořízeno původně zdarma, nebo bylo zakoupeno, se uvádí v běžných tržních hodnotách, pokud je možné s kvótami obchodovat volně mimo dané pozemky.

E.CV.   Konečný stav (uvádí se pouze ve sloupci N)

Hodnota konečného stavu množství, které má držitel k dispozici, ať už bylo pořízeno původně zdarma, nebo bylo zakoupeno, se uvádí v běžných tržních hodnotách, pokud je možné s kvótami volně obchodovat mimo danou půdu.

E.PQ.   Platby za kvóty v leasingu nebo kvóty v nájmu (uvádějí se pouze ve sloupci I)

Částky zaplacené za leasing nebo nájem kvót nebo jiných práv. Zahrnuto také v zaplaceném nájemném v kategorii 5070 (Zaplacené nájemné) v tabulce H „Vstupy“.

E.RQ.   Příjmy za leasing nebo pronájem kvót (uvádějí se pouze ve sloupci O)

Částky získané z pronájmu nebo leasingu kvót nebo jiných práv. Zahrnuto také v kategorii 90900 („Ostatní“) v tabulce I „Rostlinná výroba“.

E.TX.   Daně, doplňková dávka (sloupec T)

Zaplacená částka

SLOUPCE V TABULCE E

Sloupec N odkazuje na vlastněné kvóty, sloupec I na kvóty v nájmu, sloupec O na kvóty v pronájmu a sloupec T na daně.

Tabulka F

Závazky

Struktura tabulky

Kategorie závazků

Kód (*)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Krátkodobé

Dlouhodobé

S

L

OV

Počáteční stav

 

 

CV

Konečný stav

 

 


Kód (*)

Popis kategorií

S

L

1010

Standardní obchodní závazky

 

 

1020

Zvláštní obchodní závazky

 

 

1030

Rodinné/soukromé půjčky

 

 

2010

Závazky

 

3000

Ostatní pasiva

 

 

Uvádějí se pouze částky dosud nevyrovnané, tj. sjednané úvěry snížené o již zaplacené úhrady.

Použijí se tyto kategorie:

1010. Úvěr – standardní obchodní závazky – úvěry, které nesouvisí s žádným veřejným opatřením ohledně podpory úvěrů.

1020. Úvěr – zvláštní obchodní závazky – úvěry, které využívají podporu veřejné politiky (úrokové subvence, záruky atd.).

1030. Úvěr – rodinné/ soukromé půjčky – půjčky, které poskytuje fyzická osoba na základě rodinného/osobního vztahu s dlužníkem.

2010. Závazky – částky dlužené dodavatelům.

3000. Ostatní pasiva – pasiva, s výjimkou úvěrů či závazků.

Vykazují se dvě skupiny údajů: (OV) počáteční stav a (CV) konečný stav.

K dispozici jsou dva sloupce: (S) krátkodobé závazky a (L) dlouhodobé závazky:

Krátkodobé závazky – závazky a ostatní pasiva související s podnikem se splatností do jednoho roku.

Dlouhodobé závazky – závazky a ostatní pasiva související s podnikem s dobou trvání nejméně jeden rok.

Tabulka G

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Struktura tabulky

Kategorie systémů DPH

Kód (*)

 

Skupina údajů

Systém DPH

Bilance neinvestičních transakcí

Bilance investičních transakcí

C

NI

I

VA

Systémy DPH využívané podnikem

 

 

 


Kód (*)

Popis kategorií

1010

Hlavní systém DPH využívaný podnikem

1020

Méně významný systém DPH využívaný podnikem


Seznam systémů DPH pro obě kategorie

C

NI

I

Normální systém DPH

1

Systém částečného vyrovnání

2

 

 

Peněžní údaje v podnikovém výkazu se vykazují bez DPH.

Ohledně DPH je v rámci kategorií třeba uvádět tyto podrobné údaje:

1010.   Hlavní systém DPH využívaný podnikem

1.   Normální systém DPH– systém DPH, u kterého existuje záruka, že nemá vliv na příjem zemědělských podniků, neboť bilance DPH se vyrovnává s daňovými orgány.

2.   Systém částečného vyrovnání– systém DPH, u kterého neexistuje záruka, že nemá vliv na příjem zemědělských podniků, třebaže může zahrnovat určitý podobný mechanismus pro kompenzaci zaplacené a přijaté DPH.

1020.   Méně významný systém DPH využívaný podnikem

Použijí se stejné kódy jako u hlavního systému DPH.

K dispozici je pouze jedna skupina údajů ((VA) systém DPH využívaný podnikem) a tři sloupce: (C) kód systému DPH, (NI) bilance neinvestičních transakcí a (I) bilance investičních transakcí.

U normálního systému DPH se uvádí pouze kód. Pokud podnik podléhá systému částečného vyrovnání DPH, uvádí se rovněž bilance DPH neinvestičních transakcí a bilance DPH investičních transakcí.

Pokud obrat DPH zvýší příjmy podniku, výše uvedená bilance DPH je kladná. V případě snížených příjmů je bilance záporná.

Tabulka H

Vstupy

Struktura tabulky

Kategorie vstupů

Kód (*)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Hodnota

Množství

V

Q

LM

Náklady a vstupy související s pracovní silou a s mechanizací

 

 

SL

Specifické náklady živočišné výroby

 

 

SC

Specifické náklady a vstupy související s rostlinnou výrobou

 

 

OS

Specifické náklady na jiné výdělečné činnosti

 

 

FO

Podnikové režijní náklady

 

 


Kód(*)

Skupina

Popis kategorií

V

Q

1010

LM

Náklady na mzdy a sociální pojištění placené pracovní síly

 

1020

LM

Práce vykonávané ve smluvním vztahu a pronájem strojního zařízení

 

1030

LM

Běžná údržba strojů a zařízení

 

1040

LM

Pohonné hmoty a mazadla

 

1050

LM

Náklady na osobní automobily

 

2010

SL

Jadrná krmiva nakoupená pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)

 

2020

SL

Objemná krmiva nakoupená pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)

 

2030

SL

Krmiva nakoupená pro prasata

 

2040

SL

Krmiva nakoupená pro drůbež a ostatní malá zvířata

 

2050

SL

Krmiva produkovaná pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)

 

2060

SL

Krmiva produkovaná pro prasata

 

2070

SL

Krmiva produkovaná pro drůbež a ostatní malá zvířata

 

2080

SL

Veterinární výdaje

 

2090

SL

Ostatní specifické náklady živočišné výroby

 

3010

SC

Nakoupená osiva a sadba

 

3020

SC

Osiva a sadba produkované a použité v podniku

 

3030

SC

Hnojiva a prostředky na zlepšování půdy

 

3031

SC

Množství N v použitých minerálních hnojivech

 

3032

SC

Množství P2O5 v použitých minerálních hnojivech

 

3033

SC

Množství K2O v použitých minerálních hnojivech

 

3034

SC

Nákup hnoje

 

3040

SC

Prostředky ochrany rostlin

 

3090

SC

Ostatní specifické náklady rostlinné výroby

 

4010

OS

Specifické náklady na lesnictví a zpracování dřeva

 

4020

OS

Specifické náklady na zpracování rostlinné výroby

 

4030

OS

Specifické náklady na zpracování kravského mléka

 

4040

OS

Specifické náklady na zpracování buvolího mléka

 

4050

OS

Specifické náklady na zpracování ovčího mléka

 

4060

OS

Specifické náklady na zpracování kozího mléka

 

4070

OS

Specifické náklady na zpracování masa a dalších produktů živočišné výroby

 

4090

OS

Jiné specifické náklady na jiné výdělečné činnosti

 

5010

FO

Běžná údržba pozemků a budov

 

5020

FO

Elektrická energie

 

5030

FO

Topná paliva

 

5040

FO

Voda

 

5051

FO

Zemědělské pojištění

 

5055

FO

Jiné podnikové pojištění

 

5061

FO

Daně a ostatní poplatky

 

5062

FO

Daně z pozemků a budov

 

5070

FO

Celkové zaplacené nájemné

 

5071

FO

Nájemné zaplacené za pozemky

 

5080

FO

Zaplacené úroky a finanční poplatky

 

5090

FO

Ostatní podnikové režijní náklady

 

Pro členské státy, které v minulosti využívaly možnosti stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 385/2012 (9), je v letech 2015–2017 poskytování údajů uvedených pod kódy 3031–3033 nepovinné. Členské státy, které této možnosti využívají, každoročně informují Komisi a Výbor pro zemědělskou účetní datovou síť o plnění svého plánu, pokud jde o přípravu na shromažďování a předávání údajů uvedených pod zmiňovanými kódy.

Vstupy podniku (náklady peněžní a v naturáliích a množství vybraných vstupů) zachycují „spotřebu“ produktivních zdrojů (včetně použití vlastních vyprodukovaných vstupů v podniku), které byly během účetního období použity pro produkci podniku nebo byly během účetního období „spotřebovány“. Když se určité použití vydává částečně za soukromé a částečně za podnikové (např. v případě elektřiny, vody, topných paliv, pohonných hmot atd.), vykazuje se v podnikovém výkazu jen tato druhá část. Do výkazu je také třeba zahrnovat podíl používání soukromých vozidel pro účely podniku.

Při výpočtu nákladů vztahujících se k produkci za účetní období je třeba upravovat nákupy a vlastní použití v podniku během daného období podle změn v ocenění (včetně změn v pěstování). U každé položky je třeba samostatně uvádět celkové náklady na ni zaplacené a hodnotu vlastního použití v podniku.

Pokud se uváděné náklady vztahují k celkové „spotřebě“ vstupů během účetního období, ale neodpovídají produkci v průběhu tohoto období, je třeba v příslušné položce odpovídající oběžnému kapitálu uvést změny v zásobách vstupů (včetně nákladů na pěstování plodin).

V případech, kdy se produkční zdroje podniku (placená nebo neplacená pracovní síla, stroje nebo zařízení) používají k navýšení dlouhodobých aktiv (ke stavbě nebo větším opravám strojů, k výstavbě, větším opravám nebo dokonce demolicím budov, výsadbě nebo kácení ovocných stromů), se odpovídající náklady — ani jejich odhady — nezahrnují do provozních nákladů podniku. Náklady práce a hodiny odpracované na produkci dlouhodobých aktiv mají být v každém případě vyloučeny jak z nákladů, tak z údajů o pracovní síle. Nelze-li ve výjimečných případech některé náklady (s výjimkou nákladů práce) použité pro produkci dlouhodobých aktiv vypočítat samostatně (např. použití traktoru patřícího podniku) a jsou-li pak tyto výdaje zahrnuty do nákladů, zapisuje se odhad všech těchto nákladů využitých pro produkci dlouhodobých aktiv do tabulky I „Rostlinná výroba“ s kódem kategorie rostlinné výroby 90900 („Ostatní“).

Náklady týkající se „spotřeby“ dlouhodobých aktiv jsou zastoupeny odpisy, a proto se výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv nepokládají za náklady podniku. Postupy pro odpisy jsou uvedeny v tabulce D „Aktiva“.

Výdaje na nákladové položky uhrazené během účetního období nebo později (např. na opravy traktoru po nehodě, které jsou kryté pojistkou anebo povinným ručením třetí osoby) se nevykazují jako náklady podniku a odpovídající příjmy se v podnikovém účetnictví nevykazují.

Příjmy z dalšího prodeje zakoupených materiálů je nutné odečíst od odpovídajících vstupů.

Podpory a subvence vztahující se na náklady se od odpovídajících nákladových položek neodečítají, ale zapisují se pod odpovídající kódy 4100 až 4900 v tabulce M „Subvence“ (viz pokyny k těmto kódům). Podpory a subvence na investice se uvádějí v tabulce D „Aktiva“.

K nákladům patří také všechny výdaje na nákupy vztahující se ke každé nákladové položce.

Vstupy se klasifikují takto:

1010.   Náklady na mzdy a sociální pojištění placené pracovní síly

Tato položka zahrnuje:

platy a mzdy skutečně vyplacené v penězích příjemcům mzdy bez ohledu na základ odměňování (časová nebo úkolová mzda) s odečtením jakékoli sociální podpory, která byla držiteli jakožto zaměstnavateli poskytnuta s cílem vyrovnat vyplacené platy, jež neodpovídají skutečně vykonané práci (např. nepřítomnost v práci zaviněná nehodou, odborné školení atd.),

platy a mzdy v naturáliích (např. ubytování, stravování, bytová výstavba, produkty podniku atd.),

prémie za produktivitu nebo kvalifikaci, dary, odměny, podíl na zisku,

ostatní výdaje spojené s pracovní silou (náklady na nábor pracovníků),

platby sociálního pojištění, jimiž je povinen zaměstnavatel, a platby jím zaplacené jménem pracovníka a za něho,

pojištění proti pracovním úrazům.

Za náklady podniku se nepovažují poplatky za osobní sociální pojištění a pojistky držitele a neplacené pracovní síly.

V podnikovém výkazu se neuvádějí částky přijaté neplacenými pracovníky (jež jsou z definice nižší než běžná mzda — viz definice neplacené pracovní síly).

Příspěvky (v penězích nebo naturáliích) vyplácené placeným pracovníkům v důchodu, kteří již nejsou v podniku zaměstnáni, se neuvádí v této položce, ale pod kódem „Ostatní podnikové režijní náklady“.

1020.   Práce vykonávané ve smluvním vztahu a pronájem strojního zařízení

Tato položka zahrnuje:

celkové výdaje na práce v podniku prováděné zemědělskými dodavateli. Tato částka obecně zahrnuje náklady na použití zařízení (včetně paliv) a práci. Jestliže se smlouva vztahuje také na náklady na použité materiály kromě paliva (tj. prostředky ochrany rostlin, hnojiva a osiva), tyto náklady se nezahrnují. Tato částka (v případě potřeby určená odhadem) se uvádí v odpovídající nákladové položce (např. pesticidy se uvádějí pod kódem 3040„Prostředky ochrany rostlin“),

náklady na pronájem strojního zařízení obsluhovaného pracovníky podniku. Náklady na pohonné hmoty související s použitím pronajatého strojního zařízení se uvádějí pod kódem 1040„Pohonné hmoty a mazadla“,

náklady na leasing strojního zařízení obsluhovaného pracovníky podniku. Náklady na pohonné hmoty a údržbu strojního zařízení na leasing je třeba uvádět pod příslušnými kódy (kód 1030„Běžná údržba strojů a zařízení“ a kód 1040„Pohonné hmoty a mazadla“).

1030.   Běžná údržba strojů a zařízení

Náklady na údržbu strojů a zařízení a drobné opravy, jež neovlivňují tržní hodnotu zařízení (platba technikovi, náklady na náhradní díly atd.).

Do této položky se zahrnuje nákup drobného zařízení, náklady na sedlářské a podkovářské práce, nákup pneumatik, plachet na přikrytí nákladu, ochranných oděvů pro práce v nehygienickém prostředí, detergentů pro čištění zařízení všeobecně a poměrný podíl z nákladů na osobní automobily odpovídající jejich používání pro účely podniku (viz též kód 1050). Detergenty používané na čištění zařízení pro hospodářská zvířata (např. dojicí stroje) se zapisují pod kód 2090„Ostatní specifické náklady živočišné výroby“.

Větší opravy, jež zvyšují hodnotu zařízení v porovnání s jeho hodnotou před opravou, se pod tento kód nezahrnují (viz též pokyny pro odpisy v tabulce D „Aktiva“).

1040.   Pohonné hmoty a mazadla

Tato položka zahrnuje rovněž poměrný podíl z nákladů na pohonné hmoty a mazadla pro osobní automobily odpovídající jejich používání pro účely podniku (viz též kód .1050).

Pokud se ropné produkty používají jako motorová i topná paliva, dělí se celková částka do dvou kódů:

1040.

„Pohonné hmoty a mazadla“

5030.

„Topná paliva“

1050.   Náklady na osobní automobily

Je-li podíl výdajů na osobní automobily, jejichž použití odpovídá použití pro účely podniku, vypočítáván paušálně (např. jako pevně stanovená částka na kilometr), uvedou se tyto náklady pod tímto kódem.

Krmiva

Používaná krmiva se dělí na nakupovaná krmiva a krmiva produkovaná v podniku.

Mezi nakupovaná krmiva patří minerální soli, mléčné výrobky (nakupované nebo vracené do podniku) a prostředky pro konzervaci a skladování krmiv, stejně jako výdaje na ustájení a na využívání veřejných pastvin a pozemků k pastvě, jež nepatří do ZVP, jakož i za pronájem luk pro sklizeň pícnin, jež nepatří do ZVP. Do nakupovaných krmiv se započítávají také nakupované stelivo a sláma.

Krmiva nakupovaná pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy se dále dělí na jadrná krmiva a objemná krmiva (včetně ustájení a výdajů na využívání veřejných pastvin, pozemků k pastvě a luk pro sklizeň pícnin, jež nepatří k ZVP, a nakupovaného steliva a slámy).

Číselný kód 2010„Jadrná krmiva nakoupená pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)“ zahrnuje zejména pokrutiny, krmné směsi, obiloviny, seno, sušenou melasu, rybí moučku, mléko a mléčné výrobky, minerální přísady a prostředky pro konzervaci a skladování takovýchto krmiv.

Výdaje za práci vykonanou zemědělskými dodavateli při výrobě objemných krmiv, např. silážování, se zapisují pod kód 1020„Práce vykonávané ve smluvním vztahu a pronájem strojního zařízení“.

Ke krmivům produkovaným a použitým v podniku patří prodejné produkty podniku použité jako krmiva (včetně mléka a mléčných výrobků, s výjimkou mléka přímo vysátého telaty, jež se nebere v úvahu). Stelivo a sláma produkované v podniku se započítávají jen tehdy, jsou-li v daném roce a oblasti prodejné.

Uvádí se toto členění:

Nakupovaná krmiva:

2010.

Jadrná krmiva nakoupená pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)

2020.

Objemná krmiva nakoupená pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)

2030.

Krmiva nakoupená pro prasata

2040.

Krmiva nakoupená pro drůbež a ostatní malá zvířata

Krmiva produkovaná a použitá v podniku:

2050.

Krmiva produkovaná pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy (koňovité, přežvýkavce)

2060.

Krmiva produkovaná pro prasata

2070.

Krmiva produkovaná pro drůbež a ostatní malá zvířata

2080.   Veterinární výdaje

Náklady na honoráře veterinářů a léčiva.

2090.   Ostatní specifické náklady živočišné výroby

Všechny výdaje přímo související s živočišnou výrobou, které se nevykazují samostatně podle jiných kódů v tabulce H: platby za připouštění, umělou inseminaci, kastraci, zkoušky mléka, poplatky a registrace v plemenných knihách, detergenty pro čištění zařízení pro hospodářská zvířata (např. dojicích strojů), obalové materiály pro produkci živočišné výroby, náklady na skladování a přípravu produkce živočišné výroby pro trh, které nastanou mimo podnik, náklady na uvádění produkce živočišné výroby podniku na trh, náklady na likvidaci přebytečného hnoje, atd. Zahrnuje se sem také krátkodobý pronájem budov používaných k ustájení hospodářských zvířat nebo k uskladnění s nimi souvisejících produktů. Specifické náklady na zpracovávání produktů živočišné výroby spadající pod kódy 4030 až 4070 tabulky H se do této položky nezahrnují.

3010.   Nakoupená osiva a sadba

Veškerá nakoupená osiva a sadba, včetně cibulek a hlíz. Náklady na mladé stromky a keře pro novou výsadbu představují investici a je třeba, aby se objevily buď pod kódem 2010 tabulky D „Biologická aktiva – rostliny“, anebo pod kódem 5010 tabulky D „Lesní pozemky včetně dřeva na pni“. Náklady na mladé stromky a keře pro drobné obnovení výsadby je však nutné považovat za náklady za účetní období a vykazovat je pod tímto kódem s výjimkou těch, které se týkají lesů spojených se zemědělským podnikem, jež je nutné zapisovat pod kód 4010„Specifické náklady na lesnictví a zpracování dřeva“.

Do tohoto kódu se také zahrnují náklady na zpracování osiv (třídění, dezinfekce).

3020.   Osiva a sadba produkované a použité v podniku

Veškeré osivo a sadba (včetně cibulí a hlíz) produkované a použité v podniku.

3030.   Hnojiva a prostředky na zlepšování půdy

Veškerá zakoupená hnojiva a prostředky na zlepšování půdy (např. vápno), včetně kompostu, rašeliny a hnoje (s výjimkou hnoje produkovaného v podniku).

Hnojiva a prostředky pro zlepšování půdy používané pro lesy tvořící součást podniku se vykazují pod kódem 4010„Specifické náklady na lesnictví a zpracování dřeva“.

3031.   Množství dusíku (N) v použitých minerálních hnojivech

Celkové množství (hmotnostní) dusíku (N) v použitých minerálních hnojivech odhadnuté na základě množství minerálních hnojiv a v nich obsaženého dusíku.

3032.   Množství fosforu (P2O5) v použitých minerálních hnojivech

Celkové množství (hmotnostní) fosforu (P2O5) v použitých minerálních hnojivech odhadnuté na základě množství minerálních hnojiv a v nich obsaženého P2O5.

3033.   Množství draslíku (K2O) v použitých minerálních hnojivech

Celkové množství (hmotnostní) draslíku (K2O) v použitých minerálních hnojivech odhadnuté na základě množství minerálních hnojiv a v nich obsaženého K2O.

3034.   Nákup hnoje

Hodnota nakoupeného hnoje.

3040.   Prostředky ochrany rostlin

Veškerý materiál na ochranu plodin a rostlin proti škůdcům a chorobám, volně žijícím živočichům, špatnému počasí atd. (na insekticidy, fungicidy, herbicidy, otrávené návnady, strašáky na ptáky, pláště proti krupobití, ochranu před mrazem atd.). Jestliže činnost na ochranu plodin a rostlin provádí dodavatel a nejsou samostatně známy náklady na použité ochranné materiály, je třeba celé náklady vykázat pod kódem 1020„Práce vykonávané ve smluvním vztahu a pronájem strojního zařízení“.

Ochranné materiály používané pro lesy, které jsou součástí zemědělského podniku, se vykazují pod kódem 4010„Specifické náklady na lesnictví a zpracování dřeva“.

3090.   Ostatní specifické náklady rostlinné výroby

Veškeré náklady přímo související s rostlinnou výrobou (včetně trvalých luk a travních porostů), pro něž není v ostatních nákladových položkách vyhrazena zvláštní kategorie: obalové a vázací materiály, provazy a motouzy, náklady na analýzu půdy, náklady na konkurenceschopnost plodin, plastové kryty (např. pro pěstování jahod), materiály na uchování plodin, skladování a příprava plodin pro trh prováděné mimo podnik, náklady na uvádění rostlinných produktů podniku na trh, částky zaplacené za nákup tržních plodin nastojato nebo za nájem pozemků na dobu kratší než rok za účelem pěstování tržních plodin, dodávky hroznů a oliv zpracovávaných v podniku atd. Nezahrnují se sem zvláštní náklady na zpracování jiných plodin než hroznů a oliv, které je třeba zaznamenávat pod kódem 4020. Patří sem také krátkodobý pronájem budov používaných pro tržní plodiny

4010.   Specifické náklady na lesnictví a zpracování dřeva

Hnojiva, ochranné materiály, různé specifické náklady. Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4020.   Specifické náklady na zpracování rostlinné výroby

Přísady, suroviny nebo částečně zpracované produkty, vlastní nebo zakoupené, a jiné specifické náklady na zpracování rostlinné výroby (např. specifické náklady na balení či marketing). Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4030.   Specifické náklady na zpracování kravského mléka

Přísady, suroviny nebo částečně zpracované produkty, vlastní nebo zakoupené, a jiné specifické náklady na zpracování kravského mléka (např. specifické náklady na balení či marketing). Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4040.   Specifické náklady na zpracování buvolího mléka

Přísady, suroviny nebo částečně zpracované produkty, vlastní nebo zakoupené, a jiné specifické náklady na zpracování buvolího mléka (např. specifické náklady na balení či marketing). Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4050.   Specifické náklady na zpracování ovčího mléka

Přísady, suroviny nebo částečně zpracované produkty, vlastní nebo zakoupené, a jiné specifické náklady na zpracování ovčího mléka (např. specifické náklady na balení či marketing). Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4060.   Specifické náklady na zpracování kozího mléka

Přísady, suroviny nebo částečně zpracované produkty, vlastní nebo zakoupené, a jiné specifické náklady na zpracování kozího mléka (např. specifické náklady na balení či marketing). Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4070.   Specifické náklady na zpracování masa a dalších produktů živočišné výroby

Přísady, suroviny nebo částečně zpracované produkty, vlastní nebo zakoupené, a jiné specifické náklady na zpracování masa a dalších produktů živočišné výroby neuvedené pod kódy 4030 až 4060 (např. specifické náklady na balení či marketing). Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

4090.   Ostatní specifické náklady na jiné výdělečné činnosti

Suroviny, vlastní nebo zakoupené, a ostatní specifické náklady na jiné výdělečné činnosti. Náklady práce, práce vykonávané ve smluvním vztahu a mechanizace sem nepatří; uvádějí se pod příslušnými nákladovými kódy.

5010.   Běžná údržba pozemků a budov

Údržba budov a úprava pozemků (jakou provádí nájemce) včetně skleníků, pařenišť a nosných prvků. Pod tento kód je třeba uvádět nákup stavebního materiálu pro běžnou údržbu budov.

Nákup stavebního materiálu na nové investice by se měl uvádět pod příslušné kódy ve skupině údajů „Investice/Nákupy“ v tabulce D „Aktiva“.

Pod tento kód nepatří náklady na větší opravy budov, jež zvyšují jejich hodnotu (větší údržba). Tyto náklady se uvádějí jako investice v tabulce D pod kódem 3030„Hospodářské budovy“.

5020.   Elektrická energie

Celková spotřeba elektrické energie pro účely zemědělského hospodářství.

5030.   Topná paliva

Celková spotřeba topných paliv pro účely zemědělského hospodářství včetně vytápění skleníků.

5040.   Voda

Náklady na vodovodní přípojku a spotřebu vody pro všechny účely zemědělského podniku včetně zavlažování. Náklady na používání vlastních vodních zařízení zemědělského podniku se uvádí pod příslušnými kódy: odpisy strojů a zařízení, běžná údržba strojů a zařízení, pohonné hmoty, elektrická energie.

5051.   Zemědělské pojištění

Náklady na pojištění příjmů ze zemědělské výroby nebo kterékoli její součásti včetně pojištění proti úhynu hospodářských zvířat, proti poškození úrody atd.

5055.   Jiné podnikové pojištění

Veškeré pojistné na krytí jiných rizik podniku (vyjma zemědělských), jako je povinné ručení držitele, pojištění proti požáru a záplavám, s výjimkou pojistného na krytí pracovních úrazů uváděného pod kódem 1010 této tabulky. Do položky náleží pojištění budov.

5061.   Daně a ostatní poplatky

Všechny daně a ostatní poplatky týkající se zemědělského hospodářství včetně těch, jež se ukládají v souvislosti s opatřeními na ochranu životního prostředí, ale bez DPH a daní ukládaných z pozemků, budov nebo pracovních sil. Přímé daně z příjmů držitele se do nákladů podniku nezapočítávají.

5062.   Daně a ostatní poplatky z pozemků a budov

Daně, dávky a ostatní poplatky, jež se platí v souvislosti s vlastnictvím pozemků podniku a budov v případě obhospodařování vlastníkem a obhospodařování v naturálním pachtu.

5070.   Zaplacené nájemné

Zaplacené nájemné (v penězích nebo v naturáliích) za pronajaté pozemky, budovy, kvóty a jiná práva pro účely zemědělského hospodářství. Patří sem pouze příjem z nájemného za hospodářskou část usedlosti a ostatních pronajatých budov. Náklady na leasing nebo nájem kvót nevázaných na pozemky je třeba uvádět také do tabulky E.

5071.   Nájemné zaplacené za pozemky

5080.   Zaplacené úroky a finanční poplatky

Úroky a finanční poplatky z vypůjčeného kapitálu (úvěrů) získaného pro účely zemědělského hospodářství. Tento údaj je povinný.

Úrokové subvence se neodečítají, ale vykazují se pod kódem 3550 v tabulce M.

5090.   Ostatní podnikové režijní náklady

Všechny ostatní náklady na hospodaření zemědělského podniku neuvedené pod předchozími kódy (odměny účetním, výdaje na sekretářské služby a kanceláře, telefonní poplatky, různé příspěvky a registrační poplatky atd.).

Struktura tabulky:

Tabulka I

Rostlinná výroba

 

Kategorie rostlinné výroby

Kód(*)

 

Typ rostlinné výroby

Kód(**)

Chybějící údaje

Kód(***)

Skupina údajů

Sloupce

Celková plocha

Z toho zavlažovaná

Z toho užívaná pro energetické plodiny

Z toho užívaná pro GMO

Množství

Hodnota

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Plocha

 

 

 

 

OV

Počáteční stav

 

CV

Konečný stav

 

PR

Výroba

 

SA

Prodej

 

 

FC

Vlastní spotřeba a naturálie

 

FU

Vnitropodniková spotřeba

 

Pro kategorie rostlinné výroby se používají následující kódy:

Kód (*)

Popis

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv)

10110

Pšenice obecná a špalda

10120

Pšenice tvrdá

10130

Žito

10140

Ječmen

10150

Oves

10160

Kukuřice na zrno

10170

Rýže

10190

Ostatní obiloviny pěstované na zrno

Sušené luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiva a luskovinoobilných směsí)

10210

Hrách, polní fazole, sladké lupiny

10220

Čočka, cizrna, vikev

10290

Ostatní bílkovinné plodiny

10300

Brambory (včetně raných a sadbových)

10310

Brambory na škrob

10390

Ostatní brambory

10400

Cukrovka (kromě sadbové)

10500

Krmné okopaniny a brukvovité (kromě sadbových)

Technické plodiny

10601

Tabák

10602

Chmel

10603

Bavlna

10604

Řepka a řepice

10605

Slunečnice

10606

Sója

10607

Len setý olejný

10608

Ostatní olejniny

10609

Len

10610

Konopí

10611

Ostatní přadné rostliny

10612

Aromatické, léčivé a kořenivé rostliny

10613

Cukrová třtina

10690

Ostatní technické plodiny jinde neuvedené

Čerstvá zelenina, melouny a jahody, z toho:

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

10711

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – polní produkce

10712

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – zahradní produkce

10720

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

Podrobné údaje ke všem dílčím kategoriím „Čerstvá zelenina, melouny a jahody“:

10731

Květák a brokolice

10732

Salát hlávkový

10733

Rajčata

10734

Kukuřice cukrová

10735

Cibule

10736

Česnek

10737

Mrkev

10738

Jahody

10739

Melouny

10790

Ostatní zelenina

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

10810

Květiny a okrasné rostliny – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

10820

Květiny a okrasné rostliny – pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem

Podrobné údaje ke všem dílčím kategoriím „Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)“:

10830

Květinové cibule a hlízy

10840

Řezané květiny a poupata

10850

Kvetoucí a okrasné rostliny

Plodiny sklízené v zeleném stavu

10910

Dočasné travní porosty

Ostatní plodiny sklízené v zeleném stavu

10921

Kukuřice na zelené krmení

10922

Luskoviny

10923

Ostatní rostliny sklízené v zeleném stavu jinde neuvedené

11000

Osivo a sadba na orné půdě

11100

Ostatní plodiny na orné půdě

Půda ležící ladem

11210

Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence

11220

Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití

11300

Pozemky připravené k osetí dlouhodobě propachtované jiným osobám včetně pozemků poskytnutých pracovníkům jako odměna v naturáliích

20000

Užitkové zahrady

Trvalé travní porosty

30100

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

30200

Extenzivní pastviny

30300

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

Trvalé kultury

Druhy ovoce, z toho:

40111

Jablka

40112

Hrušky

40113

Broskve a nektarinky

40114

Jiné ovoce mírného podnebného pásu

40115

Ovoce subtropického nebo tropického podnebného pásu

40120

Bobuloviny

40130

Ořechy

Citrusové sady

40210

Pomeranče

40220

Tanžerinky, mandarinky, klementinky a podobné drobné ovoce

40230

Citrony

40290

Ostatní citrusové ovoce

Olivové háje

40310

Stolní olivy

40320

Olivy na výrobu oleje (prodávané jako plody)

40330

Olivový olej

40340

Vedlejší produkty pěstování oliv

Vinice

40411

Víno s chráněným označením původu (CHOP)

40412

Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40420

Ostatní víno

40430

Hrozny stolní

40440

Rozinky

40451

Hrozny pro výrobu vína s chráněným označením původu (CHOP)

40452

Hrozny pro výrobu vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40460

Hrozny pro výrobu ostatních vín

40470

Různé vinařské produkty: hroznový mošt, šťáva, vínovice, ocet a ostatní produkty podniku

40480

Vedlejší vinařské výrobky (matolina, vinařský kal atd.)

40500

Školky

40600

Ostatní trvalé kultury

40610

Z toho vánoční stromky

40700

Trvalé kultury pěstované ve skleníku

40800

Mladé porosty

Ostatní plochy

50100

Nevyužívaná zemědělská půda

50200

Zalesněná plocha

50210

z toho rychle rostoucí dřeviny

50900

Ostatní plochy (pozemky zastavěné budovami, hospodářské dvory, tratě a cesty, rybníky, lomy, neúrodná půda, skály atd.)

60000

Houby

Ostatní produkce a příjmy

90100

Příjmy z pronájmu zemědělské půdy

90200

Kompenzace plynoucí z pojištění úrody, které nelze přiřadit ke konkrétním plodinám

90300

Vedlejší rostlinné produkty (s výjimkou vedlejších vinařských produktů a vedlejších produktů olivových hájů)

90310

Sláma

90320

Řepné skrojky

90330

Ostatní vedlejší produkty

90900

Ostatní

Pro typy rostlinné výroby se použijí kódy z níže uvedeného seznamu:

Kód(**)

Popis

0

Nevyužito: tento kód se použije v případě zpracovaných produktů, zásob a vedlejších produktů.

1

Polní produkce – hlavní plodiny, kombinované plodiny: polní produkce – mezi hlavní a kombinované plodiny patří:

samostatné plodiny, tj. plodiny pěstované v dané oblasti jako jediné v průběhu účetního období,

smíšené plodiny: plodiny seté, obdělávané a sklízené společně a produkující jako konečný produkt směsku,

plodiny, které se v průběhu účetního období na dané ploše pěstují po sobě, plodina, která zůstává v půdě nejdéle,

plodiny pěstované určitý čas spolu na stejné ploše, přičemž každá z nich běžně produkuje oddělenou sklizeň během účetního období. Celková plocha je mezi tyto plodiny rozdělena v poměru, ve kterém plodiny skutečně zabírají plochu,

čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované na poli.

2

Polní produkce – následné plodiny: polní produkcí následných plodin se rozumí produkce plodin, které se na dané ploše během účetního období pěstují následně za sebou a nepovažují se za hlavní plodiny.

3

Venkovní zahradnictví a pěstování květin: tímto kódem se označuje venkovní pěstování čerstvé zeleniny, melounů a jahod v zahradách a venkovní pěstování květin a okrasných rostlin.

4

Plodiny pěstované pod přístupným ochranným krytem: tímto kódem se označuje pěstování čerstvé zeleniny, melounů a jahod pod krytem, pěstování květin a okrasných rostlin (jednoletých či trvalek) pod krytem a pěstování trvalých kultur pod krytem.

Pro chybějící údaje se použijí kódy z níže uvedeného seznamu:

Kód (***)

Popis

0

Žádné chybějící údaje

1

Neuvedená plocha: tento kód se použije, pokud není plocha některé plodiny uvedena, např. v případě prodeje tržní plodiny pořízené nastojato nebo tržeb pocházejících z půdy příležitostně propachtované na časové období do jednoho roku

2

Neuvedená produkce (podle smlouvy): tento kód se použije, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze u plodin pěstovaných ve smluvním vztahu uvést skutečnou produkci.

3

Neuvedená produkce (bez smlouvy): tento kód se použije, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze uvést skutečnou produkci a plodiny nejsou pěstovány ve smluvním vztahu.

4

Neuvedená plocha a produkce: tento kód se uvádí, pokud chybí údaj o ploše a skutečné produkci.

Informace o rostlinné produkci během účetního období se zaznamenávají v tabulce I „Rostlinná výroba“. Informace o každé plodině se uvádí v samostatném záznamu. Obsah tabulky je dán výběrem kódu pro kategorii rostlinné výroby, kódu pro typ rostlinné výroby a kódu pro chybějící údaje.

Podrobné informace o pěstování brambor (kódy 10310, 10390), čerstvé zeleniny, melounů a jahod (kódy 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 10738, 10739, 10790) květin a okrasných rostlin (kódy 10830, 10840, 10850) a o vedlejších rostlinných produktech s výjimkou vedlejších vinařských produktů a vedlejších produktů olivových hájů (kódy 90310, 90320, 90330) je třeba uvádět pouze tehdy, jsou-li tyto údaje v účetnictví podniku k dispozici.

SKUPINY ÚDAJŮ V TABULCE I

V tabulce I jsou na sedmi řádcích uspořádány následující skupiny údajů: plocha (A), počáteční stav (OV), konečný stav (CV), výroba (PR), prodej (SA), vlastní spotřeba a naturálie (FC) a vnitropodniková spotřeba (FU).

V tabulce I je dále šest sloupců, kde se u každé plodiny konkrétně zaznamenává celková plocha (TA), zavlažovaná plocha (IR), plocha užívaná pro energetické plodiny (EN), plocha užívaná pro GMO (GM), množství produkce a objem prodeje (Q) a hodnota (V). Níže je pro každou skupinu údajů popsáno, které sloupce je třeba vyplnit.

I.A   Plocha

U skupiny údajů „plocha“ (A) se zaznamenává celková plocha (TA), zavlažovaná plocha (IR), plocha užívaná pro energetické plodiny (EN) a plocha užívaná pro geneticky modifikované plodiny (GM). Plocha se vždy uvádí v arech (100 arů = 1 hektar) s výjimkou ploch používaných pro pěstování hub, které jsou uváděny v metrech čtverečních.

I.OV   Počáteční stav

U skupiny údajů „počáteční stav“ (OV) se zaznamenává hodnota (V) produktů na skladě na začátku účetního období. Tyto produkty je třeba ocenit ve výstupních cenách zemědělské produkce v den ocenění.

I.CV   Konečný stav

U skupiny údajů „konečný stav“ (CV) se zaznamenává hodnota (V) produktů na skladě na konci účetního období. Tyto produkty je třeba ocenit ve výstupních cenách zemědělské produkce v den ocenění.

I.PR   Výroba

U skupiny údajů „výroba“ (PR) se zaznamenává množství (Q) plodin vyprodukovaných během účetního období (vyjma veškerých ztrát na poli a v podniku). Toto množství se uvádí u hlavních produktů podniku (bez vedlejších produktů).

Množství se kvantifikuje v metrických centech (100 kg) s výjimkou vína a produktů z vína, které se kvantifikují v hektolitrech. Pokud není možné s ohledem na podmínky prodeje uvést skutečnou produkci v metrických centech (např. v případě tržeb za plodiny nastojato a plodiny pěstované ve smluvním vztahu), uvádí se u plodin pěstovaných ve smluvním vztahu pro chybějící údaje kód 2 a v ostatních případech kód 3.

I.SA   Celkový prodej

U skupiny údajů „celkový prodej“ (SA) se zaznamenává množství (Q) a hodnota (V) prodané produkce, která byla na počátku účetního období na skladě nebo byla v průběhu daného roku sklizena. Jsou-li známy marketingové náklady (pokud nějaké jsou), neodečítají se od celkového prodeje, ale uvádí se v tabulce H „Vstupy“.

I.FC   Vlastní spotřeba a naturálie

U skupiny údajů „vlastní spotřeba a naturálie“ (FC) se zaznamenává hodnota (V) produktů spotřebovaných domácností držitele podniku a/nebo použitých jako platby v naturáliích za zboží a služby (včetně mezd v naturáliích). Dané produkty se oceňují ve výstupních cenách zemědělské produkce.

I.FU   Vnitropodniková spotřeba

U skupiny údajů „vnitropodniková spotřeba“ (FU) se zaznamenává hodnota produktů podniku ve výstupních cenách zemědělské produkce, jež byly na skladě na začátku účetního období a/nebo byly vyprodukovány v průběhu roku a byly během období použity jako vstupy podniku. Patří sem:

krmivo pro hospodářská zvířata:

hodnota tržních produktů podniku (produktů, jež jsou aktuálně prodejné), vyjádřená ve výstupních cenách zemědělské produkce, použitých v průběhu období jako krmivo pro hospodářská zvířata. Sláma podniku použitá v podniku (jako píce nebo stelivo) se oceňuje pouze tehdy, je-li v dotyčné oblasti a dotyčném období prodejným produktem. Produkty, kterých se to týká, jsou oceněny ve výstupních cenách zemědělské produkce,

osiva a sadba:

hodnota tržních produktů podniku, vyjádřená ve výstupních cenách zemědělské produkce, použitých během období jako osivo nebo sadba plodin,

ostatní produkty vnitropodnikové spotřeby (včetně produktů podniku použitých ke stravování rekreantů).

Tabulka J

Živočišná výroba

Struktura tabulky

Kategorie hospodářských zvířat

Kód (*)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Průměrný stav

Počet kusů

Hodnota

A

N

V

AN

Průměrný stav

 

OV

Počáteční stav

 

 

CV

Konečný stav

 

 

PU

Nákupy

 

 

SA

Celkový prodej

 

 

SS

Prodej na porážku

 

 

SR

Prodej na další chov/šlechtění

 

 

SU

Prodej k neznámému účelu

 

 

FC

Vlastní spotřeba

 

 

FU

Vnitropodniková spotřeba

 

 


Kód (*)

Popis

100

Koňovití

210

Skot, mladší než jeden rok, samci a samice

220

Samci skotu, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky

230

Samice skotu, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky

240

Samci skotu, nejméně 2 roky staří

251

Chovné jalovice

252

Jalovice na výkrm

261

Dojnice

262

Buvolí krávy

269

Ostatní krávy

311

Bahnice, chovné samice

319

Ostatní ovce

321

Kozy, chovné samice

329

Ostatní kozy

410

Selata s živou hmotností méně než 20 kg

420

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

491

Prasata na výkrm

499

Ostatní prasata

510

Drůbež – brojleři

520

Nosnice

530

Ostatní drůbež

610

Králíci, chovné samice

699

Ostatní králíci

700

Včely

900

Jiná zvířata

Kategorie hospodářských zvířat

Rozlišují se tyto kategorie hospodářských zvířat:

100.

Koňovití

Do této kategorie patří také závodní a jezdečtí koně, osli, muly, mezci atd.

210.

Skot, mladší než jeden rok, samci a samice

220.

Samci skotu, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky

230.

Samice skotu, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky

S výjimkou samic skotu, které se již otelily.

240.

Samci skotu, nejméně 2 roky staří

251.

Chovné jalovice

Dvouleté a starší samice skotu, jež se dosud neotelily a jsou určeny pro chov.

252.

Jalovice na výkrm

Dvouleté a starší samice skotu, jež se dosud neotelily a nejsou určeny pro chov.

261.

Dojnice

Samice skotu, které se již otelily (včetně zvířat mladších dvou let) a které jsou chovány výhradně nebo hlavně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo ke zpracování na mléčné výrobky. Patří sem i dojnice určené na porážku.

262.

Buvolí krávy

Buvolí krávy, které se již otelily (včetně zvířat mladších dvou let) a které jsou chovány výhradně nebo hlavně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo ke zpracování na mléčné výrobky. Patří sem i buvolí krávy určené na porážku.

269.

Ostatní krávy

1.

Samice skotu, které se již otelily (včetně zvířat mladších dvou let) a jsou chovány výhradně nebo hlavně pro produkci telat a jejichž mléko se nepoužívá pro lidskou spotřebu ani ke zpracování na mléčné výrobky.

2.

Krávy používané k tahu.

3.

Krávy určené na porážku, jiné než dojnice (bez ohledu na to, zda byly před porážkou vykrmovány).

Do kategorií 210 až 252 a do kategorie 269 se také zahrnují příslušné kategorie buvolů a buvolích samic.

311.

Bahnice, chovné samice

Bahnice starší jednoho roku určené pro chov.

319.

Ostatní ovce

Ovce bez rozdílu stáří s výjimkou bahnic.

321.

Kozy, chovné samice

329.

Ostatní kozy

Kozy s výjimkou chovných samic.

410.

Selata s živou hmotností méně než 20 kg

Selata o živé hmotnosti nižší než 20 kg.

420.

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg s výjimkou prasnic určených na porážku (viz kategorie 499 „Ostatní prasata“).

491.

Prasata na výkrm

Prasata na výkrm o živé hmotnosti nejméně 20 kg, s výjimkou prasnic a kanců určených na porážku (viz kategorie 499 „Ostatní prasata“).

499.

Ostatní prasata

Prasata s živou hmotností nejméně 20 kg, s výjimkou chovných prasnic (viz kategorie 420) a prasat na výkrm (viz kategorie 491).

510.

Drůbež – brojleři

Jatečná kuřata. S výjimkou nosnic a jatečných nosnic. Nezahrnují se kuřata.

520.

Nosnice

Včetně mladých slepic, nosnic, jatečných nosnic a chovných kohoutů pro nosnice. Mladými slepicemi se rozumí mladé nosnice, jež dosud nezačaly snášet. Nezahrnují se kuřata.

530.

Ostatní drůbež

Zahrnuje kachny, krůty, husy, perličky, pštrosy a chovné samce (vyjma samců pro nosnice). Včetně chovných samic. Nezahrnují se kuřata.

610.

Králíci, chovné samice

699.

Ostatní králíci

700.

Včely

Uvádí se podle počtu obsazených úlů.

900.

Jiná zvířata

Do této kategorie se zahrnují kuřata, jelenovití, bizoni a ryby. Patří sem také poníci a jiná zvířata používaná v agroturistice. Nezahrnují se produkty jiných zvířat (viz tabulka K, kategorie 900).

SKUPINY ÚDAJŮ V TABULCE J

J.AN.   Průměrný stav (uvede se pouze ve sloupci A)

Každá jednotka vypovídá o přítomnosti jednoho zvířete v podniku v průběhu jednoho roku. Zvířata se počítají v poměru k délce jejich přítomnosti v podniku v průběhu daného účetního období.

Průměrný stav se určuje buď pomocí pravidelných inventur, nebo pomocí záznamů o přírůstcích a úbytcích. Zahrnuje všechna hospodářská zvířata přítomná v podniku, včetně zvířat vykrmovaných nebo chovaných ve smluvním vztahu (hospodářská zvířata nepatřící podniku, jež jsou v něm chována nebo vykrmována tak, že tato činnost spočívá pouze ve službě poskytované držitelem, který nepřejímá finanční riziko běžně spojené s chovem nebo výkrmem takových zvířat) a zvířat převzatých nebo předaných do ustájení po tu dobu v roce, během níž jsou přítomna v podniku.

Průměrný stav (sloupec A)

Průměrný stav se uvádí s přesností na dvě desetinná místa.

Tyto údaje se neuvádějí u jiných zvířat (kategorie 900).

J.OV   Počáteční stav

Hospodářská zvířata patřící podniku na začátku účetního období bez ohledu na to, zda v té době jsou, nebo nejsou v podniku.

Počet kusů (sloupec N)

Počet hospodářských zvířat se vyjadřuje v kusech nebo se uvádí počet úlů, a to vždy s přesností na dvě desetinná místa.

Tyto údaje se neuvádějí u jiných zvířat (kategorie 900).

Hodnota (sloupec V)

Hodnota hospodářských zvířat se určuje jako reálná hodnota minus odhadnuté náklady prodeje v den ocenění.

J.CV   Konečný stav

Hospodářská zvířata patřící podniku na konci účetního období bez ohledu na to, zda v té době jsou, nebo nejsou v podniku.

Počet kusů (sloupec N)

Počet hospodářských zvířat se vyjadřuje v kusech nebo se uvádí počet úlů, a to vždy s přesností na dvě desetinná místa.

Tyto údaje se neuvádějí u jiných zvířat (kategorie 900).

Hodnota (sloupec V)

Hodnota hospodářských zvířat se určuje jako reálná hodnota minus odhadnuté náklady prodeje v den ocenění.

J.PU   Nákupy

Celkový počet hospodářských zvířat zakoupených v průběhu účetního období.

Počet kusů (sloupec N)

Počet hospodářských zvířat se vyjadřuje v kusech s přesností na dvě desetinná místa. Tyto údaje se neuvádějí u jiných zvířat (kategorie 900).

Hodnota (sloupec V)

Do hodnoty nákupů se zahrnují náklady na koupi. Související podpory a subvence se od součtu těchto nákupů neodečítají, ale jsou specifikovány u příslušných kategorií v tabulce M „Subvence“ (kódy 5100 až 5900).

J.SA   Celkový prodej

Celkový počet hospodářských zvířat prodaných v průběhu účetního období.

Započítává se prodej hospodářských zvířat či masa spotřebitelům pro jejich vlastní spotřebu bez ohledu na to, zda byla zvířata poražena v podniku, či nikoli.

Počet kusů (sloupec N)

Počet hospodářských zvířat se vyjadřuje v kusech s přesností na dvě desetinná místa. Tyto údaje se neuvádějí u jiných zvířat (kód 900).

Hodnota (sloupec V)

Jestliže existují a jsou známy náklady spojené s uvedením na trh, od celkového prodeje se neodečítají, ale uvádí se pod kódem 2090 („Ostatní specifické náklady živočišné výroby“). Související podpory a subvence se do celkového prodeje nezapočítávají, ale jsou specifikovány u příslušných kategorií v tabulce M „Subvence“ (kódy 2110 až 2900).

J.SS   Prodej na porážku

Hospodářská zvířata prodaná v průběhu účetního období na porážku. Tyto údaje se neuvádějí u chovných jalovic (kód 251), včel (kód 700) a jiných zvířat (kód 900).

Počet kusů (sloupec N)

Viz „celkový prodej“.

Hodnota (sloupec V)

Viz „celkový prodej“.

J.SR   Prodej na další chov nebo šlechtění

Vztahuje se na hospodářská zvířata, která byla v průběhu účetního období prodána k dalšímu chovu či šlechtění. Tyto údaje se neuvádějí u jalovic na výkrm (kód 252), včel (kód 700) a jiných zvířat (kód 900).

Počet kusů (sloupec N)

Viz „celkový prodej“.

Hodnota (sloupec V)

Viz „celkový prodej“.

J.SU   Prodej k neznámému účelu

Hospodářská zvířata prodaná v průběhu účetního období k neznámému účelu. Tyto údaje se neuvádějí u včel (kód 700) a jiných zvířat (kód 900).

Počet kusů (sloupec N)

Viz „celkový prodej“.

Hodnota (sloupec V)

Viz „celkový prodej“.

J.FC   Vlastní spotřeba a naturálie

Hospodářská zvířata spotřebovaná v domácnosti podniku anebo použitá pro naturální dávky v průběhu účetního období.

Počet kusů (sloupec N)

Počet hospodářských zvířat se vyjadřuje v kusech s přesností na dvě desetinná místa. Tyto údaje by se neměly poskytovat u jiných zvířat (kategorie 900).

Hodnota (sloupec V)

Hospodářská zvířata se ocení reálnou hodnotou.

J.FU   Vnitropodniková spotřeba

Hospodářská zvířata použitá v průběhu účetního období jako vstupy k dalšímu zpracování v rámci jiných výdělečných činností podniku. Započítávají se hospodářská zvířata použitá k těmto účelům:

stravování, ubytování v cestovním ruchu,

zpracování za účelem výroby masných produktů a krmiv.

Nezapočítává se prodej hospodářských zvířat a masa bez ohledu na to, zda byla zvířata poražena v podniku, či nikoli (viz informace o prodeji SA).

Tato hodnota se zaznamenává rovněž v tabulce H jakožto náklady na jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku, a to pod kódem 4070 (Specifické náklady na zpracování masa a dalších produktů živočišné výroby).

Počet kusů (sloupec N)

Počet hospodářských zvířat se vyjadřuje v kusech s přesností na dvě desetinná místa. Tyto údaje se neuvádějí u jiných zvířat (kategorie 900).

Hodnota (sloupec V)

Hospodářská zvířata se ocení reálnou hodnotou.

Tabulka K

Produkty a služby v oblasti živočišné výroby

Struktura tabulky

Kategorie produktů či služeb v oblasti živočišné výroby

Kód (*)

 

Chybějící údaje

Kód (**)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Množství

Hodnota

Q

V

OV

Počáteční stav

 

 

CV

Konečný stav

 

 

PR

Výroba

 

SA

Prodej

 

 

FC

Vlastní spotřeba

 

 

FU

Vnitropodniková spotřeba

 

 


Kód (*)

Popis

261

Kravské mléko

262

Buvolí mléko

311

Ovčí mléko

321

Kozí mléko

330

Vlna

531

Vejce k lidské spotřebě (veškerá drůbež)

532

Násadová vejce (veškerá drůbež)

700

Med a včelí produkty

800

Hnůj

900

Ostatní živočišné produkty

1100

Chov ve smluvním vztahu

1120

Skot chovaný ve smluvním vztahu

1130

Ovce a/nebo kozy chované ve smluvním vztahu

1140

Prasata chovaná ve smluvním vztahu

1150

Drůbež chovaná ve smluvním vztahu

1190

Ostatní hospodářská zvířata chovaná ve smluvním vztahu

1200

Ostatní služby v oblasti živočišné výroby


Kód (**)

Popis

0

Kód 0 se uvádí, pokud nechybí žádné údaje.

2

Kód 2 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze u živočišné výroby ve smluvním vztahu uvést skutečnou produkci (sloupec Q).

3

Kód 3 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze uvést skutečnou produkci (sloupec Q) a živočišná výroba není ve smluvním vztahu.

4

Kód 4 se uvádí, pokud chybí údaj o skutečné produkci.

Kategorie produktů a služeb v oblasti živočišné výroby

V oblasti živočišné výroby se rozlišují tyto kategorie produktů a služeb:

261.

Kravské mléko

262.

Buvolí mléko

311.

Ovčí mléko

321.

Kozí mléko

330.

Vlna

531.

Vejce k lidské spotřebě (veškerá drůbež)

532.

Násadová vejce (veškerá drůbež)

700.

Med a včelí produkty: med, medovina a jiné hlavní a vedlejší včelí produkty

800.

Hnůj

900.

Jiné produkty živočišné výroby (poplatky za připouštění; embrya, vosk, husí a kachní játra, mléko jiných zvířat atd.)

1100.

Chov ve smluvním vztahu

Částky příjmů za chov ve smluvním vztahu v zásadě odpovídající platbám za poskytnuté služby, jestliže držitel podniku nepřejímá hospodářské riziko, které je s chovem nebo výkrmem takových hospodářských zvířat normálně spojené.

Podrobnosti ke kategorii 1100 „Chov ve smluvním vztahu“:

Podrobné údaje se zanášejí, jsou-li v účetnictví podniku k dispozici.

1120.

Skot chovaný ve smluvním vztahu

1130.

Ovce a/nebo kozy chované ve smluvním vztahu

1140.

Prasata chovaná ve smluvním vztahu

1150.

Drůbež chovaná ve smluvním vztahu

1190.

Ostatní hospodářská zvířata chovaná ve smluvním vztahu

1200.

Ostatní služby v oblasti živočišné výroby

Částky příjmů z ostatních služeb v oblasti živočišné výroby (ustájení atd.).

Kódy pro chybějící údaje

Pro chybějící údaje se používají následující kódy:

Kód 0

:

Kód 0 se uvádí, pokud nechybí žádné údaje.

Kód 2

:

Kód 2 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze u živočišné výroby ve smluvním vztahu uvést skutečnou produkci (sloupec Q).

Kód 3

:

Kód 3 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze uvést skutečnou produkci (sloupec Q) a živočišná výroba není ve smluvním vztahu.

Kód 4

:

Kód 4 se uvádí, pokud chybí údaj o skutečné produkci.

SKUPINY ÚDAJŮ V TABULCE K

U hnoje (kód 800) se ve sloupci hodnota (V) poskytují pouze údaje o prodeji (SA).

U jiných produktů živočišné výroby (kód 900) se uvádí pouze údaje o hodnotě (sloupec V), neboť množství u souhrnu heterogenních produktů uvést nelze.

U jiných služeb v oblasti živočišné výroby, např. chovu ve smluvním vztahu (kódy 1100 až 1190) a ostatních (kód 1200), se uvádí pouze příjmy, a to v kolonce „prodej“ (SA) a sloupci „hodnota“ (V).

Množství (sloupec Q)

Množství se uvádí v metrických centech (100 kg) s výjimkou vajec (kódy 531 a 532), která se zaznamenávají v tisících.

V případě medu a jiných včelích produktů (kód 700) se množství vyjadřuje v „ekvivalentech medu“.

K.OV   Počáteční stav

Produkty na skladě na začátku účetního období bez hospodářských zvířat.

Množství (sloupec Q)

Viz pokyny k tabulce K.

Hodnota (sloupec V)

Produkty je třeba ocenit reálnou hodnotou v den ocenění.

K.CV   Konečný stav

Hodnota produktů na skladě na konci účetního období bez hospodářských zvířat.

Množství (sloupec Q)

Viz pokyny k tabulce K.

Hodnota (sloupec V)

Produkty je třeba ocenit reálnou hodnotou v den ocenění.

K.PR   Produkce během účetní období

Množství (sloupec Q)

Množství živočišných produktů vyrobených během účetního období (vyjma veškerých ztrát). Množství se uvádí u hlavních produktů podniku (bez vedlejších produktů). Započítává se produkce použitá ke zpracovávání v rámci jiných výdělečných činností, které se týkají podniku.

Mléko vysáté telaty se v produkci neuvádí.

K.SA   Prodej

Veškeré produkty prodané během účetního období, které byly na skladě na začátku období a které byly v průběhu tohoto období vyprodukovány.

Množství (sloupec Q)

Viz pokyny k tabulce K.

Hodnota (sloupec V)

Celková hodnota tržeb (bez ohledu na to, zda výnos byl, nebo nebyl přijat během účetního období) za produkty, jež byly na skladě na začátku účetního období nebo byly během tohoto období vyprodukovány.

Celkový údaj za prodanou produkci obsahuje hodnotu produktů vrácených do podniku (odstředěné mléko apod.). Tato hodnota se uvádí také v nákladech podniku.

Všechny vyrovnávací platby (např. pojištění) přijaté během účetního období je nutné přičíst k celkové hodnotě tržeb za dotyčné produkty ve všech případech, kdy je lze přidělit na produkci takových produktů. V ostatních případech se zapisují pod kód 900„Jiné produkty živočišné výroby“.

Podpory a subvence obdržené na produkty během účetního období se do celkového prodeje nezahrnují; zaznamenávají se do příslušné kategorie (kódy 2110–2900) v tabulce M „Subvence“.

Pokud jsou známy případné marketingové náklady, neodečítají se od celkového prodeje, ale udávají se v tabulce H „Vstupy“ pod kódem 2090„Ostatní specifické náklady živočišné výroby“.

K.FC   Vlastní spotřeba a naturálie

Produkty spotřebované domácností držitele podniku a/nebo použité jako platby v naturáliích za zboží a služby (včetně mezd v naturáliích). Tyto údaje se neuvádějí u násadových vajec (kód 532).

Množství (sloupec Q)

Viz pokyny k tabulce K.

Hodnota (sloupec V)

Produkty se ocení reálnou hodnotou.

K.FU   Vnitropodniková spotřeba

Produkty podniku, jež byly na skladě na začátku účetního období a/nebo byly vyprodukovány v průběhu tohoto období a byly během něho použity jako vstupy podniku. Započítávají se:

krmivo pro hospodářská zvířata: tržní produkty podniku (produkty, jež jsou aktuálně prodejné) použité v průběhu období jako krmivo pro hospodářská zvířata. Mléko vysáté telaty se do použití v podniku nezahrnuje,

produkty použité v rámci jiných výdělečných činností, které se přímo týkají podniku:

stravování, ubytování v cestovním ruchu atd.,

další zpracování (zpracování mléka na máslo, sýry atd.).

Množství (sloupec Q)

Viz pokyny k tabulce K.

Hodnota (sloupec V)

Produkty se ocení reálnou hodnotou. Tyto hodnoty se uvádí také v nákladech podniku.

Tabulka L

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

Struktura tabulky

Kategorie JVČ

Kód (*)

 

Chybějící údaje

Kód (**)

 

 

 

Sloupce

Skupina údajů

Množství

Hodnota

Q

V

OV

Počáteční stav

 

CV

Konečný stav

 

PR

Výroba

 

SA

Prodej

 

FC

Vlastní spotřeba

 

FU

Vnitropodniková spotřeba

 


Kód (*)

Popis

261

Zpracování kravského mléka

262

Zpracování buvolího mléka

311

Zpracování ovčího mléka

321

Zpracování kozího mléka

900

Zpracování masa nebo jiných živočišných produktů

1010

Zpracování rostlinné produkce

1020

Lesnictví a zpracování dřeva

2010

Práce vykonávané ve smluvním vztahu

2020

Cestovní ruch, ubytování, stravování a ostatní rekreační činnosti

2030

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

9000

Ostatní „jiné výdělečné činnosti,“ které se přímo týkají podniku


Kód (**)

Popis

0

Kód 0 se uvádí, pokud nechybí žádné údaje.

1

Kód 1 se uvádí v případě produkce pocházející ze zpracování zakoupených hospodářských zvířat nebo živočišných či rostlinných produktů.

2

Kód 2 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze u výroby ve smluvním vztahu uvést skutečnou produkci (sloupec Q).

3

Kód 3 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze uvést skutečnou produkci (sloupec Q) a výroba není ve smluvním vztahu.

4

Kód 4 se uvádí, pokud chybí údaj o skutečné produkci.

Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku

U jiných výdělečných činností se rozlišují tyto kategorie:

261.

Zpracování kravského mléka

262.

Zpracování buvolího mléka

311.

Zpracování ovčího mléka

321.

Zpracování kozího mléka

900.

Zpracování masa nebo jiných živočišných produktů

1010.

Zpracování rostlinných produktů s výjimkou vína a olivového oleje. Kategorie zahrnuje produkci alkoholu jiného než z hroznů, jablečného nebo hruškového zkvašeného moštu.

1020.

Lesnictví a zpracování dřeva. Kategorie zahrnuje prodej pokáceného dřeva a dřeva na pni, lesnických produktů jiných než dřevo (korku, borovicové pryskyřice atd.) a zpracovaného dřeva v průběhu účetního období.

2010.

Smluvní práce pro jiné strany. Pokud je pronajato podnikové vybavení bez pracovní síly podniku nebo pokud se na smluvní práce využije pouze pracovní síla podniku, nejde o jinou výdělečnou činnost, nýbrž o součást zemědělské činnosti.

2020.

Cestovní ruch, ubytování, stravování a ostatní rekreační činnosti. Patří k nim příjmy pocházející z cestovního ruchu (tábořišť, chat, jezdeckých zařízení, lovu, rybolovu atd.).

2030.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů. Kategorie zahrnuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro trh (včetně bioplynu, biopaliv nebo elektrické energie) pomocí větrných turbín, jiného vybavení nebo ze zemědělských surovin. Nepatří do ní však následující aktivity, jež se považují za součást zemědělské činnosti:

výroba energie z obnovitelných zdrojů pouze pro použití ve vlastním podniku,

pronájem půdy nebo střechy pouze za účelem instalace větrných turbín nebo solárních panelů,

prodej surovin jinému podniku za účelem výroby energie z obnovitelných zdrojů.

9000.

Ostatní „jiné výdělečné činnosti,“ které se přímo týkají podniku. Jiné výdělečné činnosti, které se přímo týkají podniku, jinde neuvedené.

Kódy pro chybějící údaje

Pro chybějící údaje se používají následující kódy:

Kód 0

:

Kód 0 se uvádí, pokud nechybí žádné údaje.

Kód 1

:

Kód 1 se uvádí v případě produkce pocházející ze zpracování zakoupených hospodářských zvířat nebo živočišných či rostlinných produktů.

Kód 2

:

Kód 2 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze u výroby ve smluvním vztahu uvést skutečnou produkci (sloupec Q).

Kód 3

:

Kód 3 se uvádí, pokud kvůli podmínkám prodeje nelze uvést skutečnou produkci (sloupec Q) a výroba není ve smluvním vztahu.

Kód 4

:

Kód 4 se uvádí, pokud chybí údaj o skutečné produkci.

SKUPINY ÚDAJŮ V TABULCE L

Množství (sloupec Q)

Množství se uvádí v metrických centech (100 kg).

U zpracovaných mléčných výrobků (kódy 261, 262, 311 a 321) se zaznamenává množství tekutého mléka bez ohledu na formu, ve které je mléko prodáno, spotřebováno v podniku, nebo použito jako naturálie či pro účely podniku (smetana, máslo, sýr apod.).

L.OV   Počáteční stav

Produkty na skladě na začátku účetního období.

Tyto údaje se neuvádí u smluvních prací (kód 2010), činností souvisejících s cestovním ruchem (kód 2020), výroby energie z obnovitelných zdrojů (kód 2030) a ostatních „jiných výdělečných činností,“ které se přímo týkají podniku (kód 9000).

Hodnota (sloupec V)

Hodnota produktů se určuje jako reálná hodnota minus odhadnuté náklady prodeje v den ocenění.

L.CV   Konečný stav

Hodnota produktů na skladě na konci účetního období.

Tyto údaje se neuvádí u smluvních prací (kód 2010), činností souvisejících s cestovním ruchem (kód 2020), výroby energie z obnovitelných zdrojů (kód 2030) a ostatních „jiných výdělečných činností,“ které se přímo týkají podniku (kód 9000).

Hodnota (sloupec V)

Hodnota produktů se určuje jako reálná hodnota minus odhadnuté náklady prodeje v den ocenění.

L.PR   Produkce za účetní období

Množství (sloupec Q)

Tyto údaje se uvádí pouze u zpracování mléka (kódy 261 až 321).

Jde o množství tekutého mléka vyprodukovaného v podniku během účetního období a použitého k produkci zpracovaných výrobků.

L.SA   Prodej

Veškeré produkty prodané během účetního období, které byly na skladě na začátku období a které byly v průběhu tohoto období vyprodukovány, a příjmy z jiných výdělečných činností.

Hodnota (sloupec V)

Celková hodnota tržeb (bez ohledu na to, zda výnos byl, nebo nebyl přijat během účetního období) za produkty, jež byly na skladě na začátku účetního období a jež byly během tohoto období vyprodukovány.

Všechny vyrovnávací platby (např. úhrady pojišťoven) přijaté během účetního období je nutné přičíst k celkové hodnotě tržeb za dotyčné produkty ve všech případech, kdy je lze přidělit na produkci takových produktů. V ostatních případech se zapisují do tabulky I „Rostlinná výroba“ pod kód 90900„Ostatní“.

Podpory a subvence obdržené na produkty během účetního období se do celkového prodeje nezahrnují; zaznamenávají se do příslušné kategorie (kódy 2110–2900) v tabulce M „Subvence“. Pokud jsou známy případné marketingové náklady, neodečítají se od celkového prodeje, ale udávají se v tabulce H „Vstupy“ u příslušných kategorií zvláštních nákladů na jiné výdělečné činnosti (kódy 4010–4040).

L.FC   Vlastní spotřeba a naturálie

Produkty spotřebované domácností držitele podniku a/nebo použité jako platby v naturáliích za zboží a služby (včetně mezd v naturáliích).

Tyto údaje se neuvádí u smluvních prací (kód 2010), činností souvisejících s cestovním ruchem (kód 2020) a výroby energie z obnovitelných zdrojů (kód 2030).

Hodnota (sloupec V)

Produkty se ocení reálnou hodnotou.

L.FU   Vnitropodniková spotřeba

Produkty podniku, jež byly na skladě na začátku účetního období a/nebo byly vyprodukovány v průběhu tohoto období a byly během něho použity jako vstupy podniku. Započítávají se produkty zpracované v podniku (mléko zpracované na sýry, obiloviny zpracované na pečivo, maso zpracované na šunku atd.) a použité jako vstupy pro stravování nebo ubytování v rámci cestovního ruchu.

Tyto údaje se neuvádí u smluvních prací (kód 2010), činností souvisejících s cestovním ruchem (kód 2020) a výroby energie z obnovitelných zdrojů (kód 2030).

Hodnota (sloupec V)

Produkty se ocení reálnou hodnotou.

Tabulka M

Subvence

Struktura tabulky

 

Kategorie subvence/správní údaje

Kód (*)

 

Financování

Kód (**)

Základní jednotka

Kód (***)

Skupina údajů

Sloupce

Počet základních jednotek

Hodnota

Typ

N

V

T

S

Subvence

 

 

AI

Správní údaje

 

 

Kategorie se vybírají z níže uvedeného seznamu.

Kód (*)

Skupina

Popis kategorií

Sloupce

N

V

T

Platby oddělené od produkce

1150

S

BPS (Základní platba)

 

 

1200

S

SAPS (Jednotná platba na plochu)

 

 

1300

S

Redistributivní platba

 

 

1400

S

Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

 

1500

S

Platba na oblasti s přírodními omezeními

 

 

1600

S

Platba pro mladé zemědělce

 

 

1700

S

Režim pro malé zemědělce

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora vázaná na produkci

Plodiny na orné půdě

Obiloviny, olejnatá semena a bílkovinné plodiny

23111

S

Obiloviny

 

 

23112

S

Olejnatá semena

 

 

23113

S

Bílkovinné plodiny

 

 

2312

S

Brambory

 

 

23121

S

Z toho brambory na škrob

 

 

2313

S

Cukrová řepa

 

 

Technické plodiny

23141

S

Len

 

 

23142

S

Konopí

 

 

23143

S

Chmel

 

 

23144

S

Cukrová třtina

 

 

23145

S

Čekanka

 

 

23149

S

Ostatní technické plodiny

 

 

2315

S

Zelenina

 

 

2316

S

Půda ležící ladem

 

 

2317

S

Rýže

 

 

2318

S

Luskoviny pěstované na zrno

 

 

2319

S

Plodiny na orné půdě, blíže neurčené

 

 

2320

S

Trvalé travní porosty

 

 

2321

S

Sušené krmivo

 

 

2322

S

Zvláštní podpora pro bavlnu

 

 

2323

S

Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny

 

 

2324

S

Produkce osiva

 

 

Trvalé kultury

23311

S

Bobuloviny

 

 

23312

S

Ořechy

 

 

2332

S

Jádrové a peckové ovoce

 

 

2333

S

Citrusové sady

 

 

2334

S

Olivové háje

 

 

2335

S

Vinice

 

 

2339

S

Trvalé kultury, jinde neuvedené

 

 

Zvířata

2341

S

Mléko

 

 

2342

S

Hovězí a telecí maso

 

 

2343

S

Skot (druh blíže neurčený)

 

 

2344

S

Ovce a kozy

 

 

2345

S

Prasata a drůbež

 

 

2346

S

Bourec morušový

 

 

2349

S

Zvířata jinde neuvedená

 

 

2410

S

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích

 

 

2490

S

Jiné platby vázané na produkci jinde neuvedené

 

 

Podpory a subvence výjimečného charakteru

2810

S

Platby za škody způsobené živelnou katastrofou

 

 

2890

S

Ostatní podpory a subvence výjimečného charakteru

 

 

2900

S

Jiné přímé platby jinde neuvedené

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj venkova

3100

S

Subvence na investice pro zemědělství

 

 

3300

S

Agroenvironmentálně klimatické platby a platby za zajištění dobrých životních podmínek zvířat

 

 

3350

S

Ekologické zemědělství

 

 

3400

S

Platby v rámci sítě Natura 2000 a rámcové směrnice o vodě (s výjimkou lesnictví)

 

 

3500

S

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

 

 

 

S

Lesnictví

 

 

 

3610

S

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

 

 

3620

S

Platby v rámci sítě Natura 2000 na lesnictví a podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů

 

 

3750

S

Podpora na obnovu potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a na zavedení vhodných preventivních opatření

 

 

3900

S

Ostatní platby na rozvoj venkova

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpory a subvence na náklady

4100

S

Mzdy a sociální pojištění

 

 

4200

S

Pohonné hmoty pro motorová vozidla

 

 

Hospodářská zvířata

4310

S

Krmiva pro hospodářská zvířata krmená objemnými krmivy

 

 

4320

S

Krmiva pro prasata a drůbež

 

 

4330

S

Ostatní náklady živočišné výroby

 

 

Plodiny

4410

S

Osiva

 

 

4420

S

Hnojiva

 

 

4430

S

Ochrana rostlin

 

 

4440

S

Ostatní specifické náklady rostlinné výroby

 

 

Podnikové režijní náklady

4510

S

Elektrická energie

 

 

4520

S

Topná paliva

 

 

4530

S

Voda

 

 

4540

S

Pojištění

 

 

4550

S

Úroky

 

 

4600

S

Náklady na JVČ

 

 

4900

S

Ostatní náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpory a subvence na nákup hospodářských zvířat

5100

S

Nákup dojnic

 

 

5200

S

Nákup masného skotu

 

 

5300

S

Nákup ovcí a koz

 

 

5400

S

Nákup prasat a drůbeže

 

 

5900

S

Nákup jiných zvířat

 

 

 

 

 

 

 

 

9000

S

Rozdíly oproti předešlým účetním obdobím

 

 

 

 

 

 

 

 

Platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

10000

AI

Zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

 

10100

AI

Diverzifikace plodin

 

 

10200

AI

Trvalé travní porosty

 

 

10210

AI

Z toho environmentálně citlivé trvalé travní porosty v rámci sítě Natura 2000

 

 

10220

AI

Z toho environmentálně citlivé trvalé travní porosty mimo síť Natura 2000

 

 

10300

AI

Plocha využívaná v ekologickém zájmu

 

 

10310

AI

Půda ponechaná ladem

 

10311

AI

Terasy

 

10312

AI

Krajinné prvky

 

10313

AI

Ochranné pásy

 

10314

AI

Hektary zemědělsko-lesnické plochy

 

10315

AI

Pásy půdy, na jejíž hektary lze poskytnout podporu, ležící na okraji lesa

 

10316

AI

Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích

 

10317

AI

Zalesněné plochy

 

10318

AI

Plochy s meziplodinami

 

10319

AI

Plochy s plodinami, které vážou dusík

 

Způsob financování subvencí se popisuje pomocí kódů z níže uvedeného seznamu:

Kód (**)

Popis

0

Nevyužito: tento kód se použije v případě správních údajů

1

Subvence se hradí výhradně z rozpočtu EU

2

Opatření spolufinancují EU a konkrétní členský stát

3

Opatření se nehradí z rozpočtu EU, nýbrž z jiných veřejných zdrojů

Základní jednotky se definují pomocí kódů z níže uvedeného seznamu:

Kód (***)

Popis

0

Nevyužito: tento kód se použije v případě správních údajů

1

Subvence se vyplácí na kus hospodářského zvířete