(EU) 2015/186Nařízení Komise (EU) 2015/186 ze dne 6. února 2015 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 11-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. února 2015 Nabývá účinnosti: 27. února 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/186

ze dne 6. února 2015,

kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Byly předloženy nové údaje prokazující, že ve zvápenatělých mořských lasturách nelze stávající maximální obsahy arsenu, fluoru a olova dodržet. Je proto vhodné zvýšit maximální obsahy arsenu, fluoru a olova ve zvápenatělých mořských lasturách, aby se zajistila dostupnost zvápenatělých mořských lastur k výživě zvířat a současně se zachovala vysoká úroveň ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví.

(3)

Odvětví krmiv pro zvířata v zájmovém chovu používá jako suroviny řadu druhotných produktů a vedlejších produktů potravinářského průmyslu a vyrábí tak krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, která poskytují psům a kočkám vyváženou výživu, jež uspokojuje jejich potřeby, pokud jde o aminokyseliny, uhlovodíky, bílkoviny, minerály, stopové prvky a vitamíny. Stávající maximální obsah rtuti pro tyto druhotné a vedlejší produkty určené ke krmení zvířat je přísnější než maximální obsah rtuti platný pro svalovinu ryb k lidské spotřebě. Nabídka těchto druhotných produktů a vedlejších produktů, jež splňují maximální obsah rtuti pro použití v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu, je proto nedostatečná, což vede k nutnosti používat k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu menší ryby s nižším obsahem rtuti, což je v rozporu se zásadami udržitelného rybolovu. Je proto vhodné upravit maximální obsah rtuti v rybách, ostatních vodních živočiších a v produktech z nich vyrobených a určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata a současně zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat.

(4)

Posouzení nejnovějších údajů přítomnosti endosulfanu v krmných surovinách ukázalo, že lze maximální obsah endosulfanu v olejnatých semenech a kukuřici a produktech z nich získaných snížit.

(5)

Z přílohy I směrnice 2002/32/ES byla nařízením Komise (EU) č. 1275/2013 (2) omylem vymazána poznámka pod čarou týkající se přítomnosti semen druhu Ambrosia v krmných surovinách. Ze zkušeností vyplynulo, že určitá ustanovení poznámky pod čarou musí být zpřísněna, aby se zabránilo rozšíření semen druhu Ambrosia v životním prostředí. Je proto vhodné poznámku pod čarou do příslušné přílohy opět zařadit.

(6)

Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 86)


PŘÍLOHA

Změny přílohy I směrnice 2002/32/ES

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

1)

V kapitole I se položka 1 pro arsen nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1.

Arsen (1)

Krmné suroviny

s výjimkou:

2

travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových a sušených cukrovarských řízků,

4

palmojádrových expelerů,

4 (2)

fosfátů a vápenatých mořských řas,

10

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-hořečnatého (10), zvápenatělých mořských lastur,

15

oxidu hořečnatého a uhličitanu hořečnatého,

20

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků,

25 (2)

moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

40 (2)

Částice železa použité jako značkovací látka.

50

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

s výjimkou:

30

síranu měďnatého pentahydrátu; uhličitanu měďnatého; chloridu-trihydroxidu diměďnatého; uhličitanu železnatého,

50

oxidu zinečnatého; oxidu manganatého; oxidu měďnatého.

100

Doplňková krmiva

s výjimkou:

4

minerálních krmiv,

12

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas,

10 (2)

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

30

Kompletní krmiva

s výjimkou:

2

kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata,

10 (2)

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

10 (2)“

2)

V kapitole I se položka 3 pro fluor, položka 4 pro olovo a položka 5 pro rtuť nahrazují tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„3.

Fluor (7)

Krmné suroviny

s výjimkou:

150

krmných surovin živočišného původu kromě mořských korýšů, jako je mořský kril; zvápenatělých mořských lastur,

500

mořských korýšů, jako je mořský kril,

3 000

fosfátů,

2 000

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10),

350

oxidu hořečnatého,

600

vápenatých mořských řas.

1 000

Vermiculit (E 561).

3 000

Doplňková krmiva:

 

s obsahem ≤ 4 % fosforu (8),

500

s obsahem > 4 % fosforu (8).

125 na 1 % fosforu (8)

Kompletní krmiva

s výjimkou:

150

kompletních krmiv pro prasata,

100

kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou kuřat/mláďat drůbeže) a ryby,

350

kompletních krmiv pro kuřata/mláďata drůbeže,

250

kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy

 

– –

v laktaci,

30

– –

ostatní.

50

4.

Olovo (11)

Krmné suroviny

s výjimkou:

10

pícnin (3),

30

fosfátů, vápenatých mořských řas a zvápenatělých mořských lastur,

15

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10),

20

kvasnic.

5

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

s výjimkou:

100

oxidu zinečnatého,

400

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého.

200

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

s výjimkou:

30

klinoptilolitu sopečného původu; natrolit-fonolitu.

60

Premixy (6)

200

Doplňková krmiva

s výjimkou:

10

minerálních krmiv,

15

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

60

Kompletní krmiva.

5

5.

Rtuť (4)

Krmné suroviny

s výjimkou:

0,1

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků,

0,5 (13)

uhličitanu vápenatého; uhličitanu vápenato-hořečnatého (10).

0,3

Krmné směsi

s výjimkou:

0,1

minerálních krmiv,

0,2

krmných směsí pro ryby,

0,2

krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.

0,3“

3)

Na konec kapitoly I se doplňuje poznámka pod čarou 13:

„(13)

Maximální obsah se vztahuje na čerstvou hmotnost u ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata.“

4)

V kapitole IV se položka 6 pro endosulfan nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„6.

Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan)

Krmné suroviny a krmné směsi

s výjimkou:

0,1

bavlníkových semen a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového bavlníkového oleje,

0,3

sójových bobů a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového sójového oleje,

0,5

surového rostlinného oleje,

1,0

kompletních krmiv pro ryby s výjimkou lososovitých,

0,005

kompletních krmiv pro lososovité.

0,05“

5)

Kapitola VI: Škodlivé botanické nečistoty se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA VI: ŠKODLIVÉ BOTANICKÉ NEČISTOTY

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

1.

Semena plevelů a nemleté a nedrcené plody obsahující alkaloidy, glykosidy a jiné toxické látky samostatně nebo v kombinaci, včetně:

Krmné suroviny a krmné směsi

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Krmné suroviny a krmné směsi

100

3.

Semena a slupky/lusky druhů Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. a výrobky vzniklé jejich zpracováním (1), samostatně nebo v kombinaci

Krmné suroviny a krmné směsi

10 (2)

4.

Bukvice neloupané – Fagus sylvatica L.

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.

5.

Dávivec černý – Jatropha curcas L.

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena a plody a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.

6.

Semena druhu Ambrosia spp.

Krmné suroviny (3)

s výjimkou

50

prosa (zrna Panicum miliaceum L.) a čiroku (zrna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nezkrmovaných přímo zvířatům (3)

200

Krmné směsi obsahující nemletá zrna a semena

50

7.

Semena

Indická hnědá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Sareptská hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea

Čínská žlutá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Černá hořčice – Brassica nigra (L.) Koch

Etiopská hořčice – Brassica carinata A. Braun

Krmné suroviny a krmné směsi

Semena smějí být přítomná v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná.


(1)  V rozsahu stanovitelnosti pomocí analytické mikroskopie.

(2)  Včetně úlomků.

(3)  Je-li předložen nezvratný důkaz, že zrna a semena jsou určena k mletí či drcení, není třeba před mletím či drcením zrna a semena obsahující nevyhovující obsah semen Ambrosia spp. čistit, pokud:

je zásilka přepravována do mlýnice nebo drtírny jako celek a mlýnice nebo drtírna jsou dopředu informovány o přítomnosti vysokého obsahu semen druhu Ambrosia spp., a mohou tak přijmout další preventivní opatření, aby se zabránilo rozšíření do životního prostředí, a

jsou předloženy spolehlivé důkazy, že byla přijata preventivní opatření, aby se zabránilo rozšíření semen druhu Ambrosia spp. do životního prostředí během přepravy do mlýnice nebo drtírny, a

příslušné orgány souhlasí s přepravou poté, co se ujistily, že jsou výše uvedené podmínky splněny.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, musí být zásilka před přepravou do EU vyčištěna a zbytky musí být řádně zničeny.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU