(EU) 2015/131Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/131 ze dne 23. ledna 2015 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 23, 29.1.2015, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. ledna 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/131

ze dne 23. ledna 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Korejská republika podala Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 žádost o zařazení na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o určité zpracované zemědělské produkty. Předložila informace požadované podle článků 7 a 8 uvedeného nařízení. Z přezkumu těchto informací, z následných diskusí s jihokorejskými orgány a z terénního přezkumu výrobních pravidel a kontrolních opatření uplatňovaných v Korejské republice byl vyvozen závěr, že pravidla této země pro produkci a kontrolu ekologických zpracovaných zemědělských produktů určených k použití jako potraviny jsou rovnocenné pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. S ohledem na výše uvedené skutečnosti by Korejská republika měla být zařazena na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (produkty kategorie D).

(3)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat ve třetích zemích potvrzení pro účely rovnocennosti. V důsledku zařazení Korejské republiky do přílohy III uvedeného nařízení by měly být z přílohy IV odstraněny příslušné kontrolní subjekty a kontrolní orgány dosud uznávané pro dovoz produktů kategorie D z Korejské republiky.

(4)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Zařazení Korejské republiky do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo platit od 1. února 2015. Aby se však hospodářské subjekty mohly změnám v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 přizpůsobit, změna druhé z těchto příloh by měla platit až po uplynutí přiměřeně dlouhého období.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 1 článku 1 se použije od 1. února 2015.

Bod 2 článku 1 se použije od 1. května 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


PŘÍLOHA I

Do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 se vkládají nové položky, které znějí:

„KOREJSKÁ REPUBLIKA

1.    Kategorie produktů :

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny

D

 

2.    Původ : ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Korejské republice nebo které byly dovezeny do Korejské republiky:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Korejská republika uznala, že produkty jsou v dané zemi produkovány a kontrolovány v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným jihokorejskými právními předpisy.

3.    Normy produkce : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.    Příslušné orgány : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Kontrolní subjekty :

Číselný kód

Název

Internetová adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Subjekty a orgány vydávající potvrzení : jako v bodě 5.

7.    Doba trvání zařazení : do 31. ledna 2018.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V položce „Australian Certified Organic“ se v bodě 3 zrušuje řádek, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-107“.

2)

V položce „BCS Öko-Garantie GmbH“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-141“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.

3)

V položce „Bioagricert S.r.l.“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-132“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.

4)

V položce „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-161“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.

5)

V položce „Control Union Certifications“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-149“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.

6)

Položka „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-129“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“;

b)

v bodě 4 se zrušuje slovo „víno“.

7)

V položce „Ecocert SA“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-154“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.

8)

V položce „Organic Certifiers“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-106“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU