(EU) 2015/104Nařízení Rady (EU) 2015/104 ze dne 19. ledna 2015 , kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014

Publikováno: Úř. věst. L 22, 28.1.2015, s. 1-163 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. ledna 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/104

ze dne 19. ledna 2015,

kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 779/2014

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) mají být na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, včetně případně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vypracovaných poradními radami přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.

(4)

Celkový přípustný odlov (TAC) by proto měl být stanoven v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měl by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.

(5)

Povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 je zaváděna individuálně pro jednotlivé druhy rybolovu. Pokud se na druh rybolovu v regionu, na který se vztahuje toto nařízení, vztahuje povinnost vykládky, měly by být vyloženy všechny druhy ulovené při tomto rybolovu, jehož se týká omezení odlovů. Od 1. ledna 2015 se povinnost vykládky vztahuje na drobný pelagický rybolov (tj. rybolov makrely obecné, sledě obecného, kranase obecného, tresky modravé, drsnatce obecného, sardele obecné, stříbrnice evropské, sardinky obecné a šprota obecného), na pelagický rybolov velkých druhů, (tj. rybolov tuňáka obecného, mečouna obecného, tuňáka křídlatého, tuňáka velkookého, marlína modrého a marlína bělavého) a na rybolov pro průmyslové účely (např. rybolov huňáčka severního, smačků rodu Ammodytes a tresky Esmarkovy). V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků.

(6)

Již několik let jsou některé TAC týkající se populací příčnoústých (žraloci a rejnokovití) stanoveny na nulovou hodnotu a související ustanovení zakládají povinnost okamžitě vypustit náhodné úlovky těchto druhů. Důvodem tohoto zvláštního zacházení je špatný stav těchto populací z hlediska jejich zachování, a vzhledem k jejich vysoké míře přežití nepovedou výměty k vyšší míře úmrtnosti způsobené rybolovem; výměty se považují pro zachování těchto druhů za prospěšné. Od 1. ledna 2015 však budou muset být úlovky těchto druhů v pelagickém rybolovu vyloženy, ledaže se na ně vztahuje některá z výjimek z povinnosti vykládky stanovená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Ustanovení čl. 15 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení umožňuje tyto výjimky pro druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky. Je proto vhodné zakázat rybolov těchto druhů v dotčených oblastech.

(7)

V posledních letech byl TAC pro sardel obecnou v Biskajském zálivu stanovován v samostatném nařízení o rybolovných právech, které platilo od 1. července jednoho roku do 30. června roku následujícího. V roce 2014 výbor VTHVR dospěl k závěru, že se změnou období řízení na normální kalendářní rok (leden až prosinec) výrazně sníží riziko v oblasti zachování této populace. Po konzultacích se Španělskem, Francií a Poradním sborem pro jihozápadní vody (SWWAC) byla tato změna, kterou navrhl VTHVR, přijata kladně. Na základě těchto skutečností je vhodné zrušit nařízení Rady (EU) č. 779/2014 (2) a zavést nový TAC pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu na rok 2015 v tomto nařízení.

(8)

Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se kromě toho pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly TAC stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. TAC pro populaci štikozubce novozélandského a humra severského, jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu, platýse evropského a jazyka rodu Solea v Severním moři, sledě obecného v oblasti západně od Skotska, tresky obecné v Kattegatu, v oblasti západně od Skotska, v Irském moři, Severním moři, Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu a tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři by proto měly být stanoveny v souladu s pravidly uvedenými v nařízeních Rady (ES) č. 2166/2005 (3), (ES) č. 509/2007 (4), (ES) č. 676/2007 (5), (ES) č. 1300/2008 (6), (ES) č. 1342/2008 (7) („plán pro tresku obecnou“) a (ES) č. 302/2009 (8).

(9)

Pokud však jde o populaci štikozubce severního (nařízení Rady (ES) č. 811/2004 (9)) a jazyka rodu Solea v Biskajském zálivu (nařízení Rady (ES) č. 388/2006 (10)), minimálních cílů příslušných plánů obnovy a řízení již bylo dosaženo, a proto je vhodné řídit se poskytnutým vědeckým doporučením, aby TAC dosáhly úrovní maximálního udržitelného výnosu nebo aby se případně na těchto úrovních udržely.

(10)

Opatření pro řízení a úrovně TAC populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, které by umožnily odhad jejich velikosti, by se měly řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu definované v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a úvahy týkající se smíšených lovišť.

(11)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (11) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 a 4, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. V nedávné době byl podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 zaveden mechanismus flexibility pro všechny úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila cíle zachovánízdrojů stanovené v rámci společné rybářské politiky, a aby se zabránilo negativním dopadům na biologický stav populací, články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se mohou použít na TAC pouze tehdy, pokud členské státy nevyužijí meziroční flexibility stanovené v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(12)

V souladu s výsledkem konzultací mezi Unií a Norskem může Unie povolit rybolov krevety severní v oblasti IIIa plavidly Unie až do deseti procent nad rámec kvóty připadající Unii, jestliže veškeré odlovy nad rámec kvóty připadající Unii budou odečteny od její kvóty pro rok 2015. Je vhodné umožnit takovou flexibilitu při stanovování těchto rybolovných práv za účelem zajištění rovných podmínek pro plavidla Unie, a to tak, že se dotčeným členským státům povolí rozhodnout se pro využití kvóty flexibility. Nařízení (ES) č. 43/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(14)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2166/2005, článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, článkem 9 nařízení (ES) č. 676/2007, články 11 a 12 nařízení (ES) č. 1342/2008 a články 5 a 9 nařízení (ES) č. 302/2009 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2015, přičemž je třeba vzít v úvahu nařízení Rady (ES) 754/2009 (12).

(15)

V souladu s nejaktuálnějším vědeckým doporučením Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a v souladu s mezinárodními závazky v rámci Úmluvy pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) je třeba omezit intenzitu rybolovu některých hlubinných druhů.

(16)

U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.

(17)

Na 11. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se konala v Quitu ve dnech 3. až 9. listopadu 2014, byla s účinností ode dne 8. února 2015 doplněna řada druhů na seznam chráněných druhů v dodatku I a II úmluvy. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi plavidel Unie provádějících rybolov ve všech vodách a plavidel třetích zemí provádějících rybolov ve vodách Unie.

(18)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (13), zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné, aby členské státy, pokud zasílají Komisi údaje týkající se vykládky populace podle tohoto nařízení, uváděly kódy, které mají při zasílání údajů používat.

(19)

U některých TAC by členským státům mělo být umožněno přidělit dodatečné kvóty plavidlům účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu. Účelem těchto zkoušek je testování systému založeného na kvótách odlovu v rybolovu, na nějž se dosud nevztahuje povinnost vykládky stanovená v nařízení (EU) č. 1380/2013, tj. systému, kdy by se měly veškeré úlovky vykládat a započítávat do kvót, aby se zabránilo výmětům a plýtvání s jinak využitelnými zdroji ryb, které tyto výměty představují. Nekontrolované výměty ryb jsou hrozbou pro dlouhodobou udržitelnost ryb jako veřejného statku, a tím i pro cíle společné rybářské politiky. Naopak systémy založené na kvótách odlovu představují svou podstatou pro rybáře pobídku k optimalizaci selektivity úlovků získaných jejich rybolovnými činnostmi. Za účelem sledování dodržování podmínek zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu by členské státy měly zajistit podrobnou a přesnou dokumentaci všech rybářských výjezdů a přiměřenou kapacitu a prostředky, jako jsou pozorovatelé, televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV) a jiné prostředky. Členské státy by přitom měly respektovat zásadu efektivity a proporcionality. Systémy CCTV by měly být používány v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (14).

(20)

Aby se zajistilo, že zkoušky řádně zdokumentovaného rybolovu umožní účinně posoudit potenciál systémů založených na kvótách odlovu v zájmu kontroly absolutní úmrtnosti způsobené rybolovem u dotčených populací, je nezbytné, aby veškeré ryby ulovené v rámci těchto zkoušek, včetně ryb nedosahujících minimální velikosti při vykládce, byly započítány do celkové kvóty přidělené zúčastněnému plavidlu a aby došlo k ukončení rybolovných činností, jakmile toto plavidlo celková práva plně vyčerpá. Je také vhodné umožnit převádění kvót mezi plavidly, jež se účastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu, a plavidly, jež se těchto zkoušek neúčastní, pokud lze prokázat, že se nezvyšují výměty plavidel, jež se zkoušek neúčastní.

(21)

Na základě doporučení ICES je vhodné zachovat zvláštní systém řízení smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblastí ICES IIa a IIIa a podoblasti ICES IV. Vzhledem k tomu, že vědecké doporučení ICES má být k dispozici až v únoru roku 2015, je vhodné, aby až do zveřejnění tohoto doporučení byly TAC a kvóty prozatímně stanoveny na nulovou hodnotu.

(22)

S cílem zaručit plné využití rybolovných práv je vhodné umožnit pružné uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejný biologický zdroj.

(23)

Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (15) a Faerskými ostrovy (16) uskutečňuje Unie konzultace o rybolovných právech s těmito partnery. Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (17) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2015. Je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení tato rybolovná práva.

(24)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2014 opatření na zachování populace okouníka v Irmingerově moři a stanovila pro rok 2015 TAC a kvóty pro smluvní strany, včetně Unie. Navíc budou v roce 2015 pokračovat konzultace mezi pobřežními státy zastoupenými v NEAFC o rybolovných právech na atlantsko-skandinávského sledě obecného v daném roce. Je proto vhodné stanovit prozatímní omezení odlovu atlantsko-skandinávského sledě obecného jako určité procento kvóty Unie z roku 2014, dokud nebude dohodnuta revize v návaznosti na výsledek konzultací pobřežních států zastoupených v NEAFC.

(25)

NEAFC nepřijala na svém výročním zasedání v roce 2014 žádné opatření na zachování populace okouníka v mezinárodních vodách oblastí ICES I a II, kterým by stanovila TAC a kvóty pro smluvní strany. Konzultace o rybolovných právech pro tuto populaci okouníků budou pokračovat v roce 2015. Vzhledem k tomu, že rybolov probíhá v druhé polovině roku, omezení odlovu této populace bude stanoveno v průběhu roku 2015 s přihlédnutím k výsledku konzultací mezi pobřežními státy zastoupenými v NEAFC.

(26)

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) na svém výročním zasedání v roce 2014 přijala zvýšení TAC a kvót pro tuňáka obecného pro období tří let a potvrdila stávající úroveň TAC a kvót pro mečouna obecného v severním Atlantiku, mečouna obecného v jižním Atlantiku, tuňáka křídlatého v jižním Atlantiku a tuňáka křídlatého v severním Atlantiku pro období let 2015 a 2016. Navíc, jak již bylo stanoveno v případě populace tuňáka obecného, je vhodné, aby odlovy v rámci rekreačního a sportovního rybolovu všech ostatních populací řízených ICCAT a zahrnutých v příloze ID rovněž podléhaly omezením odlovu přijatým touto organizací, aby bylo zajištěno, že Unie své kvóty nepřekročí. Všechna tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(27)

Strany Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) na svém výročním zasedání v roce 2014 přijaly omezení odlovů cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek, včetně kvóty na vedlejší úlovky pro roky 2015 a 2016 pro některé druhy průzkumného rybolovu v podoblasti 88.2. Při stanovení rybolovných práv pro rok 2016 by se mělo zvážit využívání této kvóty v průběhu roku 2015.

(28)

Na svém výročním zasedání v roce 2014 Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) nezměnila stávající opatření pro zachování a řízení zdrojů. Je však nezbytné stanovit omezení rybolovu v příloze VI tohoto nařízení s přihlédnutím k zahrnutí ostrova Mayotte jako nejvzdálenějšího regionu v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013 ve znění nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 (18).

(29)

Třetí výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat v únoru 2015. Je vhodné, aby stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO byla až do konání tohoto výročního zasedání prozatímně zachována. Populace kranase Murphyho by však neměla být do doby, než bude na tomto výročním zasedání stanoven TAC, lovena jako cílový druh.

(30)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na svém 87. výročním zasedání v roce 2014 rozhodla o zachování opatření na ochranu tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného. IATTC rovněž ponechala v platnosti usnesení o ochraně žraloka dlouhoploutvého. Tato opatření by se měla nadále provádět v právu Unie.

(31)

Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) přijala na svém výročním zasedání v roce 2014 doporučení ohledně nových dvouletých TAC pro pilonoše rodu Beryx, červenici obecnou a kostlivkovité, přičemž platnost stávajících TAC pro ledovku patagonskou a kraba hlubokomořského zůstala zachována. Stávající platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá SEAFO by měla být provedena v právu Unie.

(32)

Na svém 9. výročním zasedání přijala Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) opatření pro zachování a řízení na ochranu veležralokovitých před rybolovem pomocí košelkových nevodů. Na svém 10. výročním zasedání přijala WCPFC omezení odlovu tuňáka velkookého plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru. Na svém 11. výročním zasedání konaném v roce 2014 WCPFC nezměnila svá opatření, která přijala v roce 2013 s ohledem na rybolovná práva. Všechna tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(33)

Smluvní strany Úmluvy o zachování a řízení populací tresky tmavé ve střední části Beringova moře na svém výročním zasedání v roce 2013 nezměnily opatření týkající se rybolovných práv. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(34)

Na svém 36. výročním zasedání v roce 2014 přijala Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) řadu rybolovných práv na rok 2015 pro některé populace v podoblastech 1-4 oblasti úmluvy NAFO. V této souvislosti přijala NAFO moratorium na lov krevet v divizi 3L, s cílem zahrnout některé vedlejší úlovky zvýšila TAC pro okouníka v divizi 3M a znovu povolila rybolov platýse protaženého v divizi 3NO.

(35)

Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tedy nutné, aby se ustanovení, kterými se taková opatření provádí do práva Unie, používala zpětně. Zejména proto, že rybářská sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou tudíž stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2014, je vhodné, aby se příslušná ustanovení tohoto nařízení použila od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění.

(36)

V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuele o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné hospodářské zóně při pobřeží Francouzské Guyany (19) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.

(37)

Za účelem zajištění jednotných podmínek udělování povolení jednotlivým členským státům řídit přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(38)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přidělení dodatečných dní na moři za účelem trvalého ukončení rybolovných činností a k posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů a pokud jde o stanovení tabulkových formátů proshromažďování a přenos informací týkajících se převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu. Tyto pravomoci by měly být uplatňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (20).

(39)

Aby se předešlo přerušení rybářských činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení týkajících se omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít od 1. února 2015, a zvláštních ustanovení v určitých oblastech, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.

(40)

Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno platné právo Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:

a)

omezení odlovu pro rok 2015 a tam, kde je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2016;

b)

omezení intenzity rybolovu v období od 1. února 2015 do 31. ledna 2016, vyjma případů, kdy jsou pro omezení intenzity rybolovu stanovena v článcích 9, 29 a 31 jiná období;

c)

rybolovná práva pro období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 pro některé rybí populace v oblasti úmluvy CCAMLR;

d)

rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy IATTC uvedená v článku 32 pro období v letech 2015 a 2016 stanovená v uvedeném ustanovení.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:

a)

plavidla Unie;

b)

plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„plavidlem Unie“ rybářské plavidlo Unie podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 5 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 plující pod vlajkou třetí země a zaregistrované ve třetí zemi;

c)

„vodami Unie“ vody Unie podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

e)

„populací“ populace podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 14 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC):

i)

v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství, které lze každoročně z každé populace odlovit;

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství, které lze každoročně z každé populace vyložit;

g)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

h)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků;

i)

„přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu“ přístup předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

j)

„velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí určená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 517/2008 (21);

k)

„rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

l)

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:

a)

„oblastí ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení (ES) č. 218/2009 (22);

b)

„Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

„Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d)

„funkční jednotkou 16 podoblasti ICES VII“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š., 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š., 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.;

e)

„funkční jednotkou 26 divize ICES IXa“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,

43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;

f)

„funkční jednotkou 27 divize ICES IXa“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

38° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,

38° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,

40° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,

40° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;

g)

„Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES IXa východně od 7° 23′ 48″ z. d.;

h)

„oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (23);

i)

„oblastí NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (24);

j)

„oblastí úmluvy SEAFO“ (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (25);

k)

„oblastí úmluvy ICCAT“ (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (26);

l)

„oblastí úmluvy CCAMLR“ (Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 601/2004 (27);

m)

„oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (dále jen „Antigujská úmluva“) (28);

n)

„oblastí úmluvy IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (29);

o)

„oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast na volném moři jižně od 10° s. š., severně od oblasti úmluvy CCAMLR, východně od oblasti úmluvy SIOFA vymezené v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu (30) a západně od oblastí pod rybářskou jurisdikcí států Jižní Ameriky;

p)

„oblastí úmluvy WCPFC“ (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (31);

q)

„oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;

r)

„oblastí překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou délkou 130° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° j. š.,

zeměpisnou šířkou 50° j. š.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA UNIE

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a jejich rozdělení

1.   TAC pro plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.

2.   Plavidla Unie jsou oprávněna k odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Islandu a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, a to za podmínek stanovených v článku 19 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení (ES) č. 1006/2008 (32) a v prováděcích předpisech k němu.

3.   Pro účely zvláštní podmínky stanovené v příloze IA pro populace smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie oblastí ICES IIa, IIIa a IV se použijí oblasti řízení vymezené v příloze IID.

Článek 6

TAC, které určí členské státy

1.   TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.

2.   TAC, které určí členský stát:

a)

jsou v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací, a

b)

musí vést:

i)

s největší pravděpodobností k využívání populací v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2015, jsou-li k dispozici analytická posouzení;

ii)

k využívání populací v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, nejsou-li analytická posouzení k dispozici nebo jsou-li neúplná.

3.   Do 15. března 2015 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:

a)

přijaté TAC;

b)

údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;

c)

údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 7

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Na ryby z populací, pro které jsou stanoveny TAC a které byly uloveny při rybolovu uvedeném v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013, se vztahuje povinnost vykládky stanovená v článku 15 uvedeného nařízení (dále jen „povinnost vykládky“).

2.   Ryby z jiných populací, pro které jsou stanoveny TAC, smějí být uchovávány na palubě nebo vyloženy, pouze pokud:

a)

odlov byl proveden plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

odlov představuje tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.

3.   V příloze I jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovených v uvedeném článku uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 8

Omezení intenzity rybolovu

V obdobích uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) se použijí tato omezení intenzity rybolovu:

a)

omezení stanovená v příloze IIA pro řízení některých populací tresky obecné, jazyka rodu Solea a platýse evropského v oblastech Kattegat, Skagerrak, v části divize ICES IIIa, která nepatří do Skagerraku nebo Kattegatu, v podoblasti ICES IV a divizích ICES VIa, VIIa a VIId a ve vodách Unie divizí ICES IIa a Vb;

b)

omezení stanovená v příloze IIB na obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, s výjimkou Cádizského zálivu;

c)

omezení stanovená v příloze IIC pro řízení populace jazyka rodu Solea v divizi ICES VIIe.

Článek 9

Omezení odlovu a intenzity v hlubinném rybolovu

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2347/2002 (33), kterým se zavádí požadavek na uchovávání hlubinných druhů na palubě, se použije v případě platýse černého. Odlov, uchovávání na palubě, překládka a vykládka platýse černého se řídí podmínkami danými uvedeným článkem.

2.   Členské státy zajistí, aby úroveň intenzity rybolovu plavidel majících povolení k hlubinnému rybolovu uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2347/2002, měřená v kilowattdnech strávených mimo přístav, nepřekročila v roce 2015 úroveň 65 % průměrné roční intenzity rybolovu vynaložené plavidly daného členského státu v roce 2003 při rybářských výjezdech s povolením k hlubinnému rybolovu, nebo při kterých byly odloveny hlubinné druhy uvedené v přílohách I a II daného nařízení. Tento odstavec se vztahuje pouze na rybářské výjezdy, při nichž se odloví více než 100 kg hlubinných druhů jiných než stříbrnice atlantská.

Článek 10

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

přerozdělení provedená podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1006/2008;

d)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;

g)

převody a výměny kvót podle článku 19 tohoto nařízení;

h)

dodatečné kvóty podle článku 14 tohoto nařízení.

2.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahuje analytický TAC. Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se použijí pouze v případě, že členské státy nevyužijí meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 11

Období zákazu rybolovu

1.   V období od 1. května do 31. května 2015 je v oblasti Porcupine Bank zakázáno lovit nebo uchovávat na palubě ryby těchto druhů: treska obecná, pakambala rodu Lepidorhombus, ďasovití, treska jednoskvrnná, treska bezvousá, štikozubec obecný, humr severský, platýs evropský, treska sajda, treska tmavá, rejnokovití, jazyk obecný, mníkovec bělolemý, mník modrý, mník mořský a ostroun obecný.

Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank zeměpisnou oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

2

52° 40′ s. š.

12° 30′ z. d.

3

52° 47′ s. š.

12° 39,600′ z. d.

4

52° 47′ s. š.

12° 56′ z. d.

5

52° 13,5′ s. š.

13° 53,830′ z. d.

6

51° 22′ s. š.

14° 24′ z. d.

7

51° 22′ s. š.

14° 03′ z. d.

8

52° 10′ s. š.

13° 25′ z. d.

9

52° 32′ s. š.

13° 07,500′ z. d.

10

52° 43′ s. š.

12° 55′ z. d.

11

52° 43′ s. š.

12° 43′ z. d.

12

52° 38,800′ s. š.

12° 37′ z. d.

13

52° 27′ s. š.

12° 23′ z. d.

14

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

Odchylně od prvního pododstavce se plavidlům, která mají na palubě druhy uvedené ve zmíněném odstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   V divizích ICES IIa, IIIa a podoblasti ICES IV je od 1. ledna do 31. března 2015 a od 1. srpna do 31. prosince 2015 zakázán obchodní rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody a podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 mm.

Zákaz stanovený v prvním pododstavci platí i pro plavidla třetích zemí s oprávněním k rybolovu smačků rodu Ammodytes ve vodách Unie podoblasti ICES IV.

Článek 12

Zákazy

1.   Plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat tyto druhy:

a)

rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES IIa, IIIa a VIId a podoblasti ICES IV;

b)

tyto druhy pilounů ve všech vodách:

i)

piloun asijský (Anoxypristis cuspidata);

ii)

piloun queenslandský (Pristis clavata);

iii)

piloun mnohozubý (Pristis pectinata);

iv)

piloun obecný (Pristis pristis);

v)

piloun zelenavý (Pristis zijsron);

c)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve všech vodách;

d)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

e)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti ICES IV a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;

f)

světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;

g)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES I a XIV;

h)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;

i)

mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve všech vodách;

j)

mantu obrovskou (Manta birostris) ve všech vodách;

k)

tyto druhy mant ve všech vodách:

i)

manta velká (Mobula mobular);

ii)

manta senegalská (Mobula rochebrunei);

iii)

manta japonská (Mobula japanica);

iv)

manta Thurstonova (Mobula thurstoni);

v)

manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);

vi)

manta mexická (Mobula munkiana);

vii)

manta chilská (Mobula tarapacana);

viii)

manta Kuhlova (Mobula kuhlii);

ix)

manta malá (Mobula hypostoma);

l)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;

m)

rejnoka norského (Raja (Dipturus) nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk;

n)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES VI a X a rejnoka bílého (Raja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;

o)

pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII;

p)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 13

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Dodatečné kvóty přidělené plavidlům účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu

Článek 14

Dodatečné kvóty

1.   Členský stát může plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu přidělit dodatečné kvóty pro některé populace. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.

2.   Dodatečné kvóty uvedené v odstavci 1 nesmějí překročit celkové množství stanovené v příloze I jako procentuální podíl z kvóty přidělené dotyčnému členskému státu.

Článek 15

Podmínky pro přidělení dodatečných kvót

1.   Dodatečné kvóty uvedené v článku 14 musí splňovat tyto podmínky:

a)

Členské státy zajistí podrobnou a přesnou dokumentaci všech rybářských výjezdů a přiměřenou kapacitu a prostředky, jako jsou pozorovatelé, televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV) a jiné prostředky. Členské státy přitom respektují zásadu efektivity a proporcionality;

b)

dodatečné kvóty přidělené jednomu plavidlu účastnícímu se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu nepřesáhnou žádný z těchto limitů:

i)

75 % výmětů populace, které podle odhadu příslušného členského státu produkuje typ plavidla, k němuž patří plavidlo, kterému byla přidělena dodatečná kvóta;

ii)

30 % individuální kvóty plavidla před započetím účasti na zkouškách;

c)

veškeré úlovky plavidla z populace, na niž se vztahuje dodatečná kvóta, včetně ryb nedosahujících minimální velikosti při vykládce určené v příloze XII nařízení Rady (ES) č. 850/98 (34), se započítají do individuální kvóty plavidla stanovené po přidělení jakékoli dodatečné kvóty podle článku 14 tohoto nařízení;

d)

jakmile plavidlo plně využilo individuální kvótu pro kteroukoli populaci, na niž se vztahuje dodatečná kvóta, musí v příslušné oblasti TAC ukončit veškerou rybolovnou činnost;

e)

u populací, pro něž lze použít tento článek, mohou členské státy povolit převody individuálních kvót či jejich částí z plavidel, jež se neúčastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu, na plavidla, jež se těchto zkoušek účastní, za předpokladu, že lze prokázat, že tím nedojde ke zvýšení výmětů produkovaných plavidly, jež se neúčastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu.

2.   Bez ohledu na odst. 1 písm. b) bod i) může členský stát výjimečně přidělit plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou dodatečnou kvótu překračující 75 % výmětů populace odhadovaných u typu plavidla, k němuž patří plavidlo, kterému byla přidělena dodatečná kvóta, za těchto podmínek:

a)

míra výmětů populace odhadovaná pro příslušný druh plavidla je nižší než 10 %;

b)

zařazení tohoto typu plavidla je důležité pro posouzení potenciálu sledovacích prostředků používaných podle čl. 15 odst. 1 písm. a);

c)

není překročen celkový limit 75 % odhadovaných výmětů populace ze všech plavidel, které se účastní zkoušek.

3.   Členské státy před přidělením dodatečných kvót podle článku 14 předloží Komisi tyto informace:

a)

seznam plavidel plujících pod jejich vlajkou a účastnících se zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu;

b)

specifikace zařízení pro dálkové elektronické sledování umístěného na palubě těchto plavidel;

c)

kapacitu, typ a specifikace lovných zařízení používaných těmito plavidly;

d)

odhadované výměty pro každý typ plavidla, které se účastní zkoušek;

e)

množství úlovků populace, na niž se vztahuje příslušný TAC, odlovené v roce 2014 plavidly, které se účastní zkoušek.

Článek 16

Zpracovávání osobních údajů

Záznamy získané v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se zpracovávají v souladu se směrnicí 95/46/ES do té míry, do jaké se na tyto údaje uvedená směrnice vztahuje.

Článek 17

Odejmutí dodatečných kvót

Jestliže členský stát zjistí, že plavidlo, které se účastní zkoušek řádně zdokumentovaného rybolovu, neplní podmínky stanovené v článku 15, okamžitě mu odejme přidělené dodatečné kvóty a pro zbytek roku 2015 je vyloučí z další účasti na uvedených zkouškách.

Článek 18

Vědecký přezkum míry výmětů

Komise si může vyžádat od jakéhokoli členského státu, který používá tuto kapitolu, aby předložil své posouzení výmětů vypracované pro jednotlivé typy plavidel k přezkumu vědeckému poradnímu orgánu, aby mohla sledovat provádění požadavků zavedených čl. 15 odst. 1 písm. b) bodem i). V případě neexistence posouzení, které takové výměty potvrzuje, přijme dotčený členský stát veškerá příslušná opatření, aby zajistil splnění tohoto požadavku, a informuje o nich Komisi.

KAPITOLA III

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 19

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.

2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu (dále jen „výměna“) v rybolovných oblastech vymezených v příloze III tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven ve zmíněné příloze, však nesmí být překročen.

KAPITOLA IV

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu

Článek 20

Převody a výměny kvót

1.   Pokud jsou podle pravidel regionální organizace pro řízení rybolovu povoleny převody nebo výměny kvót mezi smluvními stranami této organizace, členský stát („dotčený členský stát“) může jednat se smluvní stranou organizace a případně stanovit možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.

2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise potvrdit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu. Poté Komise a příslušná smluvní strana regionální organizace bez zbytečného prodlení vyjádří navzájem souhlas s tím, že budou vázány tímto převodem nebo výměnou kvót. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od přídělu, a to od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou regionální organizace nebo případně s pravidly příslušné regionální organizace. Tímto rozdělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.

Oddíl 1

Oblast úmluvy ICCAT

Článek 21

Omezení rybolovu, kapacity chovu a výkrmu tuňáka obecného

1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 1.

2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 2.

3.   Počet plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 3.

4.   Počet a celková hrubá prostornost rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 4.

5.   Počet vězenců používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 5.

6.   Kapacita chovu, kapacita výkrmu tuňáka obecného a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 6.

Článek 22

Rekreační a sportovní rybolov

Členské státy případně udělí zvláštní kvótu pro rekreační a sportovní rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.

Článek 23

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla liškouna velkookého (Alopias superciliosus) nebo části jejich upravených těl.

2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.

3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla kladivounů rodu Sphyrnidae (vyjma druhu Sphyrna tiburo) nebo části jejich upravených těl.

4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus) nebo části jejich upravených těl.

5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloky hedvábné (Carcharhinus falciformis).

Oddíl 2

Oblast úmluvy CCAMLR

Článek 24

Zákazy a omezení rybolovu

1.   Cílený rybolov druhů uvedených v příloze V části A je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.

2.   Pokud jde o průzkumný rybolov, vztahují se TAC a omezení vedlejších úlovků uvedené v příloze V části B na podoblasti v ní uvedené.

Článek 25

Průzkumný rybolov

1.   Pouze členské státy, které jsou členy komise CCAMLR, se mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které v roce 2015 nepatří do oblastí vnitrostátní jurisdikce. Pokud se daný členský hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR a Komisi v souladu s článkem 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 1. června 2015.

2.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a jsou TAC a omezení vedlejších úlovků pro jednotlivé podoblasti a divize a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky (SSRU) v rámci jednotlivých podoblastí a divizí stanoveny v příloze V části B. Rybolov v každé SSRU se zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a v dané SSRU se po zbytek sezóny rybolov zakáže.

3.   Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2. a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 m.

Článek 26

Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2015/2016

1.   Během rybářské sezóny 2015/2016 mohou lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR pouze ty členské státy, které jsou členy komise CCAMLR. Pokud členský stát hodlá lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí Komisi nejpozději 1. května 2015 za použití formuláře uvedeného v příloze V části C tohoto nařízení svůj úmysl lovit krunýřovku krilovou. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději do 30. května 2015.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.

3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí svůj záměr v tomto směru, pouze pokud jde o plavidla s oprávněním k rybolovu plující v době oznámení buď pod jeho vlajkou, nebo pod vlajkou jiné členské země CCAMLR, přičemž se předpokládá, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.

4.   Členským státům se umožní, aby udělily oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové jiným plavidlům než plavidlům, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud je některému oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:

a)

úplné údaje o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;

b)

úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podklady nebo odkazy.

5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na seznamech plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Oddíl 3

Oblast úmluvy IOTC

Článek 27

Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti úmluvy IOTC

1.   Maximální počet plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti úmluvy IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VI bodu 1.

2.   Maximální počet plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti úmluvy IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VI bodu 2.

3.   Členské státy mohou změnit přidělení plavidel mezi oběma druhy rybolovu uvedenými v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotyčných populací ryb.

4.   Členské státy zajistí, že tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, jsou plavidla, jež se převedou, v evidenci plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro rybolov tuňáků. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.

5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybářskou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 v zájmu zohlednění provádění rozvojových plánů předložených IOTC pouze v rámci omezení stanovených v těchto plánech.

Článek 28

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla liškounů všech druhů čeledi Alopiidae nebo části jejich upravených těl.

2.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo jakoukoli část upravených těl žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místnímu odbytu.

3.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavcích 1 a 2 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Oddíl 4

Oblast úmluvy SPRFMO

Článek 29

Omezení kapacity pelagického rybolovu

Členské státy, které v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 a 2009 aktivně prováděly pelagický rybolov, omezí v roce 2015 v této oblasti celkovou úroveň hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou úroveň 78 600 hrubé prostornosti.

Článek 30

TAC pelagického rybolovu

1.   Pouze členské státy, které aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 a 2009 ve smyslu článku 29, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.

2.   Rybolovná práva stanovená v příloze IJ mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i zastávky v přístavech, a to nejpozději pátý den následujícího měsíce, aby je Komise mohla dále předat sekretariátu SPRFMO.

Článek 31

Rybolov při dně

Členské státy, které mají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2015 v oblasti úmluvy na ty části oblasti úmluvy, v nichž došlo k rybolovu při dně v uvedeném období, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006.

Oddíl 5

Oblast úmluvy IATTC

Článek 32

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) pomocí plavidel s košelkovými nevody se zakazuje:

a)

od 29. července do 28. září 2015 nebo od 18. listopadu 2015 do 18. ledna 2016 v oblasti vymezené těmito hranicemi:

tichomořským pobřežím Ameriky,

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou šířkou 40° s. š.,

zeměpisnou šířkou 40° j. š.;

b)

od 29. září do 29. října 2015 v oblasti vymezené těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 96° z. d.,

zeměpisnou délkou 110° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° s. š.,

zeměpisnou šířkou 3° j. š.

2.   Dotčené členské státy oznámí Komisi před 1. dubnem 2015, pro které období zákazu uvedené v odstavci 1 se rozhodly. Během vymezeného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící s košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu ukončit.

3.   Plavidla s košelkovými nevody lovící tuňáky v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:

a)

pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

b)

během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.

Článek 33

Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého

1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, skladovat, nabízet k prodeji, prodávat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí a zároveň:

a)

zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý);

b)

zašlou údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna 2015.

Oddíl 6

Oblast úmluvy SEAFO

Článek 34

Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

rejnokovitých (Rajidae),

ostrouna obecného (Squalus acanthias),

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),

světlouna velkého (Etmopterus princeps),

světlouna malého (Etmopterus pusillus),

máčky přízračné (Apristurus manis),

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),

hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha.

Oddíl 7

Oblast úmluvy WCPFC

Článek 35

Podmínky pro rybolov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého

1.   Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům s košelkovými nevody provozujícím rybolov tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů. U tohoto rybolovu se zakazuje nasadit košelkový nevod na hejno tuňáků přidružené ke žraloku obrovskému (Rhincodon typus), jestliže je tento živočich spatřen před zahájením nasazení.

2.   Plavidla Unie nesmí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

3.   Členské státy zajistí, že odlovy tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru nepřekročí v roce 2015 množství 2 000 tun.

Článek 36

Oblast uzavřená pro rybolov pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se zakazují rybolovné činnosti plavidel s košelkovými nevody používajících lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) od 1. července 2015 00:00 hodin do 31. října 2015 24:00 hodin. Během tohoto období se může plavidlo s košelkovými nevody účastnit rybolovných činností v této části oblasti úmluvy WCPFC pouze v případě, že má na palubě pozorovatele, který monitoruje, že dané plavidlo nikdy:

a)

nepoužilo ani neobsluhovalo FAD nebo související elektronické zařízení;

b)

neprovádělo rybolov za použití FAD v hejnech ryb.

2.   Všechna plavidla s košelkovými nevody provozující rybolov v části oblasti úmluvy WCPFS uvedené v odstavci 1 uchovávají na palubě a vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.

3.   Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:

a)

během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b)

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

c)

pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.

Článek 37

Oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC

1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném komisí WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. r) opatření stanovená v článcích 35 až 38.

2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku komise WCPFC, tak v rejstříku komise IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. r) opatření stanovená v čl. 32 odst. 1 písm. a) a v odst. 2 až 4 a v článku 33.

Článek 38

Omezení počtu plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.

Článek 39

Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý

1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, skladovat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:

a)

žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis);

b)

žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Oddíl 8

Beringovo moře

Článek 40

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Rybolov tresky pestré (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.

HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH EU

Článek 41

TAC

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v kapitole III nařízení (ES) č. 1006/2008.

Článek 42

Oprávnění k rybolovu

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze VIII.

Článek 43

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Podmínky uvedené v článku 7 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění podle článku 42.

Článek 44

Zákazy

1.   Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:

a)

rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES IIa, IIIa a VIId a podoblasti ICES IV;

b)

tyto druhy pilounů ve všech vodách Unie:

i)

piloun asijský (Anoxypristis cuspidata);

ii)

piloun queenslandský (Pristis clavata);

iii)

piloun mnohozubý (Pristis pectinata);

iv)

piloun obecný (Pristis pristis);

v)

piloun zelenavý (Pristis zijsron);

c)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve vodách Unie;

d)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastech ICES III, IV, VI, VII, VIII, IX a X;

e)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES IIa a v podoblastech ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;

f)

světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblastí ICES I, IV, V, VI, VII, VIII, XII a XIV;

g)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti ICES I, IV a XIV;

h)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;

i)

mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve vodách Unie;

j)

mantu obrovskou (Manta birostris) ve vodách Unie;

k)

tyto druhy mant ve vodách Unie:

i)

manta velká (Mobula mobular);

ii)

manta senegalská (Mobula rochebrunei);

iii)

manta japonská (Mobula japanica);

iv)

manta Thurstonova (Mobula thurstoni);

v)

manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);

vi)

manta mexická (Mobula munkiana);

vii)

manta chilská (Mobula tarapacana);

viii)

manta Kuhlova (Mobula kuhlii);

ix)

manta malá (Mobula hypostoma);

l)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;

m)

rejnoka norského (Raja (Dipturus) nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh a VIIk;

n)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, IX a X a rejnoka bílého (Raja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES VI, VII, VIII, IX a X;

o)

pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X a XII;

p)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 45

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 46

Změna nařízení (EU) č. 43/2014

V čl. 18a odst. 1 nařízení (EU) č. 43/2014 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„o)

kreveta severní v oblasti IIIa.“

Článek 47

Zrušení

Nařízení Rady (EU) č. 779/2014 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2015.

Článek 48

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Článek 8 se však použije ode dne 1. února 2015.

Článek 12 písm. b), i) a k) a čl. 44 písm. b), i), a k) se použijí ode dne 8. února 2015.

Článek 46 se použije ode dne 1. ledna 2014.

Ustanovení článků 23, 24 a 25 a příloh IE a V týkající se rybolovných práv stanovených pro oblast úmluvy CCAMLR se použijí od dat v nich uvedených.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2015.

Za Radu

předseda

E. RINKĒVIČS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 779/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se na rybolovné období 2014–2015 přidělují rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 212, 18.7.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 811/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace štikozubce severního (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Nařízení Rady (ES) č. 388/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v Biskajském zálivu (Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 1).

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 754/2009 ze dne 27. července 2009, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 214, 19.8.2009, s. 16).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(15)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).

(16)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).

(17)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5).

(18)  Nařízení Rady (EU) č. 1385/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 86).

(19)  Úř. věst. L 6, 10.1.2012, s. 9.

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(24)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).

(25)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2002/738/ES (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(26)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 86/238/EHS (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(27)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(28)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2006/539/ES (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(29)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 95/399/ES (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(30)  Uzavřena rozhodnutím Rady 2008/780/ES (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).

(31)  Unie přistoupila rozhodnutím Rady 2005/75/ES (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(32)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).

(33)  Nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných populací a s tím spojené požadavky (Úř. věst. L 351, 28.12.2002, s. 6).

(34)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:

TAC platné pro plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti

PŘÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

PŘÍLOHA IB:

Severovýchodní Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES I, II, V, XII a XIV a vody Grónska oblasti NAFO 1

PŘÍLOHA IC:

Severozápadní Atlantik – oblast úmluvy NAFO

PŘÍLOHA ID:

Vysoce stěhovavé ryby – všechny oblasti

PŘÍLOHA IE:

Antarktida – oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA IF:

Jihovýchodní Atlantik – oblast úmluvy SEAFO

PŘÍLOHA IG:

Tuňák modroploutvý – všechny oblasti

PŘÍLOHA IH:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA IJ:

Oblast úmluvy SPRFMO

PŘÍLOHA IIA:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení některých populací tresky obecné, platýse evropského a jazyka rodu Solea v divizích ICES IIIa, VIa, VIIa, VIId, podoblasti ICES IV a ve vodách Unie divizí ICES IIa a Vb

PŘÍLOHA IIB:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci obnovení některých populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, kromě Cádizského zálivu

PŘÍLOHA IIC:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES VIIe

PŘÍLOHA IID:

Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES IIa, IIIa a v podoblasti ICES IV

PŘÍLOHA III:

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie lovící ve vodách třetích zemí

PŘÍLOHA IV:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA V:

Oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA VI:

Oblast úmluvy IOTC

PŘÍLOHA VII:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA VIII:

Omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách Unie


PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE JSOU TAC STANOVENY PODLE DRUHU A OBLASTI

Tabulky v přílohách IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínek funkčně spojených s užíváním těchto práv.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok hvězdnatý

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon spp.

GER

Krab hlubokomořský

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledařka tmavoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ledařka kerguelenská

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Dissostichus mawsoni

TOA

Ledovka antarktická

Dissostichus spp.

TOT

Ledovky rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krilová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Ledovka hrbočelá

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs obecný

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Ledovka příčnopruhá

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Limanda limanda

DAB

Limanda obecná

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Manta birostris

RMB

Manta obrovská

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Hyadesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia rossii

NOR

Ledovka Rossova

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Garnely rodu Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Platýs bradavičnatý

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Ledařka temná

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pelagic armourhead

Raja alba

RJA

Rejnok bílý

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes

SRX

Rejnokovití

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOO

Jazyk rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák modroploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus murphyi

CJM

Kranas Murphyho

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec bělavý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Ledovka antarktická

TOA

Dissostichus mawsoni

Platýs obecný

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Limanda obecná

DAB

Limanda limanda

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Krab hlubokomořský

GER

Chaceon spp.

Platýs bradavičnatý

FLE

Platichthys flesus

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Manta obrovská

RMB

Manta birostris

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Ledovka příčnopruhá

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Ledovka hrbočelá

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Kranas Murphyho

CJM

Trachurus murphyi

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Krunýřovka krilová

KRI

Euphausia superba

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Mník mořský

LIN

Molva molva

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledovka Rossova

NOR

Notothenia rossii

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Pelagic armourhead

EDW

Pseudopentaceros spp.

Garnely rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Rejnok kruhový

RJI

Raja circularis

Rejnok valchář

RJF

Raja fullonica

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Rejnokovití

SRX

Rajiformes

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Jazyk rodu Solea

SOO

Solea spp.

Ledařka temná

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Kalmar Hyadesův

SQS

Martialia hyadesi

Rejnok hvězdnatý

RJR

Amblyraja radiata

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Ledovky rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Ledařka kerguelenská

LIC

Channichthys rhinoceratus

Mníkovec bělavý

HKW

Urophycis tenuis

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Rejnok bílý

RJA

Raja alba

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII A XIV, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Druh:

Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

(SAN/04-N.)

Dánsko

0

 

 

Spojené království

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp.

Oblast:

vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (1)

Dánsko

0 (2)

 

 

Spojené království

0 (2)

 

 

Německo

0 (2)

 

 

Švédsko

0 (2)

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II

(ARU/1/2.)

Německo

24

 

 

Francie

8

 

 

Nizozemsko

19

 

 

Spojené království

39

 

 

Unie

90

 

 

TAC

90

 

Analytický TAC


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

vody Unie oblastí III a IV

(ARU/34-C)

Dánsko

911

 

 

Německo

9

 

 

Francie

7

 

 

Irsko

7

 

 

Nizozemsko

43

 

 

Švédsko

35

 

 

Spojené království

16

 

 

Unie

1 028

 

 

TAC

1 028

 

Analytický TAC


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

(ARU/567.)

Německo

329

 

 

Francie

7

 

 

Irsko

305

 

 

Nizozemsko

3 434

 

 

Spojené království

241

 

 

Unie

4 316

 

 

TAC

4 316

 

Analytický TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II a XIV

(USK/1214EI)

Německo

6 (3)

 

 

Francie

6 (3)

 

 

Spojené království

6 (3)

 

 

Ostatní

3 (3)

 

 

Unie

21 (3)

 

 

TAC

21

 

Analytický TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

IIIa, vody Unie subdivizí 22–32

(USK/3A/BCD)

Dánsko

15

 

 

Švédsko

7

 

 

Německo

7

 

 

Unie

29

 

 

TAC

29

 

Analytický TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

vody Unie oblasti IV

(USK/04-C.)

Dánsko

64

 

 

Německo

19

 

 

Francie

44

 

 

Švédsko

6

 

 

Spojené království

96

 

 

Ostatní

6 (4)

 

 

Unie

235

 

 

TAC

235

 

Analytický TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII

(USK/567EI.)

Německo

13

 

 

Španělsko

46

 

 

Francie

548

 

 

Irsko

53

 

 

Spojené království

264

 

 

Ostatní

13 (5)

 

 

Unie

937

 

 

Norsko

2 923 (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

vody Norska oblasti IV

(USK/04-N.)

Belgie

0

 

 

Dánsko

165

 

 

Německo

1

 

 

Francie

0

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Spojené království

4

 

 

Unie

170

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII a VIII

(BOR/678-)

Dánsko

13 079

 

 

Irsko

36 830

 

 

Spojené království

3 387

 

 

Unie

53 296

 

 

TAC

53 296

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný (10)

Clupea harengus

Oblast:

IIIa

(HER/03A.)

Dánsko

18 034 (11)

 

 

Německo

289 (11)

 

 

Švédsko

18 865 (11)

 

 

Unie

37 188 (11)

 

 

Norsko

5 816

 

 

Faerské ostrovy

600 (12)

 

 

TAC

43 604

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný (1)

Clupea harengus

Oblast:

vody Unie a vody Norska oblasti IV severně od 53° 30′ s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

74 079

 

 

Německo

46 703

 

 

Francie

22 488

 

 

Nizozemsko

57 104

 

 

Švédsko

4 531

 

 

Spojené království

62 292

 

 

Unie

267 197

 

 

Norsko

129 145 (2)

 

 

TAC

445 329

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

(1)

Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí samostatně podávat zprávy o svých úlovcích sledě obecného v oblastech IVa (HER/04A.) a IVb (HER/04B.).

(2)

Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Unie oblastí IVa a IVb (HER/*4AB-C) omezen na níže uvedená množství.

50 000

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/*04N-) (1)

Unie

50 000

(1)

Úlovky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí samostatně podávat zprávy o svých úlovcích sledě obecného v oblastech IVa (HER/*4AN.) a IVb (HER/*4BN.).


Druh:

Sleď obecný (13)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

1 093 (13)

 

 

Unie

1 093

 

 

TAC

445 329

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný (14)

Clupea harengus

Oblast:

IIIa

(HER/03A-BC)

Dánsko

5 692

 

 

Německo

51

 

 

Švédsko

916

 

 

Unie

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný (15)

Clupea harengus

Oblast:

IV, VIId a vody Unie oblasti IIa

(HER/2A47DX)

Belgie

78

 

 

Dánsko

15 072

 

 

Německo

78

 

 

Francie

78

 

 

Nizozemsko

78

 

 

Švédsko

74

 

 

Spojené království

286

 

 

Unie

15 744

 

 

TAC

15 744

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (16)

Clupea harengus

Oblast:

IVc, VIId (17)

(HER/4CXB7D)

Belgie

9 057 (18)

 

 

Dánsko

1 049 (18)

 

 

Německo

661 (18)

 

 

Francie

12 068 (18)

 

 

Nizozemsko

21 478 (18)

 

 

Spojené království

4 673 (18)

 

 

Unie

48 986

 

 

TAC

445 329

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN (19)

(HER/5B6ANB)

Německo

2 536 (20)

 

 

Francie

480 (20)

 

 

Irsko

3 427 (20)

 

 

Nizozemsko

2 536 (20)

 

 

Spojené království

13 711 (20)

 

 

Unie

22 690 (20)

 

 

TAC

22 690

 

Analytický TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIaS (21), VIIb, VIIc

(HER/6AS7BC)

Irsko

0

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VI Clyde (22)

(HER/06ACL.)

Spojené království

Bude určeno. (23)

 

 

Unie

Bude určeno. (24)

 

 

TAC

Bude určeno. (24)

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIa (25)

(HER/07A/MM)

Irsko

1 264

 

 

Spojené království

3 590

 

 

Unie

4 854

 

 

TAC

4 854

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIe a VIIf

(HER/7EF.)

Francie

465

 

 

Spojené království

465

 

 

Unie

930

 

 

TAC

930

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

VIIg (26), VIIh (26), VIIj (26) a VIIk (26)

(HER/7G-K.)

Německo

174

 

 

Francie

966

 

 

Irsko

13 527

 

 

Nizozemsko

966

 

 

Spojené království

19

 

 

Unie

15 652

 

 

TAC

15 652

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

VIII

(ANE/08.)

Španělsko

22 500

 

 

Francie

2 500

 

 

Unie

25 000

 

 

TAC

25 000

 

Analytický TAC


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

4 618

 

 

Portugalsko

5 038

 

 

Unie

9 656

 

 

TAC

9 656

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

10 (27)

 

 

Dánsko

3 336 (27)

 

 

Německo

84 (27)

 

 

Nizozemsko

21 (27)

 

 

Švédsko

584 (27)

 

 

Unie

4 035

 

 

TAC

4 171

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

62 (28)

 

 

Německo

1 (28)

 

 

Švédsko

37 (28)

 

 

Unie

100 (28)

 

 

TAC

100 (28)

 

Analytický TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

IV; vody Unie oblasti IIA; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

862 (29)

 

 

Dánsko

4 956 (29)

 

 

Německo

3 142 (29)

 

 

Francie

1 065 (29)

 

 

Nizozemsko

2 800 (29)

 

 

Švédsko

33 (29)

 

 

Spojené království

11 369 (29)

 

 

Unie

24 227

 

 

Norsko

4 962 (30)

 

 

TAC

29 189

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (31)

 

 

Unie

382

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIb; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb západně od 12° 00′ z. d. a od oblastí XII a XIV

(COD/5W6-14)

Belgie

0

 

 

Německo

1

 

 

Francie

12

 

 

Irsko

16

 

 

Spojené království

45

 

 

Unie

74

 

 

TAC

74

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIa; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb východně od 12° 00′ z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

0

 

 

Německo

0

 

 

Francie

0

 

 

Irsko

0

 

 

Spojené království

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0 (32)

 

Analytický TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIIa

(COD/07A.)

Belgie

2

 

 

Francie

7

 

 

Irsko

120

 

 

Nizozemsko

1

 

 

Spojené království

52

 

 

Unie

182

 

 

TAC

182

 

Analytický TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX a X; vody Unie vody oblasti CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

218

 

 

Francie

3 568

 

 

Irsko

901

 

 

Nizozemsko

1

 

 

Spojené království

384

 

 

Unie

5 072

 

 

TAC

5 072

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

VIId

(COD/07D.)

Belgie

73 (33)

 

 

Francie

1 428 (33)

 

 

Nizozemsko

43 (33)

 

 

Spojené království

157 (33)

 

 

Unie

1 701

 

 

TAC

1 701

 

Analytický TAC


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí IIa a IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

6

 

 

Dánsko

5

 

 

Německo

5

 

 

Francie

34

 

 

Nizozemsko

27

 

 

Spojené království

2 006

 

 

Unie

2 083

 

 

TAC

2 083

 

Analytický TAC


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VI mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(LEZ/56-14)

Španělsko

469

 

 

Francie

1 830

 

 

Irsko

535

 

 

Spojené království

1 295

 

 

Unie

4 129

 

 

TAC

4 129

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VII

(LEZ/07.)

Belgie

470 (34)

 

 

Španělsko

5 216 (34)  (35)

 

 

Francie

6 329 (34)  (35)

 

 

Irsko

2 878 (34)

 

 

Spojené království

2 492 (34)

 

 

Unie

17 385

 

 

TAC

17 385

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

950

 

 

Francie

766

 

 

Unie

1 716

 

 

TAC

1 716

 

Analytický TAC


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

VIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

1 271

 

 

Francie

64

 

 

Portugalsko

42

 

 

Unie

1 377

 

 

TAC

1 377

 

Analytický TAC


Druh:

Limanda obecná a platýs bradavičnatý

Limanda limanda a Platichthys flesus

Oblast:

vody Unie oblastí IIa a IV

(DAB/2AC4-C) pro limandu obecnou;

(FLE/2AC4-C) pro platýse bradavičnatého

Belgie

503

 

 

Dánsko

1 888

 

 

Německo

2 832

 

 

Francie

196

 

 

Nizozemsko

11 421

 

 

Švédsko

6

 

 

Spojené království

1 588

 

 

Unie

18 434

 

 

TAC

18 434

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

vody Unie oblastí IIa a IV

(ANF/2AC4-C)

Belgie

332 (36)

 

 

Dánsko

732 (36)

 

 

Německo

357 (36)

 

 

Francie

68 (36)

 

 

Nizozemsko

251 (36)

 

 

Švédsko

9 (36)

 

 

Spojené království

7 641 (36)

 

 

Unie

9 390 (36)

 

 

TAC

9 390

 

Analytický TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

(ANF/04-N.)

Belgie

45

 

 

Dánsko

1 152

 

 

Německo

18

 

 

Nizozemsko

16

 

 

Spojené království

269

 

 

Unie

1 500

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(ANF/56-14)

Belgie

191

 

 

Německo

218

 

 

Španělsko

204

 

 

Francie

2 350

 

 

Irsko

531

 

 

Nizozemsko

184

 

 

Spojené království

1 635

 

 

Unie

5 313

 

 

TAC

5 313

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VII

(ANF/07.)

Belgie

3 097 (37)  (38)

 

 

Německo

345 (37)  (38)

 

 

Španělsko

1 231 (37)  (38)

 

 

Francie

19 875 (37)  (38)

 

 

Irsko

2 540 (37)  (38)

 

 

Nizozemsko

401 (37)  (38)

 

 

Spojené království

6 027 (37)  (38)

 

 

Unie

33 516 (37)

 

 

TAC

33 516 (37)

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

1 368

 

 

Francie

7 612

 

 

Unie

8 980

 

 

TAC

8 980

 

Analytický TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

2 490

 

 

Francie

2

 

 

Portugalsko

495

 

 

Unie

2 987

 

 

TAC

2 987

 

Analytický TAC


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

IIIa, vody Unie subdivizí 22–32

(HAD/3A/BCD)

Belgie

12

 

 

Dánsko

2 018

 

 

Německo

128

 

 

Nizozemsko

2

 

 

Švédsko

239

 

 

Unie

2 399

 

 

TAC

2 504

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

IV; vody Unie oblasti IIa

(HAD/2AC4.)

Belgie

252

 

 

Dánsko

1 732

 

 

Německo

1 103

 

 

Francie

1 921

 

 

Nizozemsko

189

 

 

Švédsko

174

 

 

Spojené království

28 576

 

 

Unie

33 947

 

 

Norsko

6 764

 

 

TAC

40 711

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(HAD/*04N-)

Unie

25 252


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (39)

 

 

Unie

707

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV

(HAD/6B1214)

Belgie

6

 

 

Německo

7

 

 

Francie

285

 

 

Irsko

203

 

 

Spojené království

2 079

 

 

Unie

2 580

 

 

TAC

2 580

 

Analytický TAC


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb a VIa

(HAD/5BC6A.)

Belgie

5

 

 

Německo

6

 

 

Francie

250

 

 

Irsko

743

 

 

Spojené království

3 532

 

 

Unie

4 536

 

 

TAC

4 536

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

VIIb-k, VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

93 (40)

 

 

Francie

5 561 (40)

 

 

Irsko

1 854 (40)

 

 

Spojené království

834 (40)

 

 

Unie

8 342 (40)

 

 

TAC

8 342

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgie

19

 

 

Francie

85

 

 

Irsko

511

 

 

Spojené království

566

 

 

Unie

1 181

 

 

TAC

1 181

 

Analytický TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IIIa

(WHG/03 A.)

Dánsko

929

 

 

Nizozemsko

3

 

 

Švédsko

99

 

 

Unie

1 031

 

 

TAC

1 050

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IV; vody Unie oblasti IIa

(WHG/2AC4.)

Belgie

280

 

 

Dánsko

1 209

 

 

Německo

314

 

 

Francie

1 817

 

 

Nizozemsko

699

 

 

Švédsko

2

 

 

Spojené království

8 739

 

 

Unie

13 060

 

 

Norsko

618 (41)

 

 

TAC

13 678

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(WHG/56-14)

Německo

2

 

 

Francie

32

 

 

Irsko

79

 

 

Spojené království

150

 

 

Unie

263

 

 

TAC

263

 

Analytický TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIIa

(WHG/07 A.)

Belgie

0

 

 

Francie

3

 

 

Irsko

46

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Spojené království

31

 

 

Unie

80

 

 

TAC

80

 

Analytický TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgie

172

 

 

Francie

10 565

 

 

Irsko

5 029

 

 

Nizozemsko

86

 

 

Spojené království

1 890

 

 

Unie

17 742

 

 

TAC

17 742

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

VIII

(WHG/08.)

Španělsko

1 270

 

 

Francie

1 905

 

 

Unie

3 175

 

 

TAC

3 175

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugalsko

Bude určeno. (42)

 

 

Unie

Bude určeno. (43)

 

 

TAC

Bude určeno. (43)

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(WHG/04-N.) pro tresku bezvousou;

(POL/04-N.) pro tresku sajdu

Švédsko

190 (44)

 

 

Unie

190

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

IIIa, vody Unie subdivizí 22–32

(HKE/3A/BCD)

Dánsko

2 523 (46)

 

 

Švédsko

215 (46)

 

 

Unie

2 738

 

 

TAC

2 738 (45)

 

Analytický TAC


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vody Unie oblastí IIa a IV

(HKE/2AC4-C)

Belgie

45

 

 

Dánsko

1 845

 

 

Německo

212

 

 

Francie

408

 

 

Nizozemsko

106

 

 

Spojené království

574

 

 

Unie

3 190

 

 

TAC

3 190 (47)

 

Analytický TAC


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VI a VII; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(HKE/571214)

Belgie

468 (48)  (50)

 

 

Španělsko

15 017 (50)

 

 

Francie

23 192 (48)  (50)

 

 

Irsko

2 810 (50)

 

 

Nizozemsko

302 (48)  (50)

 

 

Spojené království

9 155 (48)  (50)

 

 

Unie

50 944

 

 

TAC

50 944 (49)

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgie

15 (51)

 

 

Španělsko

10 454

 

 

Francie

23 478

 

 

Nizozemsko

30 (51)

 

 

Unie

33 977

 

 

TAC

33 977 (52)

 

Analytický TAC


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

VIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

8 848

 

 

Francie

849

 

 

Portugalsko

4 129

 

 

Unie

13 826

 

 

TAC

13 826

 

Analytický TAC


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

vody Norska oblastí II a IV

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

 

 

Spojené království

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

(WHB/1X14)

Dánsko

30 106 (53)  (55)

 

 

Německo

11 706 (53)  (55)

 

 

Španělsko

25 524 (53)  (54)  (55)

 

 

Francie

20 952 (53)  (55)

 

 

Irsko

23 313 (53)  (55)

 

 

Nizozemsko

36 711 (53)  (55)

 

 

Portugalsko

2 371 (53)  (54)  (55)

 

 

Švédsko

7 447 (53)  (55)

 

 

Spojené království

39 065 (53)  (55)

 

 

Unie

197 195 (53)  (55)

 

 

Norsko

102 605

 

 

Faerské ostrovy

15 000

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

VIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

25 830

 

 

Portugalsko

6 457

 

 

Unie

32 287 (56)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

vody Unie oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30′ s. š. a VII západně od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Norsko

0 (57)  (58)

 

 

Faerské ostrovy

25 000 (59)  (60)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


Druh:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

vody Unie oblastí IIa a IV

(LEM/2AC4-C) pro platýse červeného;

(WIT/2AC4-C) pro platýse protaženého

Belgie

346

 

 

Dánsko

953

 

 

Německo

122

 

 

Francie

261

 

 

Nizozemsko

794

 

 

Švédsko

11

 

 

Spojené království

3 904

 

 

Unie

6 391

 

 

TAC

6 391

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

(BLI/5B67-)

Německo

50

 

 

Estonsko

8

 

 

Španělsko

157

 

 

Francie

3 586

 

 

Irsko

14

 

 

Litva

3

 

 

Polsko

2

 

 

Spojené království

912

 

 

Ostatní

14 (61)

 

 

Unie

4 746

 

 

Norsko

150 (62)

 

 

Faerské ostrovy

150 (63)

 

 

TAC

5 046

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Mezinárodní vody oblasti XII

(BLI/12INT-)

Estonsko

1 (64)

 

 

Španělsko

533 (64)

 

 

Francie

13 (64)

 

 

Litva

5 (64)

 

 

Spojené království

5 (64)

 

 

Ostatní

1 (64)

 

 

Unie

558 (64)

 

 

TAC

558 (64)

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí II a IV

(BLI/24-)

Dánsko

4

 

 

Německo

4

 

 

Irsko

4

 

 

Francie

23

 

 

Spojené království

14

 

 

Ostatní

4 (65)

 

 

Unie

53

 

 

TAC

53

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblasti III

(BLI/03-)

Dánsko

3

 

 

Německo

2

 

 

Švédsko

3

 

 

Unie

8

 

 

TAC

8

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí I a II

(LIN/1/2.)

Dánsko

8

 

 

Německo

8

 

 

Francie

8

 

 

Spojené království

8

 

 

Ostatní

4 (66)

 

 

Unie

36

 

 

TAC

36

 

Analytický TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

IIIa; vody Unie oblastí IIIb, c, d

(LIN/3A/BCD)

Belgie

6 (67)

 

 

Dánsko

50

 

 

Německo

6 (67)

 

 

Švédsko

19

 

 

Spojené království

6 (67)

 

 

Unie

87

 

 

TAC

87

 

Analytický TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

vody Unie oblasti IV

(LIN/04-C.)

Belgie

16

 

 

Dánsko

243

 

 

Německo

150

 

 

Francie

135

 

 

Nizozemsko

5

 

 

Švédsko

10

 

 

Spojené království

1 869

 

 

Unie

2 428

 

 

TAC

2 428

 

Analytický TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblasti V

(LIN/05EI.)

Belgie

9

 

 

Dánsko

6

 

 

Německo

6

 

 

Francie

6

 

 

Spojené království

6

 

 

Unie

33

 

 

TAC

33

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

(LIN/6X14.)

Belgie

32

 

 

Dánsko

6

 

 

Německo

115

 

 

Španělsko

2 332

 

 

Francie

2 487

 

 

Irsko

623

 

 

Portugalsko

6

 

 

Spojené království

2 863

 

 

Unie

8 464

 

 

Norsko

5 500 (68)  (69)  (70)

 

 

Faerské ostrovy

200 (71)  (72)

 

 

TAC

14 164

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

(LIN/04-N.)

Belgie

7

 

 

Dánsko

835

 

 

Německo

23

 

 

Francie

9

 

 

Nizozemsko

1

 

 

Spojené království

75

 

 

Unie

950

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IIIa, vody Unie subdivizí 22–32

(NEP/3A/BCD)

Dánsko

3 909

 

 

Německo

11

 

 

Švédsko

1 398

 

 

Unie

5 318

 

 

TAC

5 318

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

vody Unie oblastí IIa a IV

(NEP/2AC4-C)

Belgie

933

 

 

Dánsko

933

 

 

Německo

14

 

 

Francie

27

 

 

Nizozemsko

480

 

 

Spojené království

15 456

 

 

Unie

17 843

 

 

TAC

17 843

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Norska oblasti IV

(NEP/04-N.)

Dánsko

947

 

 

Německo

0

 

 

Spojené království

53

 

 

Unie

1 000

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VI; Unie a mezinárodní vody oblasti Vb

(NEP/5BC6.)

Španělsko

29

 

 

Francie

115

 

 

Irsko

192

 

 

Spojené království

13 854

 

 

Unie

14 190

 

 

TAC

14 190

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VII

(NEP/07.)

Španělsko

1 297

 

 

Francie

5 257

 

 

Irsko

7 973

 

 

Spojené království

7 092

 

 

Unie

21 619

 

 

TAC

21 619

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Funkční jednotka 16 podoblasti ICES VII

(NEP/*07U16):

Španělsko

558

Francie

349

Irsko

671

Spojené království

272

Unie

1 850


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Španělsko

234

 

 

Francie

3 665

 

 

Unie

3 899

 

 

TAC

3 899

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

VIIIc

(NEP/08C.)

Španělsko

58

 

 

Francie

2

 

 

Unie

60

 

 

TAC

60

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španělsko

64 (73)

 

 

Portugalsko

190 (73)

 

 

Unie

254 (73)

 

 

TAC

254

 

Analytický TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánsko

2 648

 

 

Švédsko

1 426

 

 

Unie

4 074

 

 

TAC

7 630

 

Analytický TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

vody Unie oblastí IIa a IV

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

2 429

 

 

Nizozemsko

23

 

 

Švédsko

98

 

 

Spojené království

720

 

 

Unie

3 270

 

 

TAC

3 270

 

Analytický TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

357

 

 

Švédsko

123 (74)

 

 

Unie

480

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Vody Francouzské Guyany

(PEN/FGU.)

Francie

Bude určeno. (75)  (76)

 

 

Unie

Bude určeno. (76)  (77)

 

 

TAC

Bude určeno. (76)  (77)

 

Preventivní TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgie

60

 

 

Dánsko

7 830

 

 

Německo

40

 

 

Nizozemsko

1 506

 

 

Švédsko

419

 

 

Unie

9 855

 

 

TAC

10 056

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

2 337

 

 

Německo

26

 

 

Švédsko

263

 

 

Unie

2 626

 

 

TAC

2 626

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

IV; vody Unie oblasti IIA; část oblasti IIIa, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(PLE/2A3AX4)

Belgie

7 365

 

 

Dánsko

23 938

 

 

Německo

6 905

 

 

Francie

1 381

 

 

Nizozemsko

46 035

 

 

Spojené království

34 066

 

 

Unie

119 690

 

 

Norsko

8 686

 

 

TAC

128 376

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti IV

(PLE/*04N-)

Unie

49 114


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VI; Unie a mezinárodní vody oblasti Vb mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(PLE/56-14)

Francie

9

 

 

Irsko

261

 

 

Spojené království

388

 

 

Unie

658

 

 

TAC

658

 

Preventivní TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgie

28

 

 

Francie

12

 

 

Irsko

768

 

 

Nizozemsko

9

 

 

Spojené království

281

 

 

Unie

1 098

 

 

TAC

1 098

 

Analytický TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIb a VIIc

(PLE/7BC.)

Francie

11

 

 

Irsko

63

 

 

Unie

74

 

 

TAC

74

 

Preventivní TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIId a VIIe

(PLE/7DE.)

Belgie

783 (78)

 

 

Francie

2 611 (78)

 

 

Spojené království

1 393 (78)

 

 

Unie

4 787

 

 

TAC

4 787

 

Analytický TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIf a VIIg

(PLE/7FG.)

Belgie

69

 

 

Francie

125

 

 

Irsko

202

 

 

Spojené království

65

 

 

Unie

461

 

 

TAC

461

 

Analytický TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIIh, VIIj, a VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgie

8

 

 

Francie

17

 

 

Irsko

59

 

 

Nizozemsko

34

 

 

Spojené království

17

 

 

Unie

135

 

 

TAC

135

 

Analytický TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španělsko

66

 

 

Francie

263

 

 

Portugalsko

66

 

 

Unie

395

 

 

TAC

395

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

VI; vody Unie a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV

(POL/56-14)

Španělsko

6

 

 

Francie

190

 

 

Irsko

56

 

 

Spojené království

145

 

 

Unie

397

 

 

TAC

397

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

VII

(POL/07.)

Belgie

420 (79)

 

 

Španělsko

25 (79)

 

 

Francie

9 667 (79)

 

 

Irsko

1 030 (79)

 

 

Spojené království

2 353 (79)

 

 

Unie

13 495 (79)

 

 

TAC

13 495

 

Preventivní TAC

Použije se článek 11 tohoto nařízení.


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

(POL/8ABDE.)

Španělsko

252

 

 

Francie

1 230

 

 

Unie

1 482

 

 

TAC

1 482

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

VIIIc

(POL/08C.)

Španělsko

208

 

 

Francie

23

 

 

Unie

231

 

 

TAC

231

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španělsko

273 (80)

 

 

Portugalsko

9 (80)

 

 

Unie

282 (80)

 

 

TAC

282

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

IIIa a IV; vody Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22-32

(POK/2A34.)

Belgie

23

 

 

Dánsko

2 711

 

 

Německo

6 847

 

 

Francie

16 112

 

 

Nizozemsko

68

 

 

Švédsko

373

 

 

Spojené království

5 249

 

 

Unie

31 383

 

 

Norsko

34 623 (81)

 

 

TAC

66 006

 

Analytický TAC


Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

VI; vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, XII a XIV

(POK/56-14)

Německo

269

 

 

Francie

2 668

 

 

Irsko

389

 

 

Spojené království

3 022

 

 

Unie

6 348

 

 

Norsko

500 (82)

<