(EU) 2015/25Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/25 ze dne 7. ledna 2015 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 2. ledna 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

Publikováno: Úř. věst. L 4, 8.1.2015, s. 20-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. ledna 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/25

ze dne 7. ledna 2015,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 2. ledna 2015 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 969/2006 (2) byla otevřena roční celní dovozní kvóta na 277 988 tun kukuřice (pořadové číslo 09.4131).

(2)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 bylo množství tranše č. 1 na období od 1. ledna do 30. června 2015 stanoveno na 138 994 tun.

(3)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2015 do 2. ledna 2015 do 13:00 hodin bruselského času, jsou vyšší než množství, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství, vypočtený podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí podle nařízení (ES) č. 969/2006 pro stávající kvótové podobdobí.

(5)

K zajištění účinnosti opatření je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem svého vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence v rámci kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 (pořadové číslo 09.4131), které byly podané od 1. ledna 2015 do 2. ledna 2015 do 13:00 hodin bruselského času, se použije koeficient přidělení ve výši 8,496090 %.

2.   Podávání nových žádostí o licence v rámci kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 (pořadové číslo 09.4131) na probíhající kvótové podobdobí se od 13:00 hodin bruselského času dne 2. ledna 2015 pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU