(EU) 2015/23Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/23 ze dne 5. ledna 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 4, 8.1.2015, s. 15-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. ledna 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/23

ze dne 5. ledna 2015

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek z oceli ve tvaru písmene „T“. Vnější průměr ramen činí 23 mm a největší rozměr průměru středové části výrobku činí 40 mm. Konce bočních ramen jsou zkosené, vhodné ke svařování na tupo, konec středového ramene je uvnitř opatřen závitem.

Boční ramena jsou určena k navaření mezi panely radiátoru. Středové rameno slouží buď k montáži odvzdušňovacího nebo regulačního ventilu, nebo k připojení radiátoru na potrubí, jež ho spojuje například s kotlem.

Viz obrázek (1).

7307 93 19

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 a) ke třídě XV a na znění kódů KN 7307, 7307 93 a 7307 93 19.

Výrobek má objektivní charakteristické znaky příslušenství pro trouby nebo trubky čísla 7307. Výrobky čísla 7307 jsou podle poznámky 2 a) ke třídě XV všeobecně použitelnými částmi a součástmi. Jelikož se odkazy na části a součásti mimo jiné v kapitole 73 nevztahují na všeobecně použitelné části a součásti, jak jsou definovány v uvedené poznámce, zařazení výrobku do čísla 7322 jako části či součásti radiátorů pro ústřední topení je vyloučeno (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 7322, bod 2) písm. a)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7307 93 19 jako ostatní příslušenství (fitinky) z oceli pro svařování na tupo, jejichž největší rozměr vnějšího průměru nepřesahuje 609,6 mm.

Image

(1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU