(EU) 2015/652Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

Publikováno: Úř. věst. L 107, 25.4.2015, s. 26-67 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. dubna 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. května 2015 Nabývá účinnosti: 15. května 2015
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2025 zrušen předpisem (EU) 2023/2413) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2025
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY (EU) 2015/652

ze dne 20. dubna 2015,

kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 7a odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Metoda výpočtu emisí skleníkových plynů u paliv a jiné energie z nebiologických zdrojů, která má být podle ustanovení čl. 7a odst. 5 směrnice 98/70/ES zavedena, by měla zajistit podávání dostatečně přesných zpráv tak, aby mohla Komise kriticky zhodnotit, nakolik dodavatelé plní povinnosti, které jim stanoví čl. 7a odst. 2 uvedené směrnice. Metoda výpočtu by měla zajistit přesnost měření a náležitě zohlednit složitost souvisejících administrativních požadavků. Zároveň by měla dodavatele motivovat ke snižování intenzity skleníkových plynů z paliv, jež dodávají. Je třeba rovněž pečlivě zvážit dopad této metody výpočtu na rafinerie v Unii. Metoda výpočtu by tedy měla vycházet z průměrných hodnot intenzity skleníkových plynů představujících v rámci odvětví průměrnou hodnotu typickou pro dané palivo. Výhodou tohoto postupu by bylo snížení administrativní zátěže pro dodavatele a členské státy. V současnosti by navrhovaná metoda výpočtu neměla vyžadovat členění intenzity skleníkových plynů z paliv podle zdroje suroviny, neboť by to mělo nepříznivý vliv na stávající investice do některých rafinerií v Unii.

(2)

V souvislosti s čl. 7a odst. 1 směrnice 98/70/ES by požadavky kladené při podávání zpráv na dodavatele z řad malých a středních podniků (MSP), jejichž definici uvádí doporučení Komise 2003/361/ES (2), měly být v co největší míře omezeny. Podobně by ani dovozci benzinu a motorové nafty rafinované v zemích mimo Unii neměli mít povinnost poskytovat podrobné informace o zdrojích ropy použitých k výrobě těchto paliv, neboť tyto informace nemusí být vždy k dispozici nebo může být obtížné je získat.

(3)

S cílem motivovat k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů by se do výpočtu emisí skleníkových plynů během životního cyklu u dodavatelů měly zahrnout vykázané úspory snižování emisí z těžby, a to včetně snížení emisí ze spalování a vypouštění plynů. Aby se dodavatelům usnadnilo vykazování úspor emisí z těžby, mělo by být pro účely výpočtu a osvědčení snížení emisí umožněno používat různé emisní režimy. Způsobilé by přitom měly být pouze projekty zaměřené na snížení emisí z těžby, které byly zahájeny po dni zavedení základní normy pro paliva podle čl. 7a odst. 5 písm. b) směrnice 98/70/ES, tj. po 1. lednu 2011.

(4)

Vážený průměr standardních hodnot skleníkových plynů představující typy ropy využívané v Unii je jednoduchou metodou výpočtu, na jejímž základě mohou dodavatelé stanovit obsah skleníkových plynů v palivech, jež dodávají.

(5)

Snížení emisí z těžby u ropy a zemního plynu by se mělo odhadovat a osvědčovat v souladu se zásadami a standardy stanovenými v mezinárodních normách, a to zejména v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066.

(6)

Dále je vhodné usnadnit provádění právních předpisů členskými státy, pokud jde o snižování emisí z těžby, včetně snížení emisí ze spalování a vypouštění plynů. Za tímto účelem by před koncem lhůty pro provedení stanovené v článku 7 této směrnice měly být pod záštitou Komise vypracovány nelegislativní pokyny týkající se přístupů k vyčíslování, ověřování, osvědčování, monitorování a vykazování takovéhoto snížení emisí z těžby (včetně snížení emisí ze spalování a vypouštění plynů při těžbě suroviny).

(7)

V čl. 7a odst. 5 písm. b) směrnice 98/70/ES je stanovena povinnost zavést metodiku ke stanovení základní normy pro paliva vycházející z emisí skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich životního cyklu na jednotku energie v roce 2010 („základní norma pro paliva“). Základní norma pro paliva by měla vycházet ze spotřebovaného množství nafty, benzinu, plynového oleje pro nesilniční použití, zkapalněného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemního plynu (CNG) za využití údajů, jež byly členskými státy oficiálně oznámeny orgánu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „rámcová úmluva“) v roce 2010. Základní normou pro paliva by nemělo být referenční fosilní palivo, jež se používá k výpočtu snížení emisí skleníkových plynů z biopaliv a jež by se mělo zachovat v podobě, kterou stanoví příloha IV směrnice 98/70/ES.

(8)

Vzhledem k tomu, že složení skladby příslušných fosilních paliv se rok od roku mění jen málo, budou meziroční souhrnné rozdíly v intenzitě skleníkových plynů z fosilních paliv rovněž malé. Je tudíž vhodné, aby hodnoty základní normy vycházely z údajů o průměrné spotřebě v Unii za rok 2010, jež členské státy vykázaly orgánu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

(9)

Základní norma pro paliva by měla vyjadřovat průměrnou intenzitu skleníkových plynů z těžby a intenzitu z fosilních paliv z průměrné komplexní rafinerie. Základní norma pro paliva by se tedy měla vypočítat za použití průměrných standardních hodnot pro jednotlivá paliva. Hodnota základní normy pro paliva by měla v období do roku 2020 zůstat beze změny, tak aby byla pro dodavatele zajištěna právní jistota, pokud jde o jejich povinnost snižovat intenzitu skleníkových plynů z paliv, jež dodávají.

(10)

V čl. 7a odst. 5 písm. d) směrnice 98/70/ES je upraveno přijetí metody výpočtu podílu elektrických silničních vozidel na snížení emisí skleníkových plynů během životního cyklu paliva. Podle tohoto článku by měla být tato metoda výpočtu v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). K zajištění tohoto souladu by se měl pro účinnost hnacího ústrojí použít týž opravný faktor.

(11)

Elektřinu dodanou pro použití v silniční dopravě mohou dodavatelé podle čl. 7a odst. 1 směrnice 98/70/ES vykazovat v rámci svých ročních zpráv členským státům. V zájmu omezení administrativních nákladů je vhodné, aby metoda výpočtu pro účely podávání zpráv dodavateli byla založena na odhadech spotřeby elektřiny v daném elektrickém silničním vozidle či motocyklu, a nikoliv na skutečném měření jeho spotřeby.

(12)

V případě, kdy dochází ke zpracovávání biopaliva a fosilního paliva v rámci téhož procesu, je vhodné uvést podrobné informace o tom, jakým způsobem bylo odhadnuto množství skleníkových plynů z daného biopaliva a jejich intenzita. K tomu je zapotřebí zvláštní metoda, protože výsledné množství biopaliva nelze, například při souběžné hydrogenační úpravě rostlinných olejů s fosilními palivy, změřit. V čl. 7d odst. 1 směrnice 98/70/ES se stanoví, že emise skleníkových plynů z biopaliv vznikajících během životního cyklu se mají pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 uvedené směrnice vypočítat podle téže metody výpočtu. Proto má osvědčení emisí skleníkových plynů v rámci uznaných nepovinných režimů stejnou platnost pro účely článku 7a i pro účely čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES.

(13)

Požadavek, aby dodavatel podával zprávy, stanovený v čl. 7a odst. 1 směrnice 98/70/ES, by měly doplňovat harmonizovaný formulář a harmonizované definice údajů, jež se vykazují. Harmonizace definic údajů je potřebná k náležitému provedení výpočtu intenzity skleníkových plynů, jenž je s povinností jednotlivých dodavatelů podávat zprávy spojen, jelikož tyto údaje tvoří klíčové vstupní informace pro harmonizovanou metodu výpočtu podle čl. 7a odst. 5 písm. a) směrnice 98/70/ES. Tyto údaje zahrnují identifikaci dodavatele, množství paliva či energie uvedené na trh a typ paliva či energie uvedený na trh.

(14)

Požadavek, aby dodavatel podával zprávy, stanovený v čl. 7a odst. 1 směrnice 98/70/ES, by měly doplňovat harmonizované požadavky na vykazování, formulář a harmonizované definice údajů pro účely podávání zpráv o účinnosti paliv spotřebovaných v Unii z hlediska skleníkových plynů členskými státy Komisi. Tyto požadavky na podávání zpráv především umožní aktualizovat vlastnosti referenčního fosilního paliva uvedené v příloze IV části C bodě 19 směrnice 98/70/ES a v příloze V části C bodě 19 směrnice 2009/28/ES a usnadní podávání zpráv požadované podle čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 směrnice 98/70/ES i aktualizaci metody výpočtu v souladu s technickým a vědeckým pokrokem tak, aby tato metoda plnila svůj zamýšlený účel. Uvedené údaje by mělyzahrnovat množství paliva či energie uvedených na trh, typ paliva či energie a místo nákupu a původ paliva či energie uvedených na trh.

(15)

Za účelem snížení administrativní zátěže by členské státy měly dodavatelům umožnit, aby při plnění svých povinností podávat zprávy vycházeli z rovnocenných údajů, jež se shromažďují podle jiných unijních nebo vnitrostátních právních předpisů, a to za předpokladu, že budou při podávání zpráv dodrženy požadavky uvedené v příloze IV a definice uvedené v přílohách I a III.

(16)

Aby se usnadnilo podávání zpráv skupinám dodavatelů v souladu s čl. 7a odst. 4 směrnice 98/70/ES, umožňuje čl. 7a odst. 5 písm. c) uvedené směrnice zavedení všech nezbytných pravidel. Podávání zpráv je těmto skupinám vhodné usnadnit, aby se zamezilo narušení fyzického pohybu paliv, neboť různí dodavatelé uvádějí na trh různá paliva v rozdílných poměrech, a mohou tedy v zájmu dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů využívat zdroje různých úrovní. Je proto nezbytné harmonizovat definice identifikace dodavatele, množství paliva či energie uvedeného na trh, typu paliva či energie a místa nákupu a původu paliva či energie uvedených na trh. K vyloučení dvojího započtení v případech, kdy společně podávají zprávy dodavatelé v souladu s čl. 7a odst. 4, je navíc vhodné harmonizovat provádění metody výpočtu a podávání zpráv v členských státech, včetně podávání zpráv Komisi, a to tak, aby se potřebné informace od skupiny dodavatelů vztahovaly k určitému členskému státu.

(17)

V souladu s čl. 8 odst. 3 směrnice 98/70/ES mají všechny členské státy povinnost předložit každoročně zprávu o jakosti paliva na vnitrostátní úrovni za předchozí kalendářní rok, a to na základě formuláře zavedeného rozhodnutím Komise 2002/159/ES (4). K zohlednění změn směrnice 98/70/ES zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES (5) a následných dodatečných požadavků na členské státy v oblasti podávání zpráv, jakož i v zájmu účinnosti a harmonizace je nezbytné vyjasnit, jaké informace by se měly vykazovat, a stanovit formulář k předkládání údajů dodavateli a členskými státy.

(18)

Komise předložila návrh opatření výboru ustavenému podle směrnice 98/70/ES dne 23. února 2012. Výbor nebyl s to přijmout stanovisko kvalifikovanou většinou, a je tedy vhodné, aby Komise v souladu s čl. 5a odst. 4 rozhodnutí Komise 1999/468/ES (6) předložila tento návrh Radě,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví pravidla pro metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice 98/70/ES.

2.   Tato směrnice se vztahuje na paliva používaná k pohonu silničních vozidel a nesilničních pojízdných strojů (včetně plavidel vnitrozemské plavby, pokud se neplaví po moři), zemědělských a lesnických traktorů a rekreačních plavidel, pokud se neplaví po moři, jakož i na elektřinu používanou silničními vozidly.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se, nad rámec definic obsažených již ve směrnici 98/70/ES, rozumí:

1)

„emisemi z těžby“ veškeré emise skleníkových plynů, k nimž dojde předtím, než se začne daná surovina zpracovávat v rafinerii nebo zpracovatelském zařízení, kde se vyrábí palivo uvedené v příloze I;

2)

„přírodní živicí“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který se vyznačuje tím, že:

a)

v ložisku na místě těžby vykazuje podle zkušební metody D287 Americké společnosti pro zkoušení a materiály (7) (dále jen „API“) hustotu API 10° nebo méně;

b)

jeho průměrná roční hodnota viskozity za teploty panující v ložisku přesahuje hodnotu vypočtenou podle rovnice: viskozita (v centipoisech) = 518,98e-0,038T; kde T je teplota ve stupních Celsia;

c)

spadá pod definici dehtových písků pod kódem kombinované nomenklatury (KN) 2714 stanovenou v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (8);

d)

mobilizace zdroje této suroviny se dosahuje těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační drenáží, přičemž tepelná energie se získává převážně z jiných zdrojů, než je samotný zdroj vstupní suroviny;

3)

„ropnou břidlicí“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který se nachází ve skalním ložisku, obsahuje pevné kerogeny a spadá pod definici ropné břidlice pod kódem KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) č. 2658/87. Mobilizace zdroje suroviny se dosáhne těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační drenáží;

4)

„základní normou pro paliva“ základní norma pro paliva vycházející z emisí skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich životního cyklu na jednotku energie v roce 2010;

5)

„konvenční ropou“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který v ložisku na místě původu vykazuje podle zkušební metody D287 hustotu API vyšší než 10° a který nespadá pod definici kódu KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) č. 2658/87.

Článek 3

Metoda výpočtu intenzity skleníkových plynů z dodaných paliv a energie (vyjma biopaliv) a podávání zpráv dodavateli

1.   Pro účely čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES zajistí členské státy, aby dodavatelé používali k určení intenzity skleníkových plynů z jimi dodávaných paliv metodu výpočtu uvedenou v příloze I této směrnice.

2.   Pro účely čl. 7a odst. 1 druhého pododstavce a čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES stanoví členské státy dodavatelům povinnost vykazovat údaje na základě definic a metody výpočtu stanovených v příloze I této směrnice. Tyto údaje se vykazují každoročně za použití šablon uvedených v příloze IV této směrnice.

3.   Pro účely čl. 7a odst. 4 směrnice 98/70/ES zajistí každý členský stát, aby skupina dodavatelů, která se rozhodne být považována za jediného dodavatele, plnila v daném členském státě své povinnosti podle čl. 7a odst. 2.

4.   V případě dodavatelů, kteří jsou malými a středními podniky, použijí členské státy zjednodušenou metodu uvedenou v příloze I této směrnice.

Článek 4

Výpočet základní normy paliv a snížení intenzity skleníkových plynů

Pro účely ověření toho, zda dodavatelé plní své závazky vyplývající z čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES, jim členské státy stanoví povinnost porovnávat snížení emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu paliv a elektřiny, kterého dosáhli, se základní normou pro paliva stanovenou v příloze II této směrnice.

Článek 5

Podávání zpráv členskými státy

1.   Při předkládání zpráv Komisi podle čl. 8 odst. 3 směrnice 98/70/ES poskytnou členské státy Komisi údaje týkající se plnění ustanovení článku 7a uvedené směrnice vymezené v příloze III této směrnice.

2.   Pro předkládání údajů vymezených v příloze III této směrnice použijí členské státy nástroje platformy ReportNet Evropské agentury pro životní prostředí poskytnuté podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 (9). Členské státy údaje prostřednictvím elektronického přenosu dat předávají do ústředního registru údajů, který spravuje Evropská agentura pro životní prostředí.

3.   Údaje se vykazují každoročně za použití šablony uvedené v příloze IV. Členské státy oznámí Komisi den přenosu údajů a pro účely kontaktu název příslušného orgánu, který zodpovídá za ověření a vykázání údajů Komisi.

Článek 6

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané v případě porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a podniknou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí příslušná ustanovení Komisi do 21. dubna 2017 a neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.

Článek 7

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. dubna 2017. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Určení

Tato směrnice je určena členských státům.

V Lucemburku dne 20. dubna 2015.

Za Radu

předseda

J. DŪKLAVS


(1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(4)  Rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 30).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 88).

(6)  Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

(7)  American Society for Testing and Materials (Americká společnost pro zkoušení a materiály), http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13).


PŘÍLOHA I

METODA VÝPOČTU INTENZITY SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VZNIKAJÍCÍCH BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU PALIV A ENERGIE A K PODÁVÁNÍ ZPRÁV O TÉTO INTENZITĚ ZE STRANY DODAVATELŮ

Část 1

Výpočet intenzity skleníkových plynů z paliv a energií u dodavatele

Intenzita skleníkových plynů u paliv a energií se vyjadřuje jako ekvivalent gramů oxidu uhličitého na jeden megajoule paliva (g CO2eq/MJ);

1.

pro účely výpočtu intenzity skleníkových plynů u paliv se za skleníkové plyny považují oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a methan (CH4). Při výpočtu ekvivalentu CO2 mají emise těchto plynů v ekvivalentu emisí CO2 tyto hodnoty:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

emise z výroby strojního nebo jiného zařízení použitého při těžbě, výrobě, rafinaci a spotřebě fosilních paliv se neberou v úvahu;

3.

intenzita skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu emisí skleníkových plynů ze všech paliv dodaných dodavatelem se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

přičemž:

a)

„#“ je identifikace dodavatele (tj. identifikace subjektu povinného k dani), kterou nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (1) u typových kódů místa určení 1 až 5 a 8 vymezuje jako číslo spotřební daně subjektu (registrační číslo SEED) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v tabulce 1 bodě 5 písm. a) přílohy I uvedeného nařízení), který je rovněž v souladu s ustanovením článku 8 směrnice Rady 2008/118/ES (2) osobou povinnou ke spotřební dani v případě vzniku daňové povinnosti v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 2008/118/ES. Pokud není takováto identifikace k dispozici, zajistí členské státy zavedení rovnocenného způsobu identifikace v souladu s vnitrostátním systémem vykazování spotřební daně.

b)

„x“ je typ paliva nebo energie, na něž se vztahuje tato směrnice, a to v souladu s bodem 17 písm. c) v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, shromažďují členské státy rovnocenné údaje v souladu se systémem vykazování spotřební daně zavedeným na vnitrostátní úrovni.

c)

„MJx“ je celková dodaná energie získaná z uvedeného množství paliva „x“ vyjádřená v megajoulech. Tato hodnota se vypočítá takto:

i)

Množství každého z paliv podle typu paliva

se odvodí z údajů vykazovaných podle bodu 17 písm. d), f) a o) v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009. Množství biopaliva se převádí na energetický obsah při spodní výhřevnosti, a to na základě hodnot energetické hustoty uvedených v příloze III směrnice 2009/28/ES. Množství paliv nebiologickéhopůvodu se převádí na energetický obsah při spodní výhřevnosti, a to na základě hodnot energetické hustoty uvedených v dodatku 1 ke zprávě Společného výzkumného střediska-EUCAR-CONCAWE (JEC) (3)„Well-to-Tank“ (verze 4) z července 2013 (4).

ii)

Souběžné společné zpracování fosilních paliv a biopaliv

Pojem zpracování zahrnuje všechny úpravy během životního cyklu paliva nebo dodané energie, které mají za následek změnu molekulární struktury daného produktu. Pod tento pojem nespadá přidávání denaturačních prostředků. Objem biopaliv zpracovávaných společně s palivy nebiologického původu odpovídá stavu biopaliva po zpracování. Množství energie u společně zpracovaného biopaliva se určuje na základě energetické bilance a účinnosti procesu společného zpracování podle bodu 17 části C přílohy IV směrnice 98/70/ES.

Pokud je do fosilních paliv přimícháno více biopaliv, zohledňuje se při výpočtu i ve zprávách dodavatelů podávaných členským státům množství a typ každého z nich.

Množství dodaného biopaliva, které nesplňuje kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, se počítá jako fosilní palivo.

Směs benzinu a ethanolu E85 se ve smyslu článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 počítá jako samostatné palivo (5).

Pokud se údaje o množství neshromažďují podle nařízení (ES) č. 684/2009, shromáždí členské státy rovnocenné údaje v souladu se systémem vykazování spotřební daně zavedeným na vnitrostátní úrovni.

iii)

Množství spotřebované elektřiny

To jest množství elektřiny spotřebované silničními vozidly či motocykly, přičemž dodavatel energie podává zprávu o tomto množství energie příslušnému orgánu daného členského státu, a to podle tohoto vzorce:

Spotřebovaná elektřina = ujetá vzdálenost (v km) × účinnost spotřeby elektrické energie (MJ/km).

d)

Snižování emisí z těžby (UER)

„Snižování emisí z těžby (UER)“ se rozumí snižování výrobních emisí skleníkových plynů (upstream emission reduction), které uvádí dodavatel a které se měří v gCO2eq, a to pokud byly ve zprávě vyčísleny a vykázány v souladu s těmito požadavky:

i)

Způsobilost

Snížení emisí z těžby se uplatní jen u standardních hodnot emisí z těžby pro benzin, motorovou naftu, stlačený zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn.

Snížení emisí z těžby, k němuž dojde v kterékoliv ze zemí, lze započítat jako snížení emisí z těžby u paliv pocházejících z kterékoliv z vstupních surovin dodaných kterýmkoliv z dodavatelů.

Snížení emisí z těžby se započítá jen tehdy, pokud souvisí s projekty zahájenými po 1. lednu 2011.

Není nutné prokazovat, že by ke snížení emisí z těžby při absenci požadavku na podávání zpráv stanoveného v článku 7a směrnice 98/70/ES nedošlo.

ii)

Výpočet

Snížení emisí skleníkových plynů z těžby se stanoví odhadem a osvědčí se v souladu se zásadami a standardy stanovenými v mezinárodních normách, a to zejména v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066.

Snížení emisí z těžby a základní hodnoty emisí se musí sledovat, musí se o nich podávat zprávy a musí se ověřovat v souladu s normou ISO 14064 a vykázané výsledky musí být rovnocenně spolehlivé jako údaje stanovené v nařízeních Komise (EU) č. 600/2012 (6) a (EU) č. 601/2012 (7). Ověření metod odhadu snížení emisí z těžby je třeba provést podle normy ISO 14064-3, přičemž organizace provádějící ověření musí být akreditována v souladu s normou ISO 14065.

e)

„GHGix“ je intenzita skleníkového plynu z paliva „x“ vyjádřená v gCO2eq/MJ. Dodavatelé vypočtou u každého paliva nebo energie intenzitu skleníkového plynu takto:

i)

Intenzita skleníkového plynu z paliv nebiologického původu je dána „váženou jednotkovou intenzitou skleníkového plynu během životního cyklu“ podle typu paliva uvedenou v posledním sloupci tabulky v části 2 bodu 5 této přílohy.

ii)

Elektřina se vypočítá způsobem uvedeným v části 2 bodu 6 této přílohy.

iii)

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv, která splňují kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, se vypočítá v souladu s článkem 7d uvedené směrnice. V případě, že byly údaje o emisích skleníkových plynů během životního cyklu paliv získány v souladu s dohodou nebo režimem, jež byly předmětem rozhodnutí podle čl. 7c odst. 4 směrnice 98/70/ES zohledňujícího čl. 7b odst. 2 uvedené směrnice, použijí se ke stanovení intenzity skleníkových plynů z biopaliv podle čl. 7b odst. 1 uvedené směrnice i tyto údaje. Intenzita skleníkových plynů z biopaliv, která nesplňují kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, je rovna intenzitě skleníkových plynů z příslušného fosilního paliva získaného z konvenční ropy nebo zemního plynu.

iv)

Souběžné společné zpracování paliv nebiologického původu a biopaliv

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv zpracovaných společně s fosilními palivy je dána stavem biopaliva po zpracování.

f)

„AF“ představuje opravný faktor zohledňující účinnost hnacích ústrojí:

Převažující konverzní technologie

Faktor účinnosti

Motor s vnitřním spalováním

1

Elektrické hnací ústrojí napájené bateriemi

0,4

Elektrické hnací ústrojí napájené z vodíkových palivových článků

0,4

Část 2

Podávání zpráv dodavateli o palivech jiných než biopalivech

1.   Snižování emisí skleníkových plynů z těžby u fosilních paliv

Aby bylo možno snížení emisí z těžby pro účely metody podávání zpráv a výpočtu zohlednit, musí dodavatelé podat orgánu, který jednotlivé členské státy určí, zprávu obsahující:

a)

datum zahájení projektu, které musí být pozdější než 1. leden 2011;

b)

roční snížení emisí v gCO2eq;

c)

dobu, po kterou k uvedenému snížení docházelo;

d)

místo projektu, které se nachází nejblíže zdroji emisí z hlediska zeměpisné šířky a délky ve stupních s přesností na čtyři desetinná místa;

e)

základní roční hodnoty emisí před zavedením opatření ke snížení emisí a roční hodnoty emisí po zavedení opatření ke snížení emisí, a to v gCO2eq/MJ z vyrobených vstupních surovin;

f)

jedinečné jednorázové číslo certifikátu označující příslušný režim a uváděné snížení emisí skleníkových plynů;

g)

jedinečné jednorázové číslo označující metodiku výpočtu a příslušný režim;

h)

pokud se projekt týká těžby ropy, historické roční průměry a průměry za rok uvedený ve zprávě, pokud jde o poměr plynu k ropě (gas-to-oil ratio – GOR) ve vytěženém materiálu, tlak v ložisku, hloubku vrtu a množství z něj vytěžené ropy.

2.   Původ

„Původem“ se rozumí obchodní název vstupní suroviny uvedený v části 2 bodě 7 této přílohy, ovšem pouze v případě, že mají dodavatelé k dispozici nezbytné informace, a to

a)

jakožto osoba nebo podnik zabývající se dovozem ropy ze třetích zemí nebo přijímající dodávky ropy z jiného členského státu podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 (8) nebo

b)

na základě ujednání o výměně informací s ostatními dodavateli.

Ve všech ostatních případech se původem rozumí označení toho, zda se jedná o palivo pocházející ze zemí EU nebo ze zemí mimo EU.

Informace o původu paliva, které shromažďují a v příslušné zprávě členským státům poskytují dodavatelé, jsou důvěrné, což ovšem Komisi nebrání zveřejňovat obecné informace nebo informace v souhrnné podobě, které neobsahují podrobnosti o jednotlivých podnicích.

U biopaliv se původem rozumí způsob výroby biopaliva uvedený v příloze IV směrnice 98/70/ES.

V případě použití více druhů vstupních surovin uvedou dodavatelé množství konečného produktu vyrobené v příslušném zpracovatelském zařízení v předmětném roce, za který se podává zpráva, u každé z těchto vstupních surovin, a to v tunách.

3.   Místo nákupu

„Místem nákupu“ se rozumí země a název zpracovatelského zařízení, v němž prošlo palivo nebo energie poslední podstatnou proměnou, přičemž tento údaj se používá k určení původu paliva či energie v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 (9).

4.   Malé a střední podniky

V případě dodavatelů z řad malých a středních podniků se „původ“ a „místo nákupu“ uvádí odchylně, a to jako palivo pocházející ze zemí EU, nebo případně ze zemí mimo EU bez ohledu na to, zda dovážejí ropu nebo dodávají minerální oleje a oleje ze živičných materiálů.

5.   Průměrné standardní hodnoty intenzity skleníkových plynů během životního cyklu u paliv jiných než jsou biopaliva a elektřiny

Zdroj surovin a zpracování

Palivo uvedené na trh

Intenzita skleníkového plynu během životního cyklu (gCO2eq/MJ)

Vážená intenzita skleníkového plynu během životního cyklu (gCO2eq/MJ)

Konvenční ropa

Benzin

93,2

93,3

Zkapalněný zemní plyn

94,3

Zkapalněné uhlí

172

Přírodní živice

107

Ropná břidlice

131,3

Konvenční ropa

Motorová nafta nebo plynový olej

95

95,1

Zkapalněný zemní plyn

94,3

Zkapalněné uhlí

172

Přírodní živice

108,5

Ropná břidlice

133,7

Jakýkoliv fosilní zdroj

Zkapalněný ropný plyn v zážehovém motoru

73,6

73,6

Zemní plyn, směs EU

Stlačený zemní plyn v zážehovém motoru

69,3

69,3

Zemní plyn, směs EU

Zkapalněný plyn v zážehovém motoru

74,5

74,5

Sabatierova reakce vodíku získaného elektrolýzou za použití nebiologické obnovitelné energie

Stlačený syntetický methan v zážehovém motoru

3,3

3,3

Zemní plyn za použití parního reformování

Stlačený vodík v palivovém článku

104,3

104,3

Elektrolýza, při níž jsou zdrojem energie výlučně nebiologické obnovitelné zdroje

Stlačený vodík v palivovém článku

9,1

9,1

Uhlí

Stlačený vodík v palivovém článku

234,4

234,4

Uhlí se zachycováním a ukládáním uhlíku z emisí z procesů

Stlačený vodík v palivovém článku

52,7

52,7

Odpadní plasty z fosilních vstupních surovin

Benzin, motorová nafta nebo plynový olej

86

86

6.   Elektřina

Pro účely zpráv, které podávají dodavatelé energie o elektřině spotřebované elektrickými vozidly a motocykly, by měly členské státy vypočítat celostátní průměrné standardní hodnoty během životního cyklu, a to v souladu s příslušnými mezinárodními normami.

Případně mohou členské státy u elektřiny místo toho povolit svým dodavatelům, aby určili hodnoty jednotkové intenzity skleníkových plynů (gCO2eq/MJ), a to podle údajů vykazovaných členskými státy na základě:

a)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (10) nebo

b)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (11) nebo

c)

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 (12).

7.   Obchodní název vstupní suroviny

Země

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API

Síra (% hmot.)

Abú Dhabí

Al Bunduq

38,5

1,1

Abú Dhabí

Mubarraz

38,1

0,9

Abú Dhabí

Murban

40,5

0,8

Abú Dhabí

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abú Dhabí

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abú Dhabí

Arzanah

44

0

Abú Dhabí

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abú Dhabí

Murban Bottoms

21,4

Údaj není k dispozici

Abú Dhabí

Top Murban

21

Údaj není k dispozici

Abú Dhabí

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžírsko

Arzew

44,3

0,1

Alžírsko

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžírsko

Zarzaitine

43

0,1

Alžírsko

Algerian

44

0,1

Alžírsko

Skikda

44,3

0,1

Alžírsko

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžírsko

Hassi Ramal

60

0,1

Alžírsko

Algerian Condensate

64,5

Údaj není k dispozici

Alžírsko

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžírsko

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžírsko

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Alžírsko

Top Algerian

24,6

Údaj není k dispozici

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

Údaj není k dispozici

Angola

Cavala-1

42,3

Údaj není k dispozici

Angola

Sulele (South-1)

38,7

Údaj není k dispozici

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

Údaj není k dispozici

Angola

Malongo (South)

25

Údaj není k dispozici

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

Údaj není k dispozici

Angola

Kuito

20

Údaj není k dispozici

Angola

Hungo

28,8

Údaj není k dispozici

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

Údaj není k dispozici

Argentina

Santa Cruz

26,9

Údaj není k dispozici

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Arménie

Armenian Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Austrálie

Jabiru

42,3

0,03

Austrálie

Kooroopa (Jurassic)

42

Údaj není k dispozici

Austrálie

Talgeberry (Jurassic)

43

Údaj není k dispozici

Austrálie

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

Údaj není k dispozici

Austrálie

Woodside Condensate

51,8

Údaj není k dispozici

Austrálie

Saladin-3 (Top Barrow)

49

Údaj není k dispozici

Austrálie

Harriet

38

Údaj není k dispozici

Austrálie

Skua-3 (Challis Field)

43

Údaj není k dispozici

Austrálie

Barrow Island

36,8

0,1

Austrálie

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Austrálie

Jackson Blend

41,9

0

Austrálie

Cooper Basin

45,2

0,02

Austrálie

Griffin

55

0,03

Austrálie

Buffalo Crude

53

Údaj není k dispozici

Austrálie

Cossack

48,2

0,04

Austrálie

Elang

56,2

Údaj není k dispozici

Austrálie

Enfield

21,7

0,13

Austrálie

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Ázerbajdžán

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrain

Bahrain Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Bělorusko

Belarus Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Belize

Belize Light Crude

40

Údaj není k dispozici

Belize

Belize Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Bolívie

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazílie

Garoupa

30,5

0,1

Brazílie

Sergipano

25,1

0,4

Brazílie

Campos Basin

20

Údaj není k dispozici

Brazílie

Urucu (Upper Amazon)

42

Údaj není k dispozici

Brazílie

Marlim

20

Údaj není k dispozici

Brazílie

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazílie

Roncador

28,3

0,58

Brazílie

Roncador Heavy

18

Údaj není k dispozici

Brazílie

Albacora East

19,8

0,52

Brunej

Seria Light

36,2

0,1

Brunej

Champion

24,4

0,1

Brunej

Champion Condensate

65

0,1

Brunej

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunej

Brunei Condensate

65

Údaj není k dispozici

Brunej

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

Údaj není k dispozici

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

Údaj není k dispozici

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Kanada

Peace River Light

41

Údaj není k dispozici

Kanada

Peace River Medium

33

Údaj není k dispozici

Kanada

Peace River Heavy

23

Údaj není k dispozici

Kanada

Manyberries

36,5

Údaj není k dispozici

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

Údaj není k dispozici

Kanada

Pembina

33

Údaj není k dispozici

Kanada

Bells Hill Lake

32

Údaj není k dispozici

Kanada

Fosterton Condensate

63

Údaj není k dispozici

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

Údaj není k dispozici

Kanada

Redwater

35

Údaj není k dispozici

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright- Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

Údaj není k dispozici

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

Údaj není k dispozici

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

Údaj není k dispozici

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

Údaj není k dispozici

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

Údaj není k dispozici

Kanada

Canadian Common Condensate

55

Údaj není k dispozici

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

Údaj není k dispozici

Kanada

Panuke Condensate

56

Údaj není k dispozici

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

Údaj není k dispozici

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

Údaj není k dispozici

Kanada

Boundary

39

Údaj není k dispozici

Kanada

Albian Heavy

21

Údaj není k dispozici

Kanada

Koch Alberta

34

Údaj není k dispozici

Kanada

Terra Nova

32,3

Údaj není k dispozici

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

Údaj není k dispozici

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

Údaj není k dispozici

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

Údaj není k dispozici

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

Údaj není k dispozici

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

Údaj není k dispozici

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

Údaj není k dispozici

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Čad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Chile

Chile Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Čína

Taching (Daqing)

33

0,1

Čína

Shengli

24,2

1

Čína

Beibu

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Čína

Chengbei

17

Údaj není k dispozici

Čína

Lufeng

34,4

Údaj není k dispozici

Čína

Xijiang

28

Údaj není k dispozici

Čína

Wei Zhou

39,9

Údaj není k dispozici

Čína

Liu Hua

21

Údaj není k dispozici

Čína

Boz Hong

17

0,282

Čína

Peng Lai

21,8

0,29

Čína

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbie

Onto

35,3

0,5

Kolumbie

Putamayo

35

0,5

Kolumbie

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbie

Orito

34,9

0,5

Kolumbie

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbie

Lasmo

30

Údaj není k dispozici

Kolumbie

Cano Duya-1

28

Údaj není k dispozici

Kolumbie

Corocora-1

31,6

Údaj není k dispozici

Kolumbie

Suria Sur-1

32

Údaj není k dispozici

Kolumbie

Tunane-1

29

Údaj není k dispozici

Kolumbie

Casanare

23

Údaj není k dispozici

Kolumbie

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbie

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbie

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbie

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbie

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

Údaj není k dispozici

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Pobřeží slonoviny

Espoir

31,4

0,3

Pobřeží slonoviny

Lion Cote

41,1

0,101

Dánsko

Dan

30,4

0,3

Dánsko

Gorm

33,9

0,2

Dánsko

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubaj

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubaj

Margham Light

50,3

0

Ekvádor

Oriente

29,2

1

Ekvádor

Quito

29,5

0,7

Ekvádor

Santa Elena

35

0,1

Ekvádor

Limoncoha-1

28

Údaj není k dispozici

Ekvádor

Frontera-1

30,7

Údaj není k dispozici

Ekvádor

Bogi-1

21,2

Údaj není k dispozici

Ekvádor

Napo

19

2

Ekvádor

Napo Light

19,3

Údaj není k dispozici

Egypt

Belayim

27,5

2,2

Egypt

El Morgan

29,4

1,7

Egypt

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egypt

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egypt

Geysum

19,5

Údaj není k dispozici

Egypt

East Gharib (J-1)

37,9

Údaj není k dispozici

Egypt

Mango-1

35,1

Údaj není k dispozici

Egypt

Rhas Budran

25

Údaj není k dispozici

Egypt

Zeit Bay

34,1

0,1

Egypt

East Zeit Mix

39

0,87

Rovníková Guinea

Zafiro

30,3

Údaj není k dispozici

Rovníková Guinea

Alba Condensate

55

Údaj není k dispozici

Rovníková Guinea

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

Údaj není k dispozici

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

Údaj není k dispozici

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

Údaj není k dispozici

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Gruzie

Georgian Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

Údaj není k dispozici

Guatemala

Rubelsanto

27

Údaj není k dispozici

Indie

Bombay High

39,4

0,2

Indonésie

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonésie

Ardjuna

35,2

0,1

Indonésie

Attaka

42,3

0,1

Indonésie

Suri

18,4

0,2

Indonésie

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonésie

Sepinggan

37,9

0,9

Indonésie

Walio

34,1

0,7

Indonésie

Arimbi

31,8

0,2

Indonésie

Poleng

43,2

0,2

Indonésie

Handil

32,8

0,1

Indonésie

Jatibarang

29

0,1

Indonésie

Cinta

33,4

0,1

Indonésie

Bekapai

40

0,1

Indonésie

Katapa

52

0,1

Indonésie

Salawati

38

0,5

Indonésie

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonésie

Sembakung

37,5

0,1

Indonésie

Badak

41,3

0,1

Indonésie

Arun Condensate

54,5

Údaj není k dispozici

Indonésie

Udang

38

0,1

Indonésie

Klamono

18,7

1

Indonésie

Bunya

31,7

0,1

Indonésie

Pamusian

18,1

0,2

Indonésie

Kerindigan

21,6

0,3

Indonésie

Melahin

24,7

0,3

Indonésie

Bunyu

31,7

0,1

Indonésie

Camar

36,3

Údaj není k dispozici

Indonésie

Cinta Heavy

27

Údaj není k dispozici

Indonésie

Lalang

40,4

Údaj není k dispozici

Indonésie

Kakap

46,6

Údaj není k dispozici

Indonésie

Sisi-1

40

Údaj není k dispozici

Indonésie

Giti-1

33,6

Údaj není k dispozici

Indonésie

Ayu-1

34,3

Údaj není k dispozici

Indonésie

Bima

22,5

Údaj není k dispozici

Indonésie

Padang Isle

34,7

Údaj není k dispozici

Indonésie

Intan

32,8

Údaj není k dispozici

Indonésie

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonésie

Widuri

32

0,1

Indonésie

Belida

45,9

0

Indonésie

Senipah

51,9

0,03

Írán

Iranian Light

33,8

1,4

Írán

Iranian Heavy

31

1,7

Írán

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Írán

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Írán

Rostam

35,9

1,55

Írán

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Írán

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Írán

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Írán

Sirri

30,9

2,3

Írán

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Írán

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Írán

Iranian Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Irák

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irák

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irák

Mishrif (Pers. Gulf)

28

Údaj není k dispozici

Irák

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irák

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irák

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irák

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irák

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irák

Ras el Behar

33

Údaj není k dispozici

Irák

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irák

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irák

Mishrif (Red Sea)

28

Údaj není k dispozici

Irák

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irák

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irák

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irák

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irák

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irák

Ratawi

23,5

4,1

Irák

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irák

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irák

Mishrif (Turkey)

28

Údaj není k dispozici

Irák

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irák

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irák

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irák

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irák

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irák

FAO Blend

27,7

3,6

Kazachstán

Kumkol

42,5

0,07

Kazachstán

CPC Blend

44,2

0,54

Kuvajt

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuvajt

Magwa (Lower Jurassic)

38

Údaj není k dispozici

Kuvajt

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libye

Bu Attifel

43,6

0

Libye

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libye

Brega

40,4

0,2

Libye

Sirtica

43,3

0,43

Libye

Zueitina

41,3

0,3

Libye

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libye

El Hofra

42,3

0,3

Libye

Dahra

41

0,4

Libye

Sarir

38,3

0,2

Libye

Zueitina Condensate

65

0,1

Libye

El Sharara

42,1

0,07

Malajsie

Miri Light

36,3

0,1

Malajsie

Tembungo

37,5

Údaj není k dispozici

Malajsie

Labuan Blend

33,2

0,1

Malajsie

Tapis

44,3

0,1

Malajsie

Tembungo

37,4

0

Malajsie

Bintulu

26,5

0,1

Malajsie

Bekok

49

Údaj není k dispozici

Malajsie

Pulai

42,6

Údaj není k dispozici

Malajsie

Dulang

39

0,037

Mauritánie

Chinguetti

28,2

0,51

Mexiko

Isthmus

32,8

1,5

Mexiko

Maya

22

3,3

Mexiko

Olmeca

39

Údaj není k dispozici

Mexiko

Altamira

16

Údaj není k dispozici

Mexiko

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nizozemsko

Alba

19,59

Údaj není k dispozici

Neutrální území

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutrální území

Hout

32,8

1,9

Neutrální území

Khafji

28,5

2,9

Neutrální území

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutrální území

Ratawi

23,5

4,1

Neutrální území

Neutral Zone Mix

23,1

Údaj není k dispozici

Neutrální území

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigérie

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigérie

Escravos

36,2

0,1

Nigérie

Brass River

40,9

0,1

Nigérie

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigérie

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigérie

Pennington

36,6

0,1

Nigérie

Bomu

33

0,2

Nigérie

Bonny Light

36,7

0,1

Nigérie

Brass Blend

40,9

0,1

Nigérie

Gilli Gilli

47,3

Údaj není k dispozici

Nigérie

Adanga

35,1

Údaj není k dispozici

Nigérie

Iyak-3

36

Údaj není k dispozici

Nigérie

Antan

35,2

Údaj není k dispozici

Nigérie

OSO

47

0,06

Nigérie

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigérie

Yoho

39,6

Údaj není k dispozici

Nigérie

Okwori

36,9

Údaj není k dispozici

Nigérie

Bonga

28,1

Údaj není k dispozici

Nigérie

ERHA

31,7

0,21

Nigérie

Amenam Blend

39

0,09

Nigérie

Akpo

45,17

0,06

Nigérie

EA

38

Údaj není k dispozici

Nigérie

Agbami

47,2

0,044

Norsko

Ekofisk

43,4

0,2

Norsko

Tor

42

0,1

Norsko

Statfjord

38,4

0,3

Norsko

Heidrun

29

Údaj není k dispozici

Norsko

Norwegian Forties

37,1

Údaj není k dispozici

Norsko

Gullfaks

28,6

0,4

Norsko

Oseberg

32,5

0,2

Norsko

Norne

33,1

0,19

Norsko

Troll

28,3

0,31

Norsko

Draugen

39,6

Údaj není k dispozici

Norsko

Sleipner Condensate

62

0,02

Omán

Oman Export

36,3

0,8

Papua Nová Guinea

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

Údaj není k dispozici

Peru

Bayovar

22,6

Údaj není k dispozici

Peru

Low Cold Test

34,3

Údaj není k dispozici

Peru

Carmen Central-5

20,7

Údaj není k dispozici

Peru

Shiviyacu-23

20,8

Údaj není k dispozici

Peru

Mayna

25,7

Údaj není k dispozici

Filipíny

Nido

26,5

Údaj není k dispozici

Filipíny

Philippines Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

Údaj není k dispozici

Rás al-Chajma

Rak Condensate

54,1

Údaj není k dispozici

Rás al-Chajma

Ras Al Khaimah Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Rusko

Urals

31

2

Rusko

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusko

M100

17,6

2,02

Rusko

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusko

Siberian Light

37,8

0,4

Rusko

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusko

E4 Heavy

18

2,35

Rusko

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusko

Sokol

39,7

0,18

Saúdská Arábie

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saúdská Arábie

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saúdská Arábie

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saúdská Arábie

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saúdská Arábie

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saúdská Arábie

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saúdská Arábie

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saúdská Arábie

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saúdská Arábie

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Šardžá

Mubarek Sharjah

37

0,6

Šardžá

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapur

Rantau

50,5

0,1

Španělsko

Amposta Marina North

37

Údaj není k dispozici

Španělsko

Casablanca

34

Údaj není k dispozici

Španělsko

El Dorado

26,6

Údaj není k dispozici

Sýrie

Syrian Straight

15

Údaj není k dispozici

Sýrie

Thayyem

35

Údaj není k dispozici

Sýrie

Omar Blend

38

Údaj není k dispozici

Sýrie

Omar

36,5

0,1

Sýrie

Syrian Light

36

0,6

Sýrie

Souedie

24,9

3,8

Thajsko

Erawan Condensate

54,1

Údaj není k dispozici

Thajsko

Sirikit

41

Údaj není k dispozici

Thajsko

Nang Nuan

30

Údaj není k dispozici

Thajsko

Bualuang

27

Údaj není k dispozici

Thajsko

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad a Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad a Tobago

Trintopec

24,8

Údaj není k dispozici

Trinidad a Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad a Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisko

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisko

Ashtart

29

1

Tunisko

El Borma

43,3

0,1

Tunisko

Ezzaouia-2

41,5

Údaj není k dispozici

Turecko

Turkish Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Ukrajina

Ukraine Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Spojené království

Auk

37,2

0,5

Spojené království

Beatrice

38,7

0,05

Spojené království

Brae

33,6

0,7

Spojené království

Buchan

33,7

0,8

Spojené království

Claymore

30,5

1,6

Spojené království

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Spojené království

Tartan

41,7

0,6

Spojené království

Tern

35

0,7

Spojené království

Magnus

39,3

0,3

Spojené království

Dunlin

34,9

0,4

Spojené království

Fulmar

40

0,3

Spojené království

Hutton

30,5

0,7

Spojené království

N.W. Hutton

36,2

0,3

Spojené království

Maureen

35,5

0,6

Spojené království

Murchison

38,8

0,3

Spojené království

Ninian Blend

35,6

0,4

Spojené království

Montrose

40,1

0,2

Spojené království

Beryl

36,5

0,4

Spojené království

Piper

35,6

0,9

Spojené království

Forties

36,6

0,3

Spojené království

Brent Blend

38

0,4

Spojené království

Flotta

35,7

1,1

Spojené království

Thistle

37

0,3

Spojené království

S.V. (Ninian)

38

0,3

Spojené království

Argyle

38,6

0,2

Spojené království

Heather

33,8

0,7

Spojené království

South Birch

38,6

Údaj není k dispozici

Spojené království

Wytch Farm

41,5

Údaj není k dispozici

Spojené království

Cormorant. North

34,9

0,7

Spojené království

Cormorant. South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Spojené království

Alba

19,2

Údaj není k dispozici

Spojené království

Foinhaven

26,3

0,38

Spojené království

Schiehallion

25,8

Údaj není k dispozici

Spojené království

Captain

19,1

0,7

Spojené království

Harding

20,7

0,59

USA, Aljaška

ANS

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Colorado

Niobrara

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Nové Mexiko

Four Corners

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Severní Dakota

Bakken

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Severní Dakota

North Dakota Sweet

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Texas

WTI

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Texas

Eagle Ford

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, Utah

Covenant

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Beta

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Carpinteria

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Dos Cuadras

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Hondo

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Hueneme

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Pescado

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Point Arguello

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Point Pedernales

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Sacate

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Santa Clara

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

USA, federální vnější kontinentální šelf

Sockeye

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Uzbekistán

Uzbekistan Miscellaneous

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

Údaj není k dispozici

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

Údaj není k dispozici

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

Údaj není k dispozici

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

Údaj není k dispozici

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

Údaj není k dispozici

Venezuela

BCF-Medium

22

Údaj není k dispozici

Venezuela

Caripito Blend

17,8

Údaj není k dispozici

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

Údaj není k dispozici

Venezuela

Morichal

10,6

Údaj není k dispozici

Venezuela

Pedenales

20,1

Údaj není k dispozici

Venezuela

Quiriquire

16,3

Údaj není k dispozici

Venezuela

Tucupita

17

Údaj není k dispozici

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

Údaj není k dispozici

Venezuela

Curazao Blend

18

Údaj není k dispozici

Venezuela

Santa Barbara

36,5

Údaj není k dispozici

Venezuela

Cerro Negro

15

Údaj není k dispozici

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

Údaj není k dispozici

Venezuela

Zuata 20

25

Údaj není k dispozici

Venezuela

Zuata 30

35

Údaj není k dispozici

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

Údaj není k dispozici

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

Údaj není k dispozici

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

Údaj není k dispozici

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30-31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Kterákoliv země

Ropná břidlice

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Kterákoliv země

Ropa z břidlic

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Kterákoliv země

Zemní plyn: vedený potrubím ze zdroje

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Kterákoliv země

Zemní plyn: zkapalněný zemní plyn

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Kterákoliv země

Plyn z břidlic: vedený potrubím ze zdroje

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici

Kterákoliv země

Uhlí

Údaj není k dispozici

Údaj není k dispozici


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(2)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).

(3)  Konsorcium JEC sdružuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), EUCAR (Evropskou radu pro výzkum a vývoj motorových vozidel) a CONCAWE (Evropské sdružení společností zpracovávajících ropu pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost při rafinaci a distribuci).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 30).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství (Úř. věst. L 310, 22.12.1995, s. 5).

(9)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

(12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými pokyny k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 26).


PŘÍLOHA II

VÝPOČET ZÁKLADNÍ NORMY PRO PALIVA U FOSILNÍCH PALIV

Metoda výpočtu

a)

Základní norma pro paliva se vypočítá na základě průměrné spotřeby fosilních paliv v případě benzinu, motorové nafty, plynového oleje, zkapalněný ropného plynu a stlačeného zemního plynu v Unii takto:

Formula

kde:

 

„x“ představuje různá paliva a energie spadající do působnosti této směrnice definované v tabulce níže;

 

GHGix je jednotková intenzita skleníkových plynů z roční dodávky paliva „x“ nebo energie spadajícího do působnosti této směrnice prodané na trhu vyjádřená v gCO2eq/MJ. Použijí se hodnoty pro fosilní paliva uvedené v části 2 bodě 5 přílohy I.

 

„MJx“ představuje celkovou dodanou energii respektive energii získanou z uvedeného objemu paliva „x“ vyjádřenou v megajoulech.

b)

Údaje o spotřebě

Údaje o spotřebě použité k výpočtu příslušné hodnoty jsou tyto:

Palivo

Spotřeba energie (MJ)

Zdroj

Nafta

7 894 969 × 106

Zprávy členských států UNFCCC za rok 2010

Plynové oleje určené pro nesilniční pojízdné stroje

240 763 × 106

Benzin

3 844 356 × 106

Zkapalněný ropný plyn

217 563 × 106

Stlačený zemní plyn

51 037 × 106

Intenzita skleníkových plynů

Základní norma pro paliva pro rok 2010 se stanovuje na 94,1 gCO2eq/MJ.


PŘÍLOHA III

PODÁVÁNÍ ZPRÁV ČLENSKÝMI STÁTY KOMISI

1.

Do 31. prosince každého roku podávají členské státy zprávu s údaji uvedenými v bodě 3. Vykazují se údaje za všechno palivo a energii, jež byly uvedeny na trh každého členského státu. Pokud je do fosilních paliv přimícháno více biopaliv, je třeba uvést údaje o každém z nich.

2.

Údaje uvedené v bodě 3 se vykazují zvlášť za palivo či energii, jež dodavatelé (včetně spoludodavatelů působících v daném členském státě) uvedou na trh členského státu.

3.

V souladu s bodem 2 a přílohou I vykazují členské státy Komisi u každého paliva a energie tyto údaje:

a)

typ paliva nebo energie;

b)

objem nebo množství elektřiny;

c)

intenzita skleníkových plynů;

d)

snížení výrobních emisí;

e)

původ;

f)

místo nákupu.


PŘÍLOHA IV

ŠABLONA K PODÁVÁNÍ INFORMACÍ PRO ÚČELY UCELENOSTI VYKÁZANÝCH ÚDAJŮ

Palivo – jednotliví dodavatelé

Záznam

Společné podávání zpráv (ANO/ NE)

Země

Dodavatel1

Typ paliva7

Kód KN paliva7

Množství2

Průměrná intenzita skleníkových plynů

Snížení výrobních emisí5

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v litrech

v energii

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód KN

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód KN2

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN2

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/ NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Palivo – spoludodavatelé

Záznam

Společné podávání zpráv (ANO/ NE)

Země

Dodavatel1

Typ paliva7

Kód KN paliva7

Množství2

Průměrná intenzita skleníkových plynů

Snížení výrobních emisí5

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v litrech

v energii

I

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

Kód KN

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 

 

Kód KN2

Intenzita skleníkových plynů4

Vstupní surovina

Kód KN2

Intenzita skleníko-vých plynů4

Udržitelnost (ANO/NE)

 

Složka F.1 (složka fosilního paliva)

Složka B.1 (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

Složka F.n (složka fosilního paliva)

Složka B.m (složka biopaliva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektřina

Společné podávaní zpráv (ANO/NE)

Země

Dodavatel1

Typ energie7

Množství6

Intenzita skleníkových plynů

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v energii

NE

 

 

 

 

 

 


Informace spoludodavatele

 

Země

Dodavatel1

Typ energie7

Množství6

Intenzita skleníkových plynů

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

v energii

ANO

 

 

 

 

 

 

ANO

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

 


Původ – jednotliví dodavatelé8

Záznam 1

Složka F.1

Záznam 1

Složka F.n

Záznam k

Složka F.1

Záznam k

Složka F.n

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Záznam 1

Složka B.1

Záznam 1

Složka B.m

Záznam k

Složka B.1

Záznam k

Složka B.m

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Původ – spoludodavatelé8

Záznam 1

Složka F.1

Záznam 1

Složka F.n

Záznam X

Složka F.1

Záznam X

Složka F.n

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

Obchodní název vstupní suroviny

Hustota API3

Tuny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Záznam 1

Složka B.1

Záznam 1

Složka B.m

Záznam X

Složka B.1

Záznam X

Složka B.m

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

Biologická složka

Hustota API3

Tuny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Místo nákupu9

Záznam

Složka

Název rafinerie/zpracova-telského zařízení

Země

Název rafinerie/zpracova-telského zařízení

Země

Název rafinerie/zpracova-telského zařízení

Země

Název rafinerie/zpracova-telského zařízení

Země

Název rafinerie/zpracova-telského zařízení

Země

Název rafinerie/zpracova-telského zařízení

Země

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Celková vykázaná energie a dosažené snížení v členském státě

Objem (v energii)10

Intenzita skleníkových plynů

Snížení vzhledem k průměru za rok 2010

 

 

 

Poznámky k formuláři

Dodavatelé používají k podávání zpráv tutéž šablonu jako členské státy.

Šedě podložené kolonky není třeba vyplňovat.

1.

Identifikace dodavatele je vymezena v části 1 bodě 3 písm. a) přílohy I.

2.

Množství paliva je vymezeno v části 1 bodě 3 písm. c) přílohy I.

3.

Hustota API se určí na základě testovací metody ASTM D287.

4.

Intenzita skleníkových plynů je vymezena v části 1 bodě 3 písm. e) přílohy I.

5.

Snížení emisí z těžby je vymezeno v části 1 bodě 3 písm. d) přílohy I.; náležitosti zprávy v tomto ohledu jsou uvedeny v části 2 bodě 1 přílohy I.

6.

Množství elektřiny je vymezeno v části 2 bodě 6 přílohy I.

7.

Typy paliva a příslušné kódy KN jsou uvedeny v části 1 bodě 3 písm. b) přílohy I.

8.

Původ je vymezen v části 2 bodě 2 a části 2 bodě 4 přílohy I.

9.

Místo nákupu je vymezeno v části 2 bodě 3 a v části 2 bodě 4 přílohy I.

10.

Celkové množství spotřebované energie (paliva nebo elektřiny).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU