(SZBP) 2015/1763Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1763 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

Publikováno: Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 37-41 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 1. října 2015 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. října 2015 Nabývá účinnosti: 2. října 2015
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. října 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1763

ze dne 1. října 2015

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. března 2015 Evropská unie znovu potvrdila své stanovisko, jež zaujímá od počátku krize v Burundi, že pouze dialog vedoucí ke konsensu při respektování Arušské dohody o míru a usmíření z roku 2000 a burundské ústavy umožní dosáhnout trvalého politického řešení v zájmu bezpečnosti a demokracie pro všechny obyvatele Burundi.

(2)

Dne 18. května 2015 Rada odsoudila pokus o státní převrat v Burundi i veškeré násilné činy a pokusy o svržení ústavního řádu, ať byl jejich viníkem kdokoli, a vyjádřila v souvislosti se situací v Burundi hluboké znepokojení. Rada také vyjádřila odhodlání přijmout veškerá nezbytná opatření vůči burundským aktérům, jejichž činnost vede k pokračujícímu násilí a narušuje snahy o hledání politického řešení.

(3)

Dne 22. června 2015 Rada vyjádřila hluboké znepokojení nad počtem obětí i případů závažného porušování lidských práv, o nichž se objevují zprávy od počátku krize, zejména pokud jde o přečiny přičítané bezpečnostním silám a členům hnutí Imbonerakure. Rada rovněž znovu potvrdila, že je odhodlána v případě potřeby přijmout cílená omezující opatření vůči osobám, jejichž jednání podle všeho vedlo nebo by mohlo vést k násilí a represím a závažnému porušování lidských práv nebo by mohlo mařit nalezení politického řešení v rámci navrženém Africkou unií a Východoafrickým společenstvím.

(4)

Dne 23. července 2015 Evropská unie vyjádřila politování nad skutečností, že burundská vláda neprovedla v plném rozsahu příslušná rozhodnutí Africké unie a Východoafrického společenství, která by byla připravila cestu k věrohodným a inkluzivním volbám.

(5)

Rada zůstává situací v Burundi vážně znepokojena. Za současných podmínek a v souladu se závěry Rady z června 2015 by měla být zavedena cestovní omezení a zmrazení majetku vůči osobám, subjektům a orgánům, které narušují demokracii nebo brání snahám o hledání politického řešení v Burundi, a to i prostřednictvím násilných činů, represí nebo podněcování k násilí, vůči osobám, subjektům a orgánům zapojeným do plánování, řízení nebo páchání činů porušujících mezinárodní lidská práva nebo mezinárodní humanitární právo anebo představujících závažná porušení lidských práv v Burundi, jakož i vůči osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným.

(6)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby:

a)

fyzickým osobám, které narušují demokracii nebo brání snahám o hledání politického řešení v Burundi, a to i prostřednictvím násilných činů, represí nebo podněcování k násilí;

b)

fyzickým osobám zapojeným do plánování, řízení nebo páchání činů porušujících mezinárodní lidská práva nebo mezinárodní humanitární právo anebo představujících závažná porušení lidských práv v Burundi a

c)

fyzickým osobám spojeným s osobami uvedenými v písmenech a) a b)

uvedeným v příloze zabránily ve vstupu na svá území nebo jejich průjezdu přes ně.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo pod její záštitou;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo

d)

na základě smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.   Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.

6.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 1, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými a nevyhnutelnými humanitárními zájmy nebo ve výjimečných případech účastí na mezivládních zasedáních a na zasedáních podporovaných nebo hoštěných Evropskou unií nebo organizovaných v členském státě vykonávajícím předsednictví v rámci OBSE, na nichž je veden politický dialog, který přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Burundi.

7.   Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 6, tuto skutečnost oznámí písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

8.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 3, 4, 6 nebo 7 osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení přísně omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, jichž se přímo týká.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje

a)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům, které narušují demokracii nebo brání snahám o hledání politického řešení v Burundi, a to i prostřednictvím násilných činů, represí nebo podněcování k násilí;

b)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zapojeným do plánování, řízení nebo páchání činů porušujících mezinárodní lidská práva nebo mezinárodní humanitární právo anebo představujících závažná porušení lidských práv v Burundi a

c)

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům spojeným s osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmenech a) a b)

uvedeným v příloze nebo finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou těmito osobami, subjekty či orgány vlastněny, drženy či kontrolovány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze ani v jejich prospěch.

3.   Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud zjistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze a na rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán oznámí nejméně dva týdny před udělením povolení příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

4.   Odchylně od článku 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v odstavci 1 na seznam obsažený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem nebo po něm;

b)

tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle tohoto odstavce.

5.   Odstavec 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam obsažený provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazením, jestliže dotčený členský stát shledá, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uvedené v odstavci 1.

6.   Odstavec 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2, nebo

c)

platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo které jsou v dotčeném členském státě vykonatelné,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1.

Článek 3

1.   Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku rozhoduje o sestavení nebo změně seznamu uvedeného v příloze.

2.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 4

1.   V příloze jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 na seznam.

2.   V příloze jsou dále uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu. Tyto informace mohou v případě fyzických osob zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty či orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 5

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 3. října 2016.

Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Má-li Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.

V Lucemburku dne 1. října 2015.

Za Radu

předseda

E. SCHNEIDER


PŘÍLOHA

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článků 1 a 2

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody určení

1.

Godefroid BIZIMANA

Datum narození: 23.4.1968

Místo narození: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundská státní příslušnost. Číslo pasu: DP0001520

Náměstek generálního ředitele národní policie, odpovědný za oslabování demokracie, neboť přijímal operativní rozhodnutí, jež vedla k nepřiměřenému použití síly a násilnému potlačování pokojných demonstrací, které začaly 26. dubna 2015 poté, co byla oznámena prezidentská kandidatura dosavadního prezidenta Nkurunzizy.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA, také znám jako NDAKUGARIKA

Datum narození: 1.8.1970

Burundská státní příslušnost. Číslo pasu: DP0000761

Vedoucí kanceláře prezidenta (Présidence) pověřený záležitostmi týkajícími se národní policie. Bránil snahám o hledání politického řešení v Burundi tím, že byl odpovědný za vydávání pokynů, které vedly k nepřiměřenému použití síly, násilným činům, represím a porušováním mezinárodního práva v oblasti lidských práv namířeným proti účastníkům protestních demonstrací, které začaly 26. dubna 2015 poté, co byla oznámena prezidentská kandidatura dosavadního prezidenta Nkurunzizy, včetně demonstrací, které se konaly ve dnech 26., 27. a 28. dubna v Bujumbuře ve čtvrtích Nyakabiga a Musaga.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA, také znám jako KAZUNGU

Registrační číslo (v rámci národní zpravodajské služby (SNR)): O/00064

Burundská státní příslušnost. Číslo pasu: OP0053090

Důstojník národní zpravodajské služby. Bránil snahám o hledání politického řešení v Burundi tím, že byl odpovědný za podněcování násilí a represí v průběhu demonstrací, které začaly 26. dubna 2015 poté, co byla oznámena prezidentská kandidatura dosavadního prezidenta Nkurunzizy. Napomáhal při výcviku, koordinaci a vyzbrojování polovojenských milicí Imbonerakure, a to i mimo Burundi, které jsou odpovědné za násilí, represe a závažná porušení lidských práv v Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Datum narození: 24.11.1968

Burundská státní příslušnost. Číslo pasu: DP0000885

Bývalý „Chargé de Missions de la Présidence“ a bývalý armádní generál. Bránil snahám o hledání politického řešení v Burundi tím, že se dne 13. května 2015 zapojil do pokusu o státní převrat, jehož cílem bylo svrhnout burundskou vládu. Odpovědný za násilné činy – granátové útoky – spáchané v Burundi i za podněcování k násilí. Generál Léonard Ngendakumana veřejně podporoval použití násilí jakožto prostředek k dosažení politických cílů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU