(EU) 2015/267Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/267 ze dne 17. února 2015 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Japonsko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 738) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 45, 19.2.2015, s. 19-21 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 17. února 2015 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. února 2015 Nabývá účinnosti: 18. února 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/692 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/267

ze dne 17. února 2015,

kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o položku pro Japonsko v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie

(oznámeno pod číslem C(2015) 738)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (2) stanoví veterinární a hygienické předpisy pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev (dále jen „komodity“).

(2)

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je dovoz těchto komodit do Unie povolen pod podmínkou, že byly podrobeny příslušnému ošetření podle části 4 uvedené přílohy. Cílem těchto ošetření je eliminovat některá veterinární rizika spojená s určitými komoditami a s veterinární situací v dané třetí zemi nebo její části. V části 4 je stanoven režim bez zvláštního ošetření „A“ a zvláštní ošetření „B“ až „F“ uvedená v sestupném pořadí podle závažnosti veterinárního rizika spojeného s určitou komoditou.

(3)

Japonsko není uvedeno na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako třetí země, z níž je povolen dovoz daných komodit do Unie. Japonsko nicméně požádalo o doplnění na uvedený seznam pro komodity získané z domácího skotu a prasat, spárkaté zvěře ve farmovém chovu, drůbeže a pernaté zvěře ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci).

(4)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) stanoví požadavky na veterinární osvědčení v případě dovozu čerstvého masa do Unie. V souladu s uvedeným nařízením mohou být zásilky čerstvého masa určeného k lidské spotřebě dováženy do Unie pouze tehdy, pocházejí-li ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených na seznamu v části 1 přílohy II uvedeného nařízení a splňují-li příslušné požadavky stanovené v právních předpisech Unie.

(5)

Japonsko je uvedeno na seznamu v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 pro zásilky čerstvého hovězího masa, a je tudíž uznáno právními předpisy Unie jako země poskytující pro uvedené zásilky dostatečné veterinární záruky. Proto by měl být dovoz zásilek komodit získaných ze skotu, jak je uvedeno v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, z této třetí země do Unie povolen na základě režimu bez zvláštního ošetření „A“ stanoveného v části 4 uvedené přílohy.

(6)

V roce 2014 oznámilo Japonsko Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích na jeho území. Japonsko zavedlo politiku depopulace k tlumení nákazy a k omezení jejího šíření. Kromě toho bylo na jeho území potvrzeno několik případů vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u volně žijících ptáků. Proto by měl být dovoz zásilek komodit získaných z drůbeže, jak je uvedeno v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, z této třetí země do Unie povolen pod podmínkou, že byly podrobeny zvláštnímu ošetření „D“ stanovenému v části 4 uvedené přílohy.

(7)

Japonsko oznamuje organizaci OIE ohniska nákaz u prasat a nákazová situace v této třetí zemi je příznivá, pokud jde o nákazy, k nimž jsou prasata vnímavá a pro něž musí být potvrzeny záruky v souladu s nařízením (EU) č. 206/2010. Proto by měl být dovoz zásilek komodit získaných z prasat, jak je uvedeno v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, z této třetí země do Unie povolen pod podmínkou, že byly podrobeny zvláštnímu ošetření „B“ stanovenému v části 4 uvedené přílohy.

(8)

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES by proto měla být změněna s cílem povolit dovoz komodit získaných z domácího skotu a prasat, spárkaté zvěře ve farmovém chovu, drůbeže a pernaté zvěře ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci) z Japonska do Unie.

(9)

Rozhodnutí 2007/777/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. února 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mezi položky pro Island a Keňu vkládá následující položka:

„JP

Japonsko

A

XXX

B

XXX

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU