32015D0025Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/1195 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2015/25)

Publikováno: Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 133-133 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 2. července 2015 Autor předpisu: Evropská centrální banka
Platnost od: 10. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 10. srpna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1195

ze dne 2. července 2015,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2015/25)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 33 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) byl zaveden program nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (secondary markets public sector asset purchase programme – PSPP). V rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) (2) je třeba upravit prozatímní přerozdělování příjmu ECB z programu PSPP.

(2)

Rozhodnutí (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna

V článku 1 rozhodnutí (EU) 2015/298 (ECB/2014/57) se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

‚příjmem ECB z cenných papírů‘ se rozumí čistý příjem z nákupu cenných papírů i) v rámci SMP v souladu s rozhodnutím ECB/2010/5 (6), ii) v rámci CBPP3 v souladu s rozhodnutím ECB/2014/40, iii) v rámci ABSPP v souladu s rozhodnutím ECB/2014/45 a iv) v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (PSPP) v souladu s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (3).

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. července 2015.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/774 ze dne 4. března 2015 o programu nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích (ECB/2015/10) (Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 20).

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/298 ze dne 15. prosince 2014 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky (ECB/2014/57) (Úř. věst. L 53, 25.2.2015, s. 24).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU