(EU) č. 1395/2014Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35-39 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. října 2014 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/189 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1395/2014

ze dne 20. října 2014,

kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty ve veškerém evropském rybolovu zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Na základě čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 je Komise zmocněna přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci plány výmětů pro období nepřesahující tři roky na základě společných doporučení, jež členské státy vypracovaly s příslušnými poradními sbory.

(3)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři má Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Tyto členské státy předložily Komisi společná doporučení, jež vypracovaly na základě konzultací s poradním sborem pro pelagický rybolov a poradním sborem pro Severní moře a vědeckých podkladů od příslušných vědeckých subjektů. Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, a měla by být tedy zahrnuta do tohoto nařízení v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(4)

Pokud jde o Severní moře, měla by se v souladu s čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 povinnost vykládky vztahovat nejpozději od 1. ledna 2015 na všechna plavidla provádějící drobný pelagický rybolov a komerční rybolov u druhů ulovených v rámci tohoto rybolovu, které podléhají omezením odlovu.

(5)

V souladu se společným doporučením by se plán výmětů měl od 1. ledna 2015 vztahovat na určitý rybolov makrely obecné, sledě obecného, kranase obecného, tresky modravé, stříbrnice atlantské a šprota obecného, jakož i komerční rybolov tresky Esmarkovy, šprota obecného a smačkovitých v Severním moři.

(6)

Součástí společného doporučení je i výjimka z povinnosti vykládky pro úlovky makrely obecné a sledě obecného ulovené pomocí košelkových nevodů za určitých podmínek, a to na základě vědeckých důkazů o vysoké míře přežití v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013. Vědecké důkazy o vysoké míře přežití poskytla Scheveningenská skupina ve společném doporučení, které odkazovalo na řadu vědeckých studií o přežití ryb při proklouznutí ze sítí v rybolovu košelkovými nevody. Podle těchto studií závisí míra přežití na době, po kterou jsou ryby stísněny v síti a jejich hustotě v síti, přičemž oba aspekty jsou v tomto rybolovu obvykle omezené. Výbor VTHVR tyto informace přezkoumal na svém plenárním zasedání 14–02. Výbor dospěl k závěru, že za předpokladu, že výsledky studií o přežití jsou pro míru přežití v rámci komerčního rybolovu reprezentativní, dosahovala by míra přežití u proklouznutých makrel zhruba 70 % a ve srovnání s hustotou, při níž bylo zaznamenáno zvýšení úmrtnosti sledě, by vedla k mnohem nižší hustotě. Zákaz vypouštět makrelu obecnou a sledě obecného do moře dříve, než je síť zcela vytažena na palubu rybářského plavidla, což vede ke ztrátě uhynulých či umírajících ryb, je stanoven v čl. 19b odst. 2 nařízení (EU) č. 950/1998 (2). Platný zákaz není výjimkou uloženou z důvodu přežití nijak dotčen, neboť k vypuštění ryb do moře dojde v takovém okamžiku rybolovné činnosti, kdy by u ryb po jejich vypuštění existovala vysoká míra přežití. Tato výjimka by proto měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(7)

Součástí společného doporučení je i výjimka de minimis z povinnosti vykládky, jejímž účelem je zamezit nepřiměřeným nákladům na zacházení s nežádoucími úlovky, jako jsou například náklady na skladování, pracovní sílu a mražení, a zohlednit obtížné zvyšování selektivity pro pelagický rybolov zaměřený na makrelu obecnou, kranase obecného a sledě obecného v oblastech ICES IV b a c jižně od 54° severní šířky. Tato výjimka byla stanovena na základě vědeckých důkazů, které předložily členské státy, jež se podílely na vypracování společného doporučení, a přezkoumal je Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR). VRHVR dospěl k závěru, že společné doporučení uvádí odůvodněné kvalitativní argumenty, které podporují zavedení výjimky de minimis z důvodu nepřiměřených nákladů na zacházení s nežádoucími úlovky. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že jiné vědecké poznatky neexistují, je vhodné zavést výjimku de minimis v souladu s procentními údaji navrhovanými ve společných prohlášeních a v rozsahu nepřesahujícím ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato výjimka by tedy měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(8)

S cílem zajistit řádnou kontrolu by měly být stanoveny specifické požadavky pro dokumentaci úlovků vyložených v rámci výjimek, na něž se vztahuje toto nařízení.

(9)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovným obdobím plavidel Unie a na jeho plánování, mělo by nařízení vstoupit v platnost ihned po svém zveřejnění.

(10)

Toto nařízení by mělo být použitelné od 1. ledna 2015, aby byl zajištěn soulad s časovým rámcem stanoveným v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013. V souladu s čl. 15 odst. 6 uvedeného nařízení by mělo být použitelné nejvýše tři roky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 v Severním moři od 1. ledna 2015, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení, v rybolovu stanoveném v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Výjimka uložená z důvodu přežití

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na úlovky makrely obecné a sledě obecného ulovené pomocí košelkových nevodů, jestliže jsou splněny všechny následující podmínky:

úlovek je vrácen do moře dříve, než se určitý procentní podíl (stanovený níže v odstavcích 2 a 3) košelkového nevodu uzavře (dále jen „okamžik výlovu“),

zařízení košelkového nevodu je vybaveno viditelnou bójí, jež zřetelně označuje horní mez pro okamžik výlovu,

plavidlo a zařízení košelkového nevodu jsou vybavena elektronickým systémem, jenž u všech rybolovných činností zaznamenává a dokumentuje okamžik, místo a rozsah vytažení košelkového nevodu z moře.

2.   U rybolovu makrely obecné činí okamžik výlovu 80 % uzávěru košelkového nevodu, u sledě obecného pak 90 %.

3.   Tvoří-li obklíčené hejno oba druhy, činí okamžik výlovu nejvýše 80 % uzávěru košelkového nevodu.

4.   Je zakázáno vracet úlovky makrely obecné a sledě obecného zpět do moře po okamžiku výlovu.

5.   Z obklíčeného hejna ryb se před jejich vypuštěním odebere vzorek s cílem odhadnout druhové složení, velikost ryb a množství.

Článek 3

Výjimka de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze v roce 2015 provést výměty až u 3 % a v roce 2016 až u 2 % celkového ročního odlovu makrely obecné, kranase obecného, sledě obecného a tresky bezvousé v pelagickém rybolovu prováděném plavidly o celkové délce až 25 metrů lovícími za použití pelagických vlečných sítí a zaměřujícími se na rybolov makrely obecné, kranase obecného a sledě obecného v oblastech ICES IV b a c jižně od 54° severní šířky.

Článek 4

Dokumentace úlovků vyložených v rámci výjimek

1.   V lodním deníku jsou zaznamenávána množství ryb vrácených zpět do moře v rámci výjimky stanovené v článku 2 a výsledky odběru vzorků podle čl. 2 odst. 5.

2.   V lodním deníku jsou zaznamenávána množství ryb vrácených zpět do moře v rámci výjimky stanovené v článku 3.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2014

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. v pozměněném znění.


PŘÍLOHA

1.

Drobný pelagický rybolov v oblasti ICES IIIa (Skagerrak a Kattegat):

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy

OTM a PTM

Pelagická vlečná síť a pelagická párová vlečná síť

Sleď obecný, makrela obecná, treska modravá, kranas obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

PS

Košelkový nevod

Sleď obecný, makrela obecná, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

OTB a PTB (1)

Vlečná síť s rozpěrnými deskami a párová vlečná síť pro lov při dně

Sleď obecný, makrela obecná, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

GNS a GND (2)

Tenatové sítě ukotvené (souprava) a tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

LLS, LHP a LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) a ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

Makrela obecná

MIS

Různá lovná zařízení, včetně vězenců, vrší a lapadlových sítí

Makrela obecná, sleď obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

2.

Drobný pelagický rybolov v oblasti ICES IV (Severní moře):

Kód

Pelagické lovné zařízení

Cílové druhy, pro něž jsou stanoveny kvóty

OTM a PTM

Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami a pelagická párová vlečná síť

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, stříbrnice atlantská, treska modravá, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

PS

Košelkové nevody

Sleď obecný, makrela obecná, kranas obecný, treska modravá

GNS a GND (3)

Tenatové sítě ukotvené (souprava) a tenatové sítě (unášené)

Makrela obecná, sleď obecný

GTR

Třístěnné tenatové sítě

Makrela obecná

LLS, LHP a LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry, ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané) a ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

Makrela obecná

MIS

Různá lovná zařízení, včetně vězenců, vrší a lapadlových sítí

Sleď obecný, šprot obecný (pro lidskou spotřebu)

3.

Jiný rybolov, při němž se používají plavidla lovící malé pelagické druhy uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013, na které se nevztahují body 1 a 2 této přílohy.

4.

Komerční rybolov ve vodách Unie oblasti ICES IIIa a IV:

Kód

Lovné zařízení

Cílové druhy, pro něž jsou stanoveny kvóty

Jakékoliv vlečné sítě

Vlečné sítě o velikosti ok menší než 32 mm

Smačkovití, šprot obecný, treska Esmarkova

PS

Košelkové nevody

Smačkovití, šprot obecný, treska Esmarkova


(1)  Vlečná síť s rozpěrnými deskami a párová vlečná síť pro lov při dně o velikosti ok < 70 mm

(2)  Velikost ok 50–99 mm

(3)  Velikost ok 50–90 mm


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU