(EU) č. 1352/2014Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Publikováno: Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60-69 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1352/2014

ze dne 18. prosince 2014

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2014/932/SZBP v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) ze dne 26. února 2014 stanoví omezení vstupu a průjezdu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob označených výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014).

(2)

Dne 7. listopadu 2014 uvedený výbor označil tři fyzické osoby, na něž se mají uplatnit omezení vstupu a průjezdu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, jak je stanoveno v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014).

(3)

Některá opatření stanovená v rozhodnutí 2014/932/SZBP spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(4)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení je uplatňováno v souladu s těmito právy.

(5)

Pravomoc změnit seznam uvedený v příloze I tohoto nařízení by měla vykonávat Rada vzhledem ke konkrétnímu ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti v regionu, které situace v Jemenu představuje, a v zájmu zajištění souladu s postupem pro změny a přezkum přílohy rozhodnutí 2014/932/SZBP.

(6)

Postup pro změny seznamu v příloze I tohoto nařízení by měl zahrnovat sdělení důvodů pro zařazení na seznam, jak byly předány výbor výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014), dotčeným fyzickým či právnickým osobám, subjektům a orgánům, aby jím tím bylo umožněno se k záležitosti vyjádřit. Pokud je předloženo vyjádření nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada své rozhodnutí s ohledem na takové vyjádření přezkoumat a o výsledku tohoto přezkumu dotčenou osobu, subjekt či orgán informovat.

(7)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje by měly být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (3).

(8)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b)

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí zejména dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, a to zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění a úvěr, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

c)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;

d)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

g)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy a dále

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h)

„Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti OSN, který byl zřízen podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014);

i)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I tohoto nařízení nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

Článek 3

1.   Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, které jsou podle Výboru pro sankce zapojeny do činností, jež ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Jemenu, či poskytují pro tyto činnosti podporu, zejména:

a)

činností, které brání úspěšnému dokončení politické transformace, jak je uvedeno v Dohodě o iniciativě a prováděcím mechanismu Rady pro spolupráci v Zálivu, nebo které tento proces narušují;

b)

činností, které násilnými prostředky nebo prostřednictvím útoků na základní infrastrukturu brání provádění výsledků závěrečné zprávy všeobecné konference o národním dialogu;

c)

plánování, řízení či páchání činů v Jemenu, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv nebo mezinárodní humanitární právo nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv.

2.   Příloha I obsahuje důvody pro zařazení dočené fyzické či právnické osoby, subjketu nebo orgánu na seznam.

3.   Příloha I rovněž uvádí případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotčených fyzických či právnických osob, subjektů nebo orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně případných jiných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty nebo orgány, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž obsahuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

Článek 4

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a jsou-li splněny následující podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

ii)

určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb, nebo

iii)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na držbu nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; a

b)

dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce rozhodnutí dle písmene a) a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitku do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

Článek 5

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, a pokud příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, a za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a že Výbor pro sankce toto rozhodnutí schválil.

Článek 6

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí vydané před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovýmto zástavním právem nebo uznaných jako platné takovýmto rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze I;

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě; a

e)

Výbor pro sankce byl členským státem o zástavním právu nebo soudním rozhodnutí informován.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které byly dotčenou osobou, subjektem nebo orgánem uzavřeny přede dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány určeny Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud dotčený příslušný orgán shledal, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I;

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2; a

c)

příslušný členský stát vyrozuměl Výbor pro sankce alespoň deset dnů předem o svém záměru udělit povolení.

Článek 8

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu zařazeného na seznam převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto operacích příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování prostředků na zmrazené účty v případě:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy I; nebo

c)

plateb splatných podle soudcovského, správního nebo arbitrážního zástavního práva nebo rozhodnutí, jak je uvedeno v článku 6,

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a dále

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

Článek 10

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

Článek 11

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 12

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I;

b)

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmeni a).

2.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto nároku.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legálnosti neplnění smluvních závazků v souvislosti s tímto nařízením.

Článek 13

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních na základě článků 4, 5, 6 a 7;

b)

porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy a Komise si navzájem poskytují veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 14

Komise je oprávněnaměnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 15

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce určí určitou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán a poskytne důvody k takovému určení, Rada tuto fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán zařadí do přílohy I. Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu své rozhodnutí včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím této fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu umožní se k záležitosti vyjádřit.

2.   Pokud je předloženo vyjádření nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a o výsledku tohoto přezkumu dotčenou fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán informuje.

3.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce rozhodnou o vyřazení fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu ze seznamu nebo o změně identifikačních údajů týkajících se fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu zařazených na seznam, Rada odpovídajícím způsobem změní přílohu I.

Článek 16

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

Článek 17

1.   Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 18

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci některého z členských států;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo něj;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (viz strana 147 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA I

SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2

A.   OSOBY

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (další jména: a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al- Hakim c) Abdallah al-Hakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Původní zápis: Image

Funkce: zástupce velitele skupiny Hútíů.

Adresa: Dahyan, provincie Sa'ada, Jemen.

Datum narození: a) přibližně 1985 b) mezi 1984 a 1986.

Místo narození: a) Dahyan, Jemen b) provincie Sa'ada, Jemen.

Státní příslušnost: Jemen.

Další informace: pohlaví: muž.

Datum určení OSN: 7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Abdullah Yahya al Hakim byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

 

Abdullah Yahya al Hakim je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

 

V červnu roku 2014 Abdullah Yahya al Hakim údajně uspořádal setkání za účelem přípravy převratu proti jemenskému prezidentovi Abd-Rábbúu Mansúrovi Hádímu. Al Hakim se setkal s veliteli vojenských a bezpečnostních sil a s kmenovými vůdci; tohoto setkání, jehož účelem byla koordinace vojenských akcí s cílem obsadit jemenské hlavní město San'á, se zúčastnily i vůdčí postavy partyzánů, které jsou loajální vůči bývalému jemenskému prezidentovi Alí Abdalláhu Sálihovi.

 

Ve veřejném prohlášení ze dne 29. srpna 2014 uvedl předseda Rady bezpečnosti OSN, že Rada bezpečnosti odsuzuje akce sil, jimž velí Abdullah Yahya al Hakim, který dne 8. července 2014 obsadil Amran (Jemen) včetně brigádního velitelství jemenské armády. Al Hakim vedl v červenci roku 2014 násilné převzetí moci v provincii Amran a byl vojenským velitelem odpovědným za přijímání rozhodnutí v souvislosti s probíhajícími konflikty v provincii Amran a v Hamdanu (Jemen).

 

Od počátku září 2014 se Abdullah Yahya al Hakim zdržoval v San'á, aby dohlížel na bojové operace v případě, že by začaly boje. Jeho úkolem bylo organizovat vojenské operace, aby bylo možné svrhnout jemenskou vládu, a byl také odpovědný za zabezpečení a kontrolu všech cest v San'á a ze San'á.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (další jména: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abu-Yunus).

Původní zápis: Image

Funkce: vojenský velitel Hútíů.

Datum narození: 1984.

Státní příslušnost: Jemen.

Další informace: Pohlaví: muž.

Datum určení OSN: 7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Abd al-Khaliq al-Huthi byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

 

Abd al-Khaliq al-Huthi je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

 

Koncem října roku 2013 vedl Abd al-Khaliq al-Huthi skupinu bojovníků oblečených do uniforem jemenské armády, kteří provedli útok na různá místa v Dimaj (Jemen). Následné boje měly za následek četné oběti.

 

Koncem září roku 2014 byl neznámý počet neidentifikovaných bojovníků údajně připraven zaútočit na rozkaz Abd al-Khaliqa al-Huthiho na diplomatické budovy v San'á (Jemen). Dne 30. srpna 2014 koordinoval al-Huthi přesun zbraní z Amranu do protestního tábora v San'á.

3.

Ali Abdullah Saleh (další jméno: Ali Abdallah Salih)

Původní zápis: Image

Funkce: a) předseda jemenské strany Všeobecný lidový kongres b) bývalý prezident Jemenské republiky.

Datum narození: a) 21.3.1945 b) 21.3.1946 c) 21.3.1942 d) 21.3.1947.

Místo narození: a) Bayt al-Ahmar, provincie San'á, Jemen b) San'á, Jemen c) Sana'á, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi.

Státní příslušnost: Jemen.

Cestovní pas č.: 00016161 (Jemen).

Národní identifikační číslo: 01010744444.

Další informace: Pohlaví: muž.

Datum určení OSN: 7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Alí Abdulláh Sálih byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

 

Alí Abdulláh Sálih je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

 

Na základě dohody ze dne 23. listopadu 2011, kterou podpořila Rada pro spolupráci v Zálivu, odstoupil Alí Abdulláh Sálih po více než 30 letech z funkce prezidenta Jemenu.

 

Od podzimu roku 2012 se Alí Abdulláh Sálih údajně stal jedním z hlavních stoupenců násilných akcí Hútíů v severním Jemenu.

 

Střety na jihu Jemenu v únoru 2013 byly výsledkem spojeného úsilí Sáliha, AQAP a separatisty působícího na jihu Aliho Salima al-Bayda, jehož cílem bylo vyvolat problémy před konferencí o národním dialogu konanou v Jemenu dne 18. března 2013.

 

V poslední době, od září roku 2014, Sálih destabilizuje Jemen tím, že využívá jiné osoby k oslabování ústřední vlády a k vytváření nestability do takové míry, aby hrozil převrat. Podle zprávy skupiny odborníků OSN pro Jemen ze září roku 2014 tvrdily oslovené osoby, že Sálih podporuje násilné akce některých Jemenců tím, že jim poskytuje finanční prostředky a politickou podporu, a tím, že zajišťuje, aby členové Všeobecného lidového kongresu nadále přispívali různými prostředky k destabilizaci Jemenu.


PŘÍLOHA II

INTERNETOVÉ STRÁNKY S INFORMACEMI O PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNECH A ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISI

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU