(EU) č. 1341/2014Nařízení Rady (EU) č. 1341/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 10-66 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1341/2014

ze dne 15. prosince 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu Unie je zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro 135 produktů a výrobků, které v současnosti nejsou uvedeny v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1). Tyto produkty a výrobky by proto měly být do uvedené přílohy vloženy.

(2)

V zájmu Unie již není udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku u 52 z produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013. Tyto produkty a výrobky by proto měly být z uvedené přílohy vypuštěny.

(3)

Je nutno změnit popis produktu nebo výrobku u 29 pozastavení na seznamu v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 s ohledem na technický vývoj produktů a výrobků, hospodářský vývoj na trhu nebo jazykové úpravy. Kromě toho by na základě nadcházejících změn v kombinované nomenklatuře počínaje dnem 1. ledna 2015 měly být změněny kódy TARIC u 95 dalších produktů nebo výrobků. U jednoho produktu nebo výrobku již navíc není třeba vícenásobné zařazení. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být vypuštěna ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu znovu vložena.

(4)

Pozastavení všeobecných cel by měla být pravidelně přezkoumávána s ohledem na možnost vypuštění ze seznamu na žádost dotčené strany. V případech odůvodněných zájmem Unie je pozastavení všeobecných cel prodlouženo a je stanoveno nové datum přezkumu.

(5)

U 184 produktů nebo výrobků je nezbytné v zájmu Unie změnit datum jejich povinného přezkumu s cílem umožnit bezcelní dovoz i po tomto datu. Pozastavení týkající se těchto produktů nebo výrobků byla přezkoumána a byla stanovena revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu. Měla by proto být vypuštěna ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu znovu vložena.

(6)

U čtyř produktů nebo výrobků je třeba v zájmu Unie zkrátit období povinného přezkumu. Pozastavení týkající se těchto produktů nebo výrobků by proto měla být vypuštěna ze seznamu pozastavení v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu znovu vložena. Pozastavení týkající se produktů kódů TARIC ex 8501320050 a ex 8501330055 by se měla použít ode dne 1. ledna 2014, aby se náležitě zajistilo nepřerušené uplatňování těchto pozastavení

(7)

V zájmu jasnosti by měly být pozměněné záznamy opatřeny hvězdičkou.

(8)

Aby bylo umožněno přiměřené statistické monitorování, měla by být příloha II nařízení (EU) č. 1387/2013 doplněna o doplňkové jednotky pro některé nové produkty a výrobky, pro něž se pozastavení uděluje. Z důvodů jednotnosti by doplňkové jednotky přidělené produktům a výrobkům vypuštěným z přílohy I nařízení (EU) č. 1387/2013 měly být rovněž vypuštěny z přílohy II uvedeného nařízení.

(9)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že změny podle tohoto nařízení by měly začít platit ode dne 1. ledna 2015, mělo by toto nařízení být použitelné od uvedeného dne a mělo by vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

Tabulka v příloze I se mění takto:

a)

mezi název a tabulku se vkládá nová poznámka, která zní:

„(*)

Pozastavení vztahující se na produkty a výrobky v této příloze, u nichž byly kód KN nebo kód TARIC, popis produktu a výrobku nebo datum povinného přezkumu změněny nařízením Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9), nebo nařízením Rady (EU) č. 1341/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 10).“

;

b)

mezi názvem a tabulkou se zrušuje tato poznámka:

„(*)

Pozastavení vztahující se na produkty a výrobky v této příloze, u nichž byl nařízením Rady (EU) č. 722/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky (Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 9), změněn kód KN nebo kód TARIC, popis produktu a výrobku nebo datum povinného přezkumu.“

;

c)

vkládají se řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky v příloze I nařízení (EU) č. 1387/2013;

d)

zrušují se řádky pro produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

doplňují se řádky pro doplňkové jednotky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení;

b)

zrušují se řádky pro doplňkové jednotky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Avšak na produkty kódů TARIC ex 8501320050 a ex 8501330055 se použije ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2014.

Za Radu

předseda

M. MARTINA


(1)  Nařízení (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA I

Pozastavení cel podle čl. 1 bodu 1 písm. c):

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Předpokládané datum povinného přezkumu

*ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,

mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00,

zboží čísla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 pro výrobu chemických výrobků jiných než výrobků čísla 3826 (1)

0 %

31.12.2015

*ex 1516 20 96

20

Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci

0 %

31.12.2019

*ex 1517 90 99

10

Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové

0 %

31.12.2016

*ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Protlaky (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru

0 %

31.12.2019

*ex 2009 49 30

91

Ananasová šťáva, jiná než v prášku:

s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,

v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,

s přídavkem cukru

používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2009 81 31

10

Koncentrovaná šťáva z brusinek:

s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:

s hodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,

v hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a

s přídavkem cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:

s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,

v hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,

v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a

bez přídavku cukru,

používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00

20

80

20

Výchozí surovina sestávající z (v % hmotnostních):

88 % nebo více, avšak nejvýše 92 % ethanolu,

2,2 % nebo více, avšak nejvýše 2,7 % ethylenglykolu,

1,0 % nebo více, avšak nejvýše 1,3 % methylethylketonu,

0,36 % nebo více, avšak nejvýše 0,40 % aniontové povrchově aktivní látky (přibližně 30 % aktivní),

0,0293 % nebo více, avšak nejvýše 0,0396 % methylisopropylketonu,

0,0195 % nebo více, avšak nejvýše 0,0264 % 5-methyl-3-heptanonu,

10ppm nebo více, avšak nejvýše 12 ppm denatoniumbenzoátu (Bitrexu),

nejvýše 0,01 % parfémů,

6,5 % nebo více, avšak nejvýše 8,0 % vody,

pro použití při výrobě koncentrátu kapaliny do ostřikovačů a jiných odmrazovacích přípravků (1)

0 %

31.12.2018

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních

0 %

31.12.2019

ex 2811 22 00

50

Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého o velikosti částic nejvýše 12 μm používaný při výrobě polymerizačních katalyzátorů určených pro výrobu polyethylenu

0 %

31.12.2019

*ex 2818 20 00

10

Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m2/g

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

20

Diammoniumtridekaoxotetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2842 10 00

20

Syntetický chabasit-zeolit, prášek

0 %

31.12.2019

*ex 2842 90 10

10

Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2846 10 00

ex 3824 90 96

10

53

Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 2846 10 00

40

Uhličitan cerito-lanthanito-neodymito-praseodymitý, též hydratovaný

0 %

31.12.2015

ex 2903 39 90

70

1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci:

nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan),

nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),

nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan),

nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),

nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),

nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),

nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),

nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),

nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),

nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),

nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen, +1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)

nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky

nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem,

nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,

se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,

bez halogenidů,

nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,

bez vůně (bez zápachu)

Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

31.12.2019

ex 2903 99 90

75

3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 10 00

30

p-Styrensulfonát sodný (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 10 00

50

Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonát (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 20 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 90 40

10

Trichlornitromethan, k výrobě zboží položky 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 90 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 90 95

30

Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

60

4,4′-Dinitrostilben-2,2′-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

70

1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2905 19 00

40

2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2905 29 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2015

*ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2019

ex 2906 19 00

50

4-terc-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2019

ex 2907 12 00

20

Směs m-kresolu (CAS RN 108-39-4) a p-kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2019

ex 2908 19 00

30

4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2909 30 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2019

ex 2909 50 00

30

2-terc-Butyl-4-hydroxyanisol a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisol, směs isomerů (CAS RN 25013-16-5)

0 %

31.12.2019

ex 2914 39 00

15

2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2019

ex 2914 39 00

25

1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2914 69 90

20

2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2915 39 00

50

3-Acetylfenylacetát (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2915 90 70

45

Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2915 90 70

50

Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2916 13 00

10

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2015

ex 2916 19 95

50

Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

13

3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2917 11 00

30

Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2917 19 10

10

Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2917 19 90

30

Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2019

ex 2918 19 30

10

Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2019

ex 2918 19 30

20

Kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

60

4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2918 99 90

20

Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

35

p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

45

4-Methylkatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2918 99 90

70

Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2019

ex 2919 90 00

70

Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2019

ex 2921 19 99

80

Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % přídavkem oxidu křemičitého (CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky

0 %

31.12.2019

*ex 2921 42 00

70

Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2921 45 00

10

3-Aminonaftalen-1,5-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2015

*ex 2921 51 19

20

Diaminotoluen (TDA) s obsahem:

72 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 82 % hmotnostních 4-methyl-m-fenylendiaminu a

17 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 22 % hmotnostních 2-methyl-m-fenylendiaminu a

nejvýše 0,23 % zbytkového dehtu

též obsahující 7 % hmotnostních nebo méně vody

0 %

31.12.2018

*ex 2921 51 19

50

Mono- a dichlorderiváty p-fenylendiaminu a p-diaminotoluenu

0 %

31.12.2019

*ex 2922 19 85

80

N-{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}-N-methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 21 00

30

Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 21 00

50

4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 29 00

65

4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 49 85

15

Kyselina DL-aspartová používaná při výrobě doplňků stravy (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

25

Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 50 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2019

ex 2923 10 00

10

Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2019

ex 2923 90 00

85

N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

15

N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

17

2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

19

2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2924 29 98

20

2-Chlor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2924 29 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 95

12

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 95

16

Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

63

1-(Kyanacetyl)-3-ethylmočovina (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2015

*ex 2926 90 95

64

Esfenvalerát o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

70

Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

74

Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

75

Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2019

ex 2927 00 00

15

C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-2) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C používaný jako zpěňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

65

2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemikarbazon hydrochlorid

0 %

31.12.2019

*ex 2929 10 00

15

3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2930 90 99

64

(3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2930 90 99

81

Dinatrium-S,S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

03

Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

05

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2015

*ex 2931 90 80

08

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

31.12.2017

*ex 2931 90 80

10

Triethylboran (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

*ex 2931 90 80

13

Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

15

Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

18

Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

20

Diethylboranisopropoxid (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

*ex 2931 90 80

23

Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

*ex 2931 90 80

28

Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodioctová (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

30

Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

33

Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

35

N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

38

Fenylfosfonová kyselina, dichlorid (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

40

Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

43

Směs isomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

45

Tri(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

48

Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

50

Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

53

Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

55

Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2932 19 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

*ex 2932 19 00

41

2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 19 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 19 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

43

Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 19 90

15

Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 19 90

25

3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina (CAS RN 176969-34-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 19 90

50

Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 29 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 29 90

55

Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

2933 39 50

 

Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

20

Pyrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 39 99

22

Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

24

2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

28

Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát (CAS RN 212322-56-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

34

3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

45

5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1H-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2015

*ex 2933 39 99

48

Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 49 10

40

4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

33

4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

37

6-Jod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

43

2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonová kyselina (CAS RN 7365-45-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

65

1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 79 00

60

3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

23

Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

27

5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

33

Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 99 80

37

8-Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 10 00

45

2-Kyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 10 00

60

Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

20

Thiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

24

Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

26

4-Methylmorfolin-(4-oxid) monohydrát ve vodném roztoku (CAS RN 7529-22-8)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

27

2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

29

2,2'-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2'-disulfid) (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

83

Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

84

Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o čistotě 94,8 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

30

Směsi izomerů N-ethyltoluen-2-sulfonamidu a N-ethyltoluen-4-sulfonamidu

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

43

Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)

0 %

31.12.2019

ex 2935 00 90

47

Halosulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

63

Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

77

Ethylester kyseliny {[4-(2-{[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amino}ethyl)fenyl]sulfonyl}-karbamové, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2019

ex 3204 11 00

25

N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)

0 %

31.12.2019

ex 3204 16 00

10

Barvivo Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva Reactive Black 5 60 % hmotnostních nebo vice, avšak nejvýše 75 % hmotnostních

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

12

Barvivo C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. orange 64 90 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

17

Barvivo C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 12 35 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

23

Barvivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

27

Barvivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem ekologického barviva 95 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2019

*ex 3204 17 00

40

Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 120 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

*ex 3204 17 00

50

Barvivo C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 180 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2019

*ex 3204 19 00

11

Fotochromní barvivo 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karbonitril

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

12

Barvivo C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)

0 %

31.12.2019

ex 3204 19 00

14

Přípravek založený na červeném barvivu ve formě vlhké pasty obsahující:

35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol methylderivátů (CAS RN 70879-65-1)

nejvýše 3 % hmotnostní1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9)

nejvýše 3 % hmotnostní 1-[(2-methylfenyl)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5)

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních vody

0 %

31.12.2019

*ex 3204 19 00

21

Fotochromní barvivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2019

*ex 3204 19 00

31

Fotochromní barvivo N-hexyl-6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-11-karboxamid

0 %

31.12.2015

*ex 3204 19 00

41

Fototochromní barvivo 4,4'-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3,3-diyl)difenol

0 %

31.12.2015

*ex 3204 19 00

51

Fotochromní barvivo, 4-[4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromen-3-yl)fenyl)morfolin (CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2015

ex 3206 19 00

20

Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)

0 %

31.12.2019

*ex 3206 49 70

10

Bezvodá disperze, obsahující:

57 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1),

37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN13463-67-7) a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní triethoxykaprylylsilanu (CAS RN 2943-75-1)

0 %

31.12.2018

ex 3207 30 00

20

Tiskařská pasta obsahující

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních stříbra a

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 17 % hmotnostních paladia

0 %

31.12.2019

*ex 3208 90 19

ex 3824 90 92

45

63

Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

10

Povrchově aktivní směs methyltri-C8-C10-alkylamoniumchloridů

0 %

31.12.2019

*ex 3402 90 10

60

Povrchově aktivní přípravek obsahující {[(2-ethylhexyl)oxy]methyl}oxiran

0 %

31.12.2015

*ex 3402 90 10

70

Povrchově aktivní přípravek obsahující ethoxylovaný 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2019

*ex 3506 91 00

40

Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

10

Přípravek z proteinázy získané z bakterií Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) používaný k výrobě výrobků z lidského inzulínu a z inzulínových analog (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3701 30 00

20

Fotosenzitivní deska sestávající z fotopolymerní vrstvy na polyesterové fólii o celkové tloušťce větší než 0,43 mm, avšak nejvýše 3,18 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3705 90 90

10

Fotomasky pro fotografický přenos obvodových schémat na polovodičové destičky

0 %

31.12.2019

*ex 3707 10 00

45

Fotosensitivní emulze skládající se z cyklizovaného polyisoprenu obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních xylenu a

12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethylbenzenu

0 %

31.12.2019

*ex 3707 10 00

50

Fotosensitivní emulze obsahující:

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních kopolymerů akrylátů a/nebo methakrylátů a derivátů hydroxystyrenu

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních organického rozpouštědla obsahujícího přinejmenším ethyllaktát a/nebo propylen glykolmethylether acetát

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních akrylátů

nejvýše 12 % hmotnostních fotoiniciátoru

0 %

31.12.2019

*ex 3707 90 90

40

Antireflexní povlak, ve formě vodného roztoku, obsahující nejvýše:

2 % hmotnostní alkylsulfonové kyseliny bez halogenů a

5 % hmotnostních fluorovaného polymeru

0 %

31.12.2019

*ex 3707 90 90

85

Válečky obsahující:

suchou vrstvu fotosenzitivní akrylové pryskyřice,

na jedné straně ochrannou fólii z poly(ethylentereftalátu) a

na druhé straně ochrannou fólii z polyethylenu

0 %

31.12.2019

*ex 3808 91 90

30

Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané:

z bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki nebo

z bacillus thuringiensis subsp. kurstaki nebo

z bacillus thuringiensis subsp. israelensis nebo

z bacillus thuringiensis subsp. aizawai nebo

z bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

31.12.2019

*ex 3808 92 90

50

Přípravky na bázi pyrithionu mědi (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2019

*ex 3808 93 23

10

Herbicid obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)

0 %

31.12.2019

*ex 3808 93 90

10

Přípravek ve formě granulí obsahující:

38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, nebo

9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7

0 %

31.12.2019

*ex 3809 92 00

20

Odpěňovač sestávající ze směsi oxydipropanolu a 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diolu

0 %

31.12.2019

*ex 3811 19 00

10

Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše:

4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu,

4,9 % hmotnostních naftalenu a

0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

48

Aditiva obsahující:

přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a

více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,

s celkovým číslem alkality (TBN) více než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

53

Aditiva obsahující:

přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních a

více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje,

s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

55

Aditiva obsahující:

polypropylbenzensulfonát vápenatý s nízkým číslem alkality (CAS RN 75975-85-8) a

více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 10, avšak nejvýše 25, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

57

Aditiva obsahující:

směs na bázi polyisobutylensukcinimidu a

více než 40 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,

s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

63

Aditiva obsahující:

přealkalizovanou směs ropného sulfonátu vápenatého (CAS RN 61789-86-4) a syntetického alkylbenzensulfonátu vápenatého (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních a

více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,

s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

65

Aditiva obsahující:

směs na bázi polyisobutylensukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a

více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,

s obsahem síry vyšším než 0,7 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, s číslem alkality vyšším než 8, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

15

Aditiva obsahující:

produkty reakce rozvětveného heptylfenolu s formaldehydem, sirouhlík a hydrazin (CAS RN 93925-00-9) a

více než 15 %, avšak nejvýše 28 % hmotnostních lehké aromatické minerální nafty,

pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

25

Aditiva obsahující alespoň soli primárních aminů a mono- a dialkylfosforečných kyselin, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

35

Aditiva sestávající ze směsi na bázi imidazolinu (CAS RN 68784-17-8), pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

45

Aditiva skládající se ze směsi (C7-C9) dialkyladipátů, ve které diisooktyladipát (CAS RN 1330-86-5) představuje vice než 85 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

55

Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů obsahující:

více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a

více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4'-dinonyldifenylaminu,

celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4'-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,

pro použití při výrobě mazacích olejů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3812 30 80

30

Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu

0 %

31.12.2019

*ex 3815 90 90

70

Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylenglykolů

0 %

31.12.2019

*ex 3815 90 90

80

Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

32

Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

ex 3824 90 93

33

40

Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, buď:

na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo

ve formě roztoku v organickém rozpouštědle

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

34

Oligomer tetrafluorethylenu s jednou jodethylovou koncovou skupinou

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

35

Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

36

Kalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

37

Směs acetátů 3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

39

Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

40

Směs obsahující dva nebo tři z těchto akrylátů:

urethanové akryláty,

tripropylenglykoldiakrylát,

ethoxylovaný bisfenol A akrylát a

poly(ethylenglykol) 400 diakrylát

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

41

Roztok (chlormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilanu o přibližné koncentraci 65 % v toluenu

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

42

Přípravek tetrahydro-α-(1-naftylmethyl)furan-2-propanové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

43

Přípravek složený ze směsi 2,4,7,9- tetramethyl-5-decin-4,7-diolu a 2-propanolu

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

44

Přípravek obsahující:

85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních α-4-(2-kyano-2-butoxykarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethylenu),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen-(20)-sorbitan-monopalmitátu

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

45

Přípravek sestávající především z γ-butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

46

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

47

Přípravek obsahující:

trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyl(dihexyl)fosfin-oxid(CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfin-oxid(CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

48

Směs:

3,3-bis(2-methyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalidu (CAS RN 50292-95-0)

ethyl-6 '-(diethylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]xanthen]-2'-karboxylátu (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

49

Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

50

Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček (1)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

51

Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních glycerol esteru kyseliny borité

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

52

Přípravek složený z:

dipropylenglykolu,

tripropylenglykolu,

tetrapropylenglykolu a

pentapropylenglykolu

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

53

Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a:

buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody,

nebo N,N-dimethylformamidu,

nebo γ-butyrolaktonu,

nebo oxidu křemičitého,

nebo amonium hydrogen azelátu,

nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého

nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého,

na výrobu elektrolytických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

54

Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

55

Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující:

směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a

30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutylalkoholu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

56

Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

57

Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

58

2-Hydroxybenzonitril, ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu, obsahující 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

59

Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

60

N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37 %)

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

61

3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-aminu

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

62

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl]

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

64

Přípravek obsahující:

89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

65

Směs primárních terc-alkylaminů

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

70

Směs 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylaminu

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

71

Přípravek složený z:

80 % nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)-α–hydroxy-3-fenoxy-benzenacetonitrilu (CAS RN 61826-76-4) a

10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

72

Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

73

α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl]

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

74

Estery C6-24 a C16-18-nenasycených mastných kyselin se sacharózou (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

ex 3906 90 90

75

87

Vodný roztok polymerů a amoniaku obsahující:

0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního amoniaku (CAS RN 1336-21-6) a

0,3 % nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních polykarboxylátu (lineárních polymerů kyseliny akrylové)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

78

Přípravek obsahující buď 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumfluorfosfátu nebo 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

80

Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

81

Přípravek sestávající z:

50 % (±2 %) hmotnostních bis-alkoxylátové ethyl-acetoacetát-hlinitých chelátů,

v rozpouštědle olejových inkoustů (bílý minerál)

s bodem varu 160 °C nebo více, avšak nejvýše 180 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

ex 3824 90 93

86

57

Směs kapalných krystalů k použití při výrobě displejů (1)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

35

Parafín se stupněm chlorace 70 % nebo více

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

42

Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikarbamát a 1-{4-[(4- aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}močovina (směs)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

45

Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a:

buď aluminium-alkylové sloučeniny,

nebo organické komplexy wolframu

nebo organické komplexy molybdenu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

47

2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, hydroxyethylovaný

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

53

Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 % hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-alfa-dimethyl amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), ve formě prášku

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

63

Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

65

Směs fytosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallových olejů), ve formě prášku o velikosti částic nejvýše 300 μm, obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů,

nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních betasitostanolů

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

70

Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

73

Oligomer tetrafluorethylenu, mající tetrafluorjodethylové koncové skupiny

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

75

Směs fytosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80 % hmotnostních nebo více sterolů a nejvýše 4 % hmotnostní stannolů

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

77

Prášková směs obsahující:

85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9)

a nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl-α-dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96

80

67

Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci buď s oxidy titanu nebo zirkonu, v akrylovém pojivu

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96

83

85

Přípravek obsahující:

C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a

zincum-bis(p-toluensulfinát) (CAS RN 24345-02-6)

ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C'-azodi(formamidu)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96

85

57

Částečky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

35

Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

37

Strukturovaný alumosilikofosfát

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 96

43

Vodná disperze, obsahující:

76 % (± 0,5 %) hmotnostních karbidu křemíku (CAS RN 409-21-2)

4,6 % (± 0,05 %) hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a

2,4 % (± 0,05 %) hmotnostních oxidu yttritého (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 96

45

Směs:

[m-[karbonato(2-)-O:O']]dihydroxydioxodizirkonia (CAS RN 57219-64-4) a

uhličitanu ceritého (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 96

47

Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující:

buď 5 % hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % hmotnostních nebo více titanu

nebo 30 % hmotnostních nebo více olova a 5 % hmotnostních nebo více niobu,

pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstvých keramických kondenzátorů (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

50

Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 96

55

Nosič ve formě prášku, složený z:

feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1),

oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0),

oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4),

kopolymeru styren-akrylátu,

určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

60

Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu chromitého

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 96

63

Katalyzátor obsahující:

52 % (± 10 %) hmotnostních oxidu měďného (CAS RN 1317-39-1),

38 % (± 10 %) hmotnostních oxidu měďnatého (CAS RN 1317-38-0) a

10 % (± 5 %) hmotnostních kovové mědi (CAS RN 7440-50-8)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

65

Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru:

buď 1,6 mm nebo více, avšak nejvýše 3,4 mm,

nebo 4 mm nebo více, avšak nejvýše 6 mm

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

73

Reakční produkt, obsahující:

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenu,

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého,

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 96

75

Duté kuličky z taveného hlinitokřemičitanu obsahující 65-80 % amorfního hlinitokřemičitanu s následujícími charakteristikami:

bodem tání 1 600 °C až 1 800 °C

a hustotou 0,6 – 0,8 g/cm3,

pro výrobu filtrů částeček pro motorová vozidla (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

77

Přípravek skládající se z 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diolu a oxidu křemičitého

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 96

79

Pasta obsahující

75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních mědi,

anorganické oxidy,

ethylcelulózu a

rozpouštědlo

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 96

87

Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující:

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a

0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

*ex 3901 10 10

10

Lineární nízkohustotní polyethylen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s 5 % hmotnostními nebo méně komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min a

o hustotě 0,924 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

30.06.2015

ex 3901 10 10

ex 3901 90 90

20

50

Vysokohustotní lineární polyethylen-1-buten/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku

s indexem tání (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g/10 min,

o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm3 a

s teplotou měknutí dle Vicataminimálně 94 °C

0 %

30.06.2015

*ex 3901 90 90

30

Lineární nízkohustotní polyethylen/LLDPE (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min a

o hustotě 0,924 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

30.06.2015

*ex 3901 90 90

40

Kopolymer sestávající pouze z ethylenu a 1-hexenu (CAS RN 25213-02-9):

obsahující více než 5 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostních 1-hexenu,

o hustotě nejvýše 0,93,

vyrobený s použitím metalocenu jako katalyzátoru

0 %

30.06.2015

*ex 3902 10 00

40

Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla:

o pevnosti vtahu: 32–60 MPa (určená metodou ASTM D638);

o pevnosti v ohybu 50–90 MPa (určená metodou ASTM D790);

s indexem tání (MFR) 230 °C/ 2,16kg: 5–15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238);

obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu,

obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna,

obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy

0 %

31.12.2019

*ex 3902 90 90

60

Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi:

kapalná při pokojové teplotě

získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5

s početně průměrnou molekulovou hmotností (Mn) 370 (± 50)

s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 500 (± 100)

0 %

31.12.2019

*ex 3903 19 00

30

Krystalický polystyren s bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C a s bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 242 °C, též s obsahem aditiv a plniv

0 %

31.12.2016

*ex 3903 90 90

15

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

78 ± 4 % hmotnostní styrenu,

9 ± 2 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,

11 ± 3 % hmotnostní n-butyl-methakrylátu,

1,5 ± 0,7 % hmotnostního methakrylové kyseliny a

0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostního polyolefinového vosku

0 %

31.12.2016

*ex 3903 90 90

20

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

83 ±3 % hmotnostní styrenu,

7 ±2 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,

9 ±2 % hmotnostní n-butyl-methakrylátu a

0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní polyolefinového vosku

0 %

31.12.2016

*ex 3903 90 90

25

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

82 ±6 % hmotnostních styrenu,

13,5 ±3 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,

1 ±0,5 % hmotnostního methakrylové kyseliny a

0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 8,5 % hmotnostního polyolefinového vosku

0 %

31.12.2016

*ex 3904 10 00

20

Poly(vinylchloridový) prášek, nesmísený s jinými látkami ani neobsahující vinyl acetátové monomery:

se stupněm polymerizace 1 000 (± 300) monomerních jednotek,

s koeficientem přenosu tepla (hodnota K) ve výši 60 nebo více, avšak nejvýše 70,

s obsahem těkavých látek ve výši méně než 2,00 % hmotnostní,

s podílem neprocházejícím sítem s velikostí ok 120 μm nejvýše 1 % hmotnostní,

pro použití při výrobě separátorů v akumulátorech (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3904 50 90

92

Kopolymer vinylidenchloridu a methakrylátu pro použití při výrobě monofilamentů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3906 90 90

41

Poly(alkyl-akrylát) s řetězcem alkylesteru C10 až C30

0 %

31.12.2019

ex 3906 90 90

73

Přípravek obsahující:

33 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37 % hmotnostních butyl-methakrylátu – kopolymeru kyseliny methakrylové,

24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních propylenglykolu a

37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních vody

0 %

31.12.2019

ex 3907 20 20

ex 3907 20 99

50

75

Poly(p-fenylenoxid) ve formě prášku

s teplotou skelného přechodu 210 °C

s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 35 000 nebo více, avšak nejvýše 80 000

s inherentní viskozitou 0,2 nebo více, avšak nejvýše 0,6 dl/gram

0 %

31.12.2019

ex 3907 20 99

70

α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxy, polyoxyethylen (CAS RN 883993-35-9)

0 %

31.12.2019

ex 3907 40 00

70

Polykarbonát fosgenu a bisfenolu A:

obsahující 12 % hmotnostních nebovíce, avšak nejvýše 26 % hmotnostních kopolymeru isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a resorcinolu,

s p-kumylfenolovým zakončeníma

s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 29 900 nebo více, avšak nejvýše 31 900

0 %

31.12.2019

ex 3907 40 00

80

Polykarbonát dichloridu karbonylu, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6-dibromfenolu] a 4,4'-(1-methylethyliden)bis[fenolu] se 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenolovým zakončením

0 %

31.12.2019

*ex 3907 91 90

10

Diallylftalát předpolymer, ve formě prášku

0 %

31.12.2019

ex 3907 99 90

40

Polykarbonát fosgenu, bisfenolu A, resorcinolu, isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a polysiloxanu, s p-kumylfenolovým zakončeníma s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 24 100 nebo více, avšak nejvýše 25 900

0 %

31.12.2019

*ex 3907 99 90

70

Kopolymer poly(ethylentereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu

0 %

31.12.2019

*ex 3909 50 90

10

Vodorozpustné kapalné fotopolymery tvrditelné UV zářením sestávající ze směsi obsahující

60 % hmotnostních nebo více bifunkčních akrylovaných polyurethanových oligomerů a

30 % (± 8 %) hmotnostních monofunkčních a trifunkčních (meth)akrylátů a

10 % (± 3 %) hmotnostních monofunkčních (meth)akrylátů s hydroxylovými funkčními skupinami

0 %

31.12.2019

ex 3909 50 90

20

Přípravek obsahující:

14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,

3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních enzymově modifikovaného škrobu a

77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 83 % hmotnostních vody

0 %

31.12.2019

ex 3909 50 90

30

Přípravek obsahující:

16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,

19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních diethylenglykolu butyletheru a

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 64 % hmotnostních vody

0 %

31.12.2019

ex 3909 50 90

40

Přípravek obsahující:

34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 36 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,

37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 39 % hmotnostních propylenglykolu a

26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních vody

0 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

60

Poly(dimethylsiloxan) s methakrylátovými koncovými skupinami, též substituovaný poly(ethylenglykolem) a trifluorpropylovými skupinami

0 %

31.12.2019

ex 3910 00 00

80

Monomethacryloxypropyl terminated poly(dimethylsiloxane)

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

50

Polykarboxylát sodné soli 2,5-furandionu a 2,4,4-trimethylpentenu ve formě prášku

0 %

31.12.2019

*ex 3911 90 99

31

Kopolymery butadienu a kyseliny maleinové, též obsahující její amonné soli

0 %

31.12.2015

*ex 3916 20 00

91

Poly(vinylchloridové) profily používané při výrobě štětovnic a obkladů stěn obsahující tyto přísady:

oxid titaničitý

poly(methylmetakrylát)

uhličitan vápenatý

pojiva

0 %

31.12.2019

*ex 3917 40 00

91

Plastové konektory s O-kroužky, zádržnou pružinou a uvolňovacím sytémem pro vložení do palivových hadic v automobilech

0 %

31.12.2019

*ex 3919 10 80

23

Reflexní film, sestávající z několika vrstev, včetně:

poly(vinylchloridu);

polyurethanu, na jedné straně s tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci a na druhé straně s vrstvou skleněných mikrokuliček;

vrstvy obsahující bezpečnostní a/nebo úřední značku, která při změně úhlu pohledu mění svůj vzhled;

metalizovaného hliníku;

a lepidla, zakrytého na jedné straně snímatelnou fólií

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

27

20

Polyesterový film:

na jedné straně je nanesena vrstva akrylového lepidla, která při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost; tato vrstva je opatřena ochrannou polyesterovou fólií; a

druhá strana filmu je buď bez lepidla, nebo je na ní nanesena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak, nebo vrstva akrylového lepidla, které při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost. Vrstva lepidla je opatřena ochrannou polyesterovou fólií

0 %

31.12.2019

*ex 3919 10 80

32

Polytetrafluorethylenový film:

o tloušťce 110 μm nebo větší,

s povrchovým odporem 102–1014 ohmů určeným zkušebním postupem dle ASTM D 257,

na jedné straně filmu je nanesena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

37

Polytetrafluorethylenový film:

o tloušťce 100 μm nebo větší,

poměrné prodloužení při přetržení nejvýše 100 %,

na jedné straně filmu je nanesena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Ethylen-vinylacetátový film:

o tloušťce 100 μm nebo větší,

pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak nebo na UV záření a polyesterovou nebo polypropylenovou ochrannou fólií

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Poly(vinylchloridový) nebo polyethylenový nebo jakýkoliv jiný polyolefinový film:

o tloušťce 65 μm nebo větší,

potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na UV záření a polyesterovou fólií

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

24

Reflexní laminovaný list:

skládající se z epoxyakrylátové vrstvy s vyraženým pravidelným vzorem na jedné straně,

pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových materiálů a

pokrytý na jedné straně přilnavou vrstvou a snímatelnou fólií

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

29

Polyesterový film potažený z obou stran akrylovým a/nebo kaučukovým adhesivem citlivým na tlak, předkládaný v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm (dodávaný s odstranitelnou vrstvou)

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

33

Průhledný poly(ethylenový) samolepicí film, zbavený nečistot a vad, potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak, o tloušťce 60 μm nebo více, avšak nejvýše 70 μm a o šířce více než 1 245 mm, avšak nejvýše 1 255 mm

0 %

31.12.2018

*ex 3919 90 00

37

Poly(vinylchloridový) film pohlcující UV záření:

o tloušťce 78 μm nebo větší,

na jedné straně pokrytý lepicí vrstvou a stahovací fólií,

s lepivostí 1 764 mN/25 mm nebo větší

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

ex 3921 90 60

44

95

Potištěný laminovaný list

se střední vrstvou ze skelné tkaniny potaženou na obou stranách vrstvou poly(vinylchloridu),

na jedné straně pokrytý vrstvou poly(vinylfluoridu),

též s lepicí vrstvou citlivou na tlak a krycím filmem na druhé straně,

jehož toxicita (stanovená zkušební metodou ABD 0031) nepřesahuje 50 ppm fluorovodíku, 85 ppm chlorovodíku, 10 ppm kyanovodíku, 10 ppm oxidů dusíku, 300 ppm oxidu uhelnatého a 10 ppm společně sulfanu a oxidu siřičitého,

jehož hořlavost do 60 sekund (určená zkušební metodou FAR 25 App. F Pt. I Amdt. 83) nepřesahuje 110 mm,

o hmotnosti (bez krycího filmu) 490 g/m2 (± 45 g/m2) bez lepicí vrstvy nebo 580 g/m2 (± 50 g/m2) s lepicí vrstvou citlivou na tlak

0 %

31.12.2017

*ex 3920 20 29

93

Mono-axiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, každá vrstva je složená ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, mající:

tloušťku 55 μm nebo větší, avšak nejvýše 97 μm,

modul tažnosti (v podélném směru) 0,75 GPa nebo větší, avšak nejvýše 1,45 GPa a

modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo větší, avšak nejvýše 0,55 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 62 19

81

Poly(ethylentereftalátový) film:

o tloušťce nejvýše 20 μm,

pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z:

polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý, o tloušťce nejvýše 2 μm, nebo

vrstvy oxidu křemičitého nanesené pokovováním srážením kovových par, o tloušťce nejvýše 1 μm

0 %

31.12.2017

*ex 3920 91 00

51

Polyvinylbutyralový film obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních triisobutyl-fosfátu jako změkčovadla

0 %

31.12.2019

*ex 3920 91 00

52

Poly(vinylbutyralový) film:

obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoátu) jako plastifikátoru,

o tloušťce 0,73 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3920 91 00

93

Poly(ethylentereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethylentereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi:

prostupnost viditelného světla 50 % nebo více,

potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu),

celková tloušťka nejvýše 0,2 mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3921 90 55

ex 7019 40 00

ex 7019 40 00

25

21

29

Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici

0 %

31.12.2019

*ex 3921 90 55

30

Listy nebo role prepregu obsahující bromovanou epoxidovou pryskyřici vyztuženou skleněnou tkaninou, s těmito vlastnostmi:

tekutost nejvýše 3,6 mm (stanovená podle IPC-TM 650.2.3.17.2), a

teplota skelného přechodu (Tg) větší než 170 °C (stanovená podle IPC-TM 650.2.4.25)

pro použití při výrobě desek tištěných obvodů (1)

0 %

31.12.2015

ex 3926 90 97

ex 8543 90 00

31

60

Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu pro použití ve výrobě dálkového ovládání (1)

0 %

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8538 90 99

37

40

Polykarbonátová tlačítka ovládacího rozhraní pro ovládací prvky na volantu s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání

0 %

31.12.2019

*ex 4408 39 30

10

Dýhy z dřeva Okoumé:

o délce 1 270 mm nebo více, avšak nejvýše 3 200 mm,

o šířce 150 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm,

o tloušťce 0,5 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,

nebroušené pískem a

nehoblované

0 %

31.12.2018

ex 5503 90 00

30

Trilobalová poly(thio-1,4-fenylenová) vlákna (s trojlaločným příčným řezem)

0 %

31.12.2019

*ex 5607 50 90

10

Motouzy, nesterilizované, z kyseliny poly(glykolové) nebo z kyseliny poly(glykolové) a jejích kopolymerů s kyselinou mléčnou, spletené nebo oplétané, s vnitřním jádrem, pro výrobu chirurgických šicích materiálů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 5911 90 90

40

Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impregnované polyurethanem

0 %

31.12.2019

*ex 6814 10 00

10

Aglomerovaná slída o tloušťce nepřesahující 0,15 mm, v rolích, též kalcinovaná, též vyztužená aramidovými vlákny

0 %

31.12.2018

ex 7006 00 90

25

Skleněná destička (wafer) vyrobená z borosilikátového plaveného skla

s variací celkové tloušťky 1 μm nebo méně a

gravírovaná laserem

0 %

31.12.2019

ex 7009 10 00

20

Vrstvené sklo s absorpční kapacitou dopadajícího světla z různých úhlů, které tvoří:

vrstva chromu,

nerozbitná přilnavá vrstva nebo termoplastická přilnavá vrstva a

snímatelná fólie na přední straně a ochranná papírová vrstva na zadní straně.

Toto sklo je stejného druhu jako skla používaná pro vnitřní zpětná zrcádka ve vozidlech

0 %

31.12.2019

*ex 7019 19 10

30

Příze o délkové hmotnosti 22 tex (± 1,6 tex) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 μm, ve kterých převažují filamenty o průměru 6,35 μm nebo větším, avšak nejvýše 7,61 μm

0 %

31.12.2019

*ex 7019 19 10

55

Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z:

9 % nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého,

19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého,

0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého,

bez oxidu vápenatého,

potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen

0 %

31.12.2019

*ex 7325 99 10

20

Kotevní hlavy z žárově pozinkované tvárné litiny typu používaného při výrobě zemních kotev

0 %

31.12.2019

*ex 7326 20 00

20

Kovové rouno sestávající ze spletených drátů z nerezavějící oceli o průměru 0,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,070 mm, zhutněné slinováním a válcováním

0 %

31.12.2016

ex 7604 29 10

40

Tyče a pruty ze slitin hliníku obsahující:

0,25 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku, a

1 % nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní hořčíku, a

1 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi, a

nejvýše 1 % hmotnostní manganu

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-225, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním

0 %

31.12.2019

ex 7605 29 00

10

Dráty ze slitin hliníku obsahující:

0,10 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi, a

0,2 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hořčíku, a

0,10 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku, a

nejvýše 1 % hmotnostní manganu

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-430, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním

0 %

31.12.2019

ex 8103 90 90

10

Tantalový naprašovací terč:

s opěrnou deskou vyrobenou ze slitiny mědi a chromu,

o průměru 312 mm a

o tloušťce 6,3 mm

0 %

31.12.2019

*ex 8108 90 30

10

Tyče ze slitiny titanu v souladu s normou EN 2002-1, EN 4267 nebo DIN 65040

0 %

31.12.2019

ex 8108 90 50

15

Slitina titanu, mědi, cínu, křemíku a niobu, obsahující:

0,8 % nebo více, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostních mědi,

0,9 % nebo více, avšak nejvýše 1,15 % hmotnostních cínu,

0,25 % nebo více, avšak nejvýše 0,45 % hmotnostních křemíku,

0,2 % nebo více, avšak nejvýše0,35 % hmotnostních niobu,

v podobě listů, destiček, proužků nebo fólie

0 %

31.12.2019

ex 8207 19 10

10

Vložky pro nástroje na vrtání s pracovní částí z aglomerovaného diamantu

0 %

31.12.2019

ex 8401 40 00

10

Absorpční regulační tyče z nerezavějící oceli, plněné chemickými prvky absorbujícími neutrony

0 %

31.12.2019

*ex 8405 90 00

ex 8708 21 10

ex 8708 21 90

10

10

10

Kovové pouzdro generátorů plynu pro předpínače bezpečnostních pásů pro automobily

0 %

31.12.2019

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

10

20

Výfukové potrubí v souladu s normou DIN EN 13835 též s tělesem turbíny, se čtyřmi vstupními otvory pro použití při výrobě výfukového potrubí, které jesoustružené, frézované, vrtané a/nebo opracované jiným způsobem (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8411 99 00

50

Ovladač pro jednostupňové turbodmychadlo:

s vestavěným náběhovým trychtýřem a spojovací objímkou,

z nerezavějící ocelové slitiny,

též s náběhovými trychtýři o provozní vzdálenosti 20 mm nebo více, avšak nejvýše 40 mm,

o délce nepřesahující 350 mm,

o průměru nepřesahujícím 75 mm,

o výšce nepřesahující 110 mm

0 %

31.12.2018

ex 8413 91 00

30

Víko palivového čerpadla:

sestávající ze slitin hliníku,

o průměru 38 mm nebo 50 mm,

se dvěma soustřednými prstencovými drážkami na povrchu,

anodizovaný,

typu používaného v motorových vozidlech s benzinovým motorem

0 %

31.12.2019

*ex 8414 30 81

50

Hermetické nebo polohermetické elektrické spirálové kompresory s proměnlivou rychlostí se jmenovitým výkonem 0,5 kW nebo více, avšak nejvýše 10 kW, s výtlačným objemem nejvýše 35 cm3, typu používaného v chladících zařízeních

0 %

31.12.2019

*ex 8414 90 00

20

Hliníkové písty, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8418 99 10

50

Výparník sestávající z hliníkových žeber a měděné spirály typu používaného v chladících zařízeních

0 %

31.12.2019

*ex 8418 99 10

60

Kondenzátor sestávající ze dvou soustředných měděných trubek typu používaného v chladících zařízeních

0 %

31.12.2019

ex 8421 21 00

20

Systém pro předúpravu vody obsahující jeden nebo více následujících prvků, též s vestavěnými moduly pro sterilizaci a sanitaci těchto prvků:

ultrafiltrační systém

systém uhlíkové filtrace

systém pro změkčování vody

pro použití v biofarmaceutické laboratoři

0 %

31.12.2019

*ex 8467 99 00

ex 8536 50 11

10

35

Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:

o napětí 14,4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 42 V,

s proudovou intenzitou 10 A nebo vyšší, avšak nejvýše 42 A,

pro použití při výrobě strojů čísla 8467 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8479 89 97

60

Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury (s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli typu 316L) s kapacitou zpracování 50 litrů, 500 litrů, 3 000 litrů nebo 10 000 litrů, též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže („clean-in-process“)

0 %

31.12.2019

*ex 8481 30 91

91

Ocelové (zpětné) ventily s:

otvíracím tlakem nejvýše 800 kPa

vnějším průměrem nejvýše 37 mm

0 %

31.12.2019

ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

ex 8482 50 00

10

10

10

Kuličková a válečková ložiska:

o vnějším průměru 28 mm nebo vice, nejvýše však 140 mm,

s provozní tepelnou zátěží nejvýše 150 °C při pracovním tlaku nejvýše 14 MPa,

určená k výrobě strojů na ochranu a řízení jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách (1)

0 %

31.12.2019

ex 8482 10 10

20

Kuličková ložiska:

o vnitřním průměru 10 mm nebo vice,

o vnějším průměru nejvýše 30 mm,

o šířce nejvýše 10 mm,

též zapouzdřená,

pro použití při výrobě řemenových rozvodů motorů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8501 10 99

82

Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, o vnějším průměru nepřesahujícím 29 mm, o jmenovitém počtu otáček 1 500 (±15 %) nebo 6 800 (±15 %) otáček za minutu a napájecím napětím 2 V nebo 8 V

0 %

31.12.2019

*ex 8501 31 00

40

Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s:

vícefázovým vinutím,

vnějším průměrem 30 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm,

jmenovitou rychlostí nejvýše 15 000 otáček za minutu,

výkonem 45 W nebo více, avšak nejvýše 300 W, a

napájecím napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 25 V

0 %

31.12.2019

*ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

65

50

55

Modul palivových článků obsahující alespoňpalivové články s polymerními elektrolytickými membránami, též v krytu s integrovaným chladicím systémem, pro použití při výrobě pohonných systémů motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8501 31 00

70

Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové:

o vnějším průměru 80 mm nebo více, avšak nejvýše 100mm,

s napájecím napětím 12 V,

o výkonu 300 W nebo více, avšak nejvýše 650 W při 20 °C,

s krouticím momentem 2,00 Nm nebo nebo více, avšak nejvýše 5,30 Nm při 20 °C,

o jmenovitých otáčkách 600rpm nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 rpm při 20 °C,

vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě rezolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,

typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily

0 %

31.12.2017

*ex 8503 00 99

35

Snímač polohy pro bezkomutátorové motory elektrického posilovače řízení

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

60

Krytky motorů pro elektronický pohon řemenového systému vyrobené z galvanizované oceli o tloušťce nejvýše 2,5 mm (±0,25 mm)

0 %

31.12.2019

ex 8504 50 95

60

Mechanismus kmitací cívky, z lakovaného ovinovacího drátu z mědi nebo hliníku, kolem kostry cívky, vybavený elektricky vodivými přívodními dráty, typu používaného do automobilových reproduktorů

0 %

31.12.2019

ex 8504 90 11

20

Jádra reaktoru pro použití v tyristorovém konvertoru stejnosměrného proudu s vysokým napětím

0 %

31.12.2019

ex 8504 90 99

20

Tyristor SGCT (symetrický hradlem komutovaný tyristor) s integrovaným pohonem hradla:

u něhož se jedná o hnací elektronický obvod připevněný k desce tištěných obvodů, vybavený tyristorem SGCT a elektrickými a elektronickými součástkami,

který je schopen zablokovat napětí ve výši 6 500 V v obou směrech (ve volném i závěrném směru)

typu používaného ve statických měničích středního napětí (usměrňovačích a invertorech)

0 %

31.12.2019

*ex 8505 11 00

33

Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku se zaoblenými rohy

o délce nejvýše 90 mm,

o šířce nejvýše 90 mm a

o výšce nejvýše 55 mm,

nebo ve tvaru kotouče o průměru nejvýše 90 mm, též s otvorem uprostřed

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

45

Čtvrtinová objímka, která se po zmagnetizování přemění na permanentní magnet,

sestávající alespoň z neodymu, praseodymu, železa, boru, dysprosia, hliníku a kobaltu,

o šířce 9,2 mm (– 0,1)

o délce 20 mm (+0,1) nebo 30 mm (+0,1)

typu používaného v rotorech pro výrobu palivových čerpadel

0 %

31.12.2019

*ex 8505 11 00

70

Kotouč ze slitiny neodymu, železa a boru, potažený niklem nebo zinkem, určený ke zmagnetizování na permanentní magnet

též s otvorem uprostřed,

o průměru nejvýše 90 mm,

typu používaného v automobilových reproduktorech

0 %

31.12.2018

*ex 8505 11 00

80

Výrobky ve tvaru trojúhelníku, čtverce nebo pravoúhelníku, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, s obsahem neodymu, železa a bóru, s rozměry:

délkou 9 mm nebo více, avšak nejvýše 105 mm,

šířkou 5 mm nebo více, avšak nejvýše 105 mm,

výškou 2 mm nebo více, avšak nejvýše 55 mm

0 %

31.12.2018

*ex 8505 19 90

30

Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru disku s průměrem nejvýše 120 mm, s otvorem uprostřed, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, se zbytkovým magnetizmem mezi 245 mT a 470 mT

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

30

Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo vícea průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

ex 8507 80 00

45

20

Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie:

o jmenovité kapacitě 1 060 mAh,

o jmenovitém napětí 7,4 V (průměrné napětí při vybíjecím proudu 0,2 C),

o nabíjecím napětí 8,4 V (± 0,05),

o délce 86,4 mm (± 0,1),

o šířce 45 mm (± 0,1),

o výšce 11 mm (± 0,1),

pro použití při výrobě registračních pokladen (1)

0 %

31.12.2019

ex 8511 30 00

20

Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou se:

zapalovačem,

cívkou na svíčce s integrovanou upevňovací konzolou,

krytem,

délkou 140 mm nebo více, avšak nejvýše 200 mm (+/– 5 mm),

provozní teplotou – 40 °C nebo více, avšak nejvýše +130 °C,

napětím (14 +/– 0,1) V

0 %

31.12.2019

*ex 8516 90 00

60

Podsestava ventilátoru elektrické ponorné fritézy

vybavená motorem s jmenovitým výkonem 8 W při 4 600 rpm,

řízená elektronickým obvodem,

pracující při okolní teplotě vyšší než 110 °C,

vybavená termostatem

0 %

31.12.2019

ex 8518 21 00

20

Reproduktor

s impedancí 4 ohmy nebo více, avšak nejvýše 16 ohmů,

o jmenovitém výkonu 2 W nebo více, avšak nejvýše 20 W,

též s plastovou konzolou a

opatřený kabelem a konektorem nebo bezdrátový,

montovaný do skříně pro použití při výrobě televizních přijímačů a videomonitorů (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8518 40 80

91

Elektronická sestava obsahující dekoder digitálních audio signálů včetně zpracování audio signálů a duální a/nebo vícekanálový zesilovač

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

30

Magnetový systém složený z:

ocelové jádrové desky, ve tvaru disku, opatřené na jedné straně válcem

jednoho neodymového magnetu

jedné svrchní desky

jedné spodní desky

typu používaného do automobilových reproduktorů

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

40

Kužel reproduktoru, vyrobený z buničiny nebo polypropylenu, s protiprašnými krytkami, typu používaného do automobilových reproduktorů

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

50

Membrána elektrodynamického reproduktoru

vnější průměr 25 mm nebo více, avšak nejvíce 250 mm,

rezonanční kmitočet 20 Hz nebo více, avšak nejvíce 150 Hz,

celková výška 5 mm nebo více, avšak nejvíce50 mm,

tloušťka okrajů 0,1 mm nebo více, avšak nejvíce 3 mm

0 %

31.12.2019

*ex 8521 90 00

20

Digitální videorekordér:

bez jednotky pevného disku,

též s DVD-RW mechanikou,

s detekcí pohybu nebo schopností detekce pohybu prostřednictvím IP konektivity přes LAN konektor

též se sériovým portem USB,

pro použití při výrobě monitorovacích systémů CCTV (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

60

10

25

Sestava desek tištěných obvodů sestávající z:

rádiového tuneru (schopného přijímat a dekódovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy) bez schopnosti zpracování signálu,

mikroprocesoru schopného přijímat signály z dálkového ovládání a řídit čipovou sadu tuneru

pro použití při výrobě systémů domácí zábavy (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

65

20

40

Podsestava desek tištěných obvodů sestávající z:

rádiového tuneru schopného přijímat a dekódovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy, s dekodérem signálu,

přijímače signálů dálkového ovládání pracujícího na radiové frekvenci (RF),

vysílače infračervených signálů dálkového ovládání,

generátoru signálů SCART,

snímače stavu televizního přijímače

pro použití při výrobě systémů domácí zábavy (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

25

Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949) s:

citlivostí v oblasti vlnových délek 8 μm nebo větší, avšak nejvýše 14 μm,

rozlišením 324 × 256 pixelů,

hmotností nejvýše 400 g,

rozměry nejvýše 70 mm × 67 mm × 75 mm,

vodovzdorným pouzdrem a zástrčkou pro použití v automobilech a

odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

ex 8525 80 91

31

10

Kamera:

ohmotnosti nejvýše 5,9 kg,

bez krytu,

o rozměrech nejvýše 405 mm × 315 mm,

s jedním snímačem typu CCD nebo se snímačem typu CMOS,

s efektivními pixely nejvýše 5 megapixelů

pro použití ve sledovacích systémech CCTV nebo v zařízeních pro kontrolu očí (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8525 80 19

35

Kamery snímající obraz, používající:

systém „Dynamic overlay lines“,

výstupní videosignál NTSC,

napětí 6,5 V,

osvětlení 0,5 luxů nebo více

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

50

Kamerová hlava, též v pouzdře,

o rozměrech (bez konektoru pro kabel) nejvýše 27 × 30 × 38,5 mm (šířka × výška × délka),

s třemi obrazovými snímači se 2 nebo více efektivními megapixely na snímač a s hranolem pro rozklad barev spektra RGB mezi tyto tři snímače,

s uchycením objektivu typu C-Mount,

o hmotnosti nejvýše 70 g,

s digitálním videovýstupem LVDS,

s permanentní pamětí typu EEPROM k lokálnímu uložení kalibračních údajů týkajících se podání barev a kompenzace vadných pixelů,

pro použití při výrobě miniaturizovaných průmyslových kamerových systémů (1)

0 %

31.12.2018

ex 8527 21 59

ex 8527 29 00

10

20

Modul sestávající přinejmenším:

z desky plošných spojů,

z rádiového tuneru,

z audiofrekvenčního zesilovače,

určený k montáži do zábavních systémů motorových vozidel

0 %

31.12.2019

ex 8527 29 00

ex 8543 70 90

30

13

Integrovaná jednotka zvukové hlavy s digitálním videovýstupem pro připojení k dotykovému LCD monitoru, propojená přes rozhraní ovladače CAN (Controller Area Network) a fungující na sběrnici CAN se střední a vysokou přenosovou rychlostí, též s

deskou plošných spojů (PCB) obsahující navigační přijímač GPS, gyroskop a tuner kanálu dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC),

pevným diskem podporujícím více map,

rychle mazatelnou (flash) pamětí,

HD rádiem s funkcí DAB,

technologií Wi-Fi Hot Spot,

systémem rozpoznávání hlasu,

technologií čtení textových zpráv,

a obsahující

vstupy pro připojení Bluetooth, MP3 a USB,

napětí 10 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,

pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

30.06.2015

*ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

10

35

Sestava sestávající alespoň z:

jednotky audio frekvenčního zesilovače, obsahující alespoň zesilovač zvukového kmitočtu a generátor zvuku,

transformátoru a

přijímače rozhlasového vysílání

0 %

31.12.2019

ex 8528 59 70

20

Sestava barevného videomonitoru s displejem z tekutých krystalů namontovaná v rámu,

nekombinovaná s jinými zařízeními,

sestávající z dotykového displeje, desky plošných spojů s budicími obvody a napájecího zdroje,

pro použití k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do zábavních systémů vozidel (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

45

Přijímací modul pro satelitní radiové vysílání, zpracovávající vysokofrekvenční signál na digitálně kódovaný audio signál pro použití při výrobě produktů čísla 8527 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

47

Snímače plošného obrazu („progressive scan“ Interline CCD-snímač nebo CMOS-snímač) pro digitální videokamery ve formě analogového nebo digitálního monolitického integrovaného obvodu s pixely nejvýše 12 μm × 12 μm v monochromatické verzi s mikročočkami aplikovanými na každý jednotlivý pixel (mikročočkové pole) nebo v polychromatické verzi s barevným filtrem, též s polem čočky (mikročočky) s jednou mikročočkou namontovanou na každém jednotlivém pixelu

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

ex 8536 69 90

49

83

AC zásuvka s protihlukovým filtrem, kterou tvoří:

AC zásuvka (pro připojení napájecího kabelu) 230 V,

zabudovaný protihlukový filtr sestávající z kondenzátorů a induktorů,

kabelový konektor na propojení AC zásuvky s napájecím zdrojem plazmového panelu,

též vybaven kovovým držákem k připevnění AC zásuvky k plazmovému televizoru

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 92

55

Moduly OLED, sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, s obsahem organického materiálu, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky a jednou nebo více deskami plošných spojů s řídící elektronikou pouze pro adresování pixelů, typu používaného při výrobě televizních přístrojů a monitorů

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 92

65

Displej OLED sestávající:

z organické vrstvy s organickými diodami vyzařujícími světlo (LED),

ze dvou vodivých vrstev pro přenos elektronů a elektronové díry,

z vrstev transistorů (TFT) s rozlišením 1 920 × 1 080,

z anody a katody pro napájení organických diod,

z filtru RGB,

ze skleněné nebo plastové ochranné vrstvy a

bez elektroniky pro adresování pixelů,

určený pro použití při výrobě zboží čísla 8528 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

70

Upevňovací a krycí rám obdélníkového tvaru:

vyrobený z hliníkové slitiny obsahující křemík a hořčík,

o délce 500 mm nebo více, avšak nejvýše 2 200 mm,

o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 1 500 mm,

typu používaného při výrobě televizorů

0 %

31.12.2017

*ex 8536 50 80

81

Mechanické mžikové přepínače pro připojování elektrických obvodů:

o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 250 V,

s intenzitou proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 6 A,

pro použití při výrobě strojů čísla 8467 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8536 50 80

82

Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:

o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 300 V,

s intenzitou proudu 3 A nebo více, avšak nejvýše 15 A,

pro použití při výrobě strojů čísla 8467 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8536 69 90

82

Modulární zásuvka nebo zástrčka pro lokální sítě, též kombinovaná s jinými zásuvkami, zahrnující alespoň:

pulzní transformátor, včetně širokopásmového feritového jádra,

odrušovací cívku,

rezistor,

kondenzátor,

pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8536 69 90

85

Zásuvka nebo zástrčka, s nejvýše 96 piny, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, propoužití při výrobě výrobkůčísel 8521 nebo 8528 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8536 69 90

88

Zásuvky a rozhraní pro inteligentní karty a „moduly (karty) společného rozhraní“ typu používaného k pájení na deskách s tištěných obvodů, pro připojování elektrických zařízení a obvodů a k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických obvodů s napětím nejvýše 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8538 90 99

ex 8547 20 00

30

10

Polykarbonátové nebo akrylonitril-butadien-styrenovékryty a pouzdra pro ovládací prvky na volantu, též s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání

0 %

31.12.2019

*ex 8538 90 99

95

Měděná základní deska, typu používaného jako chladič [při výrobě] modulů IGBT obsahujících více součástek než čipy IGBT a diody pro napětí 650 V nebo více, avšak nejvýše 1 200 V (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8543 90 00

20

Katody z nerezavějící oceli ve formě desky s tyčovým závěsem, též s bočními plastovými pásy

0 %

31.12.2019

*ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

10

20

20

Izolovaný ohebný kabel z PET/PVC s:

napětím nejvýše 60 V,

proudem nejvýše 1 A,

tepelnou odolností nejvýše 105 °C,

jednotlivými dráty o tloušťce nejvýše 0,1 mm (± 0,01 mm) a šířce nejvýše 0,8 mm (± 0,03 mm),

vzdáleností mezi vodiči nejvýše 0,5 mm a

vzdáleností mezi osou a osou vodičů nejvýše 1,25 mm

0 %

31.12.2018

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

40

40

Kabelové svazky řídícího systému s provozním napětím 12 V, vybavené na obou stranách přípojkami, které mají nejméně 3 plastové kotevní svorky pro připevnění ke sloupku řízení motorového vozidla

0 %

31.12.2019

ex 8544 30 00

50

Sestava vodičů pro měření více veličin:

určená pro napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 90 V,

schopná přenášet informace prostřednictvím protokolu CAN,

pro použití přivýrobě vozidel čísla 8711 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Rám vyrobený z hliníku nebo hlíníku a uhlíkových vláken pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

23

33

70

Hliníkové přední vidlice pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2018

ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

10

10

Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, dokončené z obou stran, kulatého tvaru:

o průměru 4,9 cm nebo více, avšak nejvýše 8,2 cm a

o celkové tloušťce 0,5 cm nebo více, avšak nejvýše 1,2 cm,

typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí

1.45 %

31.12.2019

ex 9001 50 80

10

Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, dokončené jen z jedné strany, kulatého tvaru:

o průměru 5,9 cm nebo více, avšak nejvýše 8,5 cm a

o celkové tloušťce 1,2 cm nebo více, avšak nejvýše 2,7 cm,

typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí

0 %

31.12.2019

*ex 9001 90 00

65

Optická fólie s minimálně 5 vícevrstvými strukturami, včetně reflektoru na rubu a na lícní straně povlaku a kontrastního filtru s roztečí nejvýše 0,65 μm, pro použití při výrobě promítacích pláten pro čelní projekci (1)

0 %

31.12.2019

ex 9013 80 90

10

Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z kombinace:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

31.12.2019

ex 9025 80 40

40

Elektronický snímač teploty, atmosférického tlaku a vlhkosti ovzduší (environmentální snímač) v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z kombinace:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 34

40

Polovodivý senzor pozice vačkové hřídele s:

vnější skříní z tvarovaných plastů,

provozním napětím kontrolní jednotky od 4,5 do 7 VCC,

používaný při výrobě vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 9031 80 38

20

Elektronický polovodičový senzor zrychlení v krytu, sestávající hlavně z kombinace:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikromechanických senzorických prvků (MEMS), mechanických prvků uspořádaných do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu v polovodičové technice,

používaný k zabudování do zboží zařazeného do kapitol 84 až 90 a 95

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 38

30

Kombinovaný elektronický snímač zrychlení a geomagnetického pole v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z kombinace:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

40

Elektronický snímač zrychlení, geomagnetického pole a úhlové rychlosti (orientační snímač) v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z neoddělitelné kombinace:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

31.12.2019


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).


PŘÍLOHA II

Pozastavení cel podle čl. 1 bodu 1) písm. d):

Kód KN

TARIC

ex 1511 90 19

10

ex 1511 90 91

10

ex 1513 11 10

10

ex 1513 19 30

10

ex 1513 21 10

10

ex 1513 29 30

10

ex 1516 20 96

20

ex 1517 90 99

10

ex 2008 99 49

30

ex 2008 99 99

40

ex 2009 49 30

91

ex 2009 81 31

10

ex 2207 20 00

20

ex 2207 20 00

80

ex 2818 20 00

10

2819 10 00

 

ex 2827 39 85

30

ex 2842 10 00

20

ex 2842 90 10

10

ex 2846 10 00

10

ex 2846 10 00

40

ex 2904 10 00

30

ex 2904 10 00

50

ex 2904 20 00

40

ex 2904 90 40

10

ex 2904 90 95

20

ex 2904 90 95

30

ex 2905 19 00

40

ex 2905 29 90

10

ex 2905 29 90

20

ex 2905 49 00

10

ex 2905 59 98

20

ex 2906 29 00

10

ex 2907 19 90

10

ex 2909 30 90

10

ex 2909 30 90

20

ex 2914 69 90

20

ex 2915 39 00

50

ex 2915 90 70

50

ex 2916 13 00

10

ex 2917 11 00

30

ex 2917 19 10

10

ex 2917 19 90

25

ex 2917 19 90

30

ex 2918 99 90

20

ex 2918 99 90

70

ex 2921 19 50

10

ex 2921 42 00

70

ex 2921 45 00

10

ex 2921 45 00

40

ex 2921 49 00

60

ex 2921 51 19

20

ex 2921 51 19

50

ex 2921 59 90

50

ex 2922 19 85

40

ex 2922 19 85

80

ex 2922 21 00

30

ex 2922 21 00

50

ex 2922 29 00

55

ex 2922 29 00

65

ex 2922 49 85

15

ex 2922 49 85

50

ex 2922 50 00

20

ex 2923 90 00

45

ex 2924 29 98

20

ex 2924 29 98

92

ex 2926 90 95

20

ex 2926 90 95

60

ex 2926 90 95

63

ex 2926 90 95

64

ex 2926 90 95

70

ex 2926 90 95

74

ex 2926 90 95

75

ex 2927 00 00

70

ex 2929 10 00

15

ex 2929 90 00

20

ex 2930 90 99

62

ex 2930 90 99

64

ex 2930 90 99

81

ex 2930 90 99

84

ex 2931 90 90

05

ex 2931 90 90

10

ex 2931 90 90

14

ex 2931 90 90

15

ex 2931 90 90

18

ex 2931 90 90

20

ex 2931 90 90

24

ex 2931 90 90

30

ex 2931 90 90

33

ex 2931 90 90

35

ex 2931 90 90

40

ex 2931 90 90

50

ex 2931 90 90

55

ex 2931 90 90

70

ex 2931 90 90

72

ex 2931 90 90

75

ex 2931 90 90

86

ex 2931 90 90

87

ex 2931 90 90

89

ex 2931 90 90

91

ex 2931 90 90

92

ex 2931 90 90

96

ex 2932 19 00

40

ex 2932 19 00

41

ex 2932 19 00

45

ex 2932 19 00

70

ex 2932 99 00

40

ex 2933 19 90

50

ex 2933 19 90

60

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

20

ex 2933 39 99

24

ex 2933 39 99

30

ex 2933 39 99

45

ex 2933 39 99

47

ex 2933 39 99

48

ex 2933 39 99

55

ex 2933 49 90

60

ex 2933 59 95

45

ex 2933 59 95

50

ex 2933 59 95

55

ex 2933 59 95

65

ex 2933 59 95

75

ex 2933 79 00

60

ex 2933 99 80

32

ex 2933 99 80

35

ex 2933 99 80

37

ex 2933 99 80

55

ex 2933 99 80

76

ex 2933 99 80

88

ex 2934 10 00

60

ex 2934 99 90

20

ex 2934 99 90

30

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 2935 00 90

30

ex 2935 00 90

53

ex 2935 00 90

63

ex 2935 00 90

77

ex 2935 00 90

82

ex 3204 17 00

40

ex 3204 17 00

50

ex 3204 19 00

11

ex 3204 19 00

21

ex 3204 19 00

31

ex 3204 19 00

41

ex 3204 19 00

51

ex 3204 19 00

61

ex 3204 20 00

20

ex 3206 49 70

10

ex 3208 90 19

45

ex 3402 90 10

60

ex 3402 90 10

70

ex 3504 00 90

10

ex 3506 91 00

40

ex 3701 30 00

20

ex 3705 90 90

10

ex 3707 10 00

45

ex 3707 10 00

50

ex 3707 90 90

40

ex 3707 90 90

85

ex 3808 91 90

30

ex 3808 92 90

50

ex 3808 93 23

10

ex 3808 93 90

10

ex 3809 92 00

20

ex 3811 19 00

10

ex 3812 30 80

30

ex 3815 19 90

60

ex 3815 90 90

70

ex 3815 90 90

80

ex 3820 00 00

20

ex 3824 90 97

05

ex 3824 90 97

06

ex 3824 90 97

07

ex 3824 90 97

08

ex 3824 90 97

09

ex 3824 90 97

10

ex 3824 90 97

11

ex 3824 90 97

12

ex 3824 90 97

13

ex 3824 90 97

14

ex 3824 90 97

15

ex 3824 90 97

16

ex 3824 90 97

17

ex 3824 90 97

18

ex 3824 90 97

20

ex 3824 90 97

21

ex 3824 90 97

22

ex 3824 90 97

23

ex 3824 90 97

24

ex 3824 90 97

25

ex 3824 90 97

26

ex 3824 90 97

27

ex 3824 90 97

28

ex 3824 90 97

29

ex 3824 90 97

30

ex 3824 90 97

31

ex 3824 90 97

32

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

34

ex 3824 90 97

35

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

39

ex 3824 90 97

40

ex 3824 90 97

41

ex 3824 90 97

42

ex 3824 90 97

43

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

45

ex 3824 90 97

46

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

48

ex 3824 90 97

49

ex 3824 90 97

50

ex 3824 90 97

51

ex 3824 90 97

52

ex 3824 90 97

53

ex 3824 90 97

54

ex 3824 90 97

55

ex 3824 90 97

56

ex 3824 90 97

57

ex 3824 90 97

58

ex 3824 90 97

59

ex 3824 90 97

60

ex 3824 90 97

61

ex 3824 90 97

62

ex 3824 90 97

63

ex 3824 90 97

64

ex 3824 90 97

65

ex 3824 90 97

66

ex 3824 90 97

78

ex 3824 90 97

79

ex 3824 90 97

80

ex 3824 90 97

81

ex 3824 90 97

82

ex 3824 90 97

83

ex 3824 90 97

84

ex 3824 90 97

85

ex 3824 90 97

87

ex 3824 90 97

88

ex 3824 90 97

89

ex 3824 90 97

90

ex 3824 90 97

92

ex 3824 90 97

94

ex 3824 90 97

95

ex 3824 90 97

97

ex 3901 10 10

10

ex 3901 90 90

30

ex 3901 90 90

40

ex 3902 10 00

40

ex 3902 90 90

60

ex 3902 90 90

93

ex 3903 19 00

30

ex 3903 90 90

15

ex 3903 90 90

20

ex 3903 90 90

25

ex 3903 90 90

75

ex 3904 10 00

20

ex 3904 30 00

20

ex 3904 50 90

92

ex 3906 90 90

41

ex 3906 90 90

85

ex 3906 90 90

87

ex 3907 40 00

10

ex 3907 40 00

20

ex 3907 40 00

30

ex 3907 40 00

40

ex 3907 40 00

50

ex 3907 40 00

60

ex 3907 60 80

30

ex 3907 91 90

10

ex 3907 99 90

70

ex 3908 90 00

50

ex 3909 50 90

10

ex 3910 00 00

60

ex 3911 90 99

31

ex 3916 20 00

91

ex 3917 40 00

91

ex 3919 10 80

23

ex 3919 10 80

27

ex 3919 10 80

32

ex 3919 10 80

37

ex 3919 10 80

43

ex 3919 10 80

85

ex 3919 90 00

20

ex 3919 90 00

22

ex 3919 90 00

24

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

29

ex 3919 90 00

33

ex 3919 90 00

37

ex 3919 90 00

44

ex 3920 20 29

93

ex 3920 59 90

20

ex 3920 62 19

25

ex 3920 62 19

81

ex 3920 91 00

51

ex 3920 91 00

52

ex 3920 91 00

92

ex 3920 91 00

93

ex 3921 90 55

25

ex 3921 90 55

30

ex 3921 90 60

95

ex 4408 39 30

10

ex 5404 19 00

30

ex 5607 50 90

10

ex 5911 90 90

40

ex 6814 10 00

10

ex 7019 19 10

30

ex 7019 19 10

55

ex 7019 40 00

21

ex 7019 40 00

29

ex 7325 99 10

20

ex 7326 20 00

20

ex 8108 90 30

10

ex 8405 90 00

10

ex 8409 91 00

10

ex 8409 99 00

20

ex 8411 99 00

50

ex 8414 30 81

50

ex 8414 90 00

20

ex 8418 99 10

50

ex 8418 99 10

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

40

ex 8481 30 91

91

ex 8501 10 99

82

ex 8501 31 00

40

ex 8501 31 00

65

ex 8501 31 00

70

ex 8503 00 99

35

ex 8504 40 82

50

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

70

ex 8505 11 00

80

ex 8505 19 90

30

ex 8507 60 00

30

ex 8516 90 00

60

ex 8518 40 80

91

ex 8521 90 00

20

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8525 80 19

25

ex 8525 80 19

31

ex 8525 80 19

35

ex 8525 80 19

50

ex 8525 80 91

10

ex 8527 91 99

10

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

35

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 65

45

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

49

ex 8529 90 92

70

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 69 90

82

ex 8536 69 90

83

ex 8536 69 90

85

ex 8536 69 90

88

ex 8538 90 99

95

ex 8543 90 00

20

ex 8544 20 00

10

ex 8544 42 90

20

ex 8544 49 93

20

ex 8544 49 95

10

ex 8708 21 10

10

ex 8708 21 90

10

ex 8714 91 10

23

ex 8714 91 10

33

ex 8714 91 10

70

ex 8714 91 30

23

ex 8714 91 30

33

ex 8714 91 30

70

ex 9001 90 00

21

ex 9001 90 00

65

ex 9031 80 38

20


PŘÍLOHA III

Doplňkové jednotky podle čl. 1 bodu 2) písm. a):

KN

TARIC

Doplňková jednotka

3926 90 97

31

p/st

3926 90 97

37

p/st

7006 00 90

25

p/st

7009 10 00

20

p/st

8103 90 90

10

p/st

8207 19 10

10

p/st

8401 40 00

10

p/st

8413 91 00

30

p/st

8421 21 00

20

p/st

8479 89 97

60

p/st

8482 10 10

10

p/st

8482 10 10

20

p/st

8482 10 90

10

p/st

8482 50 00

10

p/st

8503 00 99

60

p/st

8504 50 95

60

p/st

8504 90 11

20

p/st

8504 90 99

20

p/st

8505 11 00

45

p/st

8511 30 00

20

p/st

8518 90 00

30

p/st

8518 90 00

40

p/st

8518 90 00

50

p/st

8527 29 00

30

p/st

8529 90 92

55

p/st

8529 90 92

65

p/st

8538 90 99

30

p/st

8538 90 99

40

p/st

8543 70 90

13

p/st

8543 90 00

60

p/st

8544 30 00

40

p/st

8544 30 00

50

p/st

8544 42 90

40

p/st

8547 20 00

10

p/st

9013 80 90

10

p/st

9025 80 40

40

p/st

9031 80 34

40

p/st

9031 80 38

30

p/st

9031 80 38

40

p/st

3824 90 96

75

m3

7605 29 00

10

m


PŘÍLOHA IV

Doplňkové jednotky podle čl. 1 bodu 2) písm. b):

KN

TARIC

Doplňková jednotka

8479 89 97

40

p/st

8504 40 82

50

p/st

3907 40 00

50

m3

3907 40 00

60

m3

3824 90 97

90

m3


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU