(EU) č. 1340/2014Nařízení Rady (EU) č. 1340/2014 ze dne 15. prosince 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 2014 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2283 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1340/2014

ze dne 15. prosince 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušenou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v mezích těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. ledna 2015 nové celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se devíti dalších produktů a výrobků.

(2)

V některých případech by měly autonomní celní kvóty Unie být upraveny. V případě tří výrobků je v zájmu jasnosti nezbytné změnit popis produktu a zohlednit tak jejich nejnovější vývoj. V případě sedmi dalších produktů by měly být kódy TARIC změněny z důvodu změn kombinované nomenklatury a zařazení. V případě jiného výrobku je třeba v zájmu hospodářských subjektů Unie zvýšit objem kvóty. Z důvodů jasnosti by mělo být stanoveno jedno kvótové období a změněno jedno pořadové číslo.

(3)

V případě jednoho produktu by měla být od 1. ledna 2015 uzavřena autonomní celní kvóta Unie, neboť její další poskytování od tohoto dne není v zájmu Unie.

(4)

Celní kvóty by měly být pravidelně přezkoumávány a měla by existovat i možnost jejich zrušení na žádost dotčené strany.

(5)

Vzhledem k počtu změn, které mají být provedeny v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013, by uvedená příloha měla být z důvodu přehlednosti nahrazena.

(6)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Protože některé změny celních kvót stanovené v tomto nařízení by měly začít platit ode dne 1. ledna 2015, mělo by toto nařízení být použitelné od uvedeného dne a mělo by vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2014.

Za Radu

předseda

M. MARTINA


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Houby druhu Auricularia polytricha (nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, k výrobě hotových jídel (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 tun

0

09.2663

ex 1104 29 17

10

Mlýnsky zpracovaná zrna čiroku, která byla alespoň loupaná a odklíčkovaná, pro použití k výrobě balících výplní (1)

1.1.–31.12.

1 500 tun

0

09.2664

ex 2008 60 39

30

Třešně s přídavkem alkoholu, též s obsahem cukru v množství 9 % hmotnostních, o průměru nejvýše 19,9 mm, s peckou, k použití v čokoládových výrobcích (1)

1.1.–31.12.

1 000 tun

10 (3)

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Přírodní nezpracovaný tabák, též pravidelně řezaný, s celní hodnotou nejméně 450 EUR za 100 kg/net, určený k použití jako pojivo nebo obal při výrobě zboží podpoložky 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12.

6 000 tun

0

09.2928

ex 2811 22 00

40

Křemičité plnivo ve formě granulí, s obsahem oxidu křemičitého 97 % hmotnostních nebo více

1.1.–31.12.

1 700 tun

0

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)

1.1.–31.12.

13 000 tun

0

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolframový, včetně modrého oxidu wolframového (CAS RN 1314-35-8 nebo CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 tun

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

10 000 tun

0

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromchlormethan (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 tun

0

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorbenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 tun

0

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chlorethanol k výrobě kapalných thioplastů podpoložky 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.–31.12.

15 000 tun

0

 (4)09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylmethanol (CAS RN 2516–33–8)

1.1.–31.12.

20 tun

0

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresol o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostního (CAS RN 95-48-7)

1.1.–31.12.

20 000 tun

0

09.2624

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

950 tun

0

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyklopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300 tun

0

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kyselina octová o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 tun

0

09.2972

2915 24 00

 

Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

20 000 tun

0

 (4)09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)

1.1.–31.12.

200 000 tun

0

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 000 tun

0

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethylsebakát (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

 (4)09.2680

ex 2917 19 90

25

n-Dodekenylsukcinanhydrid (CAS RN 19780-11-1) s:

maximální hodnotou 1 Gardnerovy barevné stupnice,

přenosem na 500 nm 98 % nebo více pro 10 % hm. roztoku v toluenu

pro použití při výrobě nátěrů vozidel (1)

1.1.–31.12.

80 tun

0

09.2634

ex 2917 19 90

40

Kyselina dodekandiová, o čistotě vyšší než 98,5 % hmotnostního (CAS RN 693-23-2)

1.1.–31.12.

4 600 tun

0

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kyselina o-acetylsalicylová (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 tun

0

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′,4,4′-tetrakarboxdianhydrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

 (4)09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 62-53-3)

1.1.–31.12.

50 000 tun

0

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 tun

0

09.2977

2926 10 00

 

Akrylonitril (CAS RN 107-13-1)

1.1.–31.12.

75 000 tun

0

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

500 tun

0

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), jehož

pH je 6,5 nebo více, avšak nejvýše 7,5, a

obsah semikarbazidu (CAS RN 57-56-7) stanovený kombinací kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS) je nejvýše 1 500 mg/kg

teplota rozkladu je v rozmezí 195 °C–205 °C,

hustota je 1,64–1,66, a

spalné teplo je 215–220 kcal/mol

1.1.–31.12.

100 tun

0

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 tun

0

09 2812

ex 2932 20 90

77

Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 tun

0

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220 tun

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4–Bis–O–(3,4–dimethylbenzyliden)–D–glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1.–31.12.

500 tun

0

 (4)09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

 (4)09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.–31.12.

9 000 tun

0

 (4)09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

400 tun

0

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

200 tun

0

 (4)09.2675

ex 2935 00 90

79

4-[[(2-Methoxybenzoyl)sulfonyl]amino]benzoyl-chlorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

542 tun

0

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xylóza (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 tun

0

 (4)09.2676

ex 3204 17 00

14

Přípravky na bázi barviva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více

1.1.–31.12.

50 tun

0

 (4)09.2677

ex 3204 17 00

45

Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, vysoce pryskyřičnatý pigment (přibližně 35 % rozptýlené pryskyřice)), o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní

1.1.–31.12.

500 tun

0

 (4)09.2666

ex 3204 17 00

55

Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více

1.1.–31.12.

40 tun

0

 (4)09.2678

ex 3204 17 00

67

Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1,5 % hmotnostního

1.1.–31.12.

150 tun

0

09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1.–31.12.

30 000 tun

0

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonát sodný

1.1.–31.12.

40 000 tun

0

09.2889

3805 10 90

 

Sulfátová terpentýnová silice

1.1.–31.12.

25 000 tun

0

09,2935

ex 3806 10 00

10

Kalafuna a pryskyřičné kyseliny získané z čerstvých olejopryskyřičných látek

1.1.–31.12.

280 000 tun

0

 (4)09.2832

ex 3808 92 90

40

Přípravek obsahující 38 % nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních zinečnaté soli pyrithionu (INN) (CAS RN 13463-41-7) ve vodné disperzi

1.1.–31.12.

500 tun

0

 (4)09.2681

ex 3824 90 92

85

Směs bis[3-(triethoxysilyl)propyl]sulfidů (CAS RN 211519-85-6)

1.1.–31.12.

9 000 tun

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalyzátor skládající se z oxidu titaničitého a oxidu wolframového

1.1.–31.12.

3 000 tun

0

 (4)09.2644

ex 3824 90 92

77

Přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 78 % hmotnostních dimethyl-glutarátu,

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl-adipátu a

nejvýše 35 % hmotnostních dimethyl-sukcinátu

1.1.–31.12.

10 000 tun

0

 (4)09.2140

ex 3824 90 92

79

Směs terciálních aminů obsahující:

2,0–4,0 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-oktanaminu

nejméně 94 % hmotnostních N,N-dimethyl-1-dekanaminu

nejvýše 2 % hmotnostní N,N-dimethyl-1-dodekanaminu

1.1.–31.12.

4 500 tun

0

 (4)09.2829

ex 3824 90 93

43

Pevný extrakt zbytku získaného během extrakce pryskyřice ze dřeva, nerozpustný v alifatických rozpouštědlech, s následujícími vlastnostmi:

obsah pryskyřičných kyselin nepřesahující 30 % hmotnostních,

číslo kyselosti nepřesahující 110

a bod tání je 100 °C nebo vyšší

1.1.–31.12.

1 600 tun

0

 (4)09.2907

ex 3824 90 93

67

Směs fytosterolů, ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (1)

1.1.–31.12.

2 500 tun

0

 (4)09.2660

ex 3902 30 00

98

Amorfní přilnavá vrstva poly-alfa-olefinu pro výrobu hygienických potřeb (1)

1.1.–31.12.

500 tun

0

 (4)09.2639

3905 30 00

 

Poly(vinylalkohol), též obsahující nehydrolyzované acetátové skupiny

1.1 –31.12.2015

15 000 tun

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm

1.1.–31.12.

11 000 tun

0

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimethylsiloxan se stupněm polymerace 2 800 monomerních jednotek (± 100)

1.1.–31.12.

1 300 tun

0

09.2816

ex 3912 11 00

20

Vločky acetátu celulózy

1.1.–31.12.

75 000 tun

0

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginát sodný, získávaný z hnědých mořských řas (CAS RN 9005-38-3)

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nesterilní hyaluronát sodný s:

hmotnostní průměrnou molekulovou hmotností (Mw) nejvýše 900 000,

hladinou endotoxinů nejvýše 0,008 endotoxinových jednotek (EU)/mg,

obsahem ethanolu nejvýše 1 % hmotnostní,

obsahem isopropanolu nejvýše 0,5 % hmotnostního

1.1.–31.12.

200 kg

0

09.2661

ex 3920 51 00

50

Desky z polymethylmethakrylátu splňující normy:

EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592 A, nebo

EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592 A

1.1.–31.12.

100 tun

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Lehčený blok regenerované celulózy impregnovaný vodou obsahující chlorid hořečnatý a kvartérní amoniové sloučeniny, o rozměrech 100 cm (±10 cm) × 100 cm (±10 cm) × 40 cm (±5 cm)

1.1.–31.12.

1 300 tun

0

09.2818

ex 6902 90 00

10

Žáruvzdorné cihly s

délkou hrany větší než 300 mm a

obsahem TiO2 nejvýše 1 % hmotnostní a

obsahem Al2O3 nejvýše 0,4 % hmotnostního a

objemovou změnou menší než 9 % při 1 700 °C

1.1.–31.12.

225 tun

0

09.2628

ex 7019 52 00

10

Skleněné tkaniny ze skleněného vlákna povrstveného plastem, o hmotnosti 120 g/m2 (± 10 g/m2), používané ve svinovacích sítích proti hmyzu s pevným rámem

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochrom obsahující 1,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4 % hmotnostní uhlíku a nejvýše 70 % hmotnostních chromu

1.1.–31.12.

50 000 tun

0

 (4)09.2834

ex 7604 29 10

20

Tyče ze slitin hliníku o průměru 200 mm nebo větším, avšak nejvýše 300 mm

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

 (4)09.2835

ex 7604 29 10

30

Tyče ze slitin hliníku o průměru 300,1 mm nebo větším, avšak nejvýše 533,4 mm

1.1.–31.12.

500 tun

0

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiový prášek:

o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,5 %

o velikosti částic 0,2 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm

1.1.–31.12.

2 000 tun

0

 (4)09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo pro použití při výrobě zavazadel (1)

1.1.–31.12.

800 000 kusů

0

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Zařízení skládající se

z jednofázového komutátorového motoru na střídavý proud s výkonem 480 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1 400 W, s příkonem vyšším než 900 W, avšak nejvýše 1 600 W, s vnějším průměrem převyšujícím 119,8 mm, avšak nepřesahujícím 135,2 mm a se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot/min, avšak nejvýše 50 000 ot/min a

ze sacího ventilátoru

pro použití při výrobě vysavačů (1)

1.1.–31.12.

120 000 kusů

0

09.2763

ex 8501 40 80

30

Komutátorový elektromotor na střídavý proud, jednofázový, s výkonem vyšším než 750 W, s příkonem vyšším než 1 600 W, avšak nejvýše 2 700 W, s vnějším průměrem převyšujícím 120 mm (± 0,2 mm), avšak nepřesahujícím 135 mm (± 0,2 mm), se jmenovitými otáčkami vyššími než 30 000 ot./min., avšak nejvýše 50 000 ot./min, vybavený sacím ventilátorem, pro použití při výrobě vysavačů (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 kusů

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektrický usměrňovač s výkonem nejvýše 1 kVA pro použití při výrobě přístrojů položky 8509 80 a čísla 8510 (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 kusů

0

09.2643

ex 8504 40 82

30

Napájecí desky pro použití při výrobě zboží čísel 8521 a 8528 (1)

1.1.–31.12.

1 038 000 kusů

0

09.2620

ex 8526 91 20

20

Sestava pro systém GPS s funkcí určování polohy, bez displeje a o hmotnosti nejvýše 2 500 g

1.1.–31.12.

3 000 000 kusů

0

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Deska plošných spojů s diodami vyzařujícími světlo (LED):

též vybavená hranoly/čočkou a

též opatřená konektorem (konektory)

pro výrobu podsvětlovacích jednotek pro zboží čísla 8528 (1)

1.1.–31.12.

115 000 000 kusů

0

09.2003

ex 8543 70 90

63

Napětím řízený frekvenční generátor složený z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, které jsou pod společným krytem, s rozměry nejvýše 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 kusů

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1.1.–31.12.

125 000 kusů

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

1.1.–31.12.

97 000 kusů

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nezasazené skleněné čočky, hranoly a lepené prvky pro použití při výrobě nebo opravách zboží kódů KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 kusů

0

 (4)09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Brýlové obruby z plastů nebo z obecných kovů pro použití při výrobě korekčních brýlí (1)

1.1.–31.12.

5 800 000 kusů

0


(1)  Na pozastavení cel se vztahují články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Opatření se však neuplatní v případě, že je zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.

(3)  Lze použít sazbu specifického cla.

(4)  Nová nebo změněná položka


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU